На головну сторінку   Всі книги

Тема 2. Фінансово-економічний аналіз

Для ефективного функціонування системи фінансового менеджменту на підприємстві фінансовій службі необхідна інформаційна база:

зовнішні джерела (законодавство, стан фінансового ринку, загальноекономічний розвиток країни, інформація про конкурентів і т. д.);

внутрішні джерела (первинна облікова інформація, нормативні документи компанії, інформація, отримана при фінансовому аналізі).

На основі даних підсумкового аналізу фінансовий - економічного стану здійснюється виробіток майже всіх напрямів фінансової політики підприємства, і від того, наскільки якісно він проведений, залежить ефективність управлінських рішень, що приймаються.

Якість самого фінансового аналізу залежить від вживаної методики, достовірності даних звітності, а також від компетентності особи, що приймає управлінське рішення в області фінансової політики.

Документи для аналізу - управлінські, бухгалтерські і інакші звіти.

Основними компонентами фінансовий - економічного аналізу діяльності підприємства є (мал. 2.1):

аналіз бухгалтерської звітності;

горизонтальний аналіз;

вертикальний аналіз;

трендовий аналіз;

розрахунок фінансових коефіцієнтів.

Рис. 2.1 - Компоненти фінансово-економічного аналізу

Аналіз бухгалтерської звітності

Аналіз бухгалтерської звітності являє собою вивчення абсолютних показників, представлених в бухгалтерській звітності.

У процесі аналізу бухгалтерської звітності визначається склад майна підприємства, його фінансові вкладення, джерела формування власного капіталу, оцінюються зв'язки з постачальниками і покупцями, визначаються розмір і джерела позикових коштів, оцінюється об'єм виручки від реалізації і розмір прибутку. При цьому потрібно порівняти фактичні показники звітності з плановими (кошторисними) і встановити причини їх невідповідності.

Форми бухгалтерської звітності: Бухгалтерський баланс - Форма №1, Звіт про прибутки і збитки - Форма №2, Звіт про зміни капіталу - Форма №3, Звіт про рух грошових коштів - Форма №4, Додаток до бухгалтерського балансу - Форма №5, Звіт оцелевом використанні вилучених коштів - Форма №6. Зразки, бланки, форми документів в MS Word і MS Excel- http://www.consultant.ru/law/ref/forms/

Горизонтальний аналіз

Горизонтальний аналіз складається в порівнянні показників звітності з показниками попередніх періодів.

Найбільш поширеними методами горизонтального аналізу є:

просте порівняння статей звітності і аналіз їх різких змін;

аналіз змін статей звітності в порівнянні із змінами інших статей.

При цьому особлива увага потрібно приділяти випадкам, коли зміна одного показника за економічною природою не відповідає зміні іншого показника.

Вертикальний аналіз

Вертикальний аналіз проводиться з метою виявлення питомої ваги окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику і подальшого порівняння результату з даними попереднього періоду.

Трендовий аналіз

Трендовий аналіз заснований на розрахунку відносних відхилень показників звітності за ряд років від рівня базисного року.

При проведенні аналізу потрібно враховувати різні чинники, такі як ефективність вживаних методів планування, достовірність бухгалтерської звітності, використання різних методів обліку (облікової політики)[15], рівень диверсифікації діяльності інших підприємств, статичность коефіцієнтів, що використовуються.

Розрахунок фінансових коефіцієнтів

Для попередньої оцінки фінансовий - економічного стану підприємства ряд показників потрібно розділити на перший і другий класи, що мають між собою якісні відмінності.

У перший клас входять показники, для яких визначені нормативні значення. До їх числа відносяться показники ліквідності і фінансової стійкості.

У другий клас показників входять показники, що ненормуються, значення яких не можуть служити для оцінки ефективності функціонування підприємства і його фінансовий - економічного стану без порівняння зі значеннями цих показників на підприємствах, що випускають продукцію, аналогічну продукції підприємства, і що мають виробничі потужності, порівнянні з потужностями підприємства, або аналізу тенденцій зміни цих показників.

У цю групу входять показники рентабельності, характеристики структури майна, джерел і стану оборотних коштів. По даній групі показників доцільно спиратися на аналіз тенденцій зміни показників і виявляти їх погіршення або поліпшення.

ПІДСУМКИ фінансово-економічного аналізу

Доцільно зібрати воєдино підсумки аналізу і оформити в звіт, де будуть присутні аналітичні таблиці з вказівкою джерел початкових даних, графічні елементи і письмові пояснення. Зразковий перелік показників для проведення фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства приведений в таблиці 2.1[16].

Таблиця 2.1

п/п

Назва показника

Формула розрахунку

Призначення

1. Майнове положення

1.1.

Частка основних коштів в сукупній вартості активів

Вартість ОС / Сумарна вартість активів

Аналіз потенціалу господарського розвитку підприємства

1.2.

Частка активної частини основних коштів

(Вартість обладнання + Вартість транспортних засобів) / Сумарна вартість активів

Аналіз виробничого потенціалу підприємства

1.3.

Коефіцієнт зносу (Коефіцієнт накопичення амортизації)

Знос ОС і НМА / Первинна вартість ОС і НМА

Аналіз вартості ОС і НМА, вже списаної на собівартість

1.4.

Коефіцієнт придатності

Поточна балансова вартість ОС і НМА / Первинна вартість ОС і НМА

Аналіз вартості ОС і НМА, призначеної для списання в майбутніх періодах

1 - Коефіцієнт зносу

1.5.

Коефіцієнт вибуття ОС

Вартість вибулих за період ОС / Вартість ОС на початок періоду

Аналіз ОС, що вибувають по ветхості і інакшим причинам

1.6.

Коефіцієнт оновлення ОС

Вартість ОС /, що поступили за період Вартість ОС на кінець періоду

Аналіз того, наскільки швидко оновлюються (модернізуються) ОС підприємства

2. Ліквідність і платоспроможність

2.1.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт покриття)

Оборотні активи / Поточні зобов'язання

Аналіз загальної ліквідності активів

2.2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Грошові кошти + Дебіторська заборгованість) / Поточні зобов'язання

Аналіз ліквідності з урахуванням тільки найбільш бистрореализуемих активів

2.3.

Коефіцієнт (негайної) абсолютної ліквідності

Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення / Поточні зобов'язання

Аналіз коштів, якими негайно можна погасити зобов'язання

2.4.

Частка власних коштів в покритті запасів

Власні оборотні кошти (середні за період) / Вартість товарів і запасів (середня за період)

Оцінка величини вартості запасів, що покривається за рахунок власних коштів підприємства

2.5.

Частка чистого оборотного капіталу

(Поточні активи - Поточні пасиви) / Сумарна вартість активів

Оцінка активів, необтяжених боргами

2.6.

Маневреність власних оборотних коштів

(Маневреність функціонуючого капіталу)

Грошові кошти / Власні оборотні кошти

Оцінка частки абсолютно ліквідного активу (грошей) в загальній величині

2.7.

Частка власних оборотних коштів в покритті запасів

Власні оборотні кошти / Вартість товарів і запасів

Оцінка частки запасів, вартість яких покривається з власних коштів

2.8.

Коефіцієнт покриття

Поточні активи / Поточні зобов'язання

Оцінка співвідношення оборотних коштів підприємства і його поточних (короткострокових) зобов'язань, які передбачається покрити з оборотних коштів

2.9.

Коефіцієнт покриття запасів

(Оплачений власний капітал - Збитки + Довгострокові позикові кошти - (Довгострокові фінансові вкладення + Довгострокова дебіторська заборгованість) + Короткострокові позикові кошти + Короткострокова кредиторська заборгованість + Аванси отримані) /

Вартість товарів і запасів

Оцінка співвідношення вартості товарів і запасів з джерелами фінансування, безпосередньо призначеними для покриття товарів і запасів

2.10.

Коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості

Об'єм продажу (по вартості) / Середня сума дебіторської заборгованості

Визначення величини виручки, яку «обслужила» одна грошова одиниця дебіторської заборгованості за період

2.11.

Середній період збору дебіторської заборгованості

Середня сума дебіторської заборгованості / Середня сума щоденного продажу в кредит

Визначення періоду, протягом якого в середньому гаситься дебіторська заборгованість підприємства

3. Фінансова стійкість

3.1.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Власний капітал / Сумарна вартість активів

Оцінка внеску власного капіталу в формування активів підприємства

3.2.

Частка позикового капіталу в загальній сумі коштів

Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання / Сумарна вартість активів

Оцінка внеску позикового капіталу в формування активів підприємства

1 - Коефіцієнт концентрації власного капіталу

3.3.

Коефіцієнт фінансової залежності

(Фінансовий важіль)

Сумарна вартість активів / Власний капітал

Оцінка вартості активів, що доводяться на одну грошову одиницю власного капіталу

1 /

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

3.4.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Оборотні кошти / Власний капітал

Оцінка вартості оборотних коштів, що доводяться на одну грошову одиницю власного капіталу

3.5.

Співвідношення власних і залучених коштів

Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання / Власний капітал

Оцінка співвідношення власних і позикових коштів

3.6.

Частка довгострокових зобов'язань в інвестиційному капіталі

Довгострокові зобов'язання / Довгострокові зобов'язання + Власний капітал

Визначення частки довгострокових зобов'язань в загальній сумі коштів, якими має в своєму розпорядженні підприємство

3.7.

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

Вартість внеоборотних активів / Довгострокові зобов'язання

Оцінка внеску довгострокових зобов'язань в формування внеоборотних активів

4. Рентабельність

4.1.

Рентабельність власного капіталу (ROE - Return on Equity)

Чистий прибуток / Власний капітал

Оцінка величини прибутку, що доводиться на одну грошову одиницю власного капіталу

Рентабельність продажу? Оборотність активів? Коефіцієнт фінансової залежності

(Чистий прибуток / Виручка від реалізації)? (Виручка від реалізації / Сумарна вартість активів)? (Сумарна вартість активів / Власний капітал)

4.2.

Рентабельність активів

(озврат (віддача) на інвестиції,

ROI - Return on Investments)

Чистий прибуток / Сумарна вартість активів

Оцінка величини прибутку, що доводиться на одну грошову одиницю вартості активів

Рентабельність продажу х

Оборотність активів

(Чистий прибуток / Виручка від реалізації)? (Виручка від реалізації / Сумарна вартість активів)

4.3.

Рентабельність витрат

Чистий прибуток /

Собівартість реалізованої продукції

Оцінка величини прибутку, породженої однією грошовою одиницею витрат

4.4.

Рентабельність продажу

Чистий прибуток / Об'єм продажу (у вартісному вираженні)

Оцінка величини прибутку, породженої однією грошовою одиницею виручки від реалізації

4.5.

Норма торгової націнки (маржі)

Торгова націнка / Об'єм продажу (у вартісному вираженні)

Оцінка частки торгової націнки, що міститься в одній грошовій одиниці виручки від реалізації

5. Ефективність використання активів

5.1.

Фондоотдача

Виручка від реалізації / Вартість внеоборотних активів

Визначення величини виручки, породженої за період однією грошовою одиницею вартості внеоборотних активів

5.2.

Виробнича фондоотдача

Виручка від реалізації / Вартість технологічного обладнання

Визначення величини виручки, породженої за період однією грошовою одиницею вартості виробничого (технологічного) обладнання

5.3.

Оборотність активів

Виручка від реалізації / Сумарна вартість активів

Визначення величини виручки, породженої за період однією грошовою одиницею вартості всіх активів

6. Маржинальний аналіз

6.1.

Точка беззбитковості

(в натуральному вираженні)

Сукупні постійні витрати / Питомий маржинальний дохід

Обчислення кількості одиниць продукції, реалізація якого покриє всі витрати підприємства, але ще не принесе йому прибутку

6.2.

Точка беззбитковості

(у вартісному вираженні)

Сукупні постійні витрати / Коефіцієнт маржинального доходу

(Коефіцієнт внеску на покриття)

Обчислення виручки від реалізації, що покриває всі витрати підприємства, але ще неприносящей йому прибули

6.3.

Коефіцієнт маржинального доходу

(Коефіцієнт внеску на покриття)

Маржінальний дохід (Внесок на покриття) / Виручка від реалізації

Оцінка частки об'єму продажу, що йде на покриття постійних витрат (з подальшим формуванням прибутку)

1 - (Сукупні змінні витрати / Виручка від реалізації)

6.4.

Запас фінансової міцності

(Виручка від реалізації - Точка беззбитковості) / Виручка від реалізації? 100%

Оцінка можливого скорочення об'ємів продажу до досягнення точки беззбитковості

6.5.

