На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 13 МЕЖІ ДІЇ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТУ

13.1. Межі дії нормативного правового акту у часі. Зворотна сила закону. Переживання закону

Дія нормативного правового акту - динамічна характеристика процесу реалізації розпоряджень нормативних правових актів, що складається з сукупності зовнішніх чинників, що впливають на результативний вплив нормативного правового акту, на врегульовані ним суспільні відносини.

Дія акту передбачає породження ним юридичних по

слідств у часі, просторі і по колу осіб.

Дія нормативного правового акту у часі пов'язана з вступом в силу і втратою ним юридичної сили. У Республіці Білорусь за загальним правилом нормативний правовий акт діє безстроково, якщо в його тексті не обумовлене інакше (ст. 66 Закону «Про нормативні правові акти Республіки Білорусь»),

В Республіці Білорусь вступ внаслідок нормативного правового акту в залежності від вигляду акту зв'язують:

- з прийняттям правового акту;

- з його реєстрацією в Національному реєстрі правових актів Республіки Білорусь;

- з офіційним опублікуванням.

Прийняттям правового акту вважається дата підписання документа, вказана в його реквізитах.

Правові акти в триденний термін від дня видання (прийняття) органом, їх що видав (що прийняв), прямують в Національний центр правової інформації Республіки Білорусь для включення в Національний реєстр правових актів, де реєструються в Національному реєстрі не пізніше двох робочих днів від дня надходження в Національний центр правової інформації Республіки Білорусь, якщо інакший термін не встановлений законодавчими актами. При цьому правовим актам, включеним в Національний реєстр, привласнюються реєстраційні номери Національного реєстру, т. е. дата

включення правових актів в Національний реєстр і є датою реєстрації правового акту.

Відповідно до Декрету Президента Республіки Білорусь від 24.02.2012 м. № 3 «Про деякі питання опублікування і вступу внаслідок правових актів Республіки Білорусь» офіційним опублікуванням правових актів, що включаються в Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, є доведення цих правових актів до загального зведення шляхом розміщення їх текстів відповідно повному до підписаних оригіналів на Національному правовому Інтернеті-порталі Республіки Білорусь. Датою офіційного опублікування правового акту, що включається в Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, вважається дата його розміщення на Національному правовому Інтернеті-порталі Республіки Білорусь;

Даним Декретом Президента передбачена можливість обнародування (опублікування) правових актів, включених в Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, однак таке розміщення не може бути визнане офіційним, в наступних офіційних періодичних друкарських виданнях:

- збірнику правових актів «Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь»;

- газеті «Радянська Білорусія»-рішення, прийняті республіканським референдумом, декрети, укази, розпорядження Президента Республіки Білорусь, міждержавні і міжурядові договори, згода на обов'язковість яких для Республіки Білорусь було виражено в формі указу Президента Республіки Білорусь або постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь, постанови (в тому числі спільні) пленумів Верховного Суду і Вищого Господарського Суду;

- газеті «Звязда» - закони Республіки Білорусь, постанови Палати представників і Поради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких для Республіки Білорусь було виражено в формі закону, висновку і рішення Конституційного Суду (на білоруській мові);

- газеті «Народна газета» - закони Республіки Білорусь, постанови Палати представників і Поради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь, міжнародні договори,

згода на обов'язковість яких для Республіки Білорусь було виражено в формі закону, висновку і рішення Конституційного Суду (на російській мові);

- газеті «Республка» - постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь, розпорядження Прем'єр-міністра Республіки Білорусь, нормативні правові акти Національного банку. Комітету державного контролю, Слідчого комітету. Управління справами Президента Республіки Білорусь, Національної академії наук Білорусі, міністерств і інакших республіканських органів державного управління, міжнародні договори Республіки Білорусь міжвідомчого характеру;

- періодичних друкарських виданнях, визначуваних відповідно до законодавства обласними і Мінськими міськими Радами депутатів, обласними і Мінським міським виконавчими комітетами, місцевими Радами депутатів, виконавчими і розпорядливими органами базового територіального рівня, - нормативні правові акти цих органів, рішення, прийняті обласним, Мінським міським, районним, міським (міст обласного підкорення) референдумом.

Законодавством Республіки Білорусь визначені наступні моменти вступу нормативних правових актів в силу.

- термін вступу в юридичну силу може бути вказаний або в самому нормативному правовому акті, або в окремому спеціальному документі;

- через 10 днів після їх офіційного опублікування (закони, декрети Президента, якщо в цих актах не встановлений інакший термін);

- від дня включення їх в Національний реєстр правових актів (укази Президента, постанови Ради Міністрів і інш.);

- від дня їх прийняття (постанови палат Парламенту), якщо інакше не передбачене в самих постановах.

