На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 16 Форми і види кредиту

Форми кредиту класифікуються в залежності від характеру:

Галузевої спрямованості, об'єктів кредитування, забезпеченості кредиту.

Терміновості і платности кредиту, а також стадій відтворювання, що обслуговується позикою.

Кредитора і позичальника, галузевої спрямованості кредиту і його забезпеченості.

Позиченої вартості, кредитора і позичальника, цільових потреб позичальника.

У. .. формі кредиту позика надається і гаситься в формі товарних вартостей.

Змішаної.

Товарної.

Грошової.

Товарно-грошової.

Переважаючою формою кредиту в сучасній економіці є. .. форма.

Товарна.

Змішана.

Товарно-грошова.

Грошова.

У. .. формі кредиту позика надається у вигляді товарних (грошових) вартостей, а гаситься у вигляді грошових (товарних) вартостей.

Фінансової.

Товарної.

Змішаної.

Грошової.

У. .. формі кредиту позика надається і гаситься в формі грошових вартостей.

Товарної.

Змішаної.

Товарно-грошової.

Грошової.

У залежності від цільових потреб позичальника виділяються дві форми кредиту:

Забезпечена і незабезпечена.

Продуктивна і споживча.

Термінова і безстрокова.

Прихована і явна.

У. .. формі кредит безпосередньо видається позичальнику без опосредствующих ланок.

Прихованої.

Явної.

Прямої.

Непрямої.

Під... формою кредиту розуміється кредит на зазделегідь обумовлені цілі.

Прямої.

Непрямої.

Прихованої.

Явної.

... кредиту - це його більш детальна характеристика по організаційно-економічних ознаках, що використовується для класифікації кредитів.

Функція.

Вигляд.

Межа.

Роль.

У. .. формі кредиту позика використовується позичальником для авансування (кредитування) інших суб'єктів.

Прямої.

Явної.

Прихованої.

Непрямої.

У. .. формі кредиту позика використовується на ц¦чи, не передбачені взаємними зобов'язаннями сторін.,

Явної.

Прямої.

Непрямої.

Прихованої.

Суб'єктами комерційного кредиту виступають:

Комерційні банки і фізичні особи.

Юридичні і фізичні особи і держава.

Господарюючі суб'єкти.

Торгові організації і фізичні особи.

Комерційний кредит, як правило, носить. .. характер.

Короткостроковий.

Довгостроковий.

Безстроковий.

Середньо- і довгостроковий.

Об'єктом операції комерційного кредиту виступають:

Валютні цінності.

Грошові кошти.

Цінні папери.

Товари і послуги.

Об'єктом операції комерційного кредиту виступають ресурси:

Комерційного банку.

Підприємства-продавця.

Центрального банку.

Підприємства-споживача.

У сучасній економіці найбільш поширеній є. .. форма кредиту.

Комерційна.

Банківська.

Цивільна.

Лізингова.

...- це різновид комерційного кредиту, пов'язаний із зобов'язанням позичальника сплатити в певний термін всю суму продукції, поставленої йому за певний період.

Відкритий рахунок.

Консигнація.

Сезонний кредит.

Вексельний спосіб.

Операція комерційного кредиту оформляється в основному:

Акредитивом.

Векселем.

Інкасо.

Усною домовленістю.

...- це різновид комерційного кредиту, що передбачає певні зобов'язання позичальника перед кредитором (якщо товари продаються, то зобов'язання гасяться; в іншому випадку товар повертається без сплати неустойки).

Сезонний кредит.

Відкритий рахунок.

Франчайзінг.

Консигнація.

...- це система договірних кредитних відносин між великими промисловими і торговими фірмами і дрібними роздрібними магазинами.

Франчайзінг.

Консигнація.

Сезонний кредит.

Відкритий рахунок.

Позичальниками в банківському кредиті виступають:

Тільки юридичні особи.

Тільки фізичні особи.

Тільки держава в особі представляючих його органів.

Юридичні і фізичні особи.

Для. .. кредиту характерно рух позиченої вартості в наступних формах: надання кредиту в товарній формі - погашення кредиту в грошовій формі.

Банківського.

Комерційного.

Цивільного.

Державного.

У банківському кредиті як кредитори можуть виступати:

Будь-які кредитно-фінансові установи, що мають в своєму розпорядженні тимчасово вільні грошові кошти.

Тільки комерційні банки.

Тільки страхові і інвестиційні компанії.

Кредитно-фінансові установи, що мають ліцензію на право здійснення кредитних операцій.

Відсоток по. .. кредиту входить в ціну товару.

Банківському.

Цивільному.

Комерційному.

Державному.

