На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА №6. Грошовий оборот і його особливості

1) Суть грошового обороту

2) Структура і принципи організації грошового обороту

3) Безготівковий грошовий оборот і його значення

4) Готівковий грошовий оборот і його суть

- 1 -

Зміст грошового обороту може розглядатися з позицій його суті, видів грошових потоків, величини обороту, структури.

По своїй суті грошовий оборот - це процес безперервного руху грошей в готівковій і безготівковій формах, що відображає закономірності руху грошей і товарів. Його матеріальною основою є товарний обіг. Грошовий оборот - це сукупність всіх потоків (каналів) руху грошей.

Найбільш значну роль грають грошові потоки, де однією з сторін є підприємства і організації.

Важливість функціональної ролі грошового обороту в економічній системі відносин складається в тому, що він забезпечує взаємодію її окремих суб'єктів протягом всього процесу відтворювання - на стадіях виробництва, розподілу, обміну і споживання продукту.

Спільні принципові риси грошового обороту можна охарактеризувати таким чином:

- грошовий оборот - це сукупність всіх потоків грошових коштів підприємств, господарських, державних, приватних і кооперативних організацій, кредитних установ і населення, що утворюються в процесі здійснення платежів при шляху грошей, виступаючих в функції засобу платежу і кошти звертання;

- грошовий оборот являє собою єдність обігу готівки і безготівкових форм розрахунків, оскільки гроші у всіх випадках виступають єдиним мірилом вартості суспільного продукту і національного багатства;

- грошовий оборот охоплює весь процес відтворювання з його складовими елементами - виробництвом, розподілом, обміном і споживанням;

- регулювання грошового обороту має кредитну основу, т. е. авансування грошей господарському обороту базується на кредитних відносинах;

- наукове регулювання і прогнозування грошового обороту здійснюється за допомогою розробки фінансових і кредитних прогнозів, а також прогнозів по грошовому обігу.

У економічній літературі і на практиці часто змішують поняття "грошовий оборот" і "платіжний оборот". Платіжний оборот - процес безперервного руху коштів платежу. Він включає в себе грошовий оборот (рух грошей) і рух інших коштів платежу (чеків, векселів, депозитних сертифікатів і т. п.).

- 2 -

Структура грошового обороту характеризує його окремі цілісні частини. Вона може визначатися по різних ознаках. Найбільш поширеною є класифікація грошового обороту в залежності від:

- форми функціонуючих в йому грошей;

- особливостей платежу;

- суб'єктів, між якими здійснюється рух грошей;

- функціональної структури грошового обороту.

У залежності від форм грошей, що використовуються в йому грошовий оборот поділяється на безготівковий і готівково-грошовий (найбільша питома вага доводиться на безготівковий).

У залежності від особливостей платежу рух грошей може опосередкувати товарний і нетоварний оборот. Товарний оборот пов'язаний головним чином з процесами виробництва і реалізації продукції, наданням послуг, виконанням робіт. Нетоварний - з виконанням фінансових зобов'язань і здійсненням інших платежів нетоварного характеру.

У залежності від суб'єктів, між якими здійснюється рух грошей, і з урахуванням його каналів (потоків) грошовий оборот може бути:

- міжбанківським (між банками);

- банківським (один з учасників обороту - банк, а його партнерами виступають юридичні і фізичні особи);

- міжгосподарським (між юридичними особами);

- оборотом домашнього господарства (між фізичними особами) і інш.

Функціональна структура грошового обороту включає в себе грошові обороти ланок народного господарства - сфери матеріального виробництва, невиробничої сфери, населення, фінансово-кредитної системи.

Принципи грошового обороту - це основоположні положення при організації грошового обороту. До основних з них можна віднести наступні:

1) підприємства, підприємці, фізичні особи самостійно вибирають банк для розрахунково-касового обслуговування;

2) всі підприємства (об'єднання), організації, установи, підприємці зобов'язані зберігати грошові кошти на рахунках в банках;

3) порядок здійснення розрахунків і платежів регулюється: в безготівковому порядку через банки виробляються розрахунки між суб'єктами господарювання, що є юридичними особами, заснованими на державній, колективній, приватній, спільній і змішаній формах власності, а також між підприємцями; населення при розрахунках використовує, як правило, готівку. Встановлені способи розрахунків в безготівковій і готівковій формах і зразки розрахункових документів для внутрішньобанківського обороту;

4) у позабанківському обороті звертаються загальнодержавні грошові знаки;

5) формується об'єктивно необхідна кількість грошових коштів по структурних ланках і загалом по господарству.

- 3 -

Безготівковий грошовий оборот, як відмічалося раніше, являє собою рух грошей в безготівковій формі як платіжний засіб.

У кількісному вираженні він визначається як сума безготівкових платежів за певний період.

Кількісне переважання безготівкового грошового обороту полягає в багаторазовому його перевищенні над готівці по сумі. Якісна пріоритетність безготівкового грошового обороту у всьому грошовому обороті визначається його значущістю для економіки країни.

Для оцінки значення безготівкового грошового обороту важливо розуміння його суті, схеми самого обороту, визначення початкової і завершальної точки руху грошей. У безготівковому обороті відправною і кінцевою точкою використання і надходження коштів є банківський рахунок. Наявність системи різноманітних банківських рахунків, по яких здійснюється списання або зарахування коштів, робить можливою функціонування безготівкового грошового обороту. Всю сукупність безготівкового грошового обороту, в залежності від місця знаходження рахунку платника і рахунку одержувача коштів, а також використання проміжних кореспондентських банківських рахунків для проведення платежу, можна розділити по рівню проведення на безготівковий оборот в межах одного банку, міжбанківський безготівковий оборот, безготівковий оборот по міжнародних платежах.

Наявність мережі різноманітних банківських рахунків є обов'язковою умовою для безготівкового грошового обороту, без них не може відбуватися рух коштів в безготівковій формі. Наявність рахунків робить грошовий оборот прозорою і що спостерігається, дозволяє класифікувати грошові платежі по різних економічних ознаках. Однак залишки коштів по рахунках в безготівковий грошовий оборот не входять.

Для того щоб зрозуміти значення безготівкового обороту, важливо знати його параметри - швидкість обороту, розмір платежів, їх вигляд.

Швидкість безготівкового обороту відображає час, протягом якого відбувається операція по списанню і зарахуванню коштів. У скороченні часу перекладу зацікавлені як одержувачі коштів, так і їх платники, причому це відноситься не тільки до платежів за отримані товарно-матеріальні цінності і надані послуги, але і до авансових перерахувань, платежів фінансового характеру, де своєчасність надходження коштів може бути умовою виконання боргових зобов'язань.

- 4 -

За своїм економічним змістом готівковий грошовий оборот - процес безперервного руху готівки, частина грошового обороту. Готівковий грошовий обіг характеризується використанням готівки в функції засобу звертання і платежу, опосредствующей оплату товарів, що робляться послуг і інші платежі. По величині готівковий грошовий оборот - сукупність платежів готівкою за певний період часу. Саме цей оборот обслуговує в більшій частині формування доходів і витрат населення. Рух готівки можна представити на наступній схемі.

Одні і ті ж грошові знаки можуть здійснювати безліч кругообігу, одночасно знаходячись у всіх стадіях. Обіг готівки відбувається безперервно, і в центрі його знаходяться банки. Така позиція в кругообігу готівки надзвичайно важлива. Це дозволяє концентрувати готівку в банках, що приводить до прискорення їх звертання, скороченню витрат по грошовому обороту, забезпечує плавність їх переходу в безготівкову грошову сферу і, навпаки, без зустрічних перевезень грошей, а також створює можливість контролю за витрачанням готівки.

У учасників готівково-грошового обороту (в касах банків, суб'єктів господарювання, у населення) постійно в тих або інакших розмірах знаходяться грошові залишки, які поступово витрачаються, а на зміну їм поступають нові грошові суми. Внаслідок розмежування єдиного грошового обороту на безготівковий оборот і готівково-грошовий обіг в сфері останнього постійно знаходиться певний залишок готівки. Він складається із залишків готівки на руках у населення, залишків готівки в касах підприємств і організацій і в оборотній касі банків.

