На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 17 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА

17.1. Поняття і значення систематизації законодавства

Систематизація законодавства - це постійна форма розвитку і упорядкування діючої системи права. У відповідності зі ст. 1 Закону «Про нормативні правові акти Республіки Білорусь» систематизація законодавства - діяльність по упорядкуванню нормативних правових актів, приведенню їх в єдину внутрішньо узгоджену систему.

Законодавство складається з величезної кількості актів, правотворча діяльність не може зупинитися. Постійно змінні суспільні відносини, прийняття нових нормативних актів, внесення в них змін, скасування застарілих нормативних рішень обумовлюють впорядкування всього комплексу діючих нормативних актів. Така діяльність по приведенню нормативних актів в єдину, впорядковану систему і називається систематизацією законодавства.

У різні періоди життя держави потреба в систематизації законодавства буває різна. Коли протягом багатьох років нагромаджується великий об'єм нормативно-правового матеріалу, коли діє значне число нормативних актів, прийнятих в різний час і до того ж що перекривають один одну або просто застарілих, що фактично втратили силу, систематизація законодавства особливо необхідна.

Потрібно відмітити, що систематизація як засіб впорядкування нормативно-правових розпоряджень існує з древнейших часів. Нині в Білорусі темпи правотворчої і, насамперед, законодавчої діяльності як ніколи високі. Створюються сотні і тисячі нових нормативних актів. Тому, якщо не займатися упорядкуванням діючої нормативної бази, яка збільшується вельми швидкими темпами, в майбутньому виникнуть великі труднощі в знаходженні і використанні діючих норм права, хаос і плутанина в законодавстві.

Значення систематизації законодавства складається в підвищенні ефективності правотворчої діяльності і забезпеченні якісної реалізації правових норм.

Розрізнюють декілька форм (видів) систематизації законодавства: кодифікація, інкорпорація, консолідація, облік.

17.2. Кодифікація

Кодифікація - вигляд систематизації законодавства, при якій забезпечується системне нормативне регламентування окремого вигляду суспільних відносин шляхом видання єдиного нормативного правового акту.

Суть процесу кодифікації складається в якісній переробці значного об'єму нормативних правових актів і створенні на їх основі одного нового нормативного правового ката, який якісно по-новому регулює дану сферу однорідних суспільних відносин. У кодифікованому акті відміняються застарілі норми права, вводяться нові, усуваються повтори, протиріччя, ліквідовуються пропуски. При кодифікації з безлічі актів утвориться один.

Кодифікований нормативний правовий акт може називатися і кодексом, і положенням, і статутом, і правшами.

Внаслідок численності регульованих суспільних відносин і через необхідність великої міри деталізування розпоряджень кодифіковані акти відрізняються значним об'ємом. Кодифікація завжди проводиться компетентним державним органом, вона обов'язково носить офіційний характер і є актом правотворчості.

У залежності від об'єму кодифікаційних робіт кодифікація може бути загальною, галузевою і спеціальною. При загальній кодифікації обробці зазнає все законодавство країни, при галузевій - систематизується законодавство однієї галузі права, а при спеціальній - упорядковується певний вигляд правових норм, що охоплюють ряд правових інститутів якої-небудь галузі права.

17.3. Інкорпорація

Інкорпорація - вигляд систематизації законодавства, при якому відбувається об'єднання окремих нормативних правових актів в різних збірниках або інакших виданнях без зміни їх нормативного змісту. Її особливість складається в тому, що зміни в зміст актів, що вміщуються в збірники звичайно не вносяться, і зміст правового регулювання по суті не міняється. Саме ця властивість інкорпорації відрізняє її від інших видів систематизації - кодифікації і консолідації. На відміну від кодифікації, результатом якої є поява нового джерела права - кодифікованого акту, інкорпорація не передбачає втрату індивідуальної юридичної сили актами, що об'єднуються в инкорпорагив- ном збірнику, сам збірник не є джерелом права.

Систематизувати законодавство в инкорпоративних збірниках можна по різних основах.

По суб'єкту прийняття інкорпорація ділиться на офіційну, яка проводиться самими органами, що видали акти, офіціозну, що здійснюється спеціально уповноваженими на те державними органами, і неофіційну, що передбачає створення збірників нормативних правових актів в ініціативному порядку особами, спеціально на те не уповноваженими.

За способом упорядкування інкорпорація може бути предметною, коли нормативні акти об'єднуються по предмету правового регулювання, і хронологічної, що вимагає розташування нормативних правових актів за часом їх видання.

Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь є офіціозним инкорпоративним збірником, об'єднуючому правові акти різних суб'єктів правотворчості, побудованому в хронологічному порядку.

17.4. Зведення законів Республіки Білорусь

Вищою формою інкорпорації є Зведення законів, що являє собою повні систематизовані збори, що включають закони і прирівняні до них нормативні правові акти національної правової системи.

Основою для проведення робіт по формуванню Зведення законів в Республіці Беларусь' став Указ Президента Республіки Білорусь від 19 січня 1999 р. № 34 «Про формування і видання Зведення законів Республіки Білорусь». У Зведення законів включаються наступні види актів: Конституція Республіки Білорусь, закони Республіки Білорусь, декрети і укази Президента Республіки Білорусь, акти Верховної Поради Республіки Білорусь, міждержавні і міжурядові договори, що набрали чинності для Республіки Білорусь, актів про вираження згоди Республіки Білорусь на обов'язковість для неї вказаних міжнародних договорів, нормативних правових актів Республіки Білорусь, направлені на реалізацію міжнародних договорів. У Зведення законів не включаються: акти про внесення змін і (або) доповнень і про визнання що втратили силу раніше виданих правових актів, індивідуально-правові (ненормативні) акти, в тому числі акти оперативно-розпорядливого характеру, локальні акти, акти про проведення разових заходів.

Структура Зведення побудована на основі Єдиного правового класифікатора Республіки Білорусь. Зведення законів складається з 16 розділів і включає більше за 4000 актів законодавства. З них понад 1000 актів національного законодавства і понад 3000 актів в сфері міжнародних відносин.

Його утворять акти:

- конституційного законодавства;

- цивільного і цивільного процесуального законодавства, господарського процесуального законодавства;

- законодавства про фінансово-кредитну систему;

- законодавства про підприємницьку, господарську (економічної) діяльність;

- соціального законодавства і інш.

Зведення законів Республіки Білорусь розповсюджується у вигляді банку даних правової інформації в електронній формі з 1 січня 2008 року.

17.5. Консолідація

Консолідація передбачає об'єднання нормативних правових актів, виданих по одному або декільком взаємопов'язаним питанням, в один укрупнений нормативний правовий акт, який

замінює всі акти, що війшли в нього. При консолідації не міняється зміст раніше прийнятих актів, а здійснюється їх редакційне виправлення. Консолідація являє собою щось проміжне між кодифікацією і інкорпорацій, коли декілька актів об'єднуються в один, а повтори і протиріччя усуваються.

Зближення консолідації з інкорпорацією дало підставу деяким авторам розглядати консолідацію як різновид інкорпорації. Інші розглядають її як самостійний вигляд систематизації, вважаючи, що інкорпорація - це один з прийомів організаційно-методичної діяльності державних органів, а консолідація відноситься до правотворчої діяльності, тим самим вони відносяться до різних видів правової діяльності держави.

Інкорпорація і консолідація відрізняються кінцевими результатами: інкорпорація зводиться до підготовки збірника нормативних правових актів, а при консолідації діє знову створений нормативний правовий акт.

Одним з класичних прикладів консолідації став Указ Президії Верховної Поради СРСР від 1 жовтня 1980 р. «Про святкові і пам'ятні дні», який замінив собою 48 нормативних актів. Кожним з цих документів в свій час вводився той або інакший святковий або пам'ятний день, а прийнятий Указ, не змінюючи суті нормативного регулювання, упорядив нормативний матеріал, об'єднавши його в один документ. Подібні заходи проводяться компетентними державними органами, і тому в цьому випадку консолідація носить офіційний характер.

17.6. Облік нормативних правових актів

Облік нормативних правових актів ведеться всіма державними органами, юридичними особами, що практикують юристами для власних професійних потреб в нормативній правовій інформації або для забезпечення правовою інформацією інших осіб. Облік передбачає збір, зберігання і під держание в контрольному стані чинного законодавства по спеціальних предметних блоках.

Деякі вчені розглядають облік нормативних правових актів не як самостійну форму систематизації, а як умова, підготовчий етап проведення систематизації законодавства.

Оскільки внаслідок обліку відбувається, як і при інкорпорації, зовнішня обробка акту, то облік можна вважати способом систематизації законодавства. Облік може бути ручним, механізованим, автоматизованим.

Виділяють різні види обліку: журнальний, картковий і автоматизований.

Журнальний облік - це фіксація реквізитів нормативних актів в спеціальних журналах. Такий облік може вестися за хронологічним, алфавітним або системно-предметним принципами. Можливості журнального обліку дуже обмежені: він використовується там, де обсяг інформації невеликий, оскільки ця форма виявляється некорисній при великому об'ємі правовій інформації.

Картковий (картотечний) облік передбачає створення різного роду картотек, тобто системи карток, розташованих в певній послідовності. Переваги картотечного обліку виявляються в тому, що він забезпечує можливість оперативно вносити інформацію про зміни і доповнення. Картки можуть розташовуватися за хронологічним, алфавітним або предметно-галузевим принципами.

З зростанням ролі інформаційних технологій при систематизації законодавства картковий облік все рідше застосовується на практиці.

Автоматизований (електронний) облік законодавства - це облік на базі застосування сучасної комп'ютерної техніки і новітніх досягнень інформаційних технологій. Цей вигляд обліку має ряд переваг в порівнянні з іншими видами обліку і замінює собою всі інші види обліку. У зв'язку з розвитком інформаційних технологій автоматизований облік є найбільш ефективним способом обліку. У Республіці Білорусь - це автоматизовані довідково-пошукові системи: еталонний банк даних правової інформації (ЕБДПИ), банк даних правової інформації «Зведення законів Республіки Білорусь», «КонсультантПлюс» і інш.

Центральною державною науково-практичною установою, що здійснює збір, зберігання, систематизацію, надання і поширення еталонної правової інформації, офіційне опублікування правових актів, є Національний центр правової інформації Республіки Білорусь, який виконує також роботи по формуванню, ведінню і забезпеченню функциони

рования Національного правового Інтернету-порталу Республіки Білорусь і інакших інформаційно-правових ресурсів глобальної комп'ютерної мережі Інтернет.

Завдання для самопроверки по темі 17

1. Перерахуйте основні форми систематизації нормативних правових актів:

- кодифікація;

- облік.

2. Проаналізуйте схему процесу кодифікації і проілюструйте конкретним прикладом.

Декілька нормативних правових актів, регулюючих певну сферу суспільних відносин, різних по юридичній силі

3. У ході розгляду справи в суді одна з сторін посилається на довідник по адміністративному праву, виданим вузом для студентів. Чи Прийме суд посилання сторони на такий вигляд систематизованого акту? Чому?

4. Проведіть неофіційну інкорпорацію, наприклад, в сфері підприємницької діяльності і представте структуру такого збірника.

5. Запишіть назви збірників офіційної систематичної і хронологічної інкорпорації в Республіці Білорусь.

6. Розкрийте зміст цілей систематизації нормативних правових актів:

7. Визначте, що характерно для інкорпорації:

- зведення діючих нормативних правових актів в збірники і збори;

- зведення діючих нормативних актів в один укрупнений акт;

- спосіб неофіційного від тріумфування нормативних правових актів;

- спосіб офіційного опублікування нормативних правових актів;

- джерело права.

8. Які з приведених нижче збірників відносяться до актів інкорпорації:

- коментар до Цивільного кодексу Республіки Білорусь;

- Зведення законів Республіки Білорусь;

- збірник нормативних правових актів про адміністративну відповідальність.

Література до теми 17

1. Про національний правовий Інтернет-портал Республіки Білорусь: Указ Президента Респ. Білорусь, 16 дек. 2002 р., № 609: в ред. Указу Президента Респ. Білорусь від 08.01.2009 м. // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

2.0 національному реєстрі правових актів Республіки Білорусь: Указ Президента Респ. Білорусь, 20 липня 1998, м. № 369: в ред. Указу Президента Респ. Білорусь від 17.10.2011 м. // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

3. Про нормативні правові акти Республіки Білорусь: Закон Респ. Білорусь, 10 янв. 2000 р., № 361-3: в ред. Закону Респ. Білорусь від 02.07.2009 м. // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

4. Про формування і видання Зведення законів Республіки Білорусь: Указ Президента Респ. Білорусь, 19 янв. 1999 р., № 34: в ред. Указу Президента Респ. Білорусь от28.12.2007 м. //КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

5. Про затвердження Єдиного правового класифікатора Республіки Білорусь: Указ Президента Респ. Білорусь, 4 янв. 1999 р., № 1: в ред. Указу Президента Респ. Білорусь від 30.12.2011 м. // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

6. Зимненко, Б. JL Інкорпорационная відсилання як метод забезпечення взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права / Б. Л. Зімненко // Мийок. журн. междунар. права.- 2006.- № 4. -З. 110-128.

7. Калинин, С. А. Систематізация законодавства як форма правотворчої діяльності в Республіці Білорусь / С. А. Калінін // Право і демократія: сб. науч. тр.; редкол. В. Н. Бібіло (гл. ред.).- Мінськ: Білорус, гос. ун-т, 2001.- Вип. 11.- С. 43-50.

8. Керимов, Д. А. Система права і систематизація законодавства / Д. А. Керімов //Право і образование.- 2003.-№ 1. - С. 7-28.

9. Литягин, Н. Н. Ревізія і систематизація законодавства / П. Н. Літягин // Держава і право.- 2003.- № 4. - С. 26-32.

10. Мартинович, І. Кодіфікация законодавства про судоустрій - якісно новий рівень правового регулювання організації судової влади в Республіці Білорусь / І. Мартінович // Юстиция Білорусь - 2006.- № 10. - С. 17-21.

11. Мозженко, І. І. Понятіє і форми систематизації законодавства / І. І. Мозженко // Державна влада і місцеве самоуправление.- 2009.- № 4. - С. 40-43.

12. Мозженко, І. І. Систематізация законодавства і її ознаки / І. І. Мозженко // Конституційне і муніципальне право.- 2010.- № 12. - С. 6-9.

13. Наконечний, Я. Е. Значеніє і роль моніторинга нормативних актів для систематизації російського законодавства / Я. Е. Наконечний // Державна влада і місцеве самоуправление.- 2009,-№9.-З. 14-17.

14. Пилипенко, А. Н. Классифікация і систематизація законодавства Франції / А. Н. Піліпенко // Журн. рос. права.- 2001.- №9. -З. 109-119. Тема 17. Страхування: 1. Вправа (підбір варіанту): Фінансовий ризик Спекулятивний ризик:  Тема 17. Страхування: 1. Вправа (підбір варіанту): Фінансовий ризик Спекулятивний ризик Чисті ризики Політичний ризик Ризик-менеджмент Страхування Страхове відшкодування Франшиза А. Управління ризиком.
Тема 2.3. Позиковий відсоток і його використання в ринковій економіці:  Тема 2.3. Позиковий відсоток і його використання в ринковій економіці: Позиковий відсоток - своєрідна ціна вартості, що позичається у тимчасове користування (позикового капіталу). Існування позикового відсотка зумовлене наявністю товарно-грошових відносин, які в свою чергу визначаються відносинами власності.
Тема 8. Позиковий відсоток: У рамках даної теми має бути розібратися в економічній суті:  Тема 8. Позиковий відсоток: У рамках даної теми має бути розібратися в економічній суті позикового відсотка, формуванні банківського відсотка по кредитах. Зверніть увагу на різні види процентних ставок, вживаних в банківському кредитуванні, в тому числі на ринку
Тема 6.3. Позикові операції комерційних банків.: Кредитні операції - це відносини між кредитором і позичальником:  Тема 6.3. Позикові операції комерційних банків.: Кредитні операції - це відносини між кредитором і позичальником (дебітором) по наданню першим останньому певної суми грошових коштів на умовах платности, терміновості і поворотності. Банківські кредитні операції поділяються на дві
Тема 3. ПОПИТ ЯК ОБ'ЄКТ МАРКЕТИНГУ: Зміст темиПонятие і типологія потребностейПонятия потреби,:  Тема 3. ПОПИТ ЯК ОБ'ЄКТ МАРКЕТИНГУ: Зміст темиПонятие і типологія потребностейПонятия потреби, потреби, їх відмінність. Поняття споживача. Поняття попиту. Причини вивчення потреб. Чинники, що впливають на формування і розвиток потреб. Класифікація потреб. Етапи
Тема 47. Сукупний попит і сукупна пропозиція в національному:  Тема 47. Сукупний попит і сукупна пропозиція в національному масштабі.: Сукупний попит - це попит на загальний обсяг товарів і послуг, який може бути пред'явлений при даному рівні цін. Сукупна пропозиція - це загальна кількість товарів і послуг, яке може бути зроблене і запропоноване у відповідності зі
Тема №8. Соціально-економічна суть власності:  Тема №8. Соціально-економічна суть власності: Стержневим в системі економічних відносин є власність на засоби виробництва. Вона визначає соціально-економічний лад суспільства. Власність- це привласнення, отримання чогось в свою владу, в свою приналежність. Влада