На головну сторінку   Всі книги

Тема 3. Чинники, що впливають на фінансові результати

Кінцевим фінансовим результатом діяльності компанії є чистий прибуток. Стійке отримання чистого прибутку і зростання відносних показників прибутковості (прибутковість активів і прибутковість акціонерного капіталу) забезпечує стійкість фінансового становища компанії і зростання курсу її акцій.

Чистий прибуток - це різниця між отриманими доходами і зробленими витратами, включаючи сплату податків. Основним джерелом доходів компанії виступає виручка від реалізації продукції (товарів або послуг), яка залежить від об'єму продажу в натуральному вираженні і ціни продажу. Об'єм продажу буде залежати від якості товарів або послуг, маркетингової діяльності, платоспроможного попиту, рівня конкуренції і інших ринкових чинників, на які фінансові менеджери безпосередньо не впливають. Але фінансові менеджери можуть забезпечити додатковий дохід від внереализационних операцій шляхом ефективного управління тимчасово вільними грошовими коштами компанії, розміщуючи їх на банківські депозити, проводячи операції на ринку цінних паперів або на валютному ринку.

Іншим напрямом діяльності фінансових менеджерів, що впливає на фінансові результати, є зменшення витрат за рахунок забезпечення більш дешевого фінансування з урахуванням існуючої системи оподаткування (див. теми 5 - 7).

При аналізі чинників, що впливають на прибутковість акціонерного капіталу компанії, яка важлива для її акціонерів, звичайно розглядається наступне співвідношення:

Чистий прибуток Чистий прибуток Активи

- -=- х - (3.1)

Акціонерний капітал Активи Акціонерний капітал

Таким чином, прибутковість акціонерного капіталу буде тим більше, ніж вище прибутковість активів, тобто ефективність використання всього капіталу підприємства, і чим менше буде частка власних коштів компанії в її капіталі, або чому більше частка позикових коштів. При цьому, природно, вартість использовавния позикових коштів повинна бути менше прибутковості, що отримується за рахунок їх використання. Збільшення прибутковості власних коштів за рахунок використання позикових коштів в теорії фінансового менеджменту називають ефектом фінансового важеля.

Прибуток до сплати відсотків і податків Пр можна представити у вигляді формули:

Пр = ЕР (СС+ ЗС),

де: ЕР - економічна рентабельність до сплати відсотків і податків;

СС- розмір власних коштів;

ЗС - розмір позикових коштів.

Сума відсотків П, виплачених за використання позикових коштів по ставці відсотків СП, буде рівна:

П=СПх ЗС.

Сума прибутку, оподатковувана податком, складе:

ПрН = Пр - П = Пр - СПхЗС

При ставці податку СНсумма податку Н буде рівна:

Н = ПрНхСН

Чистий прибуток після оподаткування складе:

ЧП = Прн - Н= [ ЕРхСС + ЗСх (ЕР - СП)] х (1 - СН)

Розділивши це вираження на суму власних коштів, отримуємо формулу для розрахунку їх рентабельності:

ЧПЗС

РСС=-=(1 - СН) хЕР+(1 - СН) х (ЕР - СП) х - (3.2)

СС СС

Другий доданок в цій формулі являє собою ефект фінансового важеля при використанні позикових коштів. Позитивний ефект фінансового важеля буде тим більше, ніж вище економічна рентабельність в порівнянні зі ставкою відсотків по позиці і чим більше співвідношення позикових і власних коштів.

Приклад 3.1 Внаслідок інвестування коштів в розмірі 1,5 млн. крб. передбачається отримання прибутку в розмірі 300 тис. крб. Ставка податку на прибуток рівна 30 %, ставка по банківських кредитах - 15%. Економічна рентабельність складе:

300 000

ЕР = -=0,2=20%.

1 500 000

Якщо будуть використані тільки власні кошти, рентабельність власних коштів по формулі (3.2) складе:

РСС = (1 - 0,3) х 20 = 14%.