Об'єктом операції банківського кредиту є процес передачі в позику:

Грошових коштів.

Засобів виробництва.

Дорогоцінних металів.

Товарно-матеріальних цінностей.

... банківські позики використовуються, як правило, для інвестиційних цілей.

Короткострокові.

Середньострокові.

Довгострокові.

Безстрокові.

... банківські позики підлягають поверненню в фіксований термін після надходження офіційного повідомлення від кредитора.

Бланкові.

Онкольні.

Забезпечені.

Гарантовані.

Бланкові позики забезпечуються:

Гарантіями і поручительствами.

Страхуванням ризику непогашення кредиту.

Тільки кредитним договором.

Цессиєй.

Дохід по банківському кредиту поступає у вигляді:

Позикового відсотка.

Факторного відсотка.

Лізингового відсотка.

Націнки до вартості товару.

... банківські позики надаються, як правило, для заповнення тимчасової нестачі власних оборотних коштів позичальника.

Довгострокові.

Безстрокові.

Бланкові.

Короткострокові.

У банківському кредиті сплата позикового відсотка проводиться:

У момент погашення позики.

Рівномірними внесками позичальника.

Шляхом утримання банком відсотків з суми кредиту, що видається.

Будь-яким способом по узгодженню кредитора і позичальника.

Споживчий кредит видається для оплати. ..

вартості товарів або послуг.

Повної.

Всієї або частини.

Частини.

Не більше за 1/10.

У споживчих кредитах на невідкладні потреби позика може бути використана позичальником:

Тільки на виробничі цілі.

На будь-які цілі.

Тільки на будівництво садових будиночків і капітальний ремонт житлових приміщень.

Тільки для фінансування витрат по придбанню житла і створенню підсобного домашнього господарства.

Споживче кредитування населення в РФ в основному здійснює:

Ощадбанк РФ.

Внешторгбанк РФ.

Центральний банк РФ.

Россельхозбанк.

... кредити звичайно надаються кредиторами при наявності достатнього довір'я до позичальника.

Онкольні.

Бланкові.

Приховані.

Дорогі.

... форма кредиту заснована на участі в кредитній операції як кредитор фізичних осіб.

Комерційна.

Банківська.

Лізингова.

Цивільна.

Державні позики можуть бути:

Як внутрішніми, так і зовнішніми.

Тільки внутрішніми.

Тільки регіональними.

Тільки зовнішніми.

За способом розміщення державні позики можуть бути:

Виграшними, процентними і товарними.

Короткостроковими і довгостроковими.

Примусовими, що розміщуються по підписці і вільно обіговій.

Облігаційними і безоблигационними.

По характеру доходу, що виплачується державні позики можуть бути:

Виграшними, процентними і облігаційними.

Виграшними, процентними і товарними.

Процентними, товарними і зовнішніми.

Товарними, виграшними і необращающимися.

За способом оформлення державні позики діляться

на:

Облігаційні і безоблигационние.

Ринкові і неринкові.

Обіговій і необращающиеся.

Регіональні і міжрегіональні.

У лізинговому кредиті лессор виступає в якості:

Лізінгополучателя.

Виробника продукції.

Гаранта забезпечення операції.

Лізінгодателя.

Лизор - сторона лізингового кредиту, виступаюча в якості:

Лізінгодателя.

Виробника продукції.

Лізінгополучателя.

Гаранта забезпечення операції.

Об'єктом лізингового кредиту виступають:

Товарні цінності.

Грошові кошти.

Товарні і грошові кошти.

Валютні цінності.

При. .. лізингу договір не може бути розірвуть раніше встановленого терміну.

Фінансовому.

Оперативному.

Оперативно-фінансовому.

Факультативному.

На відміну від комерційного кредиту лізинговий кредит гаситься:

Тільки товарами.

Товарами і грошима.

Тільки грошима.

Тільки засобами виробництва.

При. .. лізингу договір може бути розірвуть в будь-який час.

Фінансовому.

Оперативно-фінансовому.

Оперативному.

Ексцедентном.

... кредит - це форма кредиту, в якій позичальниками є фізичні особи, а кредиторами - кредитні установи і торгові організації.

Іпотечний.

Цивільний.

Споживчий.

Комерційний.

Значення... кредиту полягає в тому, що він сприяє модернізації виробництва і широкому впровадженню в ньому досягнень науково-технічного прогресу.

Лізингового.

Державного.

Споживчого.

Іпотечного.

... кредит носить одиничний характер і використовується при кредитуванні инсайдеров і при цивільній (особистої) формі кредиту.

Інвестиційний.

Податковий.

Безкоштовний.

Фондовий.

Значення... кредиту полягає в тому, що з його допомогою відбувається перелив капіталів з одних галузей економіки в інші і здійснюється фінансування відтворювального процесу.

Цивільного.

Споживчого.

Іпотечного.

Банківського.

... кредит - це кредит, який надається у вигляді відстрочки платежу за продані товари.

Банківський.

Комерційний.

Державний.

Цивільний (дружній).

Головне призначення. .. кредиту складається в тому, що з його допомогою забезпечується задоволення потреб населення.

Комерційного.

Банківського.

Лізингового.

Споживчого.

... кредит базується на орендній операції з правом викупу обладнання по залишковій вартості.

Лізинговий.

Комерційний.

Іпотечний.

Господарський.

Значення. .. кредиту полягає в тому, що з його допомогою зміцнюються виробничі зв'язки між підприємствами і відбувається перерозподіл між ними товарно-матеріальних цінностей.

Державного.

Комерційного.

Банківського.

Цивільного.

Встановіть відповідність вказаних в правій колонці характеристик форм кредиту позначеним в лівій колонці. Форма кредиту Характеристика

Комерційна

Лізингова

Банківська

Державна

Акцептно-рамбурсний кредит

Вигляд кредиту

Відкритий рахунок і консигнація

Лессор і лизор

Онкольний кредит

Виграшні, процентні і товарні позики

499. Встановіть відповідність форм кредиту, вказаних в правій колонці, їх характеристикам, позначеним в^іевой колонці. Характеристика %

Форма кредиту

Видача позик без опосредствующих ланок

Взяття позики для кредитування інших суб'єктів.

Явна

Основна

Прихована

Продовження Характеристика Форма кредиту

Надання кредиту на зазделегідь обумовлені терміни

Використання кредиту на цілі, не передбачені взаємними зобов'язаннями кредитора і позичальника

Стара

Непряма

Пряма ТЕМА 1.6. ІНФЛЯЦІЯ, ЇЇ СУТЬ І ФОРМИ: Причини і суть інфляції, форми її вияву. Закономірності:  ТЕМА 1.6. ІНФЛЯЦІЯ, ЇЇ СУТЬ І ФОРМИ: Причини і суть інфляції, форми її вияву. Закономірності інфляційного процесу. Основні внутрішні і зовнішні чинники, види і типи інфляції. Її соціально-економічні наслідки для суспільства. Особливості інфляційного процесу в Росії.
ТЕМА №10. Інфляція і методи стабілізації грошового обороту:  ТЕМА №10. Інфляція і методи стабілізації грошового обороту: 1) Поняття інфляції 2) Види інфляції 3) Причини виникнення і наслідки інфляції 4) Методи стабілізації грошового обороту - 1 - Термін «інфляція» (від лати. inflatio - здуття) означає переповнення сфери звертання надлишковою в порівнянні з
Тема 2. Інфляція: Надлишок грошових коштів в звертанні, в порівнянні з потребами:  Тема 2. Інфляція: Надлишок грошових коштів в звертанні, в порівнянні з потребами економіки, спричиняє порушення закону грошового обігу. При цьому говорять про інфляцію. Під інфляцією розуміється переповнення каналів грошового обігу (мал. 2): 1) пов'язане з
Тема 5. Інфляція: У рамках даної теми необхідно розібратися в таких поняттях, як::  Тема 5. Інфляція: У рамках даної теми необхідно розібратися в таких поняттях, як: інфляція попиту і пропозиції, прихована (пригнічена) інфляція, що імпортується інфляція, дефлятор ВНП, рівень і індекс (темп) інфляції, дефляционная політика, рефляционная політика,
Тема 1. Держава і право. Їх роль в житті суспільства:  Тема 1. Держава і право. Їх роль в житті суспільства: Поняття і суть держави, основні теорії походження держави, функції і форм держави. Поняття і походження права, право і цінності, право і владне примушення, природне і позитивне право. Норми і джерела права,
Тема 11. Державний кредит: 1. Державний кредит Коли держава бере на себе:  Тема 11. Державний кредит: 1. Державний кредит Коли держава бере на себе відповідальність за погашення позик або виконання інших зобов'язань, взятих фізичними і юридичними особами, воно є: а) кредитором; б) позичальником; в) гарантом. 2. Російська
Тема 9. Державне регулювання економіки: Тести Державне регулювання економіки в ринковому господарстві::  Тема 9. Державне регулювання економіки: Тести Державне регулювання економіки в ринковому господарстві: а) породжено виключно інтересами бюрократичного державного чиновничества; б) передусім, служить економічним цілям національного фінансового капіталу; в) покликано