При цьому, нормативні правові акти, що стосуються прав, свобод і обов'язків громадян, набирають чинності тільки після їх офіційного опублікування. Нормативні правові акти, що стосуються прав, свобод і обов'язків індивідуальних підприємців і юридичних осіб, набирають чинності після їх офіційного опублікування, якщо інакше не передбачене законодавчими актами Республіки Білорусь.

Нормативний правовий акт (його частина) припиняє свою дію у випадках:

- закінчення терміну, на який був розрахований тимчасовий акт;

- визнання нормативного правового акту неконституційним у встановленому законом порядку;

- визнання нормативного правового акту що втратив силу;

- скасування нормативного правового акту у випадках, передбачених Конституцією і інакшими законодавчими актами Республіки Білорусь.

З дією нормативних правових актів у часі тісно пов'язані поняття «зворотна сила закону» і «переживання закону», які виходять за рамки загальних правил дії нормативних правових актів у часі і відносяться до числа виключень.

Зворотна сила закону - це поширення юридичної сили нормативного правового акту, що вступив в дію на період, що передував його прийняттю. За загальним правилом нормативний правовий акт не має зворотної сили, т. е. не розповсюджує свою дію на відносини, виниклі до його вступу в силлу за винятком певних випадків, прямо вказаних в законі.

Випадки застосування зворотної сили закону в Республіці Білорусь визначені ст. 67 Закону «Про нормативні правові акти Республіки Білорусь», а також конкретизуються в нормах галузевого законодавства для окремих галузей права з урахуванням особливостей кожної з них. У відповідності зі ст. 67 Закону придання зворотної сили нормативному правовому акту не допускається, якщо він передбачає введення або посилення відповідальності громадян, в тому числі індивідуальних підприємців, і юридичних осіб за дії, які на момент їх здійснення не спричиняли вказану відповідальність або спричиняли більш м'яку відповідальність. Нормативні правові акти, інакшим образом погіршуючі положення громадян, в тому числі індивідуальних підприємців, і юридичних осіб (покладаючі додаткові (збільшені) в порівнянні з тими, що раніше існували обов'язку або що обмежують в правах або що позбавляють прав, що є ), не мають зворотної сили, якщо інакше не передбачене законодавчими актами Республіки Білорусь.

Переживання закону означає випадок, коли відмінений акт продовжує регулювати певні відносини, виниклі до втрати ним юридичної сили.

13.2. Межі дії нормативного правового акту

в просторі

Дія нормативних правових актів в просторі

пов'язано з їх поширенням на певну територію.

Територія держави - це простір, в межах якого здійснюється державна влада. До території відносяться земля і її надра, внутрішні і територіальні води, повітряний простір над земною і водною поверхнею, території посольств, військових кораблів, всіх кораблів у відкритому морі, кабіни літальних апаратів, діюча під прапором даної держави.

Нормативні правові акти республіканських державних органів розповсюджують свою дію на всю територію даної держави, нормативні правові акти органів місцевого управління і самоврядування розповсюджують свою дію на відповідну територію.

З загального правила дії нормативних правових актів в просторі є виключення - випадки екстериторіальної дії закону, яка застосовується при поширенні правових актів певного суб'єкта правотворчості за межі його юрисдикції. Суть екстериторіальної дії полягає в можливості застосування до дій, довершених на території однієї держави, законодавства іншої держави. Іноземне законодавство застосовується на території конкретної держави лише остільки, оскільки воно саме це допускає в загальній формі або в конкретних угодах із зарубіжними державами.

13.3. Дія нормативного правового акту по колу осіб

Дія нормативного правового акту по колу осіб означає застосовність актів до певних категорій суб'єктів права.

Нормативні правові акти за загальним правилом розповсюджують свою дію на всіх облич, що знаходяться на території даної держави. Під дію нормативних правових актів будь-якої держави попадають громадяни даної держави, іноземні громадяни, особи без громадянства, всі юридичні особи, що знаходяться на території цієї держави. Коло осіб, що підпадають під правовий вплив того або інакшого нормативного правового акту, опреде

ляется правовим статусом відповідних суб'єктів. У зв'язку з цим існують і особливості, пов'язані з поширенням дії деяких нормативних правових актів на громадян даної держави незалежно від місця їх знаходження, наприклад, відносно осіб, наділених дипломатичним імунітетом.

Дія нормативних правових актів в просторі і по колу осіб конкретизуються в нормах окремих галузей права з урахуванням особливостей кожної з них.

Завдання для самопроверки по темі 13

1. Вставте пропущені види дії нормативних правових актів:

2. У яких випадках нормативний правовий акт втрачає юридичну силу в Республіці Білорусь?

- винесення акту Конституційного Суду про визнання його неконституційним;

- протиріччя нормам Конституції держави;

- скасування вищестоящим органом;

- скасування органом, що прийняв цей акт.

3. Доповніть схему моментами вступу внаслідок нормативного правового акту і моментами втрати ним юридичної сили відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

від

до

вступ внаслідок нормативного правового акту:

- за законодавче встановленим загальним правилом декрети Президента і закони через 10 днів після офіційного опублікування, укази Президента. ..

- дата вказана в самому нормативному акті;

втрата юридичної сили нормативного правового акту:

- пряме скасування,

- витікання терміну дії тимчасового акту;

4. Відмітьте яку дію нормативних правових актів у часі позначено на представлених нижче схемах? На якій з них представлений принцип зворотної сили нормативного правового акту, і що це означає?

Юридична аксіома «Закон зворотної сили не має» означає, що нормативний правовий акт розповсюджує свою дію відносно тих обставин, які виникли після вступу його в юридичну силу, т. е. має перспективну дію на справжні і майбутні відносини.

юридичну силу

Момент вступу нормативного акту в юридичну силу

На векторі часу відобразите «переживання закону».

5. Виберіть правильний варіант: «Закон. .. від 10.01.2012 м.» означає дату:

- офіційного опублікування;

- вступу в силу;

- прийняття Палатою представників;

- схвалення Порадою Республіки;

- підписання Президентом.

6. Знайдіть в чинному законодавстві і випишіть назви законів Республіки Білорусь, різних по:

- юридичній силі;

- часу дії;

- колу осіб;

- сфері дії;

- назві;

- галузевої приналежності.

Література до теми 13

1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року (із змінами і доповненнями, прийнятими на республіканських референдумах 24 листопада 1996 р. і 17 жовтня 2004 р.).- Мінськ: Амалфея, 2005.- 48 з.

2. Про нормативні правові акти Республіки Білорусь: Закон Респ. Білорусь, 10 янв. 2000 р., № 361-3: в ред. Закону Респ. Білорусь від 02.07.2009 м. // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

3.0 Національному реєстрі правових актів Республіки Білорусь: Указ Президента Респ. Білорусь, 20 липня 1998 р., № 369: в ред. Указу Президента Респ. Білорусь від 24.02.2012 м. // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

4. Про заходи по вдосконаленню нормотворческой діяльності: Указ Президента Респ. Білорусь, 11 авг. 2003 р., № 359: в ред. Указу Президента Респ. Білорусь от24.02.2012 м. //КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

5. Про деякі питання опублікування і вступу внаслідок правових актів Республіки Білорусь: Декрет Президента Респ. Білорусь, 24 февр. 2012 р.,№ 3 //КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

6. Про деякі питання офіційного опублікування нормативних правових актів: Указ Президента Респ. Білорусь, 13 червня

2011 р., № 248 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

7. Арзамасов, Ю. Г. Ведомственноє нормотворчество як тип юридичної діяльності / Ю. Г. Арзамасов І Держава і право.- 2006.- № 9. - С. 11-17.

8. Василевич, Г. А. Комментарій до Закону «Про нормативні правові акти Республіки Білорусь» / Г. А. Василевич.- Мінськ: Интерпрессервис, 2003.- 256 з.

9. Василевич, Г. А. Норматівние правові акти як джерела білоруського права: співвідношення, дія, втрата юридичної сили / Г. А. Васильович // Проблеми управления.- 2007.- № 2. - С. 10-24.

10. Василевич, Г. А. Пріостановленіє і припинення дії актів законодавства: конституційно-правові основи і наслідки/Г. А. Васильович//Весн. Канституц. Суду Респ. Беларусь.- 2005.-№ 3,-З. 62-69.

11. Глазкова, М. Е. Оценка ефективності дії нормативних правових актів: сучасні підходи / М. Е. Глазкова, С. Б. Нанба//Журн. рос. права.- 2011.- № 9. - С. 73-80.

12. Головко, А. А. Законность ивремя/ А. А. Головко//Весн. Канституц. Суду Респ. Беларусь.- 2005.-№ 1. - С. 58-62.

13. Паляниця, А. В. Действіє правових норм у часі: неоднозначність підходів / А. В. Каравай // Право Беларуси.- 2006.- № 1,- С. 99-103.

14. Крамник, А. Действіє адміністративно-деліктної норми / А. Крамник// Судсви весшк.- 2006.- № 1. - С. 42Л15.

15. Кулаковский, С. О порядку вступу правової норми в силу і введенні її в дію / С. Кулаковський, Н. Фе дюк // Звістки. Висш. Хоз. Суду Респ. Беларусь.- 2005.- № 1. - С. 61-73.

16. Маленко, Т. В. Локальний нормативний акт в системі об'єктів правового моніторинга/Т. В. Маленко//Журн. рос. права.-2010. - № 1.- С. 54-62.

17. Рубайло, Е. А. Локальние акти в системі правових актів Російської Федерації / Е. А. Рубайло І Журн. рос. права.- 2010.- № 5. - С. 72-80.

18. Румянцева, В. Г. Пространство і час як чинники дії права / В. Г. Румянцева, Ч. Н. Ахмедов// Історія держави і права.- 2006.-№ 12. - С. 2-5.

19. Тихомиров, Ю. А. Правовие акти: учеб. і справоч. допомога / Ю. А. Тіхоміров, І. В. Котелевская.- М.: Юринформ- центр, 1999.-381 з.

20. Хникин, Г. В. Правовая природа локальних нормативних актів, не передбачених трудовим законодавством / Г. В. Хникин // Вести. Мийок, ун-та. Сірок. І, Право.- 2005.- № 1. - С. 80-89.

21. Юрашевич, Н. М. Право і час: теоретико-правові аспекти: монографія / Н. М. Юрашевич.- Мінськ: Акад. упр. при Президентові Республіки Білорусь, 2009.- 176 з. Тема 4.4. Регулювання валютного звертання: При проведенні валютних операцій суб'єкти діють не тільки з:  Тема 4.4. Регулювання валютного звертання: При проведенні валютних операцій суб'єкти діють не тільки з урахуванням економічної доцільності, але і в певних організаційних, економічних і правових рамках. Сукупність взаємовідносин суб'єктів в межах валютно-фінансових
Тема 6. Реформа бюджетної політики: Бюджетна політика в НИС. Цілі бюджетної політики: збільшення:  Тема 6. Реформа бюджетної політики: Бюджетна політика в НИС. Цілі бюджетної політики: збільшення доходів, стимулювання інвестицій в реальний сектор економіки. Податкові і неподаткові доходи в НИС. Податкові пільги. Структура бюджетних витрат. Реформа оподаткування:
Тема 11. Дозвіл земельних суперечок.: Задача № 1 Беляев Н. К., будучи власником житлового будинку і:  Тема 11. Дозвіл земельних суперечок.: Задача № 1 Беляев Н. К., будучи власником житлового будинку і прилеглої до нього земельної дільниці по вул. Некрасова в місті Усть - Лабінське, звернувся до районного суду з позовом про усунення перешкод в його використанні. У обгрунтування позову Беляев
Тема 6. "Сучасна банківсько-кредитна система":  Тема 6. "Сучасна банківсько-кредитна система": Сучасна банківсько-кредитна система. Особливості банковскокредитной системи в умовах адміністративно-кредитної системи. Кредитна система і її розвиток в період переходу до ринку. Державне регулювання. Характеристика елементів
Тема: "Майнові комплекси як об'єкти цивільних прав":  Тема: "Майнові комплекси як об'єкти цивільних прав": Основою правового забезпечення трансформації економіки Казахстану є визначення правового статусу особи, що займається підприємництвом. Підприємець підпадає під особливий правовий режим, встановлений державою і з метою захисту
Тема 1.5 Проблеми організації інформаційного і правового:  Тема 1.5 Проблеми організації інформаційної і правової взаємодії органів казначейства з іншими суб'єктами бюджетного процесу: У цей час казначейство знаходиться на тій стадії розвитку, коли в основному завершене формування організаційної структури виходячи з положень нормативно-правових актів, відповідно до яких воно було створене і якими для нього були
ТЕМА 11. ПРИБУТОК: Після того, як ми розібралися з винагородою за труд, яка:  ТЕМА 11. ПРИБУТОК: Після того, як ми розібралися з винагородою за труд, яку отримує власник робочої сили, нам має бути всебічно розглянути дохід, що дістається власникам капіталу. Для цього передусім доведеться з'ясувати особливості освіти