На головну сторінку   Всі книги

Тема 3. Інфляція

Для кількісної оцінки інфляції використовується рівень і індекс інфляції. Рівень інфляції (т) показує, на скільки відсотків виросли ціни за період часу, що розглядається:

т = (ДЦ / Ц) х 100%, де ДЦ - зміна ціни, ден.

ед.;

Ц - базове значення ціни.

Індекс інфляції (I) показує, у скільки разів виросли ціни (в %):

I = (Ц* / Ц) х 100%.

Тут Ц* - нове значення ціни.

Взаємозв'язок між індексом і рівнем інфляції за один і той же період:

I = т + 1 або (в %): I = т (%) + 100%.

Якщо відомий рівень інфляції за інтервал часу (місяць, рік) і кількість інтервалів, індекс інфляції за весь термін (n) визначиться по формулі

In = (1 + т п) Місячний рівень інфляції протягом року рівний 3%. Потрібно визначити індекс і рівень інфляції за рік.

РІШЕННЯ:

індекс інфляції за рік: (1 + 0.03) 12 = 1.47 = 147%;

рівень інфляції за рік: 1.47 - 1 = 0.47 = 47%.

Індекс споживчих цін - це середньозважений зміна всіх цін на товари, включені в споживчий кошик.

Задача 3.2. Визначити загальний індекс цін за шість років. У Росії споживчі ціни за 1990 рік виросли в 1.3 рази, за 1991 - в 8.5, за 1992 - в 9.5, за 1993 - в 10, за 1994 - в 3.2, за 1995 - в 3 рази.

РІШЕННЯ:

Загальний індекс цін за ці роки = 1.3 х 8.5 х 9.5 х 10 х 3.2 х 3 = 10000 разів, або 1000000%.

Більш загальним показником інфляції є дефлятор ВНП, що дає уявлення про поведінку цін в середньому і визначуваний по формулі

Дефлятор ВНП = (Номінальний ВНП/Реальний ВНП) х100%

Номінальний ВНП - ВНП в поточних цінах;

Реальний ВНП - ВНП в цінах базисного року (обчищений від впливу індексу цін).

Дефлятор ВНП можна вважати загальним індексом інфляції. Для кількісного вимірювання інфляції використовують Правило величини "72" і Правило величини "69". Вони дозволяють швидко розрахувати кількість років/місяців (т), необхідних для подвоєння рівня цін по формулах

т (72) = 72 / трц; т (69) = (69 / трц) + 0.35

Тут трц - темп щорічного (щомісячного) приросту цін у відсотках. Дані правила дають вельми точний результат при невеликих значеннях темпу приросту цін (відхиленнями при трцЗадача 3.3. Розрахувати термін подвоєння цін за наступних темпів приросту:

а) 20% і б) 110%. а) Точний розрахунок т = log(2) / log(1.2) = 3.8 року Правило « 72» т = 72 / 20 = 3.6 роки Правило «69» т = 69 / 20 + 0.35 = 3.8 роки б) Точний розрахунок т = log(2) / log(2.1) = 0.93 року Правило «72» т = 72 / 110 = 0.65 роки Правило «69» т = 69 / 110 + 0.35 = 0.98 роки В умовах інфляції ставка складних відсотків при заданому річному рівні інфляції тг буде рівна:

iT = r + тг + ГІ - тг - формула Фішера.

Тут іт - номінальна ставка складних відсотків (що закладається в договір);

Гі - реальна прибутковість операції.

На практиці за низьких темпів інфляції звичайно використовують спрощену формулу Фішера, не враховуючи останній доданок: iT = ri + тг.

Сума, що Погашається в умовах інфляції визначається таким чином:

Бт = Р (1 + іт) п = Р (1 + i)n In = S - In = S (1 + т r)n.

Тут S - сума, що погашається з урахуванням її купівельної здатності.

Задача 3.4. Позика 400 тис. р. видана на 2 роки. Реальна прибутковість операції повинна становити 8% річних по складній ставці відсотків. Очікуваний рівень інфляції становить 20% річних. Визначити: а) ставку відсотків при видачі позики; б) суму, що погашається; в) суму, що погашається з урахуванням її купівельної здатності.

РІШЕННЯ:

а) іт = 0.08 + 0.2 + 0.08- 0.2 = 0.296 = 29.6%;

б) St = 400 000 (1 + 0.296)2 = 671 846.4 р.;

в) S = ST / In = ST / (1 + т г) п = 671 846.4 / (1 + 0.2)2 = 466 560 р.

