На головну сторінку   Всі книги

Тема 5.1 Організація роботи по доведенню бюджетних ассигнованийи лімітів бюджетних зобов'язань до розпорядників (одержувачів) коштів

Доведення показників плану фінансування витрат федерального бюджету (розписи витрат) і лімітів бюджетним зобов'язань до розпорядників і одержувачів коштів федерального бюджету по показниках відомчій, функціональній і економічної класифікації бюджетної класифікації витрат Російської Федерації здійснюється в формі повідомлень про бюджетні асигнування і повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань.

Отримані від головних розпорядників і прямих одержувачів коштів федерального бюджету повідомлення про бюджетні асигнування і ліміти бюджетних зобов'язань доводяться ГУФК за системою зв'язку і передачі даних казначейства. відповідальний виконавець управління Федерального казначейства розпечатує повідомлення на паперовому носії інформації і реєструє їх. На повідомленнях ставиться штамп для вхідних документів з вказівкою реєстраційного номера і дати надходження, потім повідомлення передаються для візування керівником казначейського органу. З візою керівника казначейства повідомлення поступають начальнику відділу платежів під розпис. За системою електронної пошти, діючій в казначействі, файли з повідомленнями передаються працівником, відповідальним за прийом і передачу інформації з ГУФК, у відділ платежів.

Файл - поименованная область зовнішньої пам'яті.

Відповідальним виконавцем відділу платежів на повідомленнях ставиться штамп відділу з вказівкою дати і часу надходження документів у відділ з подальшою їх реєстрацією і здійснюється введення повідомлень про бюджетні асигнування і ліміти бюджетних зобов'язань в базу даних казначейства для* відображення на особових рахунках.

Протягом двох днів від дня доведення ГУФК повідомлення головного розпорядника коштів федерального бюджету про бюджетні асигнування відповідальний виконавець відділу платежів формує повідомлення про бюджетні асигнування, передає на підпис головному бухгалтеру і керівнику казначейства і направляє поштою або передає під розпис представнику розпорядника (одержувача) коштів федерального бюджету, особові рахунки якого відкриті в казначействі, або направляє повідомлення про бюджетні асигнування територіальному органу казначейства для доведення до бюджетополучателя по місцю відкриття його особового рахунку. Один примірник повідомлень про бюджетні асигнування передається у відділ обліку для відображення в регістрах бухгалтерського обліку.

Відповідальний виконавець відділу платежів проводить прийом від розпорядника коштів на паперовому носії і у вигляді файла розподіленого повідомлення про бюджетні асигнування по підвідомчих розпоряднику бюджетополучателям в розрізі функціональної і економічної класифікації витрат. Розподілене повідомлення про бюджетні асигнування передається на візування керівнику казначейського органу, після чого передається у відділ платежів на виконання.

Відповідальний виконавець відділу платежів вводить розподілене повідомлення в базу даних. На етапі введення програмою здійснюється контроль за відповідністю (рівністю) доведеної суми бюджетних асигнувань розподіленому повідомленню.

Протягом двох днів після отримання розподіленого повідомлення про бюджетні асигнування від розпорядника коштів відповідальний виконавець відділу платежів формує повідомлення про бюджетні асигнування, передає на підпис головному бухгалтеру і керівнику казначейського органу і направляє поштою або передає під розпис представнику бюджетополучателя, особові рахунки якого відкриті в казначействі, або направляє повідомлення про бюджетні асигнування територіальним органам казначейства для доведення до бюджетополучателей по місцю відкриття їх особових рахунків. Один примірник повідомлень про бюджетні асигнування передається у відділ обліку для відображення в регістрах бухгалтерського обліку.

Зміна об'ємів бюджетних асигнувань доводиться до органів казначейства, розпорядників і одержувачів коштів федерального бюджету в аналогічному порядку.

На основі доведених ГУФК повідомлень про бюджетні асигнування, а також розподілених повідомлень про бюджетні асигнування розпорядників коштів відповідальним виконавцем відділу платежів формується розпис витрат федерального бюджету на території суб'єкта Російської Федерації в розрізі бюджетополучателей і кодів Бюджетної класифікації витрат.

Відповідальний виконавець відділу платежів здійснює прийом, реєстрацію і перевірку бюджетних зобов'язань, що поступили від ГУФК повідомлень про ліміти на відповідність раніше доведеним ГУФК повідомленням про бюджетні асигнування. При перевірці потрібно вийти з того, що ліміти бюджетних зобов'язань по розпоряднику (одержувачу) коштів федерального бюджету на відповідний період не повинні перевищувати об'єму вказаних в повідомленні бюджетних асигнувань по всіх параметрах бюджетної класифікації витрат за відповідний період наростаючим підсумком. При встановленні перевищення ліміту бюджетних зобов'язань об'єму бюджетних асигнувань ставиться в популярність контрольно-операційний відділ ГУФК про невідповідність доведених лімітів бюджетних зобов'язань раніше доведеним бюджетним асигнуванням.

Не пізніше наступного дня після отримання з ГУФК повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань відповідальний виконавець відділу платежів формує повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань, передає на підпис головному бухгалтеру і керівнику казначейства і направляє поштою або передає під розпис представнику розпорядника (одержувача) коштів федерального бюджету, особові рахунки якого відкриті в казначейському органі, або направляє повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань територіальному органу казначейства для доведення до бюджетополучателя по місцю відкриття його особових рахунків. Один примірник повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань передається у відділ обліку для відображення в регістрах бухгалтерського обліку.

Відповідальний виконавець відділу платежів приймає від розпорядника засобу на паперовому носії і у вигляді файла, а також перевіряє розподілене повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань по підвідомчих розпоряднику бюджетополучателям. Розподілене повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань передається на візування керівнику казначейства, після чого передається у відділ платежів на виконання.

Відповідальний виконавець відділу платежів вводить розподілене повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань в базу даних. На етапі введення програмою здійснюється контроль наступних умов.

По-перше, доведена сума ліміту бюджетних зобов'язань рівна розподіленій сумі.

По-друге, розподілена сума ліміту бюджетних зобов'язань не перевищує бюджетні асигнування за відповідний період наростаючим підсумком по кожному одержувачу.

При невідповідності даних розподілене повідомлення до виконання не приймається і повертається розпоряднику коштів.

Не пізніше наступного дня після отримання розподіленого повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань від розпорядника коштів відповідальний виконавець відділу платежів формує повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань, передає на підпис головному бухгалтеру і керівнику казначейства і направляє поштою або передає під розпис представнику бюджетополучателя, особові рахунки якого відкриті в казначействі, або направляє повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань територіальним органам казначейства для доведення до бюджетополучателей по місцю відкриття їх особових рахунків. Один примірник повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань передається у відділ обліку для відображення в регістрах бухгалтерського обліку.

Зміна лімітів бюджетних зобов'язань доводиться до органів казначейства, розпорядників і одержувачів коштів федерального бюджету в аналогічному порядку.

На основі доведених ГУФК повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань, а також розподілених повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань розпорядників коштів, відповідальним виконавцем відділу платежів формується зведення лімітів бюджетних зобов'язань в розрізі бюджетополучателей і кодів бюджетної класифікації витрат. Тема 4.2. Платіжний баланс: Платіжний баланс країни являє собою статистичну систему, в:  Тема 4.2. Платіжний баланс: Платіжний баланс країни являє собою статистичну систему, в якій відбиваються всі економічні операції між інституційними одиницями (резидентами і нерезидентами), що відбулися протягом звітного періоду. Під економічною
Тема 3. Планування маркетингу в соціальній сфері.:  Тема 3. Планування маркетингу в соціальній сфері. Соціально-значущі проекти і програми. Маркетинг соціально-значущої проблеми - CRM: (4 ч) Планування цілей і стратегій. Соціально-значущі проекти і програми. Інструменти реалізації і способи оцінки соціальних програм. Маркетинг соціально-значущої проблеми - CRM. Література: Котлер, Ф. Маркетінг менеджмент. Пер. з англ. під. Ред.
Тема 8. Перший етап взаємодії НИС Азії з розвиненими країнами:  Тема 8. Перший етап взаємодії НИС Азії з розвиненими країнами: Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків в розвинених країнах і в азіатських НИС: загальне і особливе. Чинники, що впливають на функціонування зовнішніх зв'язків азіатських НИС: історична пам'ять, географічне положення країни, природно-кліматична
Тема 5.7 Передача вказівок (реєстрів) відділенням і управлінням:  Тема 5.7 Передача вказівок (реєстрів) відділенням і управлінням Федерального казначейства інших регіонів: Для передачі файлів з реєстрами і платіжними дорученнями в ОФК і УФК інших регіонів у встановленому порядку за системою електронної пошти проводиться кодування файлів, вмісних реєстри (текстовий файл і макет реєстру) і платіжні доручення
Тема 5. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ:  Тема 5. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: 1. Фінансові методи управління інвестиціями 2. Методи оцінки інвестиційних проектів, фінансування. Економічна ефективність інвестиційних проектів 3. Оцінка ризику інвестиційних проектів 4. Управління фінансами ризиками 5. Інвестиційний
ТЕМА №24. Особливості і значення грошово-кредитної політики:  ТЕМА №24. Особливості і значення грошово-кредитної політики Центрального банку: 1) Поняття грошово-кредитної політики, мети і задач її проведення 2) Інструменти грошово-кредитної політики і ознаки їх класифікації 3) Рефінансування комерційних банків і процентна політика Центрального банку 4) Політика обов'язкового
ТЕМА №7. Особливості акредитивної форми безготівкових розрахунків:  ТЕМА №7. Особливості акредитивної форми безготівкових розрахунків: 1) Функції і сфера використання акредитива 2) Суб'єкти, що беруть участь в операції з використанням акредитива 3) Види акредитива 4) Відкриття акредитива 5) Виконання акредитива - 1 - Акредитив (від лати. accreditivus - довірчий) - це