На головну сторінку   Всі книги

Тема 7. ВИТРАТИ, ДОХОД І ПРИБУТОК ФІРМИ

Питання до обговорення:

Витрати і витрати. Класифікація витрат виробництва фірми.

Доход фірми і його різновиду.

Теми рефератів:

Витрати виробництва в короткостроковому періоді: графічна модель.

[2, з/ 217-225].

Види прибутку. Економічне трактування прибутку.[5, с. 306-311].

Задачі:

Розрахуйте середні постійні, середні перемінні витрати і середні загальні витрати виробництва продукції, фірми на основі наступних даних (за рік):

витрати на сировину і матеріали - 150 тис. руб.; витрати на висвітлення - 10 тис. руб.; транспортні витрати - 20 тис. руб.;

витрати на оплату праці управлінського персоналу -70 тис. руб.; витрати на оплату праці виробничих робітників-відрядників -200 тис. руб.;

вартість устаткування - 3 млн. руб. (термін служби - 10 років); оренда приміщення - 10 тис. руб.; обсяг випуску - 2,5 тис. шт. у рік.

Визначите обсяг прибутку, одержуваної підприємством, якщо ціна одиниці продукції - 50 руб.

Фірма має наступні показники діяльності: Q P TR TC VC ATC AV C VC прибуток

0 40 50

1 40 100

2 40 128

3 40 148

4 40 162

5 40 180

6 40 200

7 40 222

8 40 260

9 40 305

10 40 360

11 40 425

Потрібно:

а) розрахувати відсутні дані і заповнити таблицю.

б) визначити обсяг випуску продукції, що забезпечує максимум прибутку.

в) Що відбудеться з вибором обсягу випуску і прибутком, якщо ціна продукції упаде з 40 до 35 руб.?

Бухгалтер вашої фірми втратив звітність витрат фірми. Він зміг згадати тільки кілька цифр (див. таблицю). А вам для прогнозу вашої дея-

тельности потрібні й інші дані. Чи зумієте ви їх відновити? Q AFC VC AC MC TC

0 100

10 20

20 5

30 11 390

40 420

50 2 14

Майстер Тарас володіє фірмою по виробництву керамічних виробів. Він наймає одного подмастерья за 12 тис. дол. у рік, щорічно платить по 5 тис. дол. за оренду своєї майстерні, сировина обходиться в 20 тис. діл. у рік.

У виробниче устаткування (гончарне коло, пекти для випалу і проч.) Тарас уклав 40 тис. дол. власних коштів, що при іншім розміщенні, могли б приносити йому 4 тис. дол. річні доходи.

Конкурент Тараса Янка пропонувала йому робоче місце гончаря з оплатою 15 тис. дол. у рік.

Свій підприємницький талант Тарас оцінює в 3 тис. дол. річних. Сумарний щорічний доход Тараса від продажу кераміки складає 72 тис. дол. у рік.

Підрахуйте, бухгалтерський і економічний прибуток фірми Тараса.

ТЕСТИ

Економічні витрати - це:

а) Явні (зовнішні) і неявні (внутрішні) витрати.

б) Тільки неявні витрати.

в) Тільки явні витрати.

г) Витрати по змісту апарата керування фірми.

Як називаються альтернативні витрати, використання ресурсів, при належних власникам фірми?

а) Явні (зовнішні) витрати.

б) Неявні (внутрішні) витрати.

в) Економічні витрати.

г) Бухгалтерські витрати.

д) Витрати на особисте споживання власника фірми і його родин.

Бухгалтерські витрати - це:

а) Тільки явні витрати.

б) Тільки неявні витрати.

в) Явні і неявні витрати.

г) Середні витрати.

Валові бухгалтерські витрати - це:

а) Постійні витрати, за винятком перемінних.

б) Сума явних і неявних витрат.

в) Перемінні витрати за винятком постійних.

г) Сума постійних і перемінних витрат.

До перемінних витрат у короткостроковому періоді можна віднести:

а) Амортизаційні відрахування.

