На головну сторінку   Всі книги

Тема 7. МЕХАНІЗМ РИНКУ. НЕЗАВЕРШЕНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

№ 1. У дослівному перекладі з грецької мови слово «монополія» означає «єдиний продавець».

Це визначення монополії можна представити методом графічного аналізу: р

S

Pi

Р:

Рgt; -

Л

Pi

0, 7;

Рис. 7.1.

Аналізуючи слова «монополія» і запропонований графік, постарайтеся відповісти на наступні питання:

Чи Існують реальні можливості діяльності монополії на ринку як єдиного продавця? Як тривало може здійснюватися така діяльність?

Якими можуть бути аргументи і приклади при позитивній відповіді на 1-й питання?

Якими, на Ваш погляд, можуть бути аргументи при негативній відповіді на 1 - й питання?

№ 2. а) Невелика кількість фірм виробляє однорідну продукцію, здійснюючи приватний контроль над цінами;

б) велика кількість компаній виробляє різну продукцію при дуже слабому контролі над цінами;

в) однорідна продукція проводиться на двох фірмах при частковому контролі над цінами;

г) певний продукт виготовляється однією компанією з високою мірою контролю над цінами;

д) в США 50 самих могутніх компаній здійснюють 94% випуски різних продуктів нафтопереробки;

е) в авіабудівництво США на дол. 8 найбільших фірм доводиться 81% продажу.

Проведіть аналіз представлених тверджень і спробуйте відповісти на наступні питання:

Який тип ринкової структури представлений в пунктах а) - г)?

Яку ринкову структуру відображає твердження д)?

Характерні риси якої ринкової структури представлені в твердженні е)?

N° 3. а) Компанія уперше вийшла на ринок з новою продукцією, не потурбувавшись про спеціальні заходи захисту від конкуренції;

б) автор наукового відкриття, зареєструвавши його, потурбувався про свій творчий пріоритет, вдавшись до інституту авторських прав;

в) фірма функціонує в галузі, де максимальна ефективність досягається лише шляхом випуску обсягу продукції, що задовольняє цілком ринковий попит.

Поразмишляйте над твердженнями, що пропонуються і постарайтеся відповісти на наступне питання:

До якого вигляду монополії відноситься кожне із запропонованих (а-в) тверджень: природному, відкритому або закритому? Приведіть приклади монополій цих типів в країнах СН Г.

№ 4. Однією з характеристик ринку є міра переважання великої фірми або групи великих фірм на цьому ринку. Ось деякі емпіричні дані по об'єму продажу (відсоток від загального галузевого об'єму) 4-х великих промислових фірм; США: лісопильна промисловість - 17% продажу; виробництво двигунів і кузовів автомашин - 93%.

Аналогічні показники, але вже характеризуючі 8 великих промислових компаній США: по випуску газет- 31 % продажу, в: авіабудівництво-81%.

Проаналізувавши приведені емпіричні дані, постарайтеся відповісти на наступні питання:

КакВи могли б сформулювати поняття концентрація ринку?

Що таке коефіцієнт концентрації?

У чому Ви бачите нестачі коефіцієнта концентрації?

№5. У якому випадку поняття «фірма» і «галузь» співпадають, або є синонімами?

№ 6. «Чистий» монополіст може підвищувати ціну на свій товар безмежно: адже він - один-єдиний виробник в галузі. Крива попиту на його товар - абсолютна нееластична. Ви згодні з цим твердженням?

№ 7. а) ВР ША необхідно отримати ліцензію від органів влади на відкриття приватної практики в медицині і юриспруденції;

б) в Росії власність на природні ресурси є державною, крім того, багато які з цих ресурсів є невідтворними;

в) при розвиненому законодавстві в області авторського права фірма, як правило, захищає свою нову продукцію патентом, а також винятковим правом для себе на копіювання. Проаналізуйте запропоновані приклади і сформулюйте відповіді на наступні питання:

Що таке вхідні бар'єри до вступу в галузь?

У чому складається проблема вхідних бар'єрів?

Як можна класифікувати вхідні бар'єри?

№ 8. Ви стали володарем великого стану, що дістався Вам в спадщину, і вирішили відкрити власну справу: створити завод (фірму) по виробництву автомобілів. Які бар'єри для вступу в цю галузь Вам доведеться подолати:

а) ефект масштабу;

б) фінансові бар'єри;

в) ліцензії;

г) зв'язки з виконавчою або законодавчою владою;

д) необхідність дачі хабаря;

е) рекламна кампанія;

ж) нечесна конкуренція з боку вже функціонуючих автомобільних фірм.

