На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

Процес промислового виробництва засновується на взаємодії трьох основних елементів: основного капіталу, оборотного капіталу і робочої сили. Зіставлення кінцевого результату господарської діяльності (ефект) з витратами живого і здійсненого труда на його досягнення відображає ефективність промислового виробництва [4].

Ефект, або кінцевий результат, господарській діяльності характеризується різними вартісними і натуральними показниками, наприклад, обсягом виробництва продукції, прибутком, економією по окремих елементах витрат, загальною економією від зниження собівартості продукції.

Всі витрати, пов'язані з досягненням ефекту, розділяються на поточні і одноразові. Поточні витрати включають оплату живого труда, вартість спожитих матеріальних ресурсів, амортизаційні відрахування, витрати на підтримку основного капіталу в прецездатний стані (витрати на ремонт) і інші витрати.

Одноразові витрати - це витрати, що авансуються для розширеного відтворювання основного капіталу.

Рівень ефективності виробництва встановлюють за допомогою системи показників, таких як продуктивність труда, фондоемкость (капиталоемкость) продукції, фондовооруженность труда,

материалоемкость і енергоємність продукції і пр.

Загальними показниками ефективності виробництва є прибуток і рентабельність. Прибуток утвориться внаслідок перевищення виручки від реалізації продукції над витратами на її виробництво і реалізацію, без урахування податку на додану вартість (ПДВ) і акцизного податку. Прибуток найбільш простим способом розраховується по формулі (44)

П =Е (Ці - Ci) X Ai (44)

i =1

де n - номенклатура продукції, що випускається;

Ці - ціна одиниці продукції i-го найменування (ціна виробника, т. е. без урахування ДНС і акцизу);

Сі - повна собівартість одиниці продукції і-го найменування;

А; - обсяг виробництва (реалізації) продукції і-го найменування в натуральних одиницях.

На підприємствах виділяють валовий і чистий прибуток. Валовий прибуток - це різниця між доходами і витратами до сплати податків. Чистий прибуток - це та частка прибутку, яка залишається в розпорядженні

підприємства після сплати встановлених законом податків. Чистий прибуток враховується по формулі (45) [5].

ЧП = ВП-(Нпр +ПДВ + Нащ +НІ№) - Кр, (45)

де ЧП - чистий прибуток;

ВП - валовий прибуток;

ПДВ, Нпр, Ним, Накц - відповідно податки на прибуток, доданий вартість, акцизи, майно.

Ккр - оплата відсотків за кредити банку.

Для оцінки ефективності роботи підприємства недостатньо використати тільки показник прибутку. Отриманий прибуток зіставляють з виробничими фондами і витратами на виробництво і реалізацію продукції (повною собівартістю). Внаслідок такого зіставлення визначається прибутковість, прибутковість підприємства, т. е. його рентабельність. Розрізнюють рентабельність виробництва і рентабельність продукції. Рентабельність виробництва розраховується як відношення загального прибутку до середньорічної вартості основного капіталу і оборотних коштів, що нормуються (46).

1 = (КП) (46)

пР-ва (До + Ніс)

Рентабельність продукції (окремих видів виробів) визначається як відношення прибутку до собівартості продукції (47).

прод З

Розрізнюють два вигляду рентабельності: рентабельність, розрахована на основі загального прибутку і на основі чистого прибутку.

Крім прибутку і рентабельності показниками ефективності є річною економічний ефект і чистий дисконтований дохід за ряд років функціонування авансованого капіталу, вкладеного в розширення виробництва і збільшення виробничих потужностей.

Річний економічний ефект являє собою різницю річних сукупних витрат до і після інвестування виробництва і розраховується по формулі (48).

е = (Сбаз +-баз) х До°екв -(Спр + Тпр) (48)

Кбаз про До

' ~ТбЖ) Х Кекв - (р + Т

де Сбаз, Сдр - відповідно собівартість продукції по базовому

варіанту (до інвестування) і по проекту (після інвестування); Кбаз, Кпр - капітальні витрати по базовому і проектному варіанту; Тн - нормативний (очікуваний) термін функціонування

капіталу;

Ккв - коефіцієнт еквівалентності, що враховує збільшення обсягів виробництва, підвищення якості продукції і інших показників ефективності.

Нормативний термін функціонування капіталу може прийматися підприємством самостійно. Зворотна величина цього показника називається нормативним коефіцієнтом економічної ефективності, т. е.