б) Витрати на придбання сировини.

в) Відсоток на узятий фірмою кредит.

г) Страховому внеску фірми.

д) Оплату праці управлінського персоналу.

е) Податок на власність фірми.

Яке з наступних виражень являє собою загальні (валові) витрати?

а) TVC-TFC.

б) ТF З+TVC+MC.

в) ТFС +TVC

г) (TFC+TVC): Q

Крива середніх валових витрат є:

а) Спадної.

б) U- образної форми.

в) Вертикальної.

г) Г оризонтальной.

В міру збільшення обсягу виробництва середні постійні витрати:

а) Зменшуються.

б) Залишаються без зміни.

в) Збільшуються.

г) Усі відповіді невірні.

Які витрати не приймаються в увагу при ухваленні рішення про оптимальний обсяг виробництва фірми?

а) Середні постійні витрати АБС.

б) Середні перемінні витрати, АУС.

в) Граничні витрати, МС.

г) Неявні витрати.

д) Бухгалтерські витрати.

Граничні витрати МС показують:

а) Загальну суму постійних і перемінних витрат.

б) Максимум витрат, що фірма може затратити при випуску продукції.

в) Зміна загальних (чи перемінних) витрат на кожну додаткову одиницю продукції.

г) Витрати на ресурси за цінами, що діє в момент їхнього придбання.

Яке з наступних виражень являє собою граничні витрати?

а) ATVC:AQ.

б) ATFC:AQ.

в) (P*Q):AQ.

г) ATVC:Q.

Середні валові витрата виробництва (ATC) досягають мінімальної величини при тім обсязі випуску продукції, коли:

а) Середні перемінні витрати (АУС) рівні загальним постійним витратам ^FQ.

б) Граничні витрати (МС) рівні середнім валовим витратам (АТС).

в) Середні постійні витрати (AFC) рівні середнім перемінним витратам (АУС).

г) Граничні витрати (МС) рівні середнім перемінним витратам (АУС)

Крива граничних витрат (МС) перетинає криві середніх перемінних витрат (АУС) і середніх валових витрат (АТС) у крапках:

а) Їхнього мінімуму.

б) Мінімуму АУС і максимуму АТС.

в) З максимуму.

г) Максимуму АУС і мінімуму АТС.

Конфігурація кривої граничних витрат свідчить про тім,

що:

а) Перемінні витрати ростуть спочатку убутним, а потім наростаючим темпом.

б) Ця конфігурація є відображенням і наслідком чинності закону убутної віддачі.

в) Ця конфігурація є дзеркальним відображенням кривої убутної граничної продуктивності праці.

г) Усі відповіді невірні.

У короткостроковому періоді фірма робить 500 одиниць продукції. Середні перемінні витрати складають 2 долари, середні постійні витрати - 0,5 долара. Загальні витрати всієї продукції складають:

а) 2,5 діл.

б) 750 діл.

в) 1250 діл.

г) 1000 діл.

Висновок про те, що прибуток підприємця є відрахування з продукту праці найманих робітників, належить:

а) А. Смиту.

б) Д. Рикердо.

в) Ж.-Б. Сею.

г) З. Сисмвнди.

д) ДО. Марксові.

Найбільше точно відповідає поняттю "нормальний прибуток"' наступне визначення:

а) Прибуток, що фірма одержує при нормальному веденні справ.

б) Мінімальний прибуток, необхідна для того, щоб фірма залишалася в межах даного напрямку діяльності.

в) Прибуток, одержуваний фірмою за умови: MR = МС.

г) Прибуток, одержуваний типовою фірмою в галузі.

Фірма одержує нульовий економічний прибуток, якщо її доход:

а) Перевищує загальні витрати.

б) Менше загальних витрат.

в) Дорівнює загальним витратам.

г) Усі відповіді невірні.

Бухгалтерський прибуток - цей прибуток, що залишається у фірми після вирахування з загального виторгу:

а) Зовнішніх витрат.

б) Внутрішніх витрат.

в) Постійних витрат.