Індекс беззбитковості

(Виручка від реалізації - Точка беззбитковості) / Точка беззбитковості? 100%

Оцінка об'єму продажу, що перевищує точку беззбитковості

6.6.

Операційний важіль (Операційний леверидж)

Внесок на покриття / Балансовий прибуток

Оцінка відносної зміни прибутку при зміні виручки (об'ємів продажу) на 1% (оцінка рівня підприємницького ризику)

7. «Золоте» правило економіки підприємства [17]

7.1.

Темп зміни прибутку

(Прибуток поточного періоду - Прибуток минулого періоду) /

Прибуток минулого періоду? 100 %

Визначення приросту прибутку в поточному періоді відносно прибутку минулого періоду

7.2.

Темп зміни виручки

(Виручка поточного періоду - Виручка минулого періоду) /

Виручка минулого періоду? 100 %

Визначення приросту виручки (об'ємів продажу) в поточному періоді відносно виручки (об'ємів продажу) минулого періоду

7.3.

Темп зміни активів

(Вартість активів в поточному періоді - Вартість активів в минулому періоді) / Вартість активів в поточному періоді? 100 %

Визначення приросту вартості активів (майно) в поточному періоді відносно вартості активів (майно) минулого періоду

7.4.

Виконання «золотого» правила

Перевірка, чи виконується умова:

Темп зміни прибутку >

Темп зміни виручки >

Темп зміни активів >

100%

Оцінка ефективності використання активів і управління витратами підприємства ТЕМА 2.2. ФОРМИ, ВИДИ, РОЛЬ І МЕЖІ КРЕДИТУ: Форми кредиту як вираження його структури і суті. Товарна,:  ТЕМА 2.2. ФОРМИ, ВИДИ, РОЛЬ І МЕЖІ КРЕДИТУ: Форми кредиту як вираження його структури і суті. Товарна, грошова і змішана (товарно-грошова) форми кредиту, що відображають характер позиченої вартості. Форми кредиту в залежності від суб'єктів кредитної операції: державна, комерційна,
Тема: Форми розрахунків: Форми розрахунків діляться на готівку і безготівкові. Фізичні особи:  Тема: Форми розрахунків: Форми розрахунків діляться на готівку і безготівкові. Фізичні особи можуть розраховуватися готівкою коштами без яких-небудь обмежень, юридичні - не більше за 10 тисяч рублів (Вказівка ЦБ РФ від 07.10.1998). Розрахунки регламентуються розділом 46 ГК РФ
Тема 5.4 Формування вказівок (реєстрів) на перерахування коштів:  Тема 5.4 Формування вказівок (реєстрів) на перерахування коштів федерального бюджету одержувачам: На основі перевірених і прийнятих до виконання зведених реєстрів на розподіл коштів між підвідомчими установами і організаціями, представлених в казначейство розпорядниками коштів, або на основі реєстрів міністерств
ТЕМА 7. ФОНДОВА БІРЖА: Біржа являє собою організаційно оформлений ринок, де:  ТЕМА 7. ФОНДОВА БІРЖА: Біржа являє собою організаційно оформлений ринок, де здійснюються операції з певними видами товарів. Як біржові товари можуть виступати: - продукція виробничого або споживчого призначення; - цінні папери; -
Тема 7. Фінанси господарюючих суб'єктів: Під фінансами підприємств (установ, організацій) як економічної:  Тема 7. Фінанси господарюючих суб'єктів: Під фінансами підприємств (установ, організацій) як економічною категорією розуміється сукупність економічних (грошових) відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів і накопичень підприємств
Тема 4. Фінансовий механізм: Фінансовий механізм - сукупність форм організації фінансових:  Тема 4. Фінансовий механізм: Фінансовий механізм - сукупність форм організації фінансових відносин, яка дозволяє формувати і використати фінансові ресурси. Фінансовий механізм включає: принципи; фінансові методи; фінансові інструменти (важелі); правове і
Тема 4. Фінансовий аналіз як інструмент фінансового менеджменту:  Тема 4. Фінансовий аналіз як інструмент фінансового менеджменту: 1. Аналіз фінансового становища підприємства. Джерела інформації для аналізу фінансового становища 2. Методи аналізу 3. Аналіз можливості банкрутства, фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності 4. Аналіз рентабельності