1

Ен = у (49)

н

Виходячи з цього формула (48) може бути перетворена і прийме наступний вигляд:

Е = (Сбаз + Кбаз Х Ен) Х Кекв - (Спр + Кпр Х Ен) (50)

Термін окупності доповните льних капітальних вкладень розраховується по формулі (50).

(51)

Е = (Кпр Кбаз Х Кекв)

(Сбаз Х Кекв - Спр)

Чистий дисконтований дохід (ЧДД) за ряд років (наприклад Тн) функціонування капіталу являє собою перевищення результатів від реалізації продукції над витратами на її виробництво і реалізацію за весь період, що розглядається з урахуванням цінності грошей кожного року, Розрахунок виконується по формулі (52).

Тн

ЧДД =2 (Р - З) (52)

t=0

де Тн - число кроків розрахункового періоду (за крок може бути прийнятий рік, квартал або місяць); Pt - результат (об'єм реалізації продукції) в t-м кроці розрахункового періоду;

3t - витрати (одноразові і поточні) в t-м кроці розрахункового періоду.

Pt = Р xat (53)

3t = З xat (54)

де Р і 3 - результати і витрати в поточних цінах;

аі - коефіцієнт приведення показників до цінності грошей

початкового кроку розрахункового періоду. За початковий крок розрахункового періоду може бути прийнятий рік (квартал), попередній розрахунковому періоду,

тоді at = (5 5)

t (1 + Е)t

або перший крок розрахункового періоду,

тоді at = * (56)

t (1 + Е)t -1

де Е - норма дисконт (приймається по рівню інфляції, середній нормі доходу на капітал або прийнятому нормативу по народному господарству).

Термін окупності капітальних вкладень (інвестицій) визначається як мінімальний тимчасової інтервал (від початку інвестування), за межами якого ЧДД стає і надалі залишається позитивною величиною. Тема 4. Фінансово-кредитна система РФ: Органи, що здійснюють фінансову діяльність держави, їх:  Тема 4. Фінансово-кредитна система РФ: Органи, що здійснюють фінансову діяльність держави, їх класифікація. Система, правове положення і функції фінансових органів РФ. Міністерство фінансів РФ. Федеральне казначейство. Міністерство фінансів (фінансове управління) суб'єкта РФ.
Тема 1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: 1.1. Поняття фінансової діяльності держави 1. Поняття фінансів:  Тема 1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: 1.1. Поняття фінансової діяльності держави 1. Поняття фінансів в матеріальному значенні і як економічної категорії. Їх особливості і функції. 2. Фінансова система РФ як сукупність вхідних в неї фінансових фондів. Її структура, коротка
Тема 2. Фінансово-економічний аналіз: Для ефективного функціонування системи фінансового менеджменту на:  Тема 2. Фінансово-економічний аналіз: Для ефективного функціонування системи фінансового менеджменту на підприємстві фінансовій службі необхідна інформаційна база: зовнішні джерела (конодательство, стан фінансового ринку, загальноекономічний розвиток країни, інформація про
Тема 5. Фінансова система держави: Поняття фінансової системи неоднозначне. Розрізнюють функціональну і:  Тема 5. Фінансова система держави: Поняття фінансової системи неоднозначне. Розрізнюють функціональну і інституційну фінансові системи. Під функціональною фінансовою системою розуміють сукупність фінансових відносин. Під інституційною фінансовою системою розуміють
Тема 7. Фінансова політика: Завдання. Ефективність фінансової політики в істотній мірі:  Тема 7. Фінансова політика: Завдання. Ефективність фінансової політики в істотній мірі залежить від діяльності Міністерства фінансів, а також міністра фінансів. Частина I. Укажіте, хто знаходився на посту міністра фінансів у вказаний період і дайте оцінку його діяльності,
Тема 3.3 Етапи впровадження системи єдиного казначейського рахунку:  Тема 3.3 Етапи впровадження системи єдиного казначейського рахунку: Концепція функціонування єдиного казначейського рахунку може бути реалізована при умові створення автоматизованої інтегрованої казначейської системи і повсюдного перекладу установ Центрального банку РФ, органів казначейства і податкових
Тема 8. ЕКОНОМІКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, ІНФОРМАЦІЇ І СТРАХУВАННЯ:  Тема 8. ЕКОНОМІКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, ІНФОРМАЦІЇ І СТРАХУВАННЯ: № 1. На ринку потриманих комп'ютерів є дві групи продавців: одна група володіє комп'ютерами, які мало експлуатувалися і знаходяться в дуже хорошому стані. Продавці не поступляться ними менш, ніж за 1,2 тис. долл. А потенційні