Чи Однакове значення цих пунктів для Вас в Росії і в країні з розвиненою ринковою економікою, наприклад, ФРН, США, Франції?

№9. Чому в умовах «чистої» монополії лінія попиту і лінія граничного доходу не співпадають, як в умовах довершеної конкуренції.

№10. Чи Може монополіст знижувати ціну кожної подальшої (додаткової) одиниці продукції, не знижуючи при цьому ціну попередніх одиниць?

№ 11. На графіку зображена лінія попиту на продукцію монополіста і об'єм продажу при ціні Р, і Рг Спробуйте заштрихувати прямокутники, що відображають додатковий дохід і додаткові збитки від зниження ціни:

Рис 7.2.

№ 12. На графіку зображена лінія попиту і три варіанти кривих граничного доходу: MR,, MR2, MR, Який з цих варіантів j MR правильний? Чому?

Об X 1 3 4 5 6 Q

Рис. 7.3.

№ 13. Ви - «чистий» монополіст. Якщо ви встановите ціну ^ долл., то продасте 1 ед. продукції; знизивши її до 45 долл.- продасте 2 ед. послідовно знижуючи ціну на 5 долл. при кожному рас-;

ширеним збуту на одну додаткову одиницю продукції, якої Ви будете отримувати граничний дохід (МЛ)? Валовий дохід (77?)? Складіть таблицю і графік валового доходу: р а TR MR

50 і 9 9

45 2 9

№ 14. Подумайте, що є об'єктом вибору монополіста: рівень цін, відповідний граничним витратам, або рівень граничних витрат, відповідний максимальній ціні? (Підказка: не забувайте про те, що при монополії МС lt; Р).

№ 15. Кожна додатково зроблена і продана одиниця продукції щось додає як до валового доходу, так і до валових витрат. Що це за «добавки»? Як їх прийнято означати в економічній теорії?

№ 16. Прибуток монополіста - це різниця між TR і ТС. Зобразіть криву валового доходу (77?) і валових витрат {ТС) на графіку. При якому обсязі випуску продукції прибуток буде максимальним? Чи Можете Ви показати це на графіку?

№ 17. На графіку зображені лінія попиту, крива середніх витрат і граничних витрат. Яку криву треба ще нанести на графік, щоб визначити рівень ціни, що забезпечує максимальний прибуток монополії?

' Г

0 Q

Рис. 7.4.

Після того, як Ви визначите рівень монопольної ціни, покажіть на графіку за допомогою заштрихованого прямокутника розмір прибутку «чистої монополії».

№ 18. Як відомо, умова рівноваги фірми в довгостроковому

періоді при довершеній конкуренції - це МС = MR =АС = Р. Как зміниться ця умова при незавершеній конкуренції («чистої» монополії)?

№ 19. «Навіщо монополіст вдається до зниження цін? Адже він,, якщо він дійсно монополіст, зацікавлений в максимально" високій ціні?!» Яка Ваша відповідь на це питання?

JSs 20. Представте, що Ви - «чистий» монополіст. Динаміка середніх витрат, валового прибутку і прибутку на одну одиницю продукції складається у Вас таким чином: при продажу 6 одиниць продукції прибуток на одиницю продукції знижується, зате максимальний валовий прибуток. Але якщо Ви будете продавати тільки 5 одиниць продукції, то прибуток на одиницю продукції буде максимальним. На якому варіанті Ви зупинитеся: продавати 5 або 6 одиниць продукції?

№21, З точки зору стійкості економічного прибутку, різниця між короткостроковим і довгостроковим періодом часу - для кого вона важливіше: для довершеного конкурента («ценополуча- теля») або незавершеного конкурента («ценоискателя»)?

№ 22. Чи Може скластися така ситуація, що «чистий» монополіст функціонує із збитками? Як це взагалі може трапитися, якщо монополіст володіє владою над ціною? Як довго може продовжуватися подібна ситуація (т. е. збиткове виробництво)?

№ 23. Монополія, як відомо, означає певну міру влади на ринку. Англійським економістом А. Лернером введений в науковий оборот «показник монопольної влади»:

У яких межах знаходиться величина? :? lt; L lt;? Який показник? в умовах довершеної конкуренції?

№ 24. Чи Гарантує високий показник L високі валові прибутки? (Підказка: зверніть увагу на співвідношення средни) витрат і ціни).

№ 25. Яка залежність існує між еластичністю попиту на продукцію фірми і мірою її монопольної влади?

