На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 4. ПРО ИЗВО ДС ТВ ЕННАЯ МО ЩНО З ТЬ ЦЕХУ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

Виробнича потужність машинобудівного підприємства (цеху, дільниці) - це максимально можливий річний обсяг виробництва продукції і послуг, що виконуються в номенклатурі і структурі, встановленій планом, при повному використанні обладнання і площ [10].

При цьому враховуються заплановані заходи щодо впровадження нової техніки, технології і організацій виробництва. Виробнича потужність - показник динамічний. З зміною технічної оснащеності виробництва, технології і організаціям виробництва міняється і величина виробничої потужності.

Розрізнюють потужність на початок року, що планується, кінець року і среднегодову ю.

У загальному вигляді виробнича потужність цеху розраховується по одній з формул (22), (23);

M _Z ФЕ1 х Ci х Пг, (22)

i=1

n F3i х Ci

M _ Z - (23)

i_1 Т

де ф - ефективний річний фонд часу роботи i-ro

обладнання;

Сі - кількість працюючих станків i-го вигляду;

Пі - - часова продуктивність станка;

т - трудомісткість (станкоемкость) виготовлення одного виробу;

Ефективний річний фонд часу роботи обладнання Фе визначається виходячи з номінального фонду робочого часу Фн і дійсного фонду часу роботи обладнання Фд по приведених нижче формулах.

фн [Чо - Чвих - Чпразд - Чпредпр^н + Чпргдпр х dyJKdVb (24)

де Чо - загальне число днів в році;

ЧВих - число вихідних (субота і воскресіння) днів в році; Чпразд - число святкових днів в році; Чпредпр - число передсвяткових днів в році;

сіл - тривалість нормального робочого дня (8 ч);

dy - тривалість укороченого робочого дня (6 ч);

Ксм - число змін роботи.

Дійсний фонд часу роботи обладнання враховує простої обладнання в планово-запобіжних ремонтах.

Фц=Фн (100-КР)/100, (25)

де КР - норматив простою обладнання в ремонті протягом року, %, (див.

Додаток 2).

Ефективний фонд часу роботи обладнання враховує допустимі роботи втрати часу на переналадки.

Фе=Фд (1-Кп), (26)

де Ки - коефіцієнт допустимих втрат часу на переналадку обладнання, приймається для крупно серійного виробництва - 0,05; для серійного - 0,10; для дрібносерійного - 0,15.

Потужність на початок року - це та потужність, яка переходить з попереднього планового періоду. Потужність на кінці року - це та потужність, яка перейде з планового року в подальший. На її величину впливає знову потужності, що вводиться що і ліквідовується протягом планового року, які розраховуються по одній з вказаних вище формул. Середньорічна потужність розраховується як середньозважений величина з урахуванням часу роботи знову і потужності, що ліквідовується (Мл), що вводиться (М) протягом планового року по формулі

(27).

Mcp - Мн ^ - (27)

Мв х tв МЛ х (12-1Л)

12 12 де Мср - середньорічна виробнича потужність;

Мн - потужність на початок планового року;

Мв - потужність, що знову вводиться у виробництво;

Мл - потужність, що ліквідовується в плановому році;

tв і tji - число місяців роботи, відповідно знову введеної і виробничої потужності, що ліквідовується протягом планового року.

Виробнича потужність на кінець планового року визначається по формулі (28).

Мк = Мн + Мв - Мл. (28)

Виробнича потужність розраховується в тих же одиницях вимірювання, в яких визначається виробнича програма, т. е. в штуках виробів (умовних деталей), в тоннах, погонних метрах, станко-годинах і пр.

Рівень використання виробничої потужності визначається рядом показників. Основним з них є коефіцієнт використання виробничої потужності (Км):

КА

Км _ -' (29)

ср

де А - виробнича програма. Тема: Ринок цінних паперів: Фінансовий ринок Ринок грошей Ринок капіталів Фондовий ринок Ринок:  Тема: Ринок цінних паперів: Фінансовий ринок Ринок грошей Ринок капіталів Фондовий ринок Ринок кредитів Види ринків цінних паперів По стадіях процесу реалізації цінних паперів - первинний; - повторний; По організації торгівлі цінними паперами - біржової; - позабіржової; За правилами
Тема 18. Ринок цінних паперів: Завдання. Для обіговій на фондовому ринку фінансових інструментів:  Тема 18. Ринок цінних паперів: Завдання. Для обіговій на фондовому ринку фінансових інструментів визначите: Варіант 1. Ринкову вартість і курс акції, якщо номінальна ціна 100 крб. Дивіденд- 60%. Позиковий відсоток- 35%. Відповідь: Курс акції 60%/35%?100=171,43%; ринкова вартість
Тема 21. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ: № 1. Чи Можливо існування первинного фондового ринку без:  Тема 21. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ: № 1. Чи Можливе існування первинного фондового ринку без повторного? Чи Є між ними зв'язок? Якщо немає, поясніть чому, якщо є, опишіть яка. № 2. Статутний капітал суспільства X складається з 1.000.000 акцій номіналом 2 долл. Суспільство
Тема 2.4. Ринок позикових капіталів: Оскільки позиковий капітал - це специфічний товар, то існують:  Тема 2.4. Ринок позикових капіталів: Оскільки позиковий капітал - це специфічний товар, то існують ринки, де він звертається. На відміну від товарних ринків, ринок позикових капіталів (РСК) характеризується однорідністю, товар має одну і ту ж форму - форму грошей. З інституційною
Тема 12. РИНОК КАПІТАЛУ І ВІДСОТОК: № 1. Що являють собою відчутні і невідчутні форми капіталу::  Тема 12. РИНОК КАПІТАЛУ І ВІДСОТОК: № 1. Що являють собою відчутні і невідчутні форми капіталу: це - а) гроші? б) станки? в) патенти? г) Ваші знання, придбані за роки навчання в інституті? № 2. Що таке попит на капітал на ринку чинників виробництва: а) попит на гроші?
Тема 2. Роль людського чинника в кризі організації.:  Тема 2. Роль людського чинника в кризі організації.: Людські відносини - це комплекс взаємозв'язків і взаємовідносин між членами організації. Вони формуються не самі по собі, а в ході історичного розвитку суспільства і відображають взаємозв'язки і взаємозалежність безпосередньо між людьми, а так
Тема 6. Реформа бюджетної політики: Бюджетна політика в НИС. Цілі бюджетної політики: збільшення:  Тема 6. Реформа бюджетної політики: Бюджетна політика в НИС. Цілі бюджетної політики: збільшення доходів, стимулювання інвестицій в реальний сектор економіки. Податкові і неподаткові доходи в НИС. Податкові пільги. Структура бюджетних витрат. Реформа оподаткування: