На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА №16. Міжнародний кредит і його вплив на економічний розвиток держави

1) Міжнародний кредит, умови виникнення і його роль в економіці

2) Класифікація форм міжнародного кредиту

- 1 -

Об'єктивною основою розвитку міжнародних кредитних відносин з'явилися:

- вихід виробництва за національні рамки;

- посилення інтернаціональних господарських зв'язків;

- поглиблення міжнародного розподілу праці;

- міжнародне усупільнення капіталу;

- спеціалізація і кооперування виробництва.

Міжнародний кредит - рух позикового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів у тимчасове користування на умовах їх платности, терміновості, гарантії погашення, цілеспрямованості, матеріальної забезпеченості.

Суб'єктами кредитних відносин виступають держави (уряди), банки, міжнародні і регіональні валютно-кредитні і фінансові організації, окремі юридичні особи. Міжнародний кредит опосередкує рух товарів, послуг, капіталів у зовнішньому обороті.

Потреба в ньому викликається особливостями кругообігу капіталу, умовами виробництва і реалізації, відмінностями в об'ємі і термінах зовнішньоекономічних операцій, необхідністю одночасних великих капіталовкладень для розширення виробництва. Міжнародний кредит сприяє перерозподілу позикових капіталів між країнами для забезпечення потреб розширеного відтворювання; прискорює концентрацію і централізацію капіталу.

Надання кредиту з точки зору процесу відтворювання означає, що частина створеного додаткового продукту, створюючого фонд накопичення, вилучається з національної економіки країни кредитора і поступає в країну позичальника. Для кредитора це спричиняє за собою необхідність або збільшення зверх внутрішніх потреб виробництва товарів, які він зобов'язався поставити в рахунок кредиту, або використання для цього раніше накопичених резервів - не тільки товарних, але і грошових. Для позичальника ж кредит являє собою додаткове джерело розширеного відтворювання. За допомогою подібного економічного маневру країни переміщують матеріальні і фінансові ресурси саме туди, де вони можуть бути раціонально використані для організації високоефективного виробництва тієї продукції, в якій зацікавлені і позичальник, і кредитор. У результаті взаємні кредити сприяють подоланню відмінностей в рівні економічного розвитку країн, що співробітничають, поглибленню міжнародного розподілу праці.

Позитивна роль міжнародного кредиту полягає в прискоренні розвитку продуктивних сил шляхом забезпечення безперервності процесу відтворювання і його розширення. Кредит стимулює зовнішньоекономічну діяльність країни, підвищує ефективність зовнішньої торгівлі, створює сприятливі умови для зарубіжних інвестицій, забезпечує безперебійність міжнародних розрахункових і валютних операцій, перерозподіляє позикові капітали між країнами.

Негативна роль міжнародного кредиту може виявлятися в формуванні диспропорції суспільного відтворювання, зміцненні позицій країни-кредитора на світових ринках, посиленні її впливу на економічний і політичний режим країни-боржника і інш.

- 2 -

Різноманіття міжнародних економічних відносин породжує різні кредитні відносини, що впливають на формування видів міжнародного кредиту. Їх класифікація може бути зроблена по різних критеріях.

Класифікація міжнародних кредитів

Комерційні кредити безпосередньо пов'язані із зовнішньою торгівлею і послугами. Це головним чином товарні кредити, що надаються експортером однієї країни імпортеру іншої країни у вигляді відстрочки платежу по товарних операціях.

Міжнародний комерційний (фірмовий) кредит має переваги: відносне невтручання державних органів в комерційні операції; великі можливості узгодження вартості кредиту безпосередньо між експортером і імпортерам. До недоліків можна віднести обмеженість термінів і розмірів кредитування; зв'язаність імпортера з певним експортером; підвищення ціни товару для імпортера (за рахунок відсотка по кредиту); необхідність рефінансування в банках.

Фінансові кредити використовуються на будь-які цілі, включаючи прямі капіталовкладення, інвестиційні об'єкти, придбання цінних паперів, погашення зовнішніх боргів.

При видачі кредитів в грошовій формі (валютні кредити) об'єктом позики служать міжнародні купівельні кошти (іноземна валюта, міжнародні колективні валюти).

