На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА №16. Міжнародний кредит і його вплив на економічний розвиток держави

Міжнародний кредит, умови виникнення і його роль в економіці

Класифікація форм міжнародного кредиту

- 1 -

Об'єктивною основою розвитку міжнародних кредитних відносин з'явилися:

вихід виробництва за національні рамки;

посилення інтернаціональних господарських зв'язків;

поглиблення міжнародного розподілу праці;

міжнародне усупільнення капіталу;

спеціалізація і кооперування виробництва.

Міжнародний кредит - рух позикового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів у тимчасове користування на умовах їх платности, терміновості, гарантії погашення, цілеспрямованості, матеріальної забезпеченості.

Суб'єктами кредитних відносин виступають держави (уряди), банки, міжнародні і регіональні валютно-кредитні і фінансові організації, окремі юридичні особи. Міжнародний кредит опосередкує рух товарів, послуг, капіталів у зовнішньому обороті.

Потреба в ньому викликається особливостями кругообігу капіталу, умовами виробництва і реалізації, відмінностями в об'ємі і термінах зовнішньоекономічних операцій, необхідністю одночасних великих капіталовкладень для розширення виробництва. Міжнародний кредит сприяє перерозподілу позикових капіталів між країнами для забезпечення потреб розширеного відтворювання; прискорює концентрацію і централізацію капіталу.

Надання кредиту з точки зору процесу відтворювання означає, що частина створеного додаткового продукту, створюючого фонд накопичення, вилучається з національної економіки країни кредитора і поступає в країну позичальника. Для кредитора це спричиняє за собою необхідність або збільшення зверх внутрішніх потреб виробництва товарів, які він зобов'язався поставити в рахунок кредиту, або використання для цього раніше накопичених резервів - не тільки товарних, але і грошових. Для позичальника ж кредит являє собою додаткове джерело розширеного відтворювання. За допомогою подібного економічного маневру країни переміщують матеріальні і фінансові ресурси саме туди, де вони можуть бути раціонально використані для організації високоефективного виробництва тієї продукції, в якій зацікавлені і позичальник, і кредитор. У результаті взаємні кредити сприяють подоланню відмінностей в рівні економічного розвитку країн, що співробітничають, поглибленню міжнародного розподілу праці.

Позитивна роль міжнародного кредиту полягає в прискоренні розвитку продуктивних сил шляхом забезпечення безперервності процесу відтворювання і його розширення. Кредит стимулює зовнішньоекономічну діяльність країни, підвищує ефективність зовнішньої торгівлі, створює сприятливі умови для зарубіжних інвестицій, забезпечує безперебійність міжнародних розрахункових і валютних операцій, перерозподіляє позикові капітали між країнами.

Негативна роль міжнародного кредиту може виявлятися в формуванні диспропорції суспільного відтворювання, зміцненні позицій країни-кредитора на світових ринках, посиленні її впливу на економічний і політичний режим країни-боржника і інш.

- 2 -

Різноманіття міжнародних економічних відносин породжує різні кредитні відносини, що впливають на формування видів міжнародного кредиту. Їх класифікація може бути зроблена по різних критеріях.

Класифікація міжнародних кредитів

Комерційні кредити безпосередньо пов'язані із зовнішньою торгівлею і послугами. Це головним чином товарні кредити, що надаються експортером однієї країни імпортеру іншої країни у вигляді відстрочки платежу по товарних операціях.

Міжнародний комерційний (фірмовий) кредит має переваги: відносне невтручання державних органів в комерційні операції; великі можливості узгодження вартості кредиту безпосередньо між експортером і імпортерам. До недоліків можна віднести обмеженість термінів і розмірів кредитування; зв'язаність імпортера з певним експортером; підвищення ціни товару для імпортера (за рахунок відсотка по кредиту); необхідність рефінансування в банках.

Фінансові кредити використовуються на будь-які цілі, включаючи прямі капіталовкладення, інвестиційні об'єкти, придбання цінних паперів, погашення зовнішніх боргів.

