На головну сторінку   Всі книги

Тема 2. Економічні ресурси. Чинники економічного розвитку

Тести

Що розуміється під категорією «економічні ресурси»:

а) природні ресурси (земля, надра, водні і лісові ресурси);

б) трудові ресурси;

в) засоби виробництва, створені людьми;

г) підприємницькі здібності;

д) фінансові ресурси?

У які види доходів реалізовується власність на:

а) природні ресурси;

б) робочу силу;

в) інвестиційні (виробничі) ресурси;

г) підприємницькі здібності?

Дайте визначення економічних ресурсів:

а) все, що людина витягує з надр землі;

б) все, що використовується або може бути використано для процесу виробництва.

Виділіть, чим відрізняються економічні ресурси від чинників виробництва:

а) економічні ресурси те ж саме, що і чинники виробництва;

б) в чинники виробництва не входять трудові ресурси;

у) в економічні ресурси не включається підприємницька діяльність;

г) чинники виробництва - це залучені в процес виробництва економічні ресурси.

Що таке засоби виробництва:

а) частина капіталу;

б) трудові ресурси і капітал;

в) предмети труда і кошти труда;

г) всі матеріальні ресурси?

Дайте визначення коштів труда:

а) частина засобів виробництва, за допомогою яких проводиться продукт;

б) частина матеріальних ресурсів, необхідних для залучення людини у виробництво;

в) частина засобів виробництва, за допомогою яких людина впливає на речовину природи;

г) частина засобів виробництва, на яку людина впливає в процесі виробництва.

Яким чином введення у виробництво додаткових ресурсів впливає на дохід фірми:

а) дохід збільшується;

б) дохід не змінюється;

в) дохід меншає?

У яких умовах падає віддача від залучення у виробництво додаткового ресурсу:

а) коли додатковий ресурс в недостатній мірі впливає на зростання виробництва;

б) коли порушується оптимальне поєднання всіх виробничих ресурсів?

У яких випадках залучення у виробництво додаткового ресурсу позитивно впливає на динаміку виробництва і його рентабельність:

а) коли додатковий ресурс не може бути продуктивно використаний;

б) коли продуктивність інших ресурсів стримується недостатньою кількістю додаткового ресурсу;

в) коли зберігається оптимальне співвідношення між всіма виробничими ресурсами?

Один американський підприємець заявив, що вважає доцільним затратити 100 тис. долл. на придбання нового обладнання, якщо це дозволить скоротити персонал його фірми хоч би на одного працівника. Чи Правий цей підприємець з точки зору інтересів бізнесу, якщо річний рівень заробітної плати становить 25 тис. долл., а обладнання може служити п'ять років:

а) прав;

б) не прав?

Що зміниться в попередній ситуації, якщо гроші на придбання додаткового обладнання доведеться взяти, в кредит з розрахунку 10% річних:

а) операція залишається вигідною;

б) від операції потрібно відмовитися?

До екстенсивних чинників економічного розвитку відносяться:

а) збільшення числа зайнятих працівників;

б) зростання продуктивності труда;

в) розширення виробничих площ;

г) збільшення об'єму інвестицій ири збереженні існуючого рівня технології.

До інтенсивних чинників економічного розвитку відносяться:

а) використання досягнень науково-технічного прогресу;

б) розширення виробничих площ;

в) підвищення кваліфікації працівників;

г) зростання продуктивності труда;

д) підвищення фондоотдачи і зниження материалоемкости.

Закон убуваючої прибутковості свідчить, що:

а) на кожну додаткову одиницю продукції потрібно зростаюча кількість всіх ресурсів;

б) збільшення одного вживаного ресурсу при незмінності інших приводить до такого ж збільшення виробництва;

в) на кожну додаткову одиницю продукції потрібно зростаюча кількість додаткового ресурсу при незмінності інших ресурсів;

г) зростаюча кількість додаткового ресурсу при незмінності інших ресурсів приводить після певного моменту часу до зменшення виробництва.

Дайте визначення економічної ефективності:

а) відношення витрат до загального результату виробництва;

б) відношення цінності витрат до цінності результату;

у) відношення цінності результату до цінності витрат.

Крива виробничих можливостей показує:

а) мінімально можливий обсяг виробництва при даних ресурсах;

б) можливості зміни виробництва при зміні ресурсів;

в) перелік можливих варіантів виробництва двох товарів при даних ресурсах.

Дайте визначення розподілу праці:

а) закріплення людей, що беруть участь у виробництві, за

певними видами трудової діяльності;

б) ділення народного господарства на галузі виробництва;

в) розподіл людей по професіях.

Дайте визначення спеціалізації:

а) зворотна сторона розподілу праці;

б) форма вияву розподілу праці;

у) внутрішня суть і причина розподілу праці.

Передбачимо, що фірма вважає свій прибуток максимальною, коли вона проводить продукт А на суму 40 млн крб. Допустимо, що при кожній з показаних в табл. III. 1 технологій фірма випускає бажаний обсяг продукції.

