На головну сторінку   Всі книги

Тема 20. КРЕДИТНОГРОШОВИЙ СИСТЕМА І КРЕДИТНОГРОШОВИЙ ПОЛІТИКА

№ 1. Чому в ситуації економічної нестабільності і/або економічної розрухи відбувається часткове і повне повернення до системи товарних грошей?

№ 2. Ювелірів прийнято називати першими банкірами, оскільки вони приймали за певну винагороду на зберігання золото і інші цінності від населення.

У чому, проте, принципова відмінність банківської справи від функцій камери зберігання?

№ 3. Розгляньте наступні складові грошової маси:

а) металеві гроші, що знаходяться у Вас в наявності;

б) строковий внесок в ощадному банку;

в) банкноти у Вас на руках;

г) облігації державної позики;

д) поточний рахунок в банку.

Які з перерахованих статей входять в грошовий агрегат Ml, М22 № 4. Величина/т (обов'язкова резервна норма) рівна 0,25. Об'єм депозитів в два рази більше об'єму готівки. Підрахуйте грошовий мультипликатор з урахуванням готівки.

№ 5. Чому буде рівний загальний приріст грошової маси в країні, якщо при обов'язковій резервній нормі 10% первинне збільшення депозитів становило 200 млн. долл.?

№ 6. Допустимо, що в країні А в звертанні знаходяться тільки готівка. Грошова база В рівна 20 млрд. долл. Центральний банк збільшує грошову базу в 4 рази. Як це відіб'ється на величині М (грошовій масі)?

№ 7. Чи Вірні наступні твердження:

а) «Банк при обов'язковій резервній нормі 20%, маючи суму депозитів в 1000 долл., може створити нові гроші тільки на суму 200 долл.»?

б) «Чим менше потреба населення в готівці в порівнянні з потребою в банківських депозитах, тим менше можливість створення грошей банками»? Поясніть.

№ 8. Обов'язкова резервна норма рівна 5%. Як зміниться пропозиція грошей при видачі банківською системою позики в розмірі 2 млн. крб.?

№ 9. Отримавши гроші в банку, Ви частина з них сплатили іншим особам, які, в свою чергу, частково розмістили їх на депозитах в комерційних банках, а частину залишили у вигляді готівки. Як остання дія вплине на здатність банківської системи до створення депозитів?

№ 10. Ви отримали позику в банку на суму 1,5 млн. крб. Потім в цей же банк іншою фірмою був зроблений внесок на суму 0,5 млн. крб. Що сталося з пропозицією грошей?

№ 11. «Задача банку полягає в надійному забезпеченні клієнтів сумами, які вони внесли на свій рахунок, на першу вимогу, тому банк повинен тримати в резерві 80-90% суми депозитів».

«Задача банку полягає в здійсненні швидкого обороту коштів, тому банк повинен тримати в резерві біля 1-1,5% депозитів.»

Оцініть обидві думки.

№ 12. Чому банки прагнуть тримати мінімальні надлишкові резерви? Як наявність надлишкових резервів впливає на здатність банків створювати гроші? Що в зв'язку з ці може зробити по відношенню до обов'язкової резервної норми Центральний банк в умовах інфляції?

№ 13. Як прагнення до ліквідності впливає на здатність банків створювати гроші?

№ 14. Обов'язкова резервна норма - 2%. Комерційний банк купує у Центрального банку облігації на суму 2 млн. крб. Що відбувається з сумою банківських депозитів?

№ 15. Підприємству А, що займається виробництвом тканин, необхідно найближчим часом придбати 3 нових станка загальною вартістю 30 млн. рублів, виробництвом яких займається підприємство В. Средств на їх придбання підприємство А в даний момент не має; у підприємства В, навпаки, є надлишкові кошти. Розгляньте наступні ситуації:

а) підприємство В кладе на свій рахунок в банку З 30 млн. крб. Підприємство А бере цю ж суму в банку З в формі кредиту.

б) підприємство В передає підприємству А 3 станки на умовах відстрочки платежу.

