На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 5. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ І ЦІНОУТВОРЕННЯ

Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі витрати виробництва на спожиті при виготовлення продукції засобу виробництва, оплату труда робітників, послуги інших підприємств, витрати по реалізації продукції, а також витрати по управлінню і обслуговуванню виробництва.

Для планування і обліку собівартості всі витрати на виробництво і реалізацію продукції групуються по економічних елементах витрат і по статтях витрат.

Угруповання витрат по економічних елементах потрібне: для визначення загальної потреби підприємства в матеріальних і грошових ресурсах; для ув'язки плану по собівартості з виробничою програмою, з планами по матеріально-технічному забезпеченню, по труду і заробітній платі; для визначення структури собівартості і встановлення основних напрямів зниження витрат виробництва.

Елементи собівартості - це групи виробничих витрат, освічених за їх економічним призначенням.

Угруповання витрат відповідно до їх економічного змісту включає наступні елементи:

Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості поворотних відходів).

Витрати на оплату труда.

Відрахування на соціальні потреби.

Амортизація основних фондів.

Інші витрати.

Крім загальних витрат на виробництво всієї продукції, необхідно визначити витрати на певний вид продукції, на одиницю продукції, що випускається. Для цього застосовується калькуляційна система обліку витрат. До калькуляційних статей витрат відносяться:

Сировина і основні матеріали.

Куповані напівфабрикати і комлектуючий вироби.

Поворотні відходи.

Транспортно-заготівельні витрати,

Паливо і енергія на технологічні цілі.

Основна заробітна плата основних продуктивних робітників

Додаткова заробітна плата основних продуктивних робітників.

Відрахування на соціальні потреби від заробітної плати основних продуктивних робітників

Знос інструментів.

Витрати на зміст і експлуатацію технологічного обладнання.

Цехові витрати.

Общепроизводственние, (загальнозаводські) витрати.

Витрати на освоєння нових виробів і організацію нових виробництв,

Допустимі втрати від браку.

Інші виробничі витрати.

Внепроизводственние (комерційні) витрати. Зміст і розрахунок кальку ля ционних статей витрат.

Вартість основних матеріалів, купованих виробів і напівфабрикатів включається в собівартість окремого виробу прямим шляхом і визначається по формулі (30).

n m k

Зм = №i хЦмг -+ ДЦ X П1)(1 + КТЗ) (30)

i=1 j =1 l=1

де 3 м - досвідчений иаль ние з атр ати;

Нмі. - нір ма р асхода i-го досвідчений иала на виріб; Цмі. - ціна i-го матеріалу; Н. - нір ма р еализу емих j -x відходів; Цо. - ціна j-го відходу;

Ц1 - ціна 1-го купованого виробу (напівфабрикату); n1 - кількість купованих виробів 1-го вигляду в одиниці продукції;

n, m, k - номенклатура матеріалів, відходів, купованих виробів; КТЗ - коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат, приймається 0,05.

На статтю «Паливо і енергія на технологічні цілі» відноситься вартість палива і енергії, витраті емих у відповідності технологічним процесом для плавильних агрегатів в ливарних цехах, нагрів металу в кузнечнопрессових цехах і інш. Вартість палива і енергії при роботі іншого обладнання включається в статтю «Витрати на зміст і експлуатацію технологічного обладнання».

Основна заробітна плата основних виробничих робітників може бути розрахована за відрядною і почасовою системою оплати труда При відрядній платні труда розрахунок виконується по формулі (31), при почасовій - по формулі (32).

m

ссд? 1(Шті Xtоті)

З°зСпл = -, крб./подіти., (31)

60

де З"0 - основна заробітна плата відрядників; t шт і - норма штучного часу на і-й операції, мін;

m - число технологічних операцій при виготовленні деталі;

t сті - часова тарифна ставка робітника при виконанні і-й операції, крб./ч.

^1(tcmJ 'TpJ)

3Z -, ру б./подітий., (32)

де ЗОПв - основна заробітна плата почасовик;

t cpj - часова тарифна ставка робочого j-й професії і спеціальності, руб/ч;

Т - фактично відпрацьований час робочим j-й професії і спеціальності, ч;

n - число найменувань професій і спеціальностей, що беруть участь виконання завдання;

N - об'єм виконаних р абот, шт.

подітий.

Премії основним продуктивним робітником виплачуються відповідно до «Колективного договору між адміністрацією і профспілковою організацією підприємства» за своєчасну і якісну роботу (найбільш поширений розмір премії 40% від основної зарплати).

Додаткова заробітна плата включає в себе виплати, передбачені законодавством: оплата відпусків, оплата пільгових годин, виплата за вислугу років, за виконання державних обов'язків і інш. Встановлюється на рівні чого склався відсотка в попередній період (може бути прийнята 9-10% від основної заробітної плати з премією).

Відрахування на соціальні потреби виготовляються у відповідності із законодавством («Закон про єдиний соціальний податок») з всіх видів виплаченої заробітної плати: основної, премій, додаткової, і складають на 2005 р. 29,6%.

Знос інструментів включає в себе витрати на потребное кількість інструментів, їх амортизацію, заточування, ремонт і відновлення. У механічних цехах застосовується дуже велика кількість інструментів універсальних і спеціальних, відмінних по конструкції (суцільних або збірних, що складаються з постійних або змінних частин), стійкості між переточками, числу можливих переточек, числу типів і типоразмеров і пр. Тому при укрупнених розрахунках може застосовуватися норматив цих витрат, наприклад, 5% від балансової вартості основного технологічного (верстатного) обладнання.

Знос інструментів (штампів) в кузнечно-прессових цехах визначається по формулі (33).

гж А х Цш

Іш - (33)

ш

ах в

де А - річна програма в деталі-операціях;

Цш - ціна одного штампу (приймається для дрібних штампів 10-15 тис. крб., для середніх штампів 30- 40 тис. крб., великих штампів 50-70 тис. крб.);

а - число деталей, що отримуються за один хід преса;

в - стійкість штампу (див. Додаток 3).

Витрати на зміст і експлуатацію технологічного оборудования_вкпючают амортизацію обладнання, витрати на поточний ремонт, оплату труда допоміжних робочих, витрати на електроенергію, пар, воду, технологічні рідини і інш. Звичайно складається кошторис витрат на зміст і експлуатацію обладнання і визначається відсоток (арсо) витрат по відношенню до основної заробітної плати основних виробничих робітників. Відповідно до цього відсотка витрати на зміст і експлуатацію обладнання включаються в собівартість одиниці продукції.

Зрсо - Зрсо х 100 (34)

Цехові витрати визначаються шляхом складання відповідного кошторису витрат і визначення відсотка витрат по відношенню до основної заробітної плати основних виробничих робітників (ацех). Відповідно до цього відсотки цехові витрати включаються в собівартість одиниці продукції.

об ацх

Зцех - Ззпл х 100 (35)

Общепроїзводственние (загальнозаводські) витрати розраховуються аналогічно цеховим витратам: по відповідному кошторису витрат визначається відсоток общепроизводственних витрат (апрсизв) по відношенню

до основної заробітної плати виробничих робітників.

а

З - зо х^произ^ (36)

произв зпл 100 (36)

Витрати на освоєння нових виробів і організацію нових виробництв, включаються в собівартість тих виробів, виробництво яких знову освоюється. Загальна сума цих витрат, розрахована у відповідному кошторисі витрат, відноситься на одиницю продукції в залежності від передбачуваного обсягу випуску продукції нової конструкції.

Внепроизводственние (комерційні) витрати пов'язані в основному з реалізацією продукції і приймаються в розмірі 3- 4% від виробничої собівартості.

Собівартість продукції машинобудування поступово наростає по мірі її готовності до реалізації. Тому розрізнюють технологічну, цехову, виробничу і повну собівартість. Тема 3. ПОПИТ ЯК ОБ'ЄКТ МАРКЕТИНГУ: Зміст темиПонятие і типологія потребностейПонятия потреби,:  Тема 3. ПОПИТ ЯК ОБ'ЄКТ МАРКЕТИНГУ: Зміст темиПонятие і типологія потребностейПонятия потреби, потреби, їх відмінність. Поняття споживача. Поняття попиту. Причини вивчення потреб. Чинники, що впливають на формування і розвиток потреб. Класифікація потреб. Етапи
Тема 9. Сучасні зовнішньоекономічні зв'язки НИС Азії:  Тема 9. Сучасні зовнішньоекономічні зв'язки НИС Азії: Зміна взаємовідносин НИС з розвиненими країнами. Формування постиндустриального суспільства в передових країнах світової економіки. Посилення конкуренції між країнами. Лібералізація зовнішньої торгівлі. Імпорт і експорт в умовах девальвації
Тема 47. Сукупний попит і сукупна пропозиція в національному:  Тема 47. Сукупний попит і сукупна пропозиція в національному масштабі.: Сукупний попит - це попит на загальний обсяг товарів і послуг, який може бути пред'явлений при даному рівні цін. Сукупна пропозиція - це загальна кількість товарів і послуг, яке може бути зроблене і запропоноване у відповідності зі
Тема 18. Соціальне программированиеи психотехнології в маркетингу:  Тема 18. Соціальне программированиеи психотехнології в маркетингу: (4 ч) Соціальне програмування поведінки і подій. Соціальна реклама і брендинг як технології соціального маркетингу. Використання психотехнологий в соціальній сфері. Стан споживчого попиту може змінюватися під впливом
Тема 1. Соціальна сфера як об'єкт маркетингаи діловий партнер:  Тема 1. Соціальна сфера як об'єкт маркетингаи діловий партнер бізнесу. Характеристика ринків і маркетингу в соціальній сфері: Предмет і задачі маркетингу в соціальній сфері. Маркетинг як соціальна техніка. Соціальна сфера як об'єкт маркетингу і діловий партнер бізнесу. Характеристика ринків і особливості маркетингу в соціальній сфері. Комерційні і некомерційні
Тема 4. Соціальна компетентність і відповідальність. Соціальне:  Тема 4. Соціальна компетентність і відповідальність. Соціальне партнерство. Соціальна звітність: (4 ч) Соціальна компетентність. Корпоративна соціальна відповідальність: програми і методи діяльності. Інструментарій соціальної компетентності і соціального партнерства. Соціальні стандарти бізнесу. Література: Соціальний портрет бізнесу.
ТЕМА 14 СИСТЕМА ПРАВА. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА: 14.1. Поняття і елементи системи права Категорія «система права» одна:  ТЕМА 14 СИСТЕМА ПРАВА. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА: 14.1. Поняття і елементи системи права Категорія «система права» одна з найважливіших в позитивістському правопониманії, оскільки відображає його структуру, вказує на його внутрішню впорядкованість, зв'язок між елементами. Нарівні з «системою права»