На головну сторінку   Всі книги

Тема 7. Фінанси господарюючих суб'єктів

Під фінансами підприємств (установ, організацій) як економічною категорією розуміється сукупність економічних (грошових) відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів і накопичень підприємств (установ, організацій).

Фінансова концепція господарюючих суб'єктів повинна будуватися виходячи з наступних принципів:

- самостійність у визначенні фінансової політики;

- самофінансування;

- самоокупність;

- відповідальність за кінцевий результат і інш.

У процесі господарської діяльності організації вступають у фінансові відносини (взаємовідносини), які можна розділити на відносини (табл. 5):

- з державою;

- з контрагентами (постачальниками, покупцями, посередниками і т. п.);

- з фінансовими організаціями (банками, страховими організаціями і інш.);

- всередині самої організації (відносин між різними підрозділами, відносин з працівниками і т. п.).

Рис. 9. Система управління фінансами

Таблиця 5

Взаємовідношення господарюючих суб'єктів з іншими організаціями Категорія фінансових взаємовідносин Характерні форми Особливості організації взаємовідносин

Відносин з державою - з бюджетом і позабюджетними фондами з приводу сплати податків, зборів і інш. обов'язкових платежів;

- з податковими і інш. компетентними органиами з приводу контролю правильності і своєчасності числення і сплат податків;

- з приводу державного замовлення і державних закупівель;

- з приводу дотацій, субсидій і т. п. Цей вигляд фінансових взаємовідносин характеризує сувора законодавча регламентація

Відносини з контрагентами Оплата постачання.

Вексельні кредити.

Товарні кредити. Характерною особливістю цього вигляду взаємовідносин є встановлення правил і умов виходячи з чого склався звичаїв ділового обороту і на договірній основі

Відносин з фінансовими організаціями - з банками;

- зі страховими організаціями;

- на ринку цінних паперів Фінансові ринки, як правило, відрізняє, з одного боку, висока конкуренція, з іншою - наявність державного контролю. Тому фінансові відносини цього вигляду будуть формуватися виходячи з правил і умов, встановлених відповідним ринком і законодавством, регулюючим діяльність на даному ринку

Відношення всередині організації Внутрішні розрахунки. Внутрішні трансферти.

Перерозподіл фінансових ресурсів між різними підрозділами Цей вигляд взаємовідносин визначається виходячи з наступних внутрішніх чинників: особливості господарської діяльності; структури управління; вживаної технології фінансового менеджменту і інш. Трохи особливу позицію всередині цього вигляду взаємовідносин займають взаємовідносини з працівниками, а саме, внутрішні розрахунки по оплаті труда. Для цієї форми характерні: формування системи відносин з обліком окремих положень законодавства;

можливість участі в формуванні особливого вигляду представників - профспілкових організацій

Фінансові ресурси - це грошові кошти (а також сукупність можливостей доя їх отримання), які можуть бути направлені на розвиток, відновлення витрат або погашення зобов'язань по розсуду організації. Існує ще одне трактування фінансових ресурсів, відповідно до якої вони являють собою грошові кошти, вкладені в основні кошти і нематеріальні активи, оборотні виробничі фонди і фонди звертання.

З точки зору економічної теорії фінансові ресурси являють собою капітал, який, будучи вкладеним в господарську діяльність і послідовно пройшовши всі стадії виробниче-комерційного циклу (кругообіг капіталу), приносить дохід.

У залежності від джерел їх освіти фінансові ресурси поділяються на власний і позиковий капітал (табл. 6).

Таблиця 6

Джерела фінансових ресурсів

Форма фінансування Коротка характеристика

Власні джерела

Статутний капітал Сума коштів, інвестована в комерційну організацію що приймають на себе комерційний ризик вкладниками (засновниками або співвласниками), і призначена для забезпечення статутної діяльності.

У залежності від форми організації господарської діяльності може мати різний вигляд і особливості формування (акціонерний капітал, складочний капітал)

Додатковий капітал Не пов'язані з господарською діяльністю джерела, що збільшують власні кошти організації. До них відносяться, зокрема: перевищення суми коштів, отриманих внаслідок реалізації акцій над їх номінальною вартістю; результати переоцінки активів організації по ринковій вартості і т. п.

Нерозподілений прибуток Частку прибутку (загального фінансового результату господарської діяльності), що залишився після того, як зроблені всі обов'язкові вилучення, - сплата податку на прибуток, виплата дивідендів, відрахування на інші потреби і т. п. Нерозподілений прибуток формується наростаючим підсумком протягом всього періоду діяльності організації і при її ліквідації підлягає розподілу між засновниками (акціонерами, учасниками). За рахунок цього джерела (фінансового ресурсу) звичайно покриваються збитки організації

Фонди грошових коштів В цей час ця форма фінансування діяльності (форма фінансових ресурсів) законодавче встановлена як необхідна для організацій з високим рівнем ринкового ризику - банків, страхових організацій і т. п. Її основне призначення - зниження фінансового ризику господарської діяльності; за рахунок подібних джерел компенсуються збитки, виникаючі при динамічній зміні ситуації на фінансових ринках, забезпечується захист інтересів контрагентів (насамперед вкладників банків або клієнтів страхових компаній). Комерційні організації, для яких не встановлена обов'язковість формування такого джерела, можуть формувати його по своєму розсуду. Як приклади подібних ресурсів можна привести:

резерви по сумнівних боргах;

резерви під знецінення цінних паперів

Залучені (позикові) джерела

Позики, позики і кредити Найбільш поширене джерело фінансових коштів. У залежності від терміну залучення поділяються на довгострокові (терміном більш 12 місяців) і короткострокові (терміном до 12 місяців). Надаються на умовах поворотності, терміновості і платности. Найбільш поширені наступні види цієї форми фінансування:

банківські позики і кредити;

облігаційні позики;

вексельні кредити

Товарний (комерційний) кредит Форма фінансування організації з боку контрагента, що не є фінансовою організацією. Для цієї форми не обов'язкова умова платности. Частіше зустрічається у вигляді реалізації товарів (робіт, послуг) з подальшою оплатою (в кредит) - товарний кредит. Умови подібного фінансування встановлюються по угоді сторін і істотно відрізняються від умов фінансування, що пропонуються фінансовим ринком

Бюджетне фінансування Ця форма фінансування діяльності найбільш характерна для державних підприємств - для них вона представляє основне джерело фінансових ресурсів. Для недержавних організацій бюджетне фінансування може зустрічатися в формах дотацій (при випуску соціально значущої продукції), субсидій, цільового фінансування, державного замовлення

Конкретний склад фінансових ресурсів господарюючого суб'єкта багато в чому визначається його організаційно-правовою формою. Наприклад:

- для товариств з обмеженою відповідальністю останнім часом не характерне формування фондів грошових коштів;

- для відкритих акціонерних товариств статутний капітал має особливу форму акціонерного капіталу;

- для некомерційних організацій відсутній такий фінансовий ресурс, як нерозподілений прибуток. Особливості мають також склади фінансових ресурсів державних підприємств, суспільних фондів, релігійних об'єднань, політичних партій і інш. Тема 3 Цивільні процесуальні правовідносини: Правоотноения є результатом застосування норм права. Особливості:  Тема 3 Цивільні процесуальні правовідносини: Правоотноения є результатом застосування норм права. Особливості цивільних процесуальних правовідносин: - Виникають на сонове норм цивільного процесуального права і існують тільки в правовій формі - Виникають і існують між судом,
ТЕМА 5 ДЕРЖАВА І ЦИВІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО: 5.1. Поняття і елементи цивільного суспільства Аналіз існуючих в:  ТЕМА 5 ДЕРЖАВА І ЦИВІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО: 5.1. Поняття і елементи цивільного суспільства Аналіз існуючого в філософській, політичній і правовій літературі численного трактування цивільного суспільства дозволяє говорити про цивільне суспільство як сукупність суспільних відносин,
ТЕМА №14. Державний кредит, форми його розвитку в РБ:  ТЕМА №14. Державний кредит, форми його розвитку в РБ: 1) Державний кредит як економічна категорія 2) Порівняльний аналіз банківського і державного кредиту 3) Форми державного кредиту 4) Державні короткострокові і довгострокові облігації в РБ - 1 - В умовах розвинених
Тема 11. Державний кредит: 1. Вправа (письмова відповідь): У чому складається відмінність між:  Тема 11. Державний кредит: 1. Вправа (письмова відповідь): У чому складається відмінність між наступними поняттями: рефінансування госдолга; реструктуризація госдолга; погашення госдолга. Дайте свої пояснення, приведіть приклади. Як ви вважаєте, чому державний борг
Тема 9. Державне регулювання економіки: Тести Державне регулювання економіки в ринковому господарстві::  Тема 9. Державне регулювання економіки: Тести Державне регулювання економіки в ринковому господарстві: а) породжено виключно інтересами бюрократичного державного чиновничества; б) передусім, служить економічним цілям національного фінансового капіталу; в) покликано
Тема: Гарантії прав і свобод несовершеннолетних:: 1. Особливості карної відповідальності і покарань:  Тема: Гарантії прав і свобод неповнолітніх: кримінально-правовий напрям: 1. Особливості карної відповідальності і покарань неповнолітніх. Правовий статус неповнолітнього потерпілого в карному праві. 2. Правове положення неповнолітніх в карному процесі. 3. Правове положення неповнолітніх в
ТЕМА 2.2. ФОРМИ, ВИДИ, РОЛЬ І МЕЖІ КРЕДИТУ: Форми кредиту як вираження його структури і суті. Товарна,:  ТЕМА 2.2. ФОРМИ, ВИДИ, РОЛЬ І МЕЖІ КРЕДИТУ: Форми кредиту як вираження його структури і суті. Товарна, грошова і змішана (товарно-грошова) форми кредиту, що відображають характер позиченої вартості. Форми кредиту в залежності від суб'єктів кредитної операції: державна, комерційна,