На головну сторінку   Всі книги

Тема 5.8 Організація проведення облікових операцій по виписках банку

Працівник відділу обліку приймає від операційного відділу виписку банку по поточних рахунках казначейства з прикладеними до них платіжними документами в день отримання виписки їх РКЦ до 15 годин.

Отримані документи підлягають перевірці по наступних позиціях:

кількість прикладених документів з кількістю, вказаною у виписці банку;

дата відмітки банку про проведення платежу (його зарахування, списання) з датою виписки банку.

У випадку виявлення помилок ставляться в популярність головний бухгалтер органу казначейства, начальник операційного відділу, головний бухгалтер і операціоніст РКЦ.

Відповідно до договору на розрахунково-касове обслуговування РКЦ представляє своїм клієнтам виписки по їх особових рахунках по всіх проведених операціях за попередній день. У разі непредставлення виписки по рахунках казначейства в популярність ставиться головний бухгалтер РКЦ, який зобов'язаний пояснити причину відсутності виписки за вказаний день в письмовій формі.

Перевірені платіжні документи до виписки приймаються до обліку. Прийняті до обліку документи оформляються одним загальним меморіальним ордером по всіх операціях за день. Порядок записів в меморіальний ордер складається в наступному. Спочатку записуються операції по зарахуванню коштів на поточний рахунок (фінансування з ГУФК). Проставляються бухгалтерські проводки і сума коштів, що поступили на рахунок, яка звіряється з сумою по виписці банку. Потім відбиваються операції по перерахуванню бюджетних коштів з поточного рахунку (перерахування коштів розпорядникам кредитів, ОФК для подальшого перерахування коштів). Також проставляються бухгалтерські проводки і сума перерахованих з поточного рахунку коштів, яка звіряється з сумою по виписці банку. На основі документів на зарахування бюджетних коштів на особові рахунки, прикладених до банківської виписки, а також на основі документів по зроблених касових витратах в бухгалтерському обліку робиться відповідний запис по дебету і кредиту відповідних субрахунків. Підраховується сума оборотів по меморіальному ордеру за день.

На основі оформленого за день меморіального ордера і прикладених до нього документів здійснюється запис в книгу «Журнал-Головна». Облік в книзі ведеться по субрахунках. Сума меморіального ордера записується спочатку в графу «Сума по ордеру», а потім в дебет і кредит субрахунків, вказаних в меморіальному ордері. Сума оборотів за день по всіх субрахунках по дебету і відповідно кредиту повинна бути рівна сумі по ордеру. Протягом місяця кожний меморіальний ордер з прикладеною випискою і документами повинен бути записаний в книгу «Журнал-Головна». Залишки по субрахунках цієї книги звіряються із залишками по виписках банку, із залишками на особових рахунках бюджетополучателей по оборотно-сальдовій відомості, з оборотною відомістю за формою № 285.

По закінченні місяця формується оборотна відомість наростаючим підсумком з початку року по розділах, підрозділах, цільових статтях Бюджетного кодексу Російської Федерації і бюджетополучателям. На 1-е число кожного місяця дані про касову витрату і залишки коштів на особових рахунках звіряються з даними звітів за формою № 2, що представляються бюджетополучателями.

Відділом обліку здійснюється облік коштів федерального бюджету, що поступають з управлінь Федерального казначейства інших регіонів і що перераховуються ним, по розділах, розділах, підрозділах бюджетної класифікації РФ і по конкретних управліннях Федерального казначейства інших регіонів. По закінченні місяця проводиться контрольна звірка з відділом платежів.

Окремим регістром ведеться облік перерахованих відділеннями Федерального казначейства коштів федерального бюджету для подальшого перерахування їх бюджетним одиницям. Облік ведеться загалом по кожному відділенню Федерального казначейства. УВАГА: з розділу потрібно запам'ятати

Доведення показників плану фінансування витрат федерального бюджету і лімітів бюджетних зобов'язань до розпорядників і одержувачів коштів по показниках відомчої, функціональної і економічної класифікації здійснюється в формі повідомлень про бюджетні асигнування і повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань.

Витрати федерального бюджету фінансуються казначейським органом відповідно до реєстрів ГУФК, УФК інших регіонів і зведеними реєстрами розпорядників коштів.

На основі перевірених і прийнятих до виконання зведених реєстрів на розподіл коштів між підвідомчими установами і організаціями або на основі реєстрів

міністерств (відомств), інших прямих одержувачів коштів федерального бюджету готуються вказівки (реєстри) ОФК на перерахування коштів вказаним в реєстрі одержувачам.

Щодня після обробки виписки і закриття операційного дня складається баланс дня в формі оборотно-сальдо-завивання відомості по вказаному поточному рахунку казначейства з метою контролю і аналізу поточних неразассигнованних залишків коштів на поточному рахунку органу казначейства по обліку коштів федерального бюджету, а також по оборотах за день.

Відповідно до договору на розрахунково-касове обслуговування РКЦ представляє своїм клієнтам виписки по їх особових рахунках по всіх проведених операціях за попередній день. Питання для самопроверки

В чому суть організації роботи по доведенню бюджетних асигнувань і лімітів бюджетних зобов'язань до розпорядників (одержувачів) коштів?

Як обробляються реєстри (вказівки) на перерахування бюджетних коштів підприємствам, установам і організаціям суб'єкта Російської Федерації?

Перерахуйте операції по контролю за правильністю і повнотою інформації, що міститься в реєстрах.

Як здійснюється оперативний зв'язок - з розпорядниками коштів федерального бюджету?

Як формуються вказівки (реєстри) на перерахування коштів федерального бюджету одержувачам?

Яка суть організації формування платіжних доручень на перерахування коштів федерального бюджету?

Як здійснюється контроль за правильністю заповнення платіжних доручень?

Як виконуються передача платіжних документів в РКЦ, отримання і перевірка виписок банку?

У чому особливість організації передачі вказівок (реєстрів) ОФК і УФК інших регіонів?

Поясніть суть проведення облікових операцій по виписках банку. ТЕМА 4. Платіжна система: Вивчивши тему 4, студент повинен знати: а) що таке платіжна система і:  ТЕМА 4. Платіжна система: Вивчивши тему 4, студент повинен знати: а) що таке платіжна система і з яких елементів вона складається; б) які функції виконує платіжна система в економіці, і на яких принципах вона засновується; в) яка роль Банка Росії в організації
Тема 3. Планування маркетингу в соціальній сфері.:  Тема 3. Планування маркетингу в соціальній сфері. Соціально-значущі проекти і програми. Маркетинг соціально-значущої проблеми - CRM: (4 ч) Планування маркетингу в соціальній сфері. Соціально-значущі проекти і програми. Основні напрями соціальної діяльності комерційних і некомерційних організацій. Інструменти реалізації і способи оцінки соціальних програм. Маркетинг
Тема: Перспективи розвитку ювенальной юриспруденції в Росії:  Тема: Перспективи розвитку ювенальной юриспруденції в Росії: 1. Сучасний стан ювенальной юриспруденції і ювенальной юстиції в Росії. Основні напрями вдосконалення профілактики правопорушень неповнолітніх. 2. Суть, мета, задачі і принципи ювенальной політики в сфері юриспруденції.
Тема 9. Пасивні операції комерційних банків: Виберіть вірний ответОсновним джерелом ресурсів комерційних:  Тема 9. Пасивні операції комерційних банків: Виберіть вірний ответОсновним джерелом ресурсів комерційних банків є. .. кошти, на частку яких в середньому доводиться до. .. % всіх банківських ресурсів. а) власні. 60; б) власні. .. 80; в) залучені. .. 60; г) залучені. ..
Тема 3.4. Відвертість і транспарентность грошово-кредитної політики:  Тема 3.4. Відвертість і транспарентность грошово-кредитної політики: У останні роки до теми транспарентности центрального банку виявляється широка цікавість. Це викликане, по-перше, зростаючою незалежністю центральних банків, і, відповідно, вимогами, що збільшилися до підзвітності грошової влади. По-друге,
ТЕМА ZZ Особливості сучасних банківських систем: Структура банківської системи визначається: Головою:  ТЕМА ZZ Особливості сучасних банківських систем: Структура банківської системи визначається: Головою центрального банку. Президентом країни. Кількістю кредитних інститутів. Конкретними суспільно-економічними умовами. Дойче Бундесбанк - це центральний банк: Австрії. Німеччини.
Тема 4. Основи організації ринкового господарства.: Поняття ринку і його функції. Кругообіг реальних і грошових потоків:  Тема 4. Основи організації ринкового господарства.: Поняття ринку і його функції. Кругообіг реальних і грошових потоків в економіці. Суб'єкти і об'єкти ринкових відносин. Товар і його властивості. Дві парадигми обміну: трудова теорія вартості і теорія граничної корисності. Причини і умови