На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 1. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА [1]

Для оцінки ефективності виробництва застосовується система показників, що відображає певну пропорційність між чинниками виробництва (робочою силою, коштами труда і предметами труда) і що дозволяє зіставити витрату ресурсів з результатами роботи (випуском і реалізацією продукції).

У табл. 1 приведена матриця показників ефективності виробництва, яка може застосовуватися для будь-якого структурного підрозділу машинобудівного виробництва (потокова лінія, дільниця, цех, виробництво, завод) - Матриця побудована за принципом ділення показників, що стоять в її «чисельнику», на показники, що стоять в її «знаменнику».

У представленій таблиці міститься чотири вектор - рядки: показники трудомісткості (основних фондів, досвідчений иальних витрат, продукції), показники фондоемкости, показники материалоемкости і показники виробітку продукції (продуктивність). Матриця розділена головною діагоналлю на дві частини. Особливість матриці в тому, що кожному показнику, що стоїть вище головній діагоналі, відповідає зворотний йому показник, що стоїть нижче головній діагоналі. З підвищенням ефективності виробництва всі показники, розташовані вище головній діагоналі, мають тенденцію до зниження, а показники, розташовані нижче головній діагоналі, - до підвищення. Матриця може бути розширена за рахунок включення в неї інших показників, наприклад, собівартості, випуску товарів (послуг) в натуральних одиницях, прибутку, додаткових капітальних вкладень і т. д. Матриця може бути розрахована для планових показників, для звітних, в динаміці з базисним періодом і т. д.

При розрахунку матриці показники робочої сили можуть виражатися числом працівників (робітників) або відпрацьованим ними часом в годинах, людино-годинах, людино-дні, роках. Показники основних фондів, матеріальних витрат і продукції, що випускається (реалізованої) можуть виражатися в натуральних одиницях або вартісних.

Особливість показників матриці в тому, що всі показники вище головної діагоналі є показниками «ємності» (трудомісткість продукції (Р / В), фондоемкость (Ф/В), материалоемкость (М / В)), показники нижче головної діагоналі (зворотні) - показники «віддачі»

(віддача робочої сили - продуктивність труда В/Р5 фондоотдача (В/Ф)? материалоотдача (В/М)).

Таблиця 1

Матриця показників ефективності виробництва Сказуємоє Належне Робоча сила Р, чел Засобу труда Ф, тис. крб. Предмети труда М, тис. крб. Результати труда В, тис. крб. Показники трудомісткості Робоча сила (чисельність або витрати робочого часу) Р, чол. \ Р /ВР /ФР /МР /В Показники фондоемкости Засобу труда (основний виробничі фонди) Ф, тис. крб. Ф/Р \Ф/Ф Ф/МФ/В Показники материалоемкости Предмети труда (матеріальні витрати) М, тис. крб. М/РМ/ФМ/ММ/В Показники виробітку продукції Результати труда (випуск або реалізація продукції) В, тис.

руб- В/РВ/ФВ/МВ/В. .. Тема 2.3. Позиковий відсоток і його використання в ринковій економіці:  Тема 2.3. Позиковий відсоток і його використання в ринковій економіці: Позиковий відсоток - своєрідна ціна вартості, що позичається у тимчасове користування (позикового капіталу). Існування позикового відсотка зумовлене наявністю товарно-грошових відносин, які в свою чергу визначаються відносинами власності.
ТЕМА 19 Позиковий відсоток: Позиковий відсоток - це. .. позиченої у тимчасове користування:  ТЕМА 19 Позиковий відсоток: Позиковий відсоток - це. .. позиченої у тимчасове користування вартості. Дисконт. Ціна. Акцепт. Паритет. Необхідною базою для існування позикового відсотка є. .. відносини. Фінансові. Кредитні. Грошові. Страхові. Рух позикового
Тема 13. Позиковий капітал: 1. Вправа (письмова відповідь): Дайте коротку характеристику видам:  Тема 13. Позиковий капітал: 1. Вправа (письмова відповідь): Дайте коротку характеристику видам ризиків в банківській діяльності і класифікуйте їх на чисто банківські (внутрішні) і зовнішні (або загальні). Відповідь: А) Ризик втрати ліквідності- неможливість банку виконувати свої
Тема 1.1. Попит і пропозиція. Еластичність попиту і пропозиції.:  Тема 1.1. Попит і пропозиція. Еластичність попиту і пропозиції. Ринкова рівновага: Навчіть папугу вимовляти слова «попит» і «пропозиція» - і перед вами готовий економіст. Невідомий автор. У умовах ринку чоловік вже не стільки чоловік, скільки споживач. Еверетт Шостром. При купівлі-продажу люб'язно тримайся, З великим і
ТЕМА 7. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОЗАБАНКІВСЬКІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ:  ТЕМА 7. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОЗАБАНКІВСЬКІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ: У останні роки на національних ринках позикових капіталів розвинених капіталістичних країн важливу роль стали виконувати спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути, які помістилися видну в накопиченні і мобілізації грошового
Тема 11. Соціальні витрати економічної лібералізації в:  Тема 11. Соціальні витрати економічної лібералізації в латиноамериканских НИС: Лібералізація в Латинській Америці: економічні результати і «ціна» даного курсу. Прискорена («ковровая» в Аргентині) приватизація. Диференціація регіонів. Зростання безробіття. Збільшення нерівності і бідняцтва. Розмивання середнього класу. Зростання
Тема 1. Соціальна сфера як об'єкт маркетингаи діловий партнер:  Тема 1. Соціальна сфера як об'єкт маркетингаи діловий партнер бізнесу. Характеристика ринків і маркетингу в соціальній сфері: Предмет і задачі маркетингу в соціальній сфері. Маркетинг як соціальна техніка. Соціальна сфера як об'єкт маркетингу і діловий партнер бізнесу. Характеристика ринків і особливості маркетингу в соціальній сфері. Комерційні і некомерційні