На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА №8. Платіжна система

Поняття платіжної системи

Елементи платіжної системи, їх характеристика

Види платіжних систем

- 1 -

Платіжна система є сукупність законодавче регульованих елементів, що забезпечують здійснення платежів між сторонами в процесі виконання ними своїх зобов'язань.

Платіжна система формує всю сукупність безготівкового грошового обороту за допомогою особливих інструментів і методів, за встановленими в даній державі правилами.

Організація міжбанківських розрахунків - основне призначення платіжної системи. Існує два варіанти здійснення платежів: централізований, через кореспондентські рахунки в центральному (для Білорусі - Національному) банку, і децентралізований, через систему взаємних кореспондентських рахунків, що відкриваються банками один одному, в тому числі і в банках за межею. Централізований порядок здійснення платежів переважає і реалізовується на базі автоматизованої системи міжбанківських розрахунків (АС МБР).

Основні задачі, які покликана вирішувати національна платіжна система, наступні:

забезпечення оптимальної швидкості міжбанківських розрахунків і скорочення грошових коштів в обороті;

створення ефективного механізму, що дозволяє комерційним банкам управляти денною ліквідністю, а центральному банку - ліквідністю банківської системи;

зниження розрахункових, операційна і інших ризиків і створення надійної і безпечної системи;

інтеграція в єдине ціле грошових, валютних, фондових ринків.

Принципами організації національної платіжної системи є:

наявність обгрунтованої правової бази;

реальна можливість для всіх учасників системи визначати фінансові ризики;

чіткість процедури управління кредитними і ліквідними ризиками;

відсутність ризику при розміщенні коштів на кореспондентському рахунку в центральному банку;

забезпечення остаточного розрахунку протягом дня;

висока міра захисту і операційна надійність системи;

ефективність і практичність коштів платежів для користувачів;

об'єктивні і голосні критерії для участі в системі, що забезпечують чесний і відкритий доступ користувачам.

Сформульовані вище задачі і принципи пред'являють до платіжної системи вимоги, головні з яких:

надійність і стабільність розрахунків, що виключає можливість порушення нормального функціонування системи;

рентабельність, тобто швидке здійснення платежів з мінімальними витратами;

прозорість роботи і вживаних технологій, що забезпечує упевненість учасників системи в її надійності;

мінімізація ризиків;

справедливість по відношенню до всіх учасників;

можливість ефективної співпраці і дозволи конфліктів між всіма учасниками і клієнтами.

Для реалізації в повному об'ємі всіх вищеперелічених принципів і вимог платіжна система країни повинна обпадать відповідним змістом.

- 2 -

Національна платіжна система Республіки Білорусь являє собою сукупність банківських і інших фінансових інститутів, платіжних інструментів, банківських правил і процедур, а також міжбанківських систем переказу грошових коштів, що забезпечують їх звертання всередині країни І взаємодію із зарубіжними платіжними системами.

Склад НПС і зв'язок платіжного обороту з становлячими її елементами відображені на мал. 1.

Ріс.1. Схема національної платіжної системи

Під банківськими і іншими фінансовими інститутами, що роблять платіжні послуги, розуміються її учасники, які мають право на таку діяльність. Особливе місце серед учасників платіжної системи займає Національний банк, оскільки відповідно до законодавства країни однієї з його основних цілей є організація ефективного, надійного і безпечного функціонування платіжної системи і системи міжбанківських розрахунків.

Національний банк має право:

визначати основні напрями вдосконалення платіжної системи країни;

встановлювати правила, форми, терміни і стандарти проведення безготівкових і готівкових розрахунків і відповідальність за їх порушення;

вести відомчий архів даних для статистичної обробки і підтверджувати інформацію про операції, здійснювані при проведенні міжбанківських розрахунків.

У Національному банку є власне обмежене коло клієнтів, яким відкриті рахунки для здійснення платежів, однак головна роль Національного банку як організатора платіжної системи полягає у ведінні і регулюванні кореспондентських рахунків комерційних банків і власного межфилиального рахунку. Платежі по цих рахунках проводяться через Білоруський міжбанківський розрахунковий центр (далі - БМРЦ), який виступає технічним оператором АС МБР.

Під платіжним інструментом, що включається в платіжну систему, розуміється будь-який інструмент, який дозволяє як платнику, так і одержувачу зробити переказ грошових коштів. Традиційними інструментами є:

кредитові перекази у вигляді платіжних доручень в електронній або паперовій формі;

дебетові перекази у вигляді платіжної вимоги в електронній або паперовій формі;

чеки в паперовій формі;

банківські пластикові картки.

Всі вищеперелічені інструменти є в основному клієнтськими, тоді як в міжбанківському обороті платіжної системи в розрахунках через БМРЦ використовуються електронні розрахункові документи, що складаються учасниками системи. Інструменти платіжної системи функціонують в особливому середовищі, яким є технічна інфраструктура АС МБР, що включає центральний обчислювальний комплекс, систему передачі інформації і мережу телекомунікацій.

Головними складовими платіжної системи є міжбанківські системи переказу грошових коштів, що забезпечують їх звертання всередині країни і взаємодію із зарубіжними платіжними системами.

Відповідно до принципів функціонування національної платіжної системи міжбанківський платіжний потік ділиться на два якісно і кількісно різних потоку.

Перший з них охоплює розрахунки по великих і термінових платежах, які здійснюються в режимі реального часу на валовій основі - RTGS (Real Time Gross Settlement Systems). Валова основа передбачає проведення розрахунку тільки в повній сумі, без всякого заліку. Система таких розрахунків, будучи центральною ланкою платіжної системи, отримала назву BISS (Belarus Interbank Settlement System). Оборот по ній становить приблизно 90 % загальних суми платежів шляхом АС МБР і 10 % їх кількості, тобто основний потік безготівкових платежів. Розрахунки є виключно електронними і ведуться переважно по оптових операціях і операціях на фінансовому ринку.

Другий потік - інші платежі в кліринговій системі розрахунків на чистій основі з різними інтервалами проведення клірингового заліку протягом дня. Під "чистою основою" розуміють накопичення по кожному учаснику взаємних вимог і зобов'язань з подальшим обчисленням протягом клірингового сеансу чистих дебетових або кредитових позицій, які відбиваються по кореспондентському рахунку. Оборот за кліринговою системою складає порядку 10 % загальної суми платежів шляхом АС МБР і 90 % їх кількості. Дані розрахунки пов'язані в основному з клієнтськими платежами по дрібнооптових і роздрібних операціях.

Крім вищеназваних систем міжбанківських розрахунків в національну платіжну систему як складові входять і інші підсистеми, які мають власний характер і призначення і в деяких випадках можуть розглядатися як самостійні системи. До них відносяться підсистеми:

міжнародних розрахунків і операцій з валютою;

розрахунків по цінних паперах;

розрахунків пластиковими картками;

міжбанківських децентралізованих розрахунків;

розрахунків всередині одного банку.

Завдяки системі міжнародних розрахунків і операцій з валютою здійснюється зв'язок з платіжними системами інших країн, вихід на телекомунікаційні мережі міжнародних платіжних систем.

Система розрахунків по цінних паперах є по суті розрахунково-кліринговій, функціонує на базі електронного документообігу за принципом "постачання проти платежу", що означає постачання паперів лише тоді, коли станеться платіж.

У розрахунках може брати участь Центральний депозитарій державних цінних паперів, остаточний розрахунок відбувається в системі АС МБР в складі великих і термінових платежів або по клірингу.

Система розрахунків на основі пластикових карток являє собою сукупність розрахунків за національною системою "БелКарт", міжнародним системам (наприклад, VISA і Euro-card/Mastercard) і внутрішнім приватним системам. Основне призначення розрахунків пластиковими картками складається в заміні безготівковим платіжним інструментом готівки в роздрібних платежах, в можливості отримання готівки по мірі необхідності без звертання в банк, де відкритий рахунок власника картки.

Зв'язуючими елементами платіжної системи є правила і процедури, які характеризують її як цілісну освіту, і кожна складова функціонує в певних межах і в інтересах всіх учасників. Правила і процедури національної платіжної системи визначаються її правовою базою, яка включає два рівні. Перший рівень містить закони Республіки Білорусь, другий - інструкції і інші нормативні документи Національного банку.

Правила платіжної системи регламентують порядок прийняття платіжних інструментів банками від клієнтів до виконання, передачі електронних і інших платіжних інструментів, їх обробку і виконання в БМРЦ, контроль і управління розрахунками по своїх платежах з боку Національного банку і багато які інші положення по організації платіжного обороту.

- 3 -

Найбільш точно оцінити будь-яку платіжну систему і її особливості можна лише в порівнянні з іншими платіжними системами. У основі класифікації платіжних систем по видах лежать різні ознаки, серед яких: форма власності, спосіб завершення розрахунків або технологія, склад учасників, порядок участі і інш. (табл. 1).

Таблиця 1. Платіжні системи

Ознака класифікації

Вигляд платіжної системи

Форма власності

Державна

Приватна

Змішана

Сфера поширення

Локальна або внутрішня

Національна

Міжнаціональна

Спосіб завершення розрахунків

Нетто-розрахунки в режимі дискретного часу

Валові розрахунки в режимі реального часу

Склад учасників і спосіб їх взаємодії

Одноуровневая

Дворівнева

Універсальність

Обробка великих і дрібних платежів

Обробка тільки великих платежів

Платіжні інструменти

На основі паперових документів

На основі електронних документів

На основі платіжних карт

На змішаній основі

Приведена класифікація видів платіжних систем дозволяє судити про їх велику різноманітність і про складність функціонування. Йде постійний процес еволюції платіжних систем, і характеристика окремих видів дає уявлення про головні тенденції.

Поняття форми власності застосовно до платіжних систем відображає правовий статус її власника і оператора, тобто показує, кому належать права розпорядження і управління системою. У державних системах власником і оператором виступає центральний банк, що виконує одночасно і роль учасника системи, як, наприклад, в Білорусі, Франції, ФРН, США і багатьох інших країнах. У приватних системах власником і оператором системи виступає група великих комерційних банків в особі банківських асоціацій і клірингових палат, де центральний банк виконує функцію розрахункового агента останньої інстанції, не будучи фактично її учасником (наприклад, в Канаді). Змішана платіжна система знаходиться або в спільній власності комерційних банків і центрального банку, або діє на основі розділення функцій власника і оператора між центральним банком і приватними агентами (Бельгія, Великобританія).

Під сферою поширення тут розуміється обширність системи платежів окремої країни. Так, локальні системи функціонують для окремих регіонів і пов'язані в основному з обслуговуванням роздрібних і дрібнооптових операцій. Міжнаціональні платіжні системи створюються для проведення платежів між країнами. Такою системою є Європейська система центральних банків (TARGET) для розрахунків в евро між країнами Європейського союзу. Комерційні банки цих країн мають доступ до даної системи через центральні банки.

При оцінці способу завершення розрахунків принципове значення має не стільки спосіб проведення розрахунків, який може бути валовим, тобто в повній сумі або на нетто-основі з урахуванням зустрічних вимог і зобов'язань, скільки час досягнення остаточного розрахунку. Розрахунок може виготовлятися в режимі дискретного часу, тобто один або декілька разів протягом дня, і в режимі реального часу. Останній варіант передбачає розрахунки протягом всього дня, при цьому передбачається їх висока швидкість, гнучкість і надійність, чому гарантією - пряма участь центрального банку. Такий порядок завершення розрахунків по великих і термінових платежах переважає в національних і міжнаціональних платіжних системах.

Відмінність між одноуровневими і дворівневими платіжними системами полягає в наявності асоційованих учасників. У одноуровневой системі всі учасники (як банки, так і небанківські інститути) є прямими і мають рахунок у розрахункового оператора системи. Розрахунковим агентом в системах з валовими розрахунками в режимі реального часу звичайно виступає центральний банк, а в системах на базі нетто-розрахунків в режимі дискретного часу - центральний банк або клірингова палата. У дворівневих системах присутні як прямі учасники, до складу яких входять тільки банки, так і асоційовані. Останні (банки і небанківські інститути) мають право провести розрахунки тільки через прямих учасників, відкриваючи рахунки в декількох банках першого рівня, які таким чином стають розрахунковими агентами для банків другого рівня.

Універсальність платіжної системи пов'язана з наявністю в ній взаємопов'язаних підсистем, які дозволяють здійснювати платежі самого різного характеру і розміру з урахуванням інтересів як прямих, асоційованих, так і непрямих учасників. Даний критерій відображає історично що склався ситуацію, в якій дрібні і інші платежі здійснюються за допомогою розрахункових, клірингових палат, а розрахункові центри по обробці тільки великих платежів спеціалізуються на певному ринку, наприклад товарному, фондовому, валютному.

Використання тих або інакших інструментів в платіжній системі залежить від багатьох чинників, наприклад, від способу розрахунків, універсальності системи, технічної інфраструктури, частки безготівкових платежів в системі роздрібного обороту. Так, для валових розрахунків в режимі реального часу електронний розрахунковий документ обов'язковий, при розрахунках на кліринговій основі використовуються як паперові носії платежу, так і електронні. Особливе місце серед інструментів займають платіжні картки, які використовуються і в міжнародних, і у внутрішніх платіжних системах. Функціонування міжнародних систем передбачає висновок банками різних країн договорів з власниками системи і отримання права на здійснення операцій по емісії, еквай, безготівковим розрахункам з використанням кореспондентських рахунків, відкритих в банках-нерезидентах. Внутрішні приватні системи включають емісію банками власних банківських пластикових карток, здійснення еквайринга по них. Відбувається не тільки збільшення об'єму платежів при їх допомозі, але і поширення на їх основі додаткових видів послуг, нових тенденцій в застосуванні, наприклад, поєднання логотипів декількох систем на одній картці, їх стандартизація, впровадження карток з передоплатою і інформацією про платоспроможність користувача. Для платіжної системи Білорусі широке впровадження платіжних карток в оборот - один з пріоритетних напрямів у вдосконаленні її платіжної системи. Тема 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В РОСІЙСЬКІЙ:  Тема 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: 1. Поняття фінансового контролю держави. Його задачі і напрями і види. 2. Органи представницької влади, виконавчої влади загальної компетенції і спеціальної компетенції, що здійснюють фінансовий контроль. 3. Рахункова Палата РФ: поняття,
Тема 2.6. Правове регулювання розрахунків: Практичне заняття - 4 години Питання, належні розгляду::  Тема 2.6. Правове регулювання розрахунків: Практичне заняття - 4 години Питання, належні розгляду: Поняття і правове регулювання розрахункових зобов'язань. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки по акредитиву. Розрахунки по інкасо. Розрахунки чеками. Інакші форми розрахунків. Розрахунки
Тема 3. Правове положення осіб в римському приватному праві:  Тема 3. Правове положення осіб в римському приватному праві: Суб'єктом права (persona) в римському рабовласницькому суспільстві признавалося не всяке обличчя. Раби признавалися не суб'єктами, а об'єктами прав. Раб називався instrumentum vocale, що горить знаряддям. Правоздатність (caput) складалася з трьох елемент або
ТЕМА 23 ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА: 23Л. Поняття і структура правосвідомості Правосвідомість представляє:  ТЕМА 23 ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА: 23Л. Поняття і структура правосвідомості Правосвідомість являє собою сукупність правових ідей, теорій, почуттів, емоцій, поглядів, настроїв, в яких виражається відношення суб'єктів правосвідомості до права. Правова свідомість є однією з
Тема 6. Права на землю осіб, що не є власниками землі (ие:  Тема 6. Права на землю осіб, що не є власниками землі (інакші права на землю): Задача №1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Схід» звернулося в місцеву адміністрацію із заявою про надання земельної дільниці, необхідної для обслуговування будівлі, на праві постійного (безстрокового) користування. Адміністрація
Тема 4. Посткейнсианство: антимаржиналистская революція?:  Тема 4. Посткейнсианство: антимаржиналистская революція?: Посткейнсианство - молоде, але набираючий силу напрям економічної думки. З 1978 р. воно має свій друкарський орган - Журнал посткейнсианской політекономії, в першому випуску якого намічається лінія розвитку цієї течії. На думку лосткейн
Тема 4. Поняття і види виборчих систем: План заняття 1. Поняття і загальна характеристика виборчої системи.:  Тема 4. Поняття і види виборчих систем: План заняття 1. Поняття і загальна характеристика виборчої системи. 2. Мажоритарна виборча система і її використання в Російській Федерації. 3. Основні характеристики пропорційної виборчої системи і її застосування в Російській