На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 8. Гроші, денежноеобращение, грошові системи

Вивчивши тему 8, студент повинен знати:

а) суть і функції банків;

б) основні банківські операції;

в) нормативні акти, що регламентують діяльність кредитних організацій;

г) порядок установи кредитних організацій;

д) суть капіталу банку і його роль в діяльності банку;

е) джерела залучених грошових коштів банків;

ж) порядок укладення кредитного договору;

з) поняття ліквідності банку і чинники, що впливає на

неї;

уміти:

а) використати нормативні документи, регулюючі порядок установи і функціонування кредитних організацій в учбовому процесі;

б) класифікувати активи банку по мірі ліквідності, прибутковості і мір ризику;

в) розраховувати значення обов'язкових економічних нормативів;

г) розбиратися в фінансовій звітності банків;

д) визначати кредитоспроможність позичальників.

Суть і функції комерційних банків (посередництво в кредиті, розрахунках, операціях з цінними паперами і інш.), їх виникнення. Види банків, ознаки їх класифікації (по праву емісії, за організаційно-правовою формою, за масштабами діяльності, по колу операцій, що здійснюються і т. д.). Кредитні організації (банки і небанківські кредитні організації): порядок установи, реєстрації і ліцензування. Правове регулювання діяльності кредитних організацій.

Пасивні операції банків: власні джерела (капітал) і зобов'язання. Роль капіталу в діяльності банку, його функції (захисна, регулююча, оперативна, емісійна і інш.). Депозитні і розрахункові операції банків. Порядок відкриття і закриття банківський рахунків. Система страхування внесків.

Активні операції банків: касові, кредитні, інвестиційні і інш. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Способи забезпечення виконання кредитних зобов'язань (застава, банківська гарантія, поручительство і інш.). Операції банків: з цінними паперами, валютні, трастові і інш. Ліквідність комерційних банків, управління нею.

Метою вивчення теми 8 є виявлення суті банків, характеристика активних і пасивних банківських операцій.

При вивченні теми 8 необхідно використати наступну літературу:

1.

Федеральний закон від 02.12.1990 м. №395-1 «Про банки і банківську діяльність».

2. Банківська система Россиї.- М.: Дека, 1995.- С. 174-322.

3. Банківська справа / Під ред. Г. Г. Коробовой.- М.: Економіст, 2003.- С. 103-177,

195-329.

4. Банківська справа / Під ред. Г. Н. Белоглазової, Л. П. Кроливецкой.- СПб.: Питер,

2010.- С. 9-55, 124-244.

5. Банківська справа / Під ред. О. І. Лаврушина.- М.: Кнорус, 2011.- С. 200-308.

6. Банківська справа. Організація діяльності комерційного банку / Під ред.

Г. Н. Белоглазової, Л. П. Кроливецкой.- М.: Юрайт, 2011.- С. 12-156.

7. Банківська справа: сучасна система кредитування / Під ред. О. І. Лаврушина.М.

: Кнорус, 2008.- С. 39-117.

8. Гроші, кредит, банки: конспект лекцій / Під ред. Г. Н. Белоглазовой.- М.: Юрайт,

2011.- С. 398-444.

9. Гроші, кредит, банки / Під ред. О. І. Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2014.- С. 119123.

10. Ольхова Р. Г. Банковськоє поділо: управління в сучасному банке.- М.: Кнорус, 2008.

- С. 185-207.

11. Фінанси і кредит / Під ред. М. В. Романовського, Г. Н. Белоглазовой.- М.: Юрайт,

2011.- С. 418-459.

12. Фінанси, грошовий обіг і кредит / Під ред. Л. А. Чалдаевой.- М.: Юрайт,

2011.- С. 141-149.

При вивченні теми 8 необхідно акцентувати увагу на наступних поняттях: кредитні організації, банки, банківський холдинг, банківська група, банківські операції і операції, іноземний банк, союзи і асоціації кредитних організацій, капітал банку і його достатність, державна реєстрації кредитної організації, регулювання діяльності банків, банківські ризики, відгук ліцензії, фінансове становище кредитної організації, банківська таємниця, депозитні операції, кредитні операції, зобов'язання банку, ліквідність активів, касові активи, кредитоспроможність позичальника, ринок міжбанківських кредитів, позикові операції, депозитні і недепозитні джерела фінансових ресурсів, ощадний (депозитний) сертифікат, строкові внески і внески до запитання.

8.1. Тема 2. Фінансова звітність і методи її аналізу: Ефективне управління будь-яким об'єктом, в тому числі і фінансами,:  Тема 2. Фінансова звітність і методи її аналізу: Ефективне управління будь-яким об'єктом, в тому числі і фінансами, передбачає достовірну оцінку його стану. Дані про стан фінансів компанії містяться в її фінансовій звітності, яка включає: баланс (балансовий звіт); звіт про
Тема 1. Еволюція форм і видів грошей. Необхідність і передумови:  Тема 1. Еволюція форм і видів грошей. Необхідність і передумови появи і застосування грошей.: Основні питання: 1. Суб'єктивні і об'єктивні причини необхідності появи грошей. 2. Етапи розвитку економічних систем. 3. Повноцінні гроші, їх природа, види, властивості. 4. Неповноцінна готівка і безготівкові гроші, їх властивості 5.
Тема № 79. Етапи розвитку економічної теорії.: Економічна наука, як наука (стематизированное знання про:  Тема № 79. Етапи розвитку економічної теорії.: Економічна наука, як наука (систематизоване знання про суть економіки) виникла в 17-18 у., в період становлення капіталізму. 1. На самому початку з'явилася теоретична школа - меркантилізм. Представники цієї школи вважали, що багатство
Тема 6. Елементи ринку: попит, пропозиція і ціна: Ринковий механізм - це механізм взаємодії і взаємозв'язку:  Тема 6. Елементи ринку: попит, пропозиція і ціна: Ринковий механізм - це механізм взаємодії і взаємозв'язки основних елементів ринку: попиту, пропозиції і цін. Попит - це платоспроможна потреба. Або: попит - це кількість товарів і послуг, які споживачі готові і можуть купити по
Тема 10. Економічне зростання і циклічні коливання.:  Тема 10. Економічне зростання і циклічні коливання.: Поняття, цілі чинники і показники економічного зростання. Екстенсивне і інтенсивне економічне зростання. Моделі економічного зростання. Сучасні тенденції економічного зростання. Особливості економічного зростання в Росії. Сучасна теорія
ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ І ЇХ СУТЬ: «Сукупність всіх економічних процесів, що здійснюються в суспільстві:  ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ І ЇХ СУТЬ: «Сукупність всіх економічних процесів, що здійснюються в суспільстві на основі діючих в йому майнових відносин і організаційних форм, являє собою економічну систему цього суспільства»[1]. Зрозумівши суть системи, можна зрозуміти багато які
Тема 1:. 1) БУ, його місце в системі хоз. обліку. Роль і значення БУ в:  Тема 1:. 1) БУ, його місце в системі хоз. обліку. Роль і значення БУ в умовах переходу до ринку.: 2) 3) Органи, що займаються обліком виконання би-та (будь-якого би-та). 4) Об'єкти БУ. (1) БУ, його місце в системі хоз. обліку. Роль і значення БУ в умовах переходу до ринку. БУ явл. особливою підсистемою хоз. обліку і грає дуже важливу роль в управлінні