На головну сторінку   Всі книги

Тема 13. Позиковий капітал

Кредит- це є форма руху позикового капіталу.

Позиковий капітал- це сукупність грошових коштів, на поворотній основі що передаються у тимчасове користування за плату у вигляді відсотка.

Специфіка позикового капіталу складається в наступному (на відміну від промислового):

власник (власник) капіталу продає позичальнику не сам капітал, а лише право на його тимчасове використання;

споживна вартість позикового капіталу як товару визначається його здатністю забезпечувати прибуток позичальнику;

передача капіталу від кредитора позичальнику і його оплата, як правило, мають розрив у часі;

на стадії передачі позиковий капітал має грошову форму.

Позиковий капітал формується за рахунок (на відміну від лихварського капіталу, основним джерелом якого виступають власні грошові кошти кредитора):

тимчасово вільних грошових коштів держави, юридичних і фізичних осіб, на добровільній основі депозитних рахунків, що передаються фінансовим посередником у вигляді для подальшої капіталізації і видобування прибутку;

коштів, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу промислового і торгового капіталу через неспівпадання термінів надходження доходів і здійсненням витрат на придбання матеріалів, виплату зарплати, придбання основних фондів, виплату дивідендів. Ці кошти акумулюються на розрахункових рахунках юридичних осіб і, на відміну від першого джерела, є для банків безкоштовними і не вимагають згоди власників на використання.

Основними учасниками ринку позикових капіталів є:

первинні інвестори- власники вільних фінансових ресурсів;

спеціалізовані посередники в особі кредитно-фінансових організацій;

позичальники в особі юридичних, фізичних осіб і держави, що випробовують потребу в фінансових ресурсах і готових заплатити за право їх тимчасового використання.

Ринок позикових капіталів можна розділити на 4 сегменти (виходячи з цільової спрямованості кредитних ресурсів:

грошовий ринок- сукупність короткострокових кредитних операцій, обслуговуючих рух оборотних коