На головну сторінку   Всі книги

Тема 19. Фінанси підприємства

1. Вправа (письмове):

Є наступні показники роботи АТ:

1) інші витрати і відрахування коштів; 2) витрати на виробництво і реалізацію продукції; 3) внереализационние витрати; 4) витрати на оплату труда; 5) матеріальні витрати, включаючи амортизацію основних коштів і оплату за користування природними ресурсами; 6) внереализационние доходи; 7) інші надходження; 8) валовий дохід- виручка від реалізації продукції; 9) амортизаційні відрахування; 10) відрахування від собівартості на соціальні потреби; 11) відрахування від собівартості у позабюджетні фонди; 12) виручка від реалізації вибулого майна; 13) прибуток АТ (до розподілу).

Необхідно згрупувати показники і скласти схему фінансового плану АТ.

Відповідь:

Фінансовий план АТ Доходи і надходження коштів:

1. Валовий дохід.

2. Внереализационние доходи.

3. Виручка від реалізації вибулого майна.

4. Амортизаційні відрахування.

5. Інші надходження.

6. Прибуток АТ до розподілу. Витрати і відрахування коштів:

1. Витрати на виробництво і реалізацію продукції.

2. Витрати на оплату труда.

3. Матеріальні витрати, включаючи амортизацію основних коштів і оплату за користування природними ресурсами.

4. Внереализационние витрати.

5. Відрахування від собівартості на соціальні потреби.

6. Відрахування від собівартості у позабюджетні фонди.

7. Інші витрати і відрахування.

2. Вправа (письмове):

Чим відрізняються функції фінансового директора від функцій головного бухгалтера? Які основні складові процесу управління фінансами підприємства і які основні методи управління дебіторською і кредиторською заборгованістю підприємства?

Відповідь:

Основні функції фінансового директора- розробка фінансового плану підприємства, який включає розрахунок величини і визначення джерела отримання коштів, прогноз об'ємів реалізації, баланс грошових витрат і надходжень, графік досягнення беззбитковості і т. д., а також контроль за виконанням цього плану.

Основні функції головного бухгалтера: складання звітності, управління дебіторською і кредиторською заборгованістю, своєчасне і правильне оформлення податкових платежів, контроль за господарською діяльністю підприємства.

Аналіз дебіторської заборгованості необхідно провести спільно з аналізом кредиторської заборгованості. Необхідно з'ясувати склад цієї заборгованості, їх характер, внаслідок яких операцій і коли вони виникли, які заходи прийняті до їх погашення.

3. Вправа (вибір варіанту):

Визначте склад оборотних коштів за формою втілення:

а) грошові кошти, запаси, незавершене виробництво;

б) в матеріальній і нематеріальній формах;

у) в грошовій і матеріальній формах, у високоліквідних цінних паперах.

Відповідь: би

4. Вправа (вибір варіанту):

Що є найменше ліквідним елементом оборотних коштів?

а) Незавершене виробництво;

б) кошти в розрахунках;

у) виробничі запаси.

Відповідь: а

5. Вправа (вибір варіанту):

При якому співвідношенні власних і позикових оборотних коштів підприємство може втратити незалежність від кредиторів?

а) менше за 1,0;

б) більше за 1,0;

в) більше за 2,0.

Відповідь: а

6. Вправа (вибір варіанту):

Який оцінний показник ефективності використання основних фондів більш актуальний в умовах відсутності гарантованого виробничого завантаження?

а) показник фондоемкости;

б) показник фондоотдачи.

Відповідь: а

7. Вправа (вибір варіанту):

Визначте базові методи амортизації основних фондів:

а) нормативної і наднормативної амортизації;

б) лінійної, прискореної і регресивної амортизації.

Відповідь: би

8. Вправа (вибір варіанту):

Що може виступати як основний критерій економічної доцільності інвестиції у власний розвиток підприємства?

а) додатковий прибуток або відвернені збитки;

б) максимальний прибуток або знижені витрати;

в) мінімізація інвестиції.

Відповідь: би

9. Вправа (вибір варіанту):

До якої категорії витрат відносяться витрати на зміст персоналу, що знаходиться на відрядній платні труда?

а) змінні витрати;

б) змішані витрати.

Відповідь: а

10. Вправа (вибір варіанту):

Який напрям витрат найбільш актуально як об'єкт управління на підприємствах з масовим виробництвом?

а) невиробничі витрати;

б) витрати на виробництво одиниці продукції.

Відповідь: би

11. Вправа (вибір варіанту):

Яка форма документа використовується при плануванні цільових фінансових фондів підприємства?

а) кошторис витрат;

б) фінансовий план.

Відповідь: би

12. Вправа (вибір варіанту):

На який фінансовий показник впливає прямий чином ефективність управління його фінансовими зобов'язаннями?

а) витрати;

б) ліквідність.

Відповідь: би

13. Вправа (письмова відповідь):

Поясніть, які документи підприємство повинно представити в банк для відкриття в ньому свого розрахункового або поточного рахунку? Чи Може банк відмовити підприємству у відкритті розрахункового рахунку?

Відповідь:

Картка зразків підписів, завірена нотаріусом і відтиснення друку.

Заява на відкриття рахунку.

Засновницькі документи (рішення, протокол зборів, наказ).

Договір банківського рахунку.

Довідка з статистичного управління про привласнення кодів.

Ксерокопія балансу і додатків на останню звітну дату.

Свідчення про постановку на податковий облік.

Банк може відмовити підприємству у відкритті розрахункового рахунку у разі відсутності якого-небудь документа.

14. Вправа (письмова відповідь):

Сформулюйте основні чинники, що визначають пріоритетну роль фінансів підприємства в фінансовій системі суспільства загалом.

Відповідь: Основні чинники:

підприємства як основне джерело податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів;

підприємства, як основна категорія роботодавців- джерело фінансових надходжень у фізичних осіб.

15. Вправа (письмова відповідь):

Фінансовий менеджмент пов'язаний з різними об'єктами управління, кожний з яких вимагає специфічних знань і прийомів управління. У фінансовому менеджменті виділяють:

ризик-менеджмент;

менеджмент позикових (кредитних) операцій;

менеджмент операцій з цінними паперами;

менеджмент валютних операцій;

менеджмент операцій з нерухомістю.

Дайте короткий опис (на 3 рядки) кожного напряму в фінансовому менеджменті застосовно до промислової фірми.

Відповідь:

Ризик-менеджмент- прийняття раціональних рішень в умовах невизначеності; фокусується на оцінці, кількісному вимірюванні і графічному зображенні масштабів і природи ризику.

Менеджмент операцій з цінними паперами- прогнозування, організація, регулювання і координування будь-яких типів операцій з цінними паперами.

Менеджмент валютних операцій- забезпечення валютної політики господарюючого суб'єкта (валютні розрахунки і кредити, отримання і витрата валюти, страхування від валютних ризиків і т. д.).

Менеджмент позикових операцій- розробка кредитної політики, направленої на випуск векселів, надання комерційних, фінансових кредитів і видачу позик іншим господарюючим суб'єктам.

Менеджмент операцій з нерухомістю- ефективне управління операціями з нерухомістю.

16. Вправа (підбір параметра):

Введені наступні позначення: М- грошові кошти;

L- позикові кошти;

Ss- сума продажу;

Ас- оборотні активи;

Д- дебітори;

Vb- валюта балансу;

Dr- надійні дебітори;

Мs- власні кошти;

Ot- короткострокові зобов'язання; Lm- позика;

Li- позики;

З- кредитори до термінової оплати;

Pp- чистий прибуток;

Об- зобов'язання;

А- амортизація;

Кd- коефіцієнт заборгованості;

Км- коефіцієнт маневреності;

Питання 1. Який з приведених нижче коефіцієнтів є показником швидкої ліквідності? 1), 2), 3), 4), 5).

Питання 2. Яка з наступних формул є коефіцієнтом покриття? 1), 2), 3), 4).

Обгрунтуйте свої відповіді, приведіть визначення ліквідності і показника покриття.

Відповідь: Швидка ліквідність- формула 5 (свідчить про безумовну платоспроможність).

Коефіцієнт покриття- формула 4 (означає можливість задоволення вимог кредиторів).

17. Вправа (письмова відповідь):

А. Какови особливості формування інтегральних фінансових показників діяльності фірми?

Б. Об'ясніте, в чому різниця між показниками ефекту і ефективність інвестиційного проекту.

18. Вправа (письмова відповідь):

Дані показники фінансової діяльності фірми:

джерела власних коштів;

основні кошти і внеоборотние активи;

власні кошти;

валюта балансу;

сума товарних запасів;

власні оборотні кошти;

позикові кошти.

Побудуйте показники коефіцієнтів:

а) інвестування;

б) частки власних коштів в товарних запасах:

в) фінансової незалежності;

г) маневреність;

д) заборгованість,

Обгрунтуйте свої відповіді, приведіть визначення ліквідності і показника покриття.

Відповідь:

а) = власні кошти /джерела власних коштів;

б) = власні оборотні кошти/сума товарних запасів;

в) = джерела власних коштів/позикового засобу;

г) = основні кошти і внеоборотние активи/ власні оборотні кошти;

д) = валюта балансу/позикового засобу.

19. Вправа (письмова відповідь):

Існують наступні методи визначення прибутку компанії:

1) метод чистого прибутку;

2) метод потоку готівки;

3) метод здібності до самофінансування;

4) метод підприємницького доходу.

Поставте їм у відповідність по одному з наступних визначень:

а) величина прибутку від всіх видів діяльності фірми;

б) величина прибутку від збутової і фінансової діяльності;

у) величина економічного прибутку;

г) прибуток після вирахування податків до її розподілу;

д) прибуток, за винятком розподіленої її частини серед акціонерів і в резервні фонди компанії;

е) нерозподілений прибуток, включаючи поповнення резервних фондів;

ж) прибуток плюс заробітна плата;

з) чистий прибуток плюс амортизаційні відрахування в фонд вибуваючих активів.

Обгрунтуйте свій вибір, дайте коротке визначення кожного з названих методів.

Відповідь:

1) метод чистого прибутку- з) чистий прибуток плюс амортизаційні відрахування в фонд вибуваючих активів;

2) метод потоку готівки- а) величина прибутку від всіх видів діяльності фірми;

3) метод здібності до самофінансування- ж) прибуток плюс заробітна плата;

4) метод підприємницького доходу- г) прибуток після вирахування податків до її розподілу.

Кожний метод відрізняється особливостями розподілу прибутку господарюючих суб'єктів. Так економічний прибуток орієнтує підприємства на порівняння отриманого доходу з тим, який міг би бути отриманий внаслідок альтернативного застосування ресурсу. Балансовий метод передбачає подальший розподіл по фондах і серед акціонерів. Метод потоків включає формування cash flow від всіх видів діяльності фірми. Тема 18. Характеристика основ фінансово-правового регулювання в:  Тема 18. Характеристика основ фінансово-правового регулювання в зарубіжних країнах: Для ознайомлення з цією темою студенту рекомендується прочитати розділи 6, 7, 8 розділи 2 Підручника «Основні фінансово-правові інститути в зарубіжних країнах». При вивченні бюджетного права зарубіжних країн студенту потрібно звернути увагу на
Тема 3 Цивільні процесуальні правовідносини: Правоотноения є результатом застосування норм права. Особливості:  Тема 3 Цивільні процесуальні правовідносини: Правоотноения є результатом застосування норм права. Особливості цивільних процесуальних правовідносин: - Виникають на сонове норм цивільного процесуального права і існують тільки в правовій формі - Виникають і існують між судом,
Тема 46. Держава і його роль в економічному регулюванні:  Тема 46. Держава і його роль в економічному регулюванні національної економіки: Державне регулювання економіки (ГРЕ) в умовах ринкового господарства являє собою систему типових заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правомочними державними установами про
Тема 11. Державний кредит: 1. Державний кредит Коли держава бере на себе:  Тема 11. Державний кредит: 1. Державний кредит Коли держава бере на себе відповідальність за погашення позик або виконання інших зобов'язань, взятих фізичними і юридичними особами, воно є: а) кредитором; б) позичальником; в) гарантом. 2. Російська
Тема: Державні фінанси: Ознаки державних фінансів: - грошовий характер відносин; -:  Тема: Державні фінанси: Ознаки державних фінансів: - грошовий характер відносин; - безвідплатний і безповоротний характер платежів господарюючих суб'єктів і населення до державних і місцевих бюджетів, а також у позабюджетні фонди; - примусова система
Тема 73. Глобальні проблеми світового господарства.: Критерії, які дозволяють виділити глобальні проблеми і безліч:  Тема 73. Глобальні проблеми світового господарства.: Критерії, які дозволяють виділити глобальні проблеми і безліч інших, що стоять перед людством загальносвітовий характер проблеми (зачіпає інтереси всіх країн або більшості); у разі нерешенности такої проблеми виникає загроза всьому
ТЕМА №2. Функції грошей: 1) Функція міри вартості 2) Функція засобу звертання 3) Функція:  ТЕМА №2. Функції грошей: 1) Функція міри вартості 2) Функція засобу звертання 3) Функція засобу платежу 4) Функція засобу накопичення 5) Функція світових грошей - 1 - Гроші виконують функцію міри вартості, т. е. служать для вимірювання і порівняння вартостей різних