№ 26. У умовах довершеної конкуренції, як відомо, висхідна гілка кривий МС є і кривої короткочасної пропозиції фірми. Чи Існує така пряма залежність між ціною і обсягом продукції, вироблюваною фірмою-моно- полистом? (Підказка: зверніть увагу не тільки на граничні витрати, але і на конфігурацію (нахил) кривої попиту на продукцію монополії).

№ 27. Які з перерахованих чинників можна віднести до джерел монопольної влади фірми:

кількість фірм і, відповідно, концентрація виробництва на галузевому ринку;

входження (доступ) в структури виконавчої і законодавчої влади;

рівень середніх витрат фірми;

еластичність попиту на продукцію фірми;

еластичність пропозиції;

взаємодія (явна або неявна змова) між фірмами даної галузі.

№ 28. Як би Ви прокоментували наступне висловлювання: «Ототожнювати абсолютний розмір фірми з монопольною владою - це все одно, що плутати ожиріння з вагітністю!»?

№ 29.

Якби фірма-монополіст могла встановити для кожного покупця максимальну ціну, яку він готів заплатити, то це була б так звана резервована ціна покупця. Як виглядали б при цьому графічні криві попиту і граничного Доходу? Наскільки реальна можливість встановлення резервованої ціни? Чи Буде кожний покупець щиро повідомляти продавцю, яку максимальну ціну він готів заплатити?

№ 30. Напевно кожній людині доводилося стикатися з такою ситуацією на ринку: «Почім лимони?» - питаєте Ви.- «10 рублів». Коли Ви відходите на декілька кроків від прилавка, Вам услід мчить крик: «Давай за 9!» Ще дві-три кроки в сторону, І продавець викрикує: «Ну, давай за 8!» Повернувшись до прилавка,

Ви можете купити лимони на 2 рублі нижче спочатку оголошений- нойцени. Що намагається визначити продавець (втерминахмикроеко- номической теорії)? Чи Залежить спочатку названа продавцем ціна від зовнішнього вигляду покупця, зокрема, від того, як він одягнутий? Якщо Ви повернулися і купили лимони за 8 рублів, означаетлд це, що торговець тепер всім іншим покупцям буде пропонувати лимони за 8 рублів?

№ 31. Чи Можна здійснювати цінову дискримінацію:

а) при продажу яблук однакової якості в Елісеєвськом гастрономі?

б) при продажу підручників по курсу «Економічна теорія» для студентів старших і молодших курсів?

в) при продажу трикотажних жіночих платтів однакової якості в престижному супермаркеті в центрі Лондона і в маленькому магазинчике на його робочій околиці?

№ 32. Продавці люблять розкладати свій товар на ринку в різні купки: яблука покрупніше, більш мільше, зовсім дрібні, і, відповідно, призначати різні ціни. Яке відношення має дан ний приклад до цінової дискримінації?

№ 33. Чи Можна здійснити цінову дискримінацію на ринку довершеної конкуренції?

№ 34. Чи Надійно розділений ринок, коли:

а) лікарі призначають різну ціну за свої послуги багатим і бідним пацієнтам?

б) різна вхідна плата у виставочну галерею для дітей і дорослих?

в) різна ціна на «Жігульовськоє» пиво в магазині в «спальному» районі Москви і у торговців з лотка у «Макдоналдса» нг¦ Пушкинської площі?

г) різний рівень гонорару за свої послуги для багатих і бідних, який встановлює консультант по складений ию податкових декларацій?

д) відпуск електроенергії по різних тарифах населенню і, промисловим підприємствам?

№ 35. На графіку показані два ринки - «дешевий» і «доро- гои», т. е. відображений принцип цінової дискримінації. Лінії 2), і

р - це криві попиту з різною еластичністю; МС - крива граничних витрат, які на кожному з ринків постійні. Яким шляхом Ви визначите рівень ціни Р { і 2^? (Підказка: подумайте, які ще криві треба відобразити на графіку? Чи Пам'ятаєте Ви про принцип МС - MR?) / L

МС / ч В «lt;.

*/ 1 1

QГ 1 Q

Рис. 7.5.

№ 36. Великою або меншою буде пропозиція продукції фірми на ринку при здійсненні цінової дискримінації в порівнянні з ситуацією, коли така політика ціноутворення фірмою не проводиться?