Вирішіть самостійно

Задача 3.5. Місячний рівень інфляції рівний 2%. Визначте індекс інфляції за рік і річний рівень інфляції.

Відповідь: 126.8%; 26.8%.

Задача 3.6. Визначте реальну прибутковість операції при річному рівні інфляції 20% і номінальній ставці відсотків 15% (по спрощеній формулі) Фішера. Відповідь: - 5%.

Задача 3.7. Банк видав кредит 800 000 р. на рік, необхідна реальна прибутковість операції рівна 5% річних. Очікуваний рівень інфляції 30%. Визначити: а) ставку відсотків по кредиту з урахуванням інфляції (номінальну ставку); б) суму, що погашається; в) суму нарахованих відсотків.

ВІДПОВІДЬ: А) 36.5%; Б) 1092Р.; У) 292Р.

Задача 3.8. Кредит в розмірі 1 млн р. виданий на 100 днів. При видачі кредиту вважається, що індекс цін до моменту його погашення становитиме 1,2. Необхідна реальна прибутковість кредитної операції - 4% річних. Розрахункова кількість днів в році - 360.

Визначити: а) ставку відсотків по кредиту з урахуванням інфляції (номінальну); б) суму, що погашається; в) суму, що погашається з урахуванням її купівельної здатності; г) суму відсотків за кредит.

Відповідь: а) 24.8%; б) 1 068 889р.; в) 890 740.8 р.; г) 68 889р.

Задача 3.9. Визначити, за скільки років ціни виростуть вдвоє при рівні інфляції 30% в рік, використовуючи а) точний розрахунок; б) правило "72"; в) правило "69".

Відповідь: а) 2.64 року; б) 2.4 року; в) 2.65 року. Зауваження. Точний розрахунок по формулі: n = log(S/Р)/ log(1+х) = log 2 / log 1.3. ТЕМА №13. Комерційний кредит, його особливості і межі використання:  ТЕМА №13. Комерційний кредит, його особливості і межі використання: Суть комерційного кредиту і способи надання Достоїнства і недоліки комерційного кредита.- 1 - Комерційний кредит можна охарактеризувати як кредит, що надається в товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочки платежу за
Тема 7. Комерційний банк - основна ланка банківської системи:  Тема 7. Комерційний банк - основна ланка банківської системи: Історія виникнення і розвиток банків. Банк і його функції. Принципи діяльності комерційних банків. Банківський прибуток. Орга- низационое пристрій банку. Характеристика банків. Види банків. 1. Кожному з приведених нижче положень, відмічених
Тема 2. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ.:  Тема 2. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ.: У теоріях грошей потрібно виділити три основних напрями: I металлистическое; II номиналистическое; III кількісне.
Тема 1.5. Вимір грошової маси. Грошовий обіг і його закони:  Тема 1.5. Вимір грошової маси. Грошовий обіг і його закони: Важлива роль грошей у ринковій економіці вимагає не тільки якісного (теоретичного) визначення їхньої сутності і функцій, але і їхній кількісного (емпіричного) виміру. Це зв'язано з тим, що: повиннео існувати відповідність між емпіричним
Тема 14. Виборчі спори і юридична відповідальність за:  Тема 14. Виборчі спори і юридична відповідальність за порушення норм виборчого права: План заняття 1. Поняття, ознаки і класифікація виборчих суперечок. 2. Позасудовий (адміністративний) порядок дозволу виборчих суперечок. 3. Особливості розгляду виборчих суперечок в суді. 4. Поняття і види юридичної відповідальності
Тема 2. Джерела римського права: Перелік питань, що розглядаються: 2.1. Поняття джерело права.:  Тема 2. Джерела римського права: Перелік питань, що розглядаються: 2.1. Поняття джерело права. Система джерел римського приватного права. 2.2. Неписане право. Писане право. 2.3. Законодавство. Постанови сенату, імператорські постанови. 2.4. Право магістратів.
ТЕМА №18. Іпотечний кредит: Суть іпотеки Різновиду іпотечного кредиту Порядок отримання:  ТЕМА №18. Іпотечний кредит: Суть іпотеки Різновиду іпотечного кредиту Порядок отримання іпотечного кредиту Значення іпотечного кредиту - 1 - Іпотека - застава землі, нерухомого майна. Іпотека оформляється договором між заставником і заставодержателем, згідно