При видачі кредитів в грошовій формі (валютні кредити) об'єктом позики служать міжнародні купівельні кошти (іноземна валюта, міжнародні колективні валюти).

Забезпеченням міжнародних кредитів служать товари, цінні папери, нерухомість, комерційні товарні документи і т. п. Бланковий кредит видається під зобов'язання боржника погасити його в певний термін (соло-вексель).

Міжнародні кредити можуть надаватися готівкою і безготівковими переліками, у вигляді акцептних і консорциальних кредитів, облігаційних позик, депозитних сертифікатів і інш.

З позицій кредитора видаються міждержавні (урядові) кредити. Для міждержавного кредиту характерне те, що суб'єктами кредитних відносин виступають окремі держави, а об'єктом перерозподілу - їх національний дохід.

Міжнародний банківський кредит по мірі розширення економічних зв'язків між різними державами отримує все більший розвиток. Він характеризується тим, що одним з суб'єктів кредитних відносин виступає банк. Банківське кредитування охоплює експортно-імпортні операції, облік векселів, акцепт тратт, інвестиційні кредити, довгострокові кредити по компенсаційних операціях, фінансові кредити.

По термінах міжнародні кредити поділяються на сверхкраткосрочние (добові, тижневі, тримісячні), короткострокові (до 1 року), середньострокові (1-5 років) і довгострокові (понад 5-7 років).

Погашення кредитів і сплата по них відсотків проводяться валютною виручкою за рахунок збільшення експорту товарів; постачанням товарів звичайного експортного асортименту країн-позичальників; продукцією підприємств, для будівництва яких був виданий кредит, і іншими способами, обумовленими в кредитних угодах. РОЗПОДІЛ ПРАЦІ МІЖ ПІДЛОГАМИ: Різкий розподіл праці на заняття, що виконуються чоловіками і:  РОЗПОДІЛ ПРАЦІ МІЖ ПІДЛОГАМИ: Різкий розподіл праці на заняття, що виконуються чоловіками і жінками, виявляється практично у всіх суспільствах. Жінки несли основну відповідальність за турботу про дітей, в той час як чоловіки відповідали за полювання і військову діяльність; навіть
РОЗПОДІЛ ПРАЦІ: виділення у виробничому процесі різних видів трудової:  РОЗПОДІЛ ПРАЦІ: виділення у виробничому процесі різних видів трудової діяльності.
5. Розділення рахунків по типах клієнтів.: У Плані рахунків передбачається використання єдиної класифікації:  5. Розділення рахунків по типах клієнтів.: У Плані рахунків передбачається використання єдиної класифікації клієнтів при відображенні різних операцій, заснованої на виділенні резидентства, форми власності і виду діяльності: резиденти, в тому числе.- кредитні організації,
Розділення повноважень: між регулюючими органами - нормотворчество і нормоприменение -:  Розділення повноважень: між регулюючими органами - нормотворчество і нормоприменение - не повинні вміщуватися в одній особі.
Розділ IV Електоральна статистика: Збірники електоральної статистики Центральної виборчої комісії:  Розділ IV Електоральна статистика: Збірники електоральної статистики Центральної виборчої комісії Російській Федерації (1995-2009 роки) (в хронологічному порядку) Вибори депутатів Державної Думи. 1995: Електоральна стат. / Центр. избират. комис. Російської Федерациї.
Розділ I. Деньги і грошові системи: Гроші є найважливішим атрибутом ринкової економіки. Від того, як:  Розділ I. Деньги і грошові системи: Гроші є найважливішим атрибутом ринкової економіки. Від того, як функціонує грошова система, багато в чому залежить стабільність економічного розвитку країни. Вивчення природи і основних функцій грошей, процесу еволюції грошових систем,
Тема 22. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА:  Тема 22. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: № 1. Чому ми говоримо про те, що державний бюджет - наочне підтвердження теорії суспільного вибору? Як би Ви прокоментували вираження: «Прийнятий бюджет - це завжди компроміс»? № 2. Які види державних витрат можна