При використанні позикових коштів в розмірі 500 тис. крб. рентабельність власних коштів буде рівна:

500000

РСС = 14 + (1 - 0,3) х (20 - 15) х -=15,75%.

1000000

При використанні позикових коштів в розмірі 1 млн. крб. рентабельність власних коштів буде рівна:

1000000

РСС = 14 + (1 - 0,3) х (20 - 15) х -=21%.

500000

Розглянуте вище вираження для прибутковості акціонерного капіталу (3.1) може бути представлено більш детально у вигляді відомої формули Дюпона:

Чистий прибуток - Чистий прибуток Виручка Активи

- -=- х - х - (3.3).

Акціонерний капітал Виручка Активи Акціонерний капітал

При цьому прибутковість активів в формулі (3.1) представляється у вигляді твору двох співмножників. Перший співмножник характеризує уміння компанії управляти своїми витратами, що знижують чистий прибуток в порівнянні з виручкою, а другої - характеризує оборотність активів.

Ще одним напрямом впливу фінансових менеджерів на фінансові результати є аналіз структури витрат і розробка рекомендацій по її вдосконаленню. При подібному фінансовому аналізі витрати діляться на змінні і постійні. До змінних відносяться витрати, що змінюються при зміні обсягів виробництва (витрати на закупівлю сировини, споживання енергії, зарплата робітником, торгово-комісійні витрати і інш.). До постійних витрат відносяться такі, які для прийнятих умов аналізу можна вважати що не залежать від обсягів виробництва (амортизація, відсотки за кредит, орендна плата, оплата управлінського персоналу і інш.).

Аналіз змінних і постійних витрат дозволяє також визначити точку беззбитковості (точку рівноваги, поріг рентабельності), тобто рівень виручки від продажу або кількість проданих виробів при постійній ціні, при якій виручка В буде рівна сумі постійних Зпост і змінних Зпер витрат. Оскільки виручка рівна:

У = До х Ц,

де До - кількість реалізованих виробів;

Ц - ціна за 1 виріб;

а змінні витрати на виробництво До виробів рівні:

Зпер = До х Зпер,

де Зпер - змінні витрати на виробництво одного виробу, з співвідношення

В = До* х Ц = Зпост + Зпер = Зпост + До* х Зпер,

отримуємо:

Зпост

До* = - (3.4)

Ц - Зпер

де До* - точка беззбитковості по кількості одиниць проданого товару, яка при постійній ціні продажу залежить від співвідношення постійних і змінних витрат.

Як правило, чим нижче точка беззбитковості, тим вище прибуток і нижче ризик діяльності компанії при інших рівних умовах.

Приклад 3.2 Змінні витрати на виробництво одного виробу рівні 2000 крб. постійні - 800000 крб., продажна ціна становитиме 3000 рублів. Точка беззбитковості по формулі (3.4) буде рівна:

800000

До* = -=800 виробів.

3000 - 2000

Співвідношення постійних і змінних витрат впливає також на чутливість зміни прибутку до сплати відсотків і податків до зміни виручки від продажу, яка називається також ефектом операційного (виробничого) важеля і визначається таким чином:?

Пр В - Зпер В - Зпер

- - = - = -. (3.5)?

У Пр В - Зпер - Зпост

Приклад 3.3 При початкових даних прикладу 3.2 виручка від продажу 1000 одиниць товару склала:

У = 1 000 х 3000 = 3000000 крб.

Прибуток до виплати податків і відсотків рівний:

Пр=В-Зпер-Зпост=3000000-2 х 1000 х 1000-800000=200000 крб.

Чутливість зміни прибутку до зміни виручки (операційний важіль) по формулі (3.5) складає:?

Пр 3 000000 - 2000000

- -=- = 5.?

У 200000

Це означає, що при збільшенні виручки, наприклад на 10%, прибуток збільшиться на 10 х 5 = 50%, а зменшення виручки на 10% приведе до зниження прибутки на 50%.