Назвіть форми кредиту, які використовуються в ситуаціях (а) і (б).

№ 16. Які форми кредитних відносин використовуються в кожному з нижеперечисленних випадків:

а) молода сім'я бере кредит в банку терміном на декілька років для купівлі квартири;

б) держава випускає облігаційну позику для часткового погашення дефіциту державного бюджету;

в) завод по виробництву автомобільних двигунів постачає автомобільному заводу партію свого товару з відстрочкою платежу;

г) з метою залучення додаткових фінансових коштів текстильне підприємство випустило акції, які придбаваються іншими господарюючими суб'єктами, виступаючими в цьому випадку в ролі кредитороа?

У випадках (в) і (г) кредитором і боржником виступають підприємства. Яке, проте, існує відмінність між цими двома формами кредиту?

№ 17. Представте себе на місці директора підприємства. Вам необхідно отримати найближчим часом велику суму грошей для виплати заробітної плати працівникам. Яку форму кредиту Ви будете використовувати: комерційний? банківський? міжгосподарський- ний? Обгрунтуйте свою відповідь.

№ 18. Чому, незважаючи на самий низький відсоток річних, який надають швейцарські банки (друкується навіть обговорювався проект повного скасування виплати річних, які, однак, не пройшов), всі прагнуть розмістити свої кошти саме в цих банках?

№ 19. Яку функцію виконують спеціалізовані кредитно-фінансові інститути (пенсійні фонди, інвестиційні банки, іпотечні банки і т. п.) в кредитній системі?

№ 20. Трансакционний попит на гроші, М}°складати 400 млрд. долл.

а) заповніть таблицю:

Ставка відсотка, г Об'єм попиту на гроші (млрд. долл.)

з боку активів, Mf загальний, М° 14 30

13 50

12 70

11 90

10 110

9 130

8 150

б) пропозиція грошей Ms становить 510 млрд. долл. Визначте рівноважну ставку відсотка.

у) визначте величину рівноважної ставки відсотка, якщо пропозиція грошей виросла до 530 млрд. долл.; скоротилося до 450 млрд. долл.

№ 21. Як впливає а) зміна обсягу виробництва, б) використання кредитних карток на величину трансакционного попиту на гроші?

№ 22. Якщо номінальний ВВП скоротиться, то:

а) трансакционний попит на гроші і загальний попит на гроші залишаться незмінними;

б) скоротиться трансакционний попит на гроші і загальний попит наденьги;

у) виросте трансакционний попит на гроші, але скоротиться загальний попит на гроші;

г) скоротиться трансакционний попит на гроші, але виросте загальний попит на гроші;

д) виросте трансакционний попит на гроші і загальний попит на гроші.

Виберіть правильну відповідь і поясніть його.

№ 23. Передбачимо, що попит на гроші для операцій становить 10% номінальних об'єми ВВП, пропозиція грошей становить 350 млрд.

долл., а попит на гроші з боку активів показаний в таблиці:

Прогєніная ставка Попит на гроші зі сторони атаивов,

(млрд. долл.)

16 100

14 150

12 200

10 250

а) визначте рівноважну процентну ставку при ВВП = 2000 млрд. долл.

б) як зміниться рівноважна ставка відсотка, якщо при збереженні рівня ВВП в об'ємі 2000 млрд. долл., пропозиція грошей виросте з 350 до 400 млрд. долл.?

№ 24. Якщо номінальний об'єм ВВП становить 5000 млрд. долл., а трансакционний попит на гроші становить 1000 млрд. долл., то:

а) загальний попит на гроші становить 6000 млрд. долл.;

б) в середньому кожний долар обертається 5 разів в рік;

в) необхідно збільшувати об'єм пропозиції грошей;

г) необхідно зменшувати об'єм пропозиції грошей.

Виберіть правильну відповідь.

№ 25. Чи Вірні наступні твердження:

а) «Попит на гроші з боку активів знаходиться в зворотній залежності від величини процентної ставки»?

б) «Попит на гроші з боку активів знаходиться в зворотній залежності від величини номінального ВВП»? Поясніть.

