На головну сторінку   Всі книги

Тема 4. Фінансове прогнозування

Метою фінансового прогнозування є визначення очікуваних фінансових результатів від діяльності компанії в майбутній період і потреби в фінансуванні. У літературі нарівні з терміном "фінансове прогнозування" використовується також термін "фінансове планування".

Фінансування компанії може здійснюватися за рахунок як внутрішніх (прибуток, амортизація), так і зовнішніх джерел. Внутрішнє фінансування виготовляється в результаті нормальної виробничої діяльності компанії, зовнішнє зумовлене капіталом, що поступає від інвесторів і банків.

При складанні фінансового плану (прогнозу) оцінюються результати майбутніх комерційних операцій, що приносять дохід, і пов'язані з ним витрати, що дає можливість зазделегідь оцінити потребу у зовнішньому фінансуванні.

Одним з методів планування фінансових потреб є метод відсотка від продажу, коли майбутні витрати, активи і зобов'язання оцінюються на основі відсотка від передбачуваного продажу майбутнього періоду. Дані, що використовуються для складання прогнозного балансового звіту. Перевищення величини активу над пасивом (зобов'язаннями і власним капіталом) означає необхідність додаткового зовнішнього фінансування

Приклад 4.1

Складається прогнозний балансовий звіт на наступний рік при таких початкових даних:

продаж звітного року - 20 млн. крб.;

очікуваний продаж наступного року - 24 млн. крб.;

очікувана прибутковість продажу

наступного року - 5 %;

очікуваний рівень дивіденду - 40 %

Результати розрахунків приведені в таблиці в млн. рублів ( "н/п" означає "не планується"):

Статті балансу Звітний

рік % від продажу рік,

що Планується

Активи

Оборотні кошти 2 10 2,4

Основні кошти 4 20 4,8

Разом активів 6 30 7,2

Зобов'язання і власний капітал

Короткострокові зобов'язання 2 10 2,4

Довгострокові зобов'язання 2,5 н/п 2,5

Разом зобов'язань 4,5 4,9

Звичайні акції 0,1 н/п 0,1

Додатковий капітал 0,2 н/п 0,2

нерозподілений прибуток 1,2 1,92

Разом власний капітал 1,5 2,22

Разом зобов'язання і власний капітал 6,0 7,12

нерозподілений прибуток року, що планується визначається таким чином: нерозподілений прибуток звітного року + чистий прибуток , що планується - дивіденд, що виплачується, що в результаті дає 1,2 + 0.05 х 24 -0,4 х 0.05 х 24 = 1,92 млн. крб.

Оскільки прогнозний розмір активів (7,2 млн. крб.) перевищує прогнозний розмір зобов'язань, буде потрібне зовнішнє фінансування в розмірі 7,2 - 7,12 = 0,08 млн. крб.

Метод відсотка від продажу є простим, але недостатньо точним, оскільки не враховує можливого неспівпадання майбутніх вхідних і вихідних грошових потоків, що зажадає додаткового фінансування. Більш точним буде метод складання кошторису очікуваних доходів і витрат (бюджету) компанії.

Етапи підготовки бюджету включають:

прогноз продажу (план збуту);

визначення очікуваного обсягу виробництва (виробничий план);

розрахунок виробничих витрат і експлуатаційних витрат;

визначення руху грошових коштів (касовий план);

складання прогнозного бюджету.

План збуту є основою і впливає на всі частини бюджету. При його складанні звичайно розглядається очікуваний поквартальний продаж в натуральному вираженні, множення яких на ціни дає об'єм продажу в грошовому вираженні.

Якщо планується дебіторська заборгованість, використовується норматив надходження коштів в кварталі продажу (наприклад, 70 %), в наступному кварталі (наприклад, 28%) і безнадійні до стягнення борги (в цьому випадку 2%).

На основі плану збуту розробляється виробничий план. При цьому кількість одиниць, належних виготовленню в даному кварталі, визначається таким чином: продаж +, що планується бажаний запас готової продукції на кінець кварталу (наприклад, 10 %) - запас готової продукції на початок кварталу.

Потім визначаються прямі витрати на матеріали для вироблюваних виробів з урахуванням бажаних запасів на кінець кварталу (наприклад, 10 %) і запасів, що є на початок кварталу, після чого на основі ціни одиниці матеріалів визначається вартість їх закупівель. Якщо розрахунки за матеріали передбачається провести частково в даному, а частково в наступному кварталі, складається графік очікуваних грошових виплат.

Наступний етап - визначення прямих витрат на оплату труда. Для їх розрахунку очікуваний обсяг виробництва за кожний квартал множиться на число часів роботи, необхідних для виробництва одного виробу і на вартість одного часу труда.

Далі складається кошторис загальнозаводських накладних витрат, пов'язаних з виробництвом, таких, як заводська орендна плата, плата за енергоресурси, амортизація і інш. Ці витрати потрібно розділити на змінні і постійні для подальшого аналізу точки беззбитковості і операційного важеля (див. тему 3). Потрібно також враховувати, що амортизація не вимагає витрат грошових коштів і повинна відніматися з кошторису загальнозаводських накладних витрат при визначенні грошових виплат. Нормативом при таких розрахунках є ставка змінних накладних витрат на один час прямих витрат труда.

Наступним кроком буде складання кошторису торгових і адміністративних витрат. Нормативом тут є змінні витрати на один виріб, множенням яких на очікуваний об'єм продажу в натуральному вираженні отримують загальні змінні витрати.

Постійні торгові і адміністративні витрати можуть включати очікувані витрати на рекламу, страховку, зарплату службовців, оренду, податки і інш.

Зроблені розрахунки враховують всі джерела доходів і витрат, пов'язані безпосередньо з виробництвом продукції і її продажем. При цьому, однак, не враховуються можливе неспівпадання доходів і витрат протягом року, а також додаткові витрати, наприклад, на закупівлю обладнання, яке звичайно здійснюється за окремим планом, і на сплату податків попереднього року.

Для обліку всіх цих чинників необхідно складати касовий план, що охоплює звичайно наступні основні розділи:

грошові надходження за кожний квартал, що включають касовий залишок на його початок, грошові кошти від покупців продукції і інші грошові надходження;

виплати в кожному кварталі, включаючі всі заплановані платежі;

надлишок або дефіцит грошових коштів в кожному кварталі, рівний різниці між грошовими надходженнями і грошовими виплатами;

додаткове фінансування у разі дефіциту грошових коштів (наприклад, за рахунок короткострокового банківського кредиту), де буде відбиватися отримання кредитів і їх погашення з відсотками.

Касовий залишок з урахуванням можливого додаткового фінансування на кінець кварталу, що розглядається буде касовим залишком на початок наступного кварталу.

Заключний етап - складання прогнозного звіту про прибутки і збитки (доходах і витратах), який має вигляд:

Продаж

змінні виробничі витрати

змінні торгові і адміністративні витрати

Прибуток до вирахування постійних витрат

постійні загальнозаводські накладні витрати

постійні торгові і адміністративні витрати

Прибуток до виплати відсотків і податків

витрати на виплату відсотків

Прибуток до оподаткування

податок на прибуток

Чистий прибуток

Контрольні питання

Для чого здійснюється фінансове прогнозування?

Які документи складаються при фінансовому прогнозуванні?

Якими методами здійснюють фінансове прогнозування?

У чому суть, переваги і нестачі методу відсотка від продажу?

Які висновки можна зробити на основі прогнозного балансового звіту?

Які етапи складання прогнозного звіту про доходи і витрати?

Для чого потрібно виділяти очікувані змінні і постійні витрати?

З якою метою складається касовий план?

Які висновки можна зробити по прогнозному звіту про доходи і витрати? Тема 8. Функції і операції Центрального банку РФ: Виберіть вірний ответПонятие емісійний відносять до. .. банку,:  Тема 8. Функції і операції Центрального банку РФ: Виберіть вірний ответПонятие емісійний відносять до. .. банку, який. .. операції з діловими фірмами і населенням. а) центральному. проводить; б) комерційному. проводить; в) центральному. не проводить; г) комерційному. .. не проводить. З метою
ТЕМА №2. Функції грошей: 1) Функція міри вартості 2) Функція засобу звертання 3) Функція:  ТЕМА №2. Функції грошей: 1) Функція міри вартості 2) Функція засобу звертання 3) Функція засобу платежу 4) Функція засобу накопичення 5) Функція світових грошей - 1 - Гроші виконують функцію міри вартості, т. е. служать для вимірювання і порівняння вартостей різних
ТЕМА 16 Форми і види кредиту: Форми кредиту класифікуються в залежності від характеру::  ТЕМА 16 Форми і види кредиту: Форми кредиту класифікуються в залежності від характеру: Галузевої спрямованості, об'єктів кредитування, забезпеченості кредиту. Терміновості і платности кредиту, а також стадій відтворювання, що обслуговується позикою. Кредитора і позичальника,
Тема 5.4 Формування вказівок (реєстрів) на перерахування коштів:  Тема 5.4 Формування вказівок (реєстрів) на перерахування коштів федерального бюджету одержувачам: На основі перевірених і прийнятих до виконання зведених реєстрів на розподіл коштів між підвідомчими установами і організаціями, представлених в казначейство розпорядниками коштів, або на основі реєстрів міністерств
Тема 3. Фінанси підприємства: 1. Фінанси. Суть і функції фінансів підприємства 2. Організація:  Тема 3. Фінанси підприємства: 1. Фінанси. Суть і функції фінансів підприємства 2. Організація фінансового менеджменту, задачі фінансових служб підприємства, напряму вдосконалення фінансової роботи 3. Фінансова стратегія і тактика підприємства. Фінансова політика і
Тема 5: Фінансовий ринок.: Фінансовий ринок - це сукупність економічних відносин, в:  Тема 5: Фінансовий ринок.: Фінансовий ринок - це сукупність економічних відносин, в процесі яких відбувається рух і реалізація фінансових активів і встановлених цін на них. За організаційно-правовим змістом фінансовий ринок - це ринковий інститут,
Тема 8. Фінансовий контроль: 1. Вправа (письмова відповідь): Яка роль державного:  Тема 8. Фінансовий контроль: 1. Вправа (письмова відповідь): Яка роль державного фінансового контролю? У чому складаються особливості контролю, здійснюваного фінансовими органами і податковими інспекціями? Які особливості аудиторської форми фінансового контролю? Які