При одній і тій же загальній сумі витрат зміна співвідношення постійних і змінних витрат приведе до зміни точки беззбитковості і величини операційного важеля.

Приклад 3.4 В умовах прикладів 3.2 і 3.3 при загальних витратах на виробництво 1000 виробів, рівні 2000 х 1000+800000= 2800000 крб., розглядається варіант збільшення постійних витрат до 1300000 крб. і зниження змінних витрат до 2800000- 1300000=1500000 або 1500 крб. на виріб. Точка беззбитковості при цьому складе:

1300000

До* = -=867 виробів,

3000 - 1500

а операційний важіль буде рівний:?

Пр 3000000 - 1500000

- - = - = 7,5.?

У 200000

Контрольні питання

Які чинники впливають на чистий прибуток компанії?

Яким чином фінансові менеджери компанії можуть збільшити її чистий прибуток?

Які чинники впливають на прибутковість акціонерного капіталу?

Що означає ефект фінансового важеля?

Які чинники впливають на прибутковість активів по формулі Дюпона?

Як визначають змінні і постійні витрати на виробництво продукції?

Що таке точка беззбитковості і як вона визначається?

Що означає ефект виробничого важеля і як він розраховується?

Як впливає зміна співвідношення змінних і постійних витрат на зміну точки беззбитковості і величину виробничого важеля? Тема 19. Фінанси підприємства: 1. Вправа (письмове): Є наступні показники роботи АТ::  Тема 19. Фінанси підприємства: 1. Вправа (письмове): Є наступні показники роботи АТ: 1) інші витрати і відрахування коштів; 2) витрати на виробництво і реалізацію продукції; 3) внереализационние витрати; 4) витрати на оплату труда; 5) матеріальні витрати, включаючи
Тема 7. Фінанси господарюючих суб'єктів: Під фінансами підприємств (установ, організацій) як економічної:  Тема 7. Фінанси господарюючих суб'єктів: Під фінансами підприємств (установ, організацій) як економічною категорією розуміється сукупність економічних (грошових) відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів і накопичень підприємств
ТЕМА 7 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ: Інфляція значно ускладнює роботу фінансового менеджера. Тому:  ТЕМА 7 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ: Інфляція значно ускладнює роботу фінансового менеджера. Тому управлінським рішенням фінансового характеру в інфляційному середовищі властива певна специфіка. Вона задається, передусім, чітким уявленням менеджером основних
Тема 3. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ:  Тема 3. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: Фінансовий контроль - це контроль за законністю і доцільністю дій в області утворення, розподілу і використання грошових фондів. Фінансовий контроль є засобом забезпечення законності в фінансовій і господарській
Тема №78. Фінансовий капітал. фінансова олігополія і форми її:  Тема №78. Фінансовий капітал. фінансова олігополія і форми її панування.: Фінансовий капітал - це монополістичний промисловий Капітал, що склався з монопополистическим банківським капіталом. Персоніфікованим носієм Фінансового капіталу виступає фінансова олігархія. Промисловий капітал - капітал,
Тема 8. Фінансово-правове регулювання фінансів організацій і:  Тема 8. Фінансово-правове регулювання фінансів організацій і підприємств: Ознайомлення з цією темою потрібно почати з прочитання розділу 14 Підручника. Фінанси підприємств (організацій) є початковою ланкою всієї фінансової системи. Вони безпосередньо пов'язані з матеріальним виробництвом, в процесі якого створюється
Тема 3. Фінансове право як наука: Для ознайомлення з цією темою студенту потрібно познайомитися з розділом:  Тема 3. Фінансове право як наука: Для ознайомлення з цією темою студенту потрібно познайомитися з розділом 4 Підручника і книгою К. С. Бельського «Фінансове право: наука, історія, бібліографія» (М., Юріст', 1995). Необхідно розуміти, що наука будь-якої галузі права - це сукупність