Забезпеченням міжнародних кредитів служать товари, цінні папери, нерухомість, комерційні товарні документи і т. п. Бланковий кредит видається під зобов'язання боржника погасити його в певний термін (соло-вексель).

Міжнародні кредити можуть надаватися готівкою і безготівковими переліками, у вигляді акцептних і консорциальних кредитів, облігаційних позик, депозитних сертифікатів і інш.

З позицій кредитора видаються міждержавні (урядові) кредити. Для міждержавного кредиту характерне те, що суб'єктами кредитних відносин виступають окремі держави, а об'єктом перерозподілу - їх національний дохід.

Міжнародний банківський кредит по мірі розширення економічних зв'язків між різними державами отримує все більший розвиток. Він характеризується тим, що одним з суб'єктів кредитних відносин виступає банк. Банківське кредитування охоплює експортно-імпортні операції, облік векселів, акцепт тратт, інвестиційні кредити, довгострокові кредити по компенсаційних операціях, фінансові кредити.

По термінах міжнародні кредити поділяються на сверхкраткосрочние (добові, тижневі, тримісячні), короткострокові (до 1 року), середньострокові (1-5 років) і довгострокові (понад 5-7 років).

Погашення кредитів і сплата по них відсотків проводяться валютною виручкою за рахунок збільшення експорту товарів; постачанням товарів звичайного експортного асортименту країн-позичальників; продукцією підприємств, для будівництва яких був виданий кредит, і іншими способами, обумовленими в кредитних угодах. з 7. Розподіл праці: Кількість благ, які зможе проводити і споживати населення:  з 7. Розподіл праці: Кількість благ, які зможе проводити і споживати населення нашої уявної країни, обмежена, оскільки обмежена кількість ресурсів, яка може бути витрачене на виробництво різних благ. У залежності від того, знаходяться люди
Розподіл праці: - якісна диференціація трудової діяльності. Розподіл праці:  Розподіл праці: - якісна диференціація трудової діяльності. Розподіл праці існує в різних формах, відповідних рівню продуктивних сил і характеру виробничих відносин. Виявом розподілу праці є обмін
1. Розділення рахунків на активні і пасивні, відмова від використання:  1. Розділення рахунків на активні і пасивні, відмова від використання активно-пасивних рахунків.: Для відображення операцій, по яким сальдо може бути або дебетове, або кредитове, передбачається наявність парних рахунків - активного і пасивного. На початку операційного дня операції починають відбиватися по рахунку, що має сальдо (залишок) по
Розділення суспільства на людей і поганих: Перший крок побудови оборони і організації опору -:  Розділення суспільства на людей і поганих: Перший крок побудови оборони і організації опору - розділення суспільства. Щоб суспільству залишитися єдиним, йому треба відокремитися. Треба чітко відділити погану віру від людської. Повну єдність зберегти більш не вдасться. На території
Розділ X Електоральна практика в Російській Федерації: 2006-2009 рр.:  Розділ X Електоральна практика в Російській Федерації: 2006-2009 рр.: Аброскин Д. Н., Адров А. Н., Балашова О. В., Бориса І. Б., Буров С. С., Буха- нова Т. Н., Васильев В. И., Воронів А. А., Галаніна В. В., Давидов А. А., Жуків Н. К., Клімов В. А., Кулешова Е. В., Малишев В. А., Перевізників В. Н., Пржездомський А. С., Раудін В. И.,
РОЗДІЛ I. ДЕНЬГИ: Тема 1. Суть, функції і види денеграционалистическая і:  РОЗДІЛ I. ДЕНЬГИ: Тема 1. Суть, функції і види денеграционалистическая і еволюційна концепції походження грошей. Розвиток форм вартості. Суть грошей. Функції грошей: міра вартості, засіб звертання, засіб платежу, засіб накопичення, світова
Тема 12. Податки з юридичних лиць: Види і загальна характеристика податків, що сплачуються юридичними:  Тема 12. Податки з юридичних лиць: Види і загальна характеристика податків, що сплачуються юридичними особами. Податок на додану вартість; податок на прибуток підприємств і організацій; акцизи; податок ні майно підприємств - суб'єкти і об'єкти оподаткування; ставки, пільги, порядок і