Головна   Всі книги

Тема 5.4 Формування вказівок (реєстрів) на перерахування коштів федерального бюджету одержувачам

На основі перевірених і прийнятих до виконання зведених реєстрів на розподіл коштів між підвідомчими установами і організаціями, представлених в казначейство розпорядниками коштів, або на основі реєстрів міністерств (відомств), інші прямі одержувачі коштів федерального бюджету відділ платежів готує вказівки (реєстри) відділенням казначейства на перерахування коштів федерального бюджету вказаним в реєстрі одержувачам.

Якщо одержувач коштів знаходиться за межами суб'єкта Російської Федерації, то формується реєстр на фінансування для УФК, на території якого знаходиться одержувач.

Реєстри формуються відповідно суворому до даних, вказаних в реєстрах вищестоящих розпорядників коштів. J

Реєстри (вказівки) до перерахування коштів федерального бюджету відділенням і управлінням казначейства інших регіонів містять наступні відомості:

номер і дату складання реєстру;

найменування і код органу казначейства, якому прямують кошти;

найменування одержувача коштів, його ИНН;

номер реєстру ГУФК, УФК іншого регіону, що є основою для підготовки реєстру;

коди розділу, головного розділу і підрозділу, цільового стаття вигляду витрат, загальну суму фінансування, а також її розподіл по кодах економічної класифікації;

загальну суму по реєстру;

період фінансування;

при наявності в реєстрах ГУФК, УФК іншого регіону або в зведених реєстрах дається примітка, що уточнює цільовий напрям використання коштів.

На зведеному реєстрі, реєстрі міністерства (відомства, прямого одержувача коштів федерального бюджету) ставиться штамп про виконання з вказівкою дати виконання і номерів реєстрів, підготовленої органом казначейства.

Підготовлені реєстри підлягають перевірці. При цьому перевіряються:

найменування одержувачів коштів;

всі дані і суми, вказані в реєстрі, звіряються з даними і сумами зведеного реєстру або реєстру міністерства (відомства, прямого одержувача коштів федерального бюджету) по бюджетополучателям;

наявність необхідних приміток;

правильність вказівки номера реєстру ГУФК і УФК іншого регіону.

Відповідальний виконавець відділу платежів, що проводив перевірку реєстру, робить відмітку про перевірку і засвідчує її своїм підписом.

Перевірені реєстри підписуються начальником відділу платежів, передаються на підпис керівнику органу казначейства і завіряються друком.

У кінці робочого дня відповідальний виконавець відділу платежів формує розпорядження на перерахування коштів з поточного рахунку казначейства, в яке включає всі підготовлені протягом операційного дня реєстри. Розпорядження містить:

номер і дату виконання;

номери реєстрів до перерахування коштів федерального бюджету;

підсумкову суму по розпорядженню.

По кожному реєстру приводяться наступні дані:

номер поточного рахунку по обліку коштів федерального бюджету органу казначейства, на який потрібно перерахувати кошти;

сума по реєстру.

Відповідальний виконавець відділу платежів розпечатує розпорядження, перевіряє правильність його складання, після чого проставляє відмітку про проведену перевірку, засвідчуючи її своїм підписом, і передає на підпис начальнику відділу платежів і керівнику органу казначейства.

Не пізніше 9 годин наступного робочого дня розпорядження з додатком всіх вказаних в йому реєстрів передається відповідальним виконавцем відділу платежів в операційний відділ для контролю за надходженням коштів на рахунок казначейства і формування платіжних доручень на перерахування коштів з вказаного рахунку органу казначейства.

У відділі платежів ведеться облік реєстрів (вказівок) на перерахування коштів федерального бюджету по відділеннях і управліннях інших регіонів, а також по головних розділах і підрозділах бюджетної класифікації витрат. Тема 23. ІНФЛЯЦІЯ І антиІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА: № 1. Приведіть приклади неінфляційного підвищення цін. № 2. У чому:  Тема 23. ІНФЛЯЦІЯ І антиІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА: № 1. Приведіть приклади неінфляційного підвищення цін. № 2. У чому виявляється пригнічена інфляція? У чому Ви бачите значення епітета «пригнічена»? Як би Ви пояснили простим людям, що не вивчав економічну теорію і ностальгійно страждаючим про
Тема 3. Інфляція: Завдання. З метою оцінки рівня інфляції в країні визначите: Варіант:  Тема 3. Інфляція: Завдання. З метою оцінки рівня інфляції в країні визначите: Варіант 1. Що стане з цінами на товари і послуги, якщо в сферу звертання буде введено 112,5 млрд ден. ед, при умові, що з метою забезпечення безинфляционного обігу грошей в економіці
Тема 5. Інфляція: У рамках даної теми необхідно розібратися в таких поняттях, як::  Тема 5. Інфляція: У рамках даної теми необхідно розібратися в таких поняттях, як: інфляція попиту і пропозиції, прихована (пригнічена) інфляція, що імпортується інфляція, дефлятор ВНП, рівень і індекс (темп) інфляції, дефляционная політика, рефляционная політика,
Тема 3 Цивільні процесуальні правовідносини: Правоотноения є результатом застосування норм права. Особливості:  Тема 3 Цивільні процесуальні правовідносини: Правоотноения є результатом застосування норм права. Особливості цивільних процесуальних правовідносин: - Виникають на сонове норм цивільного процесуального права і існують тільки в правовій формі - Виникають і існують між судом,
ТЕМА №14. Державний кредит, форми його розвитку в РБ:  ТЕМА №14. Державний кредит, форми його розвитку в РБ: 1) Державний кредит як економічна категорія 2) Порівняльний аналіз банківського і державного кредиту 3) Форми державного кредиту 4) Державні короткострокові і довгострокові облігації в РБ - 1 - В умовах розвинених
Тема. Державний бюджет.: План Суть і роль держбюджету в соціально-економічному розвитку:  Тема. Державний бюджет.: План Суть і роль держбюджету в соціально-економічному розвитку суспільства. Доходи бюджету. Податкова політика держави Витрати бюджету Бюджетна політика в області витрат.. 1. Ще при вивченні фінансової системи ми розглядали держбюджет
Тема 73. Глобальні проблеми світового господарства.: Критерії, які дозволяють виділити глобальні проблеми і безліч:  Тема 73. Глобальні проблеми світового господарства.: Критерії, які дозволяють виділити глобальні проблеми і безліч інших, що стоять перед людством загальносвітовий характер проблеми (зачіпає інтереси всіх країн або більшості); у разі нерешенности такої проблеми виникає загроза всьому