Величина залишку готівки, що знаходиться в звертанні, постійно коливається, оскільки залежить від багатьох чинників - економічних і організаційних.

Банки для визначення потреби в готівці складають прогнози очікуваних надходжень в їх каси готівки, а також можливих видач готівки. Прогноз касових оборотів робиться на основі відомостей, що накопичуються в банку по підприємствах, що обслуговуються, підприємцях по джерелах надходжень і напрямах видач готівки, на основі аналізу динамічних рядів.

Зведений прогноз готівкового грошового обороту по республіці загалом робиться Національним банком. Для цього використовуються дані прогнозу основних напрямів соціально-економічного розвитку, а також дані касових оборотів установ банків. При цьому Національний банк залучає додаткові дані: прогнозні розрахунки роздрібного товарообороту (включаючи громадське харчування), зведення про об'єм платних послуг (готівкою), дані підприємств зв'язку, органів страхування, статистики, Міністерства фінансів, податкових органів і інших організацій, що стосуються формування готівково-грошового обороту в республіці. Тема 1. Еволюція форм і видів грошей. Необхідність і передумови:  Тема 1. Еволюція форм і видів грошей. Необхідність і передумови появи і застосування грошей.: Основні питання: 1. Суб'єктивні і об'єктивні причини необхідності появи грошей. 2. Етапи розвитку економічних систем. 3. Повноцінні гроші, їх природа, види, властивості. 4. Неповноцінна готівка і безготівкові гроші, їх властивості 5.
Тема 3.3 Етапи впровадження системи єдиного казначейського рахунку:  Тема 3.3 Етапи впровадження системи єдиного казначейського рахунку: Концепція функціонування єдиного казначейського рахунку може бути реалізована при умові створення автоматизованої інтегрованої казначейської системи і повсюдного перекладу установ Центрального банку РФ, органів казначейства і податкових
ТЕМА №5. Емісія і випуск грошей в господарський оборот:  ТЕМА №5. Емісія і випуск грошей в господарський оборот: 1) Грошова маса 2) Поняття емісії грошей 3) Емісія безготівкових грошей 4) Готівково-грошова емісія - 1 - Грошова маса - це сукупність всіх грошових коштів, що знаходяться в звертанні в національному господарстві в готівковій і безготівковій формах. На
Тема 8. ЕКОНОМІКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, ІНФОРМАЦІЇ І СТРАХУВАННЯ:  Тема 8. ЕКОНОМІКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, ІНФОРМАЦІЇ І СТРАХУВАННЯ: № 1. На ринку потриманих комп'ютерів є дві групи продавців: одна група володіє комп'ютерами, які мало експлуатувалися і знаходяться в дуже хорошому стані. Продавці не поступляться ними менш, ніж за 1,2 тис. долл. А потенційні
Тема 15. Економічне зростання: Всі економічні системи розвиваються від більш низького рівня до більш:  Тема 15. Економічне зростання: Всі економічні системи розвиваються від більш низького рівня до більш високого. Для характеристики цього розвитку частіше за все використовують поняття "економічне зростання". Економічне зростання - складне, многоаспектное явище. Його загальну
ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ОСВІТИ. ОСВІТА ЯК:  ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ОСВІТИ. ОСВІТА ЯК СИСТЕМА І ГАЛУЗЬ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: Освіта, як відомо, з давніх часів відноситься до значущої сфери людської життєдіяльності, що забезпечує соціально-економічний прогрес. Однак протягом багатьох сторіч воно не було безпосередньо пов'язане з виробництвом, не
Тема 13. Досягнення Китаю і економічна роль держави:  Тема 13. Досягнення Китаю і економічна роль держави: Успіхи Китаю в економіці. Об'єм ВВП. Високі темпи зростання. Причини економічних успіхів: двоколійний підхід, аграрна реформа, заохочення іноземних інвестицій, регіональна політика, відносна стабільність фінансової і грошової систем,