г) Граничних витрат.

Яке з наступних тверджень вважається правильним?

а) Бухгалтерський прибуток - явні витрати = економічний прибуток.

б) Явні витрати + неявні витрати = бухгалтерські витрати.

в) Економічний прибуток - бухгалтерський прибуток = явні витрати.

г) Економічний прибуток - неявні витрата = бухгалтерський прибуток.

д) Нормальний прибуток = бухгалтерські витрати + економічні витрати.

Умовою, максимізації прибутку, для будь-якої фірми незалежно від ринкової структури, у якій вона функціонує, є:

а) MR = МС.

б) MR = МС = Р.

в) MR = ЛЯ.

г) ТЯ = ТС.

д) ТЯ gt; ТС.

Якщо крива граничних витрат фірми перетинає криву її середніх перемінних витрат у крапці відповідної 200 ден. ед., то фірма, маючи постійні витрати в 100 ден. ед., зупинить виробництво при поточній ціні товару:

а) 100 ден. ед.

б) 200 ден. ед,

в) 300 ден. ед.

г) Усі відповіді невірні ТЕМА №17. Лізингу як форма майнового кредитування:  ТЕМА №17. Лізингу як форма майнового кредитування: Поняття лізингу і його функції Етапи лізингової операції Порівняльний аналіз орендних і лізингових операцій Порядок проведення лізингових операцій Різновиду лізингу - 1 - Лізинг - діяльність, пов'язана з придбанням однією юридичною особою за
Тема 6.9. Ліквідність і платоспроможність комерційного банку.:  Тема 6.9. Ліквідність і платоспроможність комерційного банку.: Ліквідність - одна з узагальнених якісних характеристик банка, що обумовлює його надійність. Ліквідність банку - є його здатність своєчасно і без втрат виконувати свої зобов'язання перед вкладниками і кредиторами. Термін «ліквідність»
Тема 7. Криза в організації як причина виникнення конфліктів.:  Тема 7. Криза в організації як причина виникнення конфліктів.: Найбільш небезпечним негативним наслідком конфлікту є його затягнення і нагнітання в організації таких взаємовідносин, які в поєднанні з іншими чинниками (економічними, політичними і інш.) можуть привести до створення кризовою
Тема 20. КРЕДИТНОГРОШОВИЙ СИСТЕМА І КРЕДИТНОГРОШОВИЙ ПОЛІТИКА:  Тема 20. КРЕДИТНОГРОШОВИЙ СИСТЕМА І КРЕДИТНОГРОШОВИЙ ПОЛІТИКА: № 1. Чому в ситуації економічної нестабільності і/або економічної розрухи відбувається часткове і повне повернення до системи товарних грошей? № 2. Ювелірів прийнято називати першими банкірами, оскільки вони приймали за певну винагороду на
Тема 14. Кредитна система: Завдання. Розгляньте спрощену схему балансу ЦБ і розкрийте питання.:  Тема 14. Кредитна система: Завдання. Розгляньте спрощену схему балансу ЦБ і розкрийте питання. АКТИВИ Валютні резерви: а) золото; б) валюта. Кредити ЦБ. Цінні папери. Інші активи (будівлі, майно) ПАСИВИ Власний капітал ЦБ. Внески комерційних банків. Банкноти в
Тема 2.1. Кредит як форма руху позикового капіталу:  Тема 2.1. Кредит як форма руху позикового капіталу: Услід за грошима кредит є геніальним відкриттям людства. Завдяки кредиту скорочується час на задоволення господарських і особистих потреб. Кредит являє собою опору сучасної економіки, невід'ємний елемент
Тема 1.4. Конкуренція. Механізми довершеної і незавершеної:  Тема 1.4. Конкуренція. Механізми довершеної і незавершеної конкуренції: Там, де немає конкуренції, спиться краще, але живеться гірше. Невідомий автор. Всяка монополія і всяка погоня за наживою - зло. Генрі Форд, американський інженер, промисловець. При згоді і малі справи зростають у великі. При розбіжності і великі