№ 26. Чому в монетаристских побудовах крива попиту на гроші приймає більш пологий вигляд по мірі зростання доходу?

№ 27. Розгляньте графік попиту на гроші з боку активів (спекулятивного попиту на гроші):

15

12

9

6

3

Об 50 100 150 200 250 "лГо

Рис. 20.1.

і графік трансакционного попиту на гроші: r t

lt;

15

12

9

6

Е

50 100 150 200 250 д/про

Об 50

Рис. 20.2.

Побудуйте графік загального попиту на гроші, М° і знайдіть точку рівноваги на грошовому ринку при пропозиції грошей АР, рівну 200 млрд. долл.

№ 28. Чому в проведенні кредитногрошовий політики присутня дилема цілей, т. е. неможливо одночасно регулювати грошову пропозицію і процентну ставку (поясніть графічно)?

№ 29. Поясніть, в чому укладається принципова відмінність монетаристского і кейнсианского підходів до використання кредитногрошовий політики в умовах економічного спаду, виходячи з трактування співвідношення попиту і пропозиції на грошовому ринку і враховуючи дилему цілей.

№ 30. У країні існує досить високий рівень інфляції. Необхідно швидко вжити заходів і притормозить інфляційні процеси. Що буде робити в даній ситуації Центральний банк? Яким напрямам кредитногрошовий політики буде віддаватися перевага?

№ 31. У зв'язку з тривалим економічним спадом необхідно вжити стимулюючі заходи в області кредитногрошовий політики. У якому напрямі буде Центральний банк використати три основні інструменти кредитногрошовий політики?

Які ускладнення Ви бачите в здійсненні цих заходів в умовах інфляції?

№ 32. Якщо попит на гроші і пропозицію грошей будуть зростати, то:

а) рівноважна кількість грошей і рівноважна процентна ставка скоротяться;

б) рівноважна кількість грошей і рівноважна процентна ставка виростуть;

в) рівноважна процентна ставка виросте, а зміна кількості грошей передбачити неможлива;

г) рівноважна кількість грошей виросте, а зміна рівноважної процентної ставки передбачити неможлива;

д) неможливо передбачити зміну кількості грошей і рівноважної процентної ставки. Поясніть свою відповідь з використанням графіка.

№ 33. Як Ви поведете себе, будучи директором комерційного банку в ситуації, коли Центральний банк підіймає облікову ставку? Якщо всі директори комерційних банків поведуть себе аналогічним образом, як це відіб'ється на діловій активності в країні? Які форми кредиту можуть використати в цей період підприємства з метою протидіяти загальному зростанню ціни кредиту?

№ 34. Ви розраховуєте, що норма відсотка в майбутньому буде знижуватися. Як Ви поведете себе в такій ситуації? Якщо більшість економічних суб'єктів поведе себе таким же чином, як це відіб'ється на величині спекулятивного попиту на гроші?

№ 35. Чому економічні суб'єкти вважають, незважаючи на «схильність до ліквідності», за краще зберігати частину своїх коштів у вигляді акцій і облігацій? Чому структура фінансових активів час від часу міняється?

№ 36. X. Маккей, описуючи самий кращий, з його точки зору, спосіб нагородження співробітників, зазначає, що нагородження необхідно провести, використовуючи неодмінно готівку кошти. Він пише: «На світі є люди, річний дохід яких становить 200, 300, 400 тисяч доларів і які за останні двадцять років не бачили готівкою навіть 4000 доларів. Всі їх гроші - це пластмаса кредитних карток, чеки і цифри в балансі банку. Але все

це не те, що тримати в руках хрустящие, що потріскують, гнущи1

еся, симпатична, приємна на дотик реальна готівка».

На яку психологічну особливість звертає в цьому випадку увагу X. Маккей? Чи Будуть одержувачі грошового заохочення зберігати всі гроші в готівковій формі?

№ 37. Що станеться, з точки зору монетаристов, при недотриманні монетарного правила:

а) у випадку, якщо темп зростання грошової маси перевищує темп зростання ВВП;

б) у випадку, якщо темп зростання грошової маси відстає від темпу зростання ВВП?

№ 38. Чому неможливо подолати «пастку ліквідності», використовуючи тільки інструменти кредитногрошовий політики? Як можна вийти з цієї «пастки»?

№ 39. Збільшення пропозиції грошей викличе:

а) зсув кривий IS вправо;

б) зсув кривий IS вліво;

в) зсув кривий? А/вправо;

г) зсув кривий LMвлево;

д) зсуви обох кривих вправо;

е) зсуви обох кривих вліво.

Поясніть свою відповідь на графіку.

№ 40. Якщо інвестиції дуже чутливі до змін ставки відсотка, то:

а) /Зупиниться більш крутий;

б)? Л/становитсйолее пологої;

в) /Встановиться більш пологої;

г) LMстановится більш крутий.

Поясніть правильну відповідь на графіку.

! Х. Маккей. Як вціліти серед акул. М., Економіка. 1991. С. 153. Тема 6. МЕХАНІЗМ РИНКУ ДОВЕРШЕНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: № 1. Якщо держава, бажаючи підтримати фермерські господарства,:  Тема 6. МЕХАНІЗМ РИНКУ ДОВЕРШЕНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: № 1. Якщо держава, бажаючи підтримати фермерські господарства, встановить ціну на м'ясо вище рівноважної, як це відіб'ється на величині загального виграшу споживача даного виду продукції. Покажіть це графічно. №2. Представте себе навперемінно в ролі
ТЕМА 25 МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ: 25.1. Поняття п форми механізму правового впливу. Співвідношення:  ТЕМА 25 МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ: 25.1. Поняття п форми механізму правового впливу. Співвідношення понять «правовий вплив» п «правове регулювання» Діючим право може вважатися як з формальною (факт юридичного закріплення норми права у відповідному джерелі),
Тема 13. Маркетинг в сфері культури, традицій і прикладного народного:  Тема 13. Маркетинг в сфері культури, традицій і прикладної народної творчості. Індустрія розваг і шоу-бізнес.: (4 ч) Маркетинг в сфері культури. Індустрія розваг і шоу-бізнес. Мода і традиції в маркетингу. Література:1. Музеї. Маркетинг. Менеджмент: практична допомога / Сост. В. Ю. Дукель- ский. М., 2001Шекова, Е. Л. Оценка ефективності комерційної
Тема 10. Маркетинг партнерських відносин: (4 ч) Основні елементи і переваги маркетингу партнерських:  Тема 10. Маркетинг партнерських відносин: (4 ч) Основні елементи і переваги маркетингу партнерських відносин. Рівні зв'язків з споживачем. Менеджмент відносин з клієнтами (CRM). Характеристика маркетингу партнерських відносин. Індивідуальні покупці, особливості маркетингового
Тема 9. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: Зміст темиЦели і етапи маркетингових исследованийПонятие:  Тема 9. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: Зміст темиЦели і етапи маркетингових исследованийПонятие маркетингового дослідження, мети, задачі і етапи проведення маркетингових досліджень. Роль маркетингових досліджень в інформаційно- аналітичному забезпеченні управлінських і
Тема 2. Маркетингова середа фірми: Завдання № 2.1 Велика фірма має намір випускати безалкогольні:  Тема 2. Маркетингова середа фірми: Завдання № 2.1 Велика фірма має намір випускати безалкогольні напої (відкрити новий ресторан). Які чинники зовнішньої маркетингової середи вона повинна врахувати? Завдання № 2.2 До якого вигляду маркетингової середи (- внутрішня микросреда, 2 - зовнішня
Тема 9. Макроекономічна рівновага і його забезпечення.:  Тема 9. Макроекономічна рівновага і його забезпечення.: Проблеми часткової і загальної рівноваги. Умови макроекономічної рівноваги і механізм забезпечення загальної рівноваги. Моделі макроекономічної рівноваги Ф. Кене, К. Маркса, В. Леніна, Л. Вальраса, Дж. Кейнса, Дж. Неймана. Теорія