Таблиця III. 1. Характеристика технологій

Ресурс Ціна за одиницю Технологія

ресурсу, тис. крб. № 1 № 2 № 3

Труд 3 5 2 3

Земля 4 2 4 2

Капітал 2 2 4 5

Підприємницька

здатність 2 4 2 4

Яку технологію і иочему вибере фірма при даних цінах на ресурси?

Передбачимо, що створена нова технологія, № 4. Вона вимагає використання 2 ед. труда, 2 ед. землі, 6 ед. капіталу і 3 ед. підприємницької здатності. При даних в табл. III. 1 цінах на ресурси чи застосує фірма технологію № 4?

Тести

а), би), в), г);

д) вірно відносно; фінансові ресурси є виробничими лише для короткострокового періоду, а в довгостроковому періоді вони звичайно перетворюються в інші види ресурсів.

а) ' рМта;

б) заробітна плата;

у) відсоток;

г) підприємницький дохід.

б).

г).

в).

в).

а).

б) і в) можуть мати місце лише при неефективному використанні додаткових ресурсів.

Обидві відповіді правильні.

б), в);

а) невірно, оскільки в цьому випадку залучення додаткового ресурсу не має економічного значення.

а) підприємець правий, оскільки за п'ять років працівнику фірми він повинен був би заплатити 125 тис. долл., т. е. на 25 тис. долл. більше, ніж стоїть обладнання.

б);

а) невірно, оскільки вигода від економії заробітної плати перекривається зростанням витрат на придбання обладнання з урахуванням сплати відсотків за кредит.

а), в), г);

б) невірно, оскільки це відноситься до інтенсивних чинників.

а), в), г), д);

б) невірно, оскільки це відноситься до екстенсивних чинників.

в).

а).

б).

а).

б).

Фірма розрахує витрати при кожній з технологій: № 1 3-5 + 4-2 + 2-2 + 4-4=35 тис. крб.;

№ 2 2-3 + 4-4+ 2-4+ 2-2 = 34 тис. крб.;

№ 3 3-3+ 2-4+ 5-2+ 4-2 = 35 тис. крб.

Природно, що фірма вибере технологію з найменшими витратами, т. е. технологію № 2.

При застосуванні технології № 4 витрати будуть рівні 3-2+ 2-4+ 6-2+ 3-2 = 32 тис. крб.

Очевидно, що фірма вибере цю технологію. Тема 8. Фінансово-правове регулювання фінансів організацій і:  Тема 8. Фінансово-правове регулювання фінансів організацій і підприємств: Ознайомлення з цією темою потрібно почати з прочитання розділу 14 Підручника. Фінанси підприємств (організацій) є початковою ланкою всієї фінансової системи. Вони безпосередньо пов'язані з матеріальним виробництвом, в процесі якого створюється
Тема 14. Фінансово-правове регулювання банківської діяльності:  Тема 14. Фінансово-правове регулювання банківської діяльності: Ознайомлення з цією темою потрібно починати з гл. 20 Підручники. Сучасний стан банківської системи Російської Федерації характеризується наступними особливостями: а) наявністю дворівневої банківської системи, що включає в себе Центральний банк
Тема 4. Фінансове прогнозування: Метою фінансового прогнозування є визначення очікуваних:  Тема 4. Фінансове прогнозування: Метою фінансового прогнозування є визначення очікуваних фінансових результатів від діяльності компанії в майбутній період і потреби в фінансуванні. У літературі нарівні з терміном фінансове прогнозування використовується також
Тема 2. Фінансово-економічний аналіз: Для ефективного функціонування системи фінансового менеджменту на:  Тема 2. Фінансово-економічний аналіз: Для ефективного функціонування системи фінансового менеджменту на підприємстві фінансовій службі необхідна інформаційна база: зовнішні джерела (конодательство, стан фінансового ринку, загальноекономічний розвиток країни, інформація про
Тема 5. Фінансова система: Завдання. Використовуючи висловлювання, відповідайте, до якого типу фінансової:  Тема 5. Фінансова система: Завдання. Використовуючи висловлювання, відповідайте, до якого типу фінансової системи відноситься твердження і чому. Обгрунтуйте свою відповідь і приведіть конкретні приклади: Варіант 1. Комерційні банки Німеччини акумулюють на добровільній основі значну
Тема 2. Фінансова звітність і методи її аналізу: Ефективне управління будь-яким об'єктом, в тому числі і фінансами,:  Тема 2. Фінансова звітність і методи її аналізу: Ефективне управління будь-яким об'єктом, в тому числі і фінансами, передбачає достовірну оцінку його стану. Дані про стан фінансів компанії містяться в її фінансовій звітності, яка включає: баланс (балансовий звіт); звіт про
ТЕМА №5. Емісія і випуск грошей в господарський оборот:  ТЕМА №5. Емісія і випуск грошей в господарський оборот: 1) Грошова маса 2) Поняття емісії грошей 3) Емісія безготівкових грошей 4) Готівково-грошова емісія - 1 - Грошова маса - це сукупність всіх грошових коштів, що знаходяться в звертанні в національному господарстві в готівковій і безготівковій формах. На