№ 37. Допустимо, що в галузі існують всього 4 фірми, т. е. представлений олигополистический ринок. Яким шляхом фирма-олигополист вважатиме за краще максимізувати прибуток:

а) підвищенням цін на свою продукцію;

б) поліпшенням якості своїх товарів;

в) активною рекламною політикою;

г) зниженням цін на свою продукцію;

д) розробкою явної або неявної угоди про спільну цінову політику з іншими фірмами цієї ж галузі;

е) зниженням витрат?

№ 38. «Ламана крива» попиту DD олигополії має в точці Е перегин, що характеризує стійкість (жорсткість) чого склався ціни Р на олигополистическом ринку. Чому ця ціна відрізняється відомою стабільністю? У яких межах може мінятися Рівень граничних витрат (МС), не надаючи впливу на зміну Ро? Покажіть точно цей інтервал на осі ординат. (Підказка: не забувайте об криву MRI)

Рис. 7.6.

№ 39. Картель, як відомо, означає таємну змову декількох фірм, функціонуючих на одному і тому ж ринку. Яким чином навіть невеликі по розміру виробництва фірми, участву- юшие в картелі, можуть отримати переваги «чистої» монополії? Яке значення при цьому має рівень витрат цих фірм? Чи Можете Ви графічно зобразити ситуацію картеля?

№ 40. Чи Зацікавлені Ви як член картеля в чесній грі, т. е., твердому проходженні умовам змови? Або у Вас є які-небудь стимули порушити угоду? У якій ситуації Ви схильні його порушити?

№ 41. Гостре суперництво характеризувало ситуацію, що склався в 1992 р. на ринку газу, що імпортується ФРН з Росії. Дві фірми - «Рургаз» і «Вінтерсхалл» - два конкуруючих суб'єкти цього олигополитического ринку. У журналі «Gas Matters» приведене висловлювання голови правління «Вин- терсхалла»: «Рургаз» оголосив нам цінову війну. Воювати ми будемо по коліно в крові, але це буде кров «Рургаза». Як Ви думаєте, що малося на увазі під «кров'ю», яка проллється в цій війні? Чим небезпечна цінова війна для конкуруючих фірм? Чи Подумали Ви всерйоз про фізичне усунення конкурента?

№ 42. Чи Існує олигополистическая взаємозалежність, таємна або явна змова на ринку монополістичної конкуренції з диференціацією продукту?

№ 43. На чому заснована ринкова влада (джерело монополістичної влади) у фірм-монополістичних конкурентів: адже обсяг їх виробництва і продажу може бути дуже малим?

№ 44. Нерідко в економічній теорії підкреслюється неефективність і втрати для суспільства, пов'язана з монополістичною конкуренцією:

фірма не функціонує в нижчій точці своїх довготривалих середніх витрат;

розрив між ціною і граничними витратами, як і в умовах «чистої» монополії, означає певне «недовироблення» продукції, потрібної суспільству;

скорочення численної кількості дрібних фірм (т. е. монополістичних конкурентів) - перукарських, дрібних лавочек, ресторанчиков і т. п. привело б до зниження цін на ці послуги і товари, що надаються тепер вже великими і найбільшими фірмами (дія ефекту масштабу).

Чи Є у Вас які-небудь доводи в захист монополістичної конкуренції, з точки зору споживача?

№ 45. Часто можна чути твердження, що так званий «дрібний бізнес» - це і є суб'єкт монополістичної конкуренції з диференціацією продукту. Наскільки коректне це твердження? Що загального, наприклад, у наступних фірм:

а) дрібна сільськогосподарська сімейна ферма, що вирощує пшеницю;

б) мале підприємство по виготовленню гудзиків з вельми оригінального і не так широко поширеного матеріалу - скинених оленями рогів в сибірській тундрі;

в) крихітна норвезька компанія «Ка Me Ва», що покриває 30% світових потреби у веслових гвинтах для військових кораблів;

г) ризикове (венчурне) підприємство?

№ 46. Чи Будемо ми розглядати в якості монопсоииста ткацьку фабрику, що знаходиться в м. Іваново? У маленькому містечку, гДе дана фабрика - єдине підприємство подібного типу? Чим Ви керуєтеся при відповідях?

№ 47. Які з нижеперечисленних чинників, при прочихрав-н

их умовах, посилюють, а які ослабляють міру влади мо- J нопсониста:

а) розвиток транспортної мережі;

б) розвиток трудосберегающих технологій в даної бтрасли,

в) підвищення кваліфікаційного рівня працівників даний ного підприємства?

№48. Розгляньте графік: Ставка

юроботной

11И1И 1 7.7.

Ви маєте справу з ринком, де відсутній монопсония. Як з-1 менится ставка заробітної плати і рівень зайнятості намоно-Я псоническом ринку? (покажіть на графіку).

№ 49. Чому закупівля яблук у віддаленому селі обійдеться¦ Вам значно дешевше, ніж в місті?

№ 50. Розгляньте графік: трикутник PJPJ3 - надлишок споживача; трикутник OP Е- надлишок виробника. Р

Виграш

споживи ІЄЛЯ

V /

р

чч

До г

' в

Випаялі

проісиїодкіеля

Перед нами ситуація довершеної конкуренції. Як зміниться (збільшиться, поменшає) виграш споживача, виграш виробника, сумарний виграш споживача і виробника в умовах монополії? Чому? Покажіть це на графіку.

№ 51. Чи Доцільно, з Вашої точки зору, провести ліквідацію монополії на послуги кабельного телебачення, газо- итеп- лоснабжения населення?

№ 52. Чи Можна сказати, що процеси денаціоналізації або приватизація тотожні поняттю демонополізації?

№ 53. а) Як керівник великої компанії, що займає монопольне положення в області виробництва прохолодних напоїв, приведіть доводи проти прийняття антимонопольного законодавства.

б) Як розділ комісії з антимонопольного регулювання, приведіть доводи на користь прийняття антимонопольного законодавства.

№ 54. Відносно яких нижчеприведених випадків, з Вашої точки зору, було б доцільно застосувати антимонопольне законодавство:

а) на основі таємної змови директора декількох фабрик по виробництву побутових електроприладів встановлюють єдині ціни на свою продукцію, що дозволяє їм диктувати умови продажу в галузі;

б) відбувається злиття однієї з численних страхових компаній і заводу по виробництву синтетичних волокон;

у) відбувається злиття декількох заводів по виробництву синтетичних волокон;

г) завод по виробництву хімічних добрив, завдяки впровадженню нової технології і отриманому ефекту економії на масштабах виробництва, має можливість диктувати умови продажу в галузі? Розділ I Древньоруський демократія: У першому розділі міждисциплінарної бібліографії представлена:  Розділ I Древньоруський демократія: У першому розділі міждисциплінарної бібліографії представлена література по історії демократичних інститутів Древньої Русі, переважно Великого Новгорода і Пськова. Систематизований корпус джерел, учбових посібників, довідкових матеріалів і
Розділ I. Деньги і грошові системи: Гроші є найважливішим атрибутом ринкової економіки. Від того, як:  Розділ I. Деньги і грошові системи: Гроші є найважливішим атрибутом ринкової економіки. Від того, як функціонує грошова система, багато в чому залежить стабільність економічного розвитку країни. Вивчення природи і основних функцій грошей, процесу еволюції грошових систем,
Тема 11. Спадкове право: Успадкуванням називається перехід майна вмерлої особи до одного або:  Тема 11. Спадкове право: Успадкуванням називається перехід майна вмерлої особи до одного або декільком іншим особам. Внаслідок успадкування до спадкоємця єдиним актом переходить все майно (якщо спадкоємців декілька - частина майна), а також всі права і
Тема 22. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА:  Тема 22. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: № 1. Чому ми говоримо про те, що державний бюджет - наочне підтвердження теорії суспільного вибору? Як би Ви прокоментували вираження: «Прийнятий бюджет - це завжди компроміс»? № 2. Які види державних витрат можна
ТЕМА 4. МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ (СЕС):  ТЕМА 4. МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ (СЕС): Моделлю називається система якісних і кількісних характеристик, що описують той або інакший соціальний пристрій (СЕС). Найбільш поширеними є: ліберальна модель, модель соціально-ринкового господарства, командно- адміністративна
Тема №4. Методика економічної теорії.: Наукові способи, прийоми пізнання економічної теорії, істинного:  Тема №4. Методика економічної теорії.: Наукові способи, прийоми пізнання економічної теорії, істинного розуміння і освітлення економічного розвитку. У книзі Бар «Політична Економія» 2 тому: «Економічна теорія - це ящик з інструментами». (Аналіз, синтез і т. д.) - Метод наукової
Тема 7. Міжнародні валютно-кредитні відносини Валютна система:  Тема 7. Міжнародні валютно-кредитні відносини Валютна система: Валютна котировкаПри котировання розрізнюють базову валюту, або базу котировання, і валюту, що котирується, або валюту котировання. Базою є валюта, що приймається за одиницю (10 або 100 одиниць). Валюта, що Котирується - величина змінна, що показує ціну