На головну сторінку   Всі книги

Тема: Правове положення кредитної організації

Правове положення кредитної організації будується на ФЗ «Про банки і банківську діяльність», серйозно зміненому в 1996 році (введене нове узагальнююче поняття кредитної організації).

Кредитна організація - це юридична особа, яка з метою видобування прибутку на основі ліцензії Банка Росії здійснює банківські операції, передбачені ФЗ «Про банки і банківську діяльність».

Існує два вигляду кредитної організації:

банк;

небанківська кредитна організація.

Банк - це кредитна організація, яка в сукупності здійснює наступні банківські операції:

залучення грошових коштів у внески (для фізичних осіб), депозити (для юридичних);

розміщення залучених грошових коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах поворотності, терміновості і платности;

відкриття і ведіння банківських рахунків.

Небанківська кредитна організація - це кредитна організація, яка має право здійснювати окремі види банківських операція, дозволених Центральним Банком. Існує Положення ЦБ від 08.09.1997 «Про пруденциальном регулювання діяльності небанківських кредитних організацій, що здійснюють операції по розрахунках, і організацій инкассации», в якому зафіксоване коло операцій, якими можуть займатися небанківські кредитні організації. Найбільш популярними, поширеними є відкриття рахунків і ведіння по них розрахунків, інкасація грошових коштів, кредитування юридичних осіб.

Небанківські кредитні організації не мають право займатися всіма банківськими операціями з населенням, видавати банківські гарантії.

Організаційно-правова форма кредитної організації - господарські товариства (ТОВ, ОДО, ВАТ, ЗАТ).

До першого рівня банківської системи (ЦБ РФ) відноситься Агентство по реструктуризації кредитних організацій (АРКО), яке створене на основі закону «Про реструктуризацію кредитних організацій». Займається реструктуризацією, фінансовим оздоровленням кредитних організацій, що випробовують проблеми. Засновники АРКО - ЦБ і Уряд, статутний капітал - бюджетний.

Кредитна організація володіє спеціальною компетенцією, т. е. витягує прибуток тільки шляхом здійснення певних банківських операцій. Банківські операції зафіксовані в ст. 5 ФЗ «Про банки і банківську діяльність». Перелік вичерпний. Банківські операції здійснюються на основі ліцензії ЦБ. У цій же статті вказані банківські операції. Відмінність - банківські операції ліцензуються Центральним Банком, банківські операції - немає. До банківських операцій відносяться:

1) залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб у внески (до запитання і на певний термін);

2) розміщення вказаних в пункті 1 частини першої справжньої статті залучених коштів від свого імені і за свій рахунок;

3) відкриття і ведіння банківських рахунків фізичних і юридичних осіб;

4) здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб, в тому числі банків - кореспондентів, по їх банківських рахунках;

5) інкасація грошових коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування фізичних і юридичних осіб;

6) купівля - продаж іноземної валюти в готівковій і безготівковій формах;

7) залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів;

8) видача банківських гарантій;

9) здійснення переказів грошових коштів за дорученням фізичних осіб без відкриття банківських рахунків (за винятком поштових переказів).

Банківські операції здійснюються банком як будь-якою юридичною особою.

Кредитній організації заборонено займатися торговою, виробничою і страховою діяльністю. Окремою статтею в законі виділені операції кредитної організації з цінними паперами. Думка лектора - це вигляд банківської операції.

Ця діяльність також ліцензується. ФКЦБ видає генеральну ліцензію ЦБ, а ЦБ ліцензує кредитні організації. Поки ФКЦБ прямо кредитні організації не ліцензує.

Кредитна організація має своє фірмове найменування, яке обов'язкове повинно містити найменування або «банк», або «небанківську кредитну організацію».

Ліцензія - це акт органу державного управління, підтверджуючий від імені держави право даного банку на здійснення конкретних видів банківський операцій. Ліцензія кредитної організації видається Центральним Банком, вона безстрокова. Видається з моменту реєстрації, після 100 %-ний оплати статутного капіталу кредитною організацією. Ліцензія видається не на всі банківські операції, які передбачені ст. 5 закону. Наприклад, ліцензія на залучення грошових коштів у внески видається після двох років з моменту державної реєстрації кредитної організації.

Види ліцензій:

на здійснення банківських операцій в рублях;

на здійснення банківських операцій в рублях і іноземній валюті;

на залучення грошових коштів у внески;

на залучення грошових коштів у внески і розміщення дорогоцінних металів;

генеральна ліцензія (в сукупності об'єднує всі ліцензії).

Ліцензія у банка одна. Згодом розширяється перелік дозволених банківських операцій.

Статутний капітал кредитної організації

Статутний капітал - це маючий обов'язковий мінімальний розмір майно, яким повинна володіти кредитна організація як юридична особа для забезпечення інтересів кредиторів і що складається з внесків засновників кредитної організації. Вимоги до статутного капіталу:

змістовні (якісні);

кількісні.

Змістовні (якісні) вимоги. Статутний капітал повинен формуватися за рахунок певного роду коштів і при оформленні статутного капіталу заборонено використати деякі види майна. Формується статутний капітал:

валютою РФ і іноземною валютою;

нерухомим майном, що знаходиться у власності кредитної організації;

з цінних паперів - тільки облігаціями федеральної позики.

Формування за рахунок внесення коштів. У майбутньому можливе розширення переліку.

Заборонено формувати статутний капітал:

залученими грошовими коштами (встановлює ФЗ);

цінними паперами, за винятком названих (встановлює ЦБ РФ);

нематеріальними активами (інтелектуальна власність).

Засобу федерального бюджету, державних позабюджетних фондів можливо внести в статутний капітал кредитної організації, якщо буде ухвалений Федеральний закон з цього приводу.

Кошти бюджету суб'єкта Федерації, бюджету органу місцевого самоврядування - якщо буде ухвалений закон суб'єкта, рішення органу місцевого самоврядування. Наприклад банк «Лівобережний» - сформований за рахунок коштів Адміністрації Новосибірської області.

Існує поняття «Уповноважений банк». У ФЗ «Про банки і банківську діяльність» закріплене правове положення уповноваженого банку. Також існують Положення про уповноважені банки м. Новосибірська, затвердженого міською Радою 03.06.1998, Закон НСО «Про уповноважені банки адміністрації Новосибірської області» від 20.02.1997. На практиці появляється конкурс (мерією, обласною адміністрацією), вибираються претенденти, укладається договору, що встановлює обов'язки в основному у банку.

Кількісні вимоги до статутного капіталу. Торкаються в основному:

розміру статутного капіталу. Згідно вказівки ЦБ від 03.01.2001 для банків, що знову утворюються встановлений капітал в розмірі 26 150 000 рублів, для небанківських кредитних організацій - 2 615 000 рублів;

встановлюється граничний розмір негрошової частини статутного капіталу. У цей час - 20 % від усього статутного капіталу (наприклад, 20 % - нерухомість, 80 % - гроші).

При створенні кредитної організації оцінку негрошової частини дають збори засновників. Якщо банк протягом своєї діяльності збільшує статутний капітал, то допускається незалежна оцінка (незалежним оцінювачем).

Банк зобов'язаний надавати клієнту засновницькі документи, ліцензію ЦБ, інформацію про фінансову звітність (бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки), аудиторський висновок за попередній рік, а також поточну звітність (щомісячний бухгалтерський баланс).

Засновники не мають права вийти з складу учасників банку протягом перших трьох років з моменту державної реєстрації банку.

Придбання внаслідок однієї або декількох операцій однією юридичною або фізичною особою, або групою осіб більше за 20-ти % акцій, частки кредитної організації вимагає попереднього узгодження з ЦБ. Якщо більше за 5-ти % - те повідомлення.

Холдинг (група кредитних організацій) - це несамостійний банк, йому не видається ліцензія (поки немає законодавства об банківську холдингах). Те ж саме відносно банківських асоціацій, союзів - це громадські організації (членство частіше за все для колективного захисту своїх інтересів).

Порядок створення кредитної організації

Інструкція ЦБ від 23.07.1998 № 75-і «Про порядок застосування федеральних законів, що регламентують процедуру реєстрації кредитної організації і ліцензування банківської діяльності». Реєстрацією і ліцензуванням кредитних організацій займається тільки Центральний Банк.

Етапи реєстрації і ліцензування:

Підготовчий.

Етап державної реєстрації.

Етап розширення кола операцій, що виконуються.

Підготовчий - складається з того, що засновники готують пакет документів, які включають в себе:

заява про державну реєстрацію і видачу ліцензії;

проекти засновницьких документів;

протокол зборів засновників про прийняття статуту і затвердження кандидатур керівного виконавчого органу і головного бухгалтера кредитної організації. До цих кандидатур додаються характеристики, відомості про освіту, про стаж (вимоги: відсутність судимості за корисливі, господарські злочини, адміністративних правопорушень в сфері торгівлі; наявність юридичної або економічної освіти; стаж роботи - не менш 1 року на керівній посаді в кредитній організації. Якщо не відповідної освіти - стаж 2 року);

свідчення про сплату державного мита;

копії свідчення про реєстрацію засновника - юридичної особи, аудиторський висновок про достовірність їх фінансового звіту, а також підтверджений податковим органом документ про виконання своїх зобов'язань перед бюджетом (надається за період 3 року). Фізичні особи надають завірену податковим органом декларацію про доходи.

Пакет документів надається в територіальну установу ЦБ. Протягом 6 місяців ЦБ повинен або позитивно, або негативно вирішити питання про державну реєстрацію. Може повернути документи на доробку (лектор - з першого заходу ще ніхто не проходив). При позитивній розв'язанні питання (в цей же термін) документи йдуть в Москву і ЦБ видає свідчення про державну реєстрацію кредитної організації. До 1996 року підтвердженням державної реєстрації є Статут кредитної організації, зареєстрований Центральним Банком. Свідчення про державну реєстрацію було введене ФЗ 1996 року.

Відмова в реєстрації може бути оскаржена в суд. Підготовчий етап закінчується видачею свідчення про державну реєстрацію.

Етап державної реєстрації.

Після видачі свідчення про державну реєстрацію засновникам встановлюється 1 місяць, протягом якого вони повинні сплатити статутний капітал. Якщо не довнесение (хоч би 1 копійки) - свідчення анулюється. Державне мито не повертається. При сплаті - кредитній організації видається ліцензія.

далі - Етап розширення кола операцій, що виконуються.

Кредитна організація може бути реорганізована, допускаються всі форми реорганізації. На практиці звичайне злиття, об'єднання.

Якщо йде реорганізація - ЦБ видає нову ліцензію, в нього приходить новий пакет документів.

Філіали кредитних організацій відкриваються в повідомному порядку. Головне, щоб філія розташовувалася в приміщенні, відповідному вимогам ЦБ.

Відгук ліцензії у кредитної організації

Ст. 20 ФЗ «Про банки і банківську діяльність» містить основи для відгуку ліцензій. Перелік вичерпний, ЦБ своїм нормативним актом не має право його розширити. Найбільш «свіжі» основи:

встановлення фактів невірогідності звітних даних;

затримка більш ніж на 15 днів надання щомісячної звітності;

неодноразове протягом винне невиконання виконавчих документів судів;

нездатність кредитної організації задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями або виконанням зобов'язань перед бюджетом протягом 1 місяці з дати настання їх виконання, якщо вимоги кредитної організації в сукупності складають не менше за 1 000 МРОТ

Повідомлення про відгук ліцензій публікуються в «Вісникові Банку Росії». Процедура відгуку ліцензій заснована на Положенні ЦБ від 02.04.1996 № 264 «Про відгук ліцензій на здійснення банківської діяльності у кредитних організацій». Детально розписаний порядок відгуку.

Сигнал про несприятливий стан кредитної організації дає територіальну установу ЦБ. У Москві в ЦБ існує Комітет по банківському нагляду, де приймається рішення про відгук ліцензії. Якщо «так» - оформляється наказ про відгук, який підписує Голова ЦБ. Цей наказ в обов'язковому порядку доводиться до територіальної установи ЦБ, до Міністерства по податках і зборах РФ, до Державного митного комітету РФ і до всіх кредитних організацій.

Правова суть відгуку - після наказу банк не має право здійснювати банківські операції. Відгук - передумова до ліквідаційних процедур.

Після відгуку ліцензії банк має право здійснювати операції і операції, які необхідні для нормального функціонування (наприклад, оплата оренди).

Після відгуку ліцензії по кореспондентських рахунках кредитної організації припиняються всі прибуткові і витратні операції. всі грошові кошти, які знаходилися на субрахунках філіали, переміщаються на коррахунок кредитної організації.

З дати відгуку ліцензії вважається таким, що наступив термін виконання зобов'язань кредитної організації. Припиняється нарахування відсотків, а також неустойок і інакших фінансових санкцій. Припиняється виконання виконавчих документів, за винятком що відносяться до першої і другої черги по ст. 855 ГК.

Якщо банк, у якого відкликана ліцензія, не в змозі задовольнити всі вимоги кредиторів - ліквідація в порядку ст. 65 ГК. Якщо протягом місяця не створена ліквідаційна комісія, ЦБ має право звернутися до Арбітражного суду з вимогою про ліквідацію кредитної організації. Обов'язкова передумова визнання кредитної організації банкротом - відгук ліцензії.

Два варіанти оголошення банкротом:

добровільний;

за рішенням арбітражного суду. Ліквідація здійснюється в порядку конкурсного виробництва конкурсним керівником, який призначається арбітражним судом і повинен мати два документи:

ліцензія конкурсного керівника, яка видається Федеральною службою у справах про неспроможність;

атестат ЦБ РФ.

Арбітражний суд застосовує наступні процедури - спостереження і конкурсне виробництво. Не застосовуються світова угода і зовнішнє управління.

Основа - невдале фінансове положення кредитної організації. ЦБ протягом одного дня з дати відгуку ліцензії зобов'язаний звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання кредитної організації банкротом, а також можуть звернутися кредитори, податкові органи по обов'язкових платежах, сама кредитна організація, прокурор.

Відкриває кореспондентський рахунок в ЦБ або конкурсного керівника, або ліквідаційну комісію. На цей рахунок перераховуються всі залишки з кореспондентських рахунків кредитної організації, нові картки із зразками підписів.

Протягом всього періоду діяльності кредитної організації копиться фонд обов'язкового резерву (ФОРИ), витрачається при відгуку ліцензії. На відкритий кореспондентський рахунок перераховуються засобу ФОРИ не пізніше наступного робочого дня після відкриття рахунку. При добровільній ліквідації засобу ФОРИ перераховуються після складання (узгодження) проміжного балансу банку. Ліквідаційний баланс затверджується зборами учасників банку і узгодиться з ЦБ (територіальною установою). Арбітражний суд виносить визначення про завершення конкурсного виробництва. Закривається кореспондентський рахунок, готується наказ ЦБ про анулювання запису про реєстрацію кредитної організації. Тема 15. ПЕРЕВАГИ І НЕСТАЧІ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ:  Тема 15. ПЕРЕВАГИ І НЕСТАЧІ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ: № 1. Ринок з [5] штается закритим, еслидля будь-якої кількості блага: а) ціна пропозиції нижче за ціну попиту; б) ціна пропозиції рівна ціні попиту; в) ціна пропозиції вище за ціну попиту. № 2. Якої з графіків, зображених на мал. 15.1, ілюструє
Тема №76. Підприємництво і його роль в розвитку ринкової:  Тема №76. Підприємництво і його роль в розвитку ринкової економіки.: У 18 в. це поняття асоціювалося з поняттям «власник». А. Сміт характеризував підприємця, як власника, що йде на економічний ризик ради реалізації якоїсь комерційної ідеї і отримання прибутку. Він сам планує, організує
Тема 2. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА: 1. Поняття фінансового права. Особливості його предмета і методу:  Тема 2. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА: 1. Поняття фінансового права. Особливості його предмета і методу правового регулювання. 2. Місце фінансового права в системі російського права. Співвідношення фінансового права з іншими галузями права. 3. Система фінансового права: поняття, її
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: Об'єктом вивчення економічної науки є економіка, як особлива:  ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: Об'єктом вивчення економічної науки є економіка, як особлива сфера життєдіяльності людей. Особливості цієї сфери, її зміст визначають межі економічної науки загалом і економічній теорії, як її основній частині. На питання, що
ТЕМА 15 ПРАВОВІ СИСТЕМИ: 15.1. Співвідношення термінів «правова система», «правова сім'я»,:  ТЕМА 15 ПРАВОВІ СИСТЕМИ: 15.1. Співвідношення термінів «правова система», «правова сім'я», «система права» Наука, що вивчає правові системи сучасного світу і проблеми їх класифікації, називається компаративистикой. Термін «правова система» об'єднує в собі різноманіття
Тема 7. Правові основи державних цільових позабюджетних і:  Тема 7. Правові основи державних цільових позабюджетних і бюджетних фондів РФ: Вивчення цієї теми потрібно почати з прочитання гл. 10 підручники. Позабюджетні фонди мають суворо цільове призначення - розширити соціальні послуги населенню, стимулювати розвиток галузей інфраструктури, забезпечити додатковими ресурсами
Тема 15. Правовий режим земель промисловості, енергетики,:  Тема 15. Правовий режим земель промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики, земель для забезпечення космічної діяльності, земель оборони, безпеки і: Задача №1 Постановою глави адміністрації району підприємству нафтопереробної промисловості були надані в короткострокову оренду (терміном до 1 року) земельні дільниці із земель сільськогосподарського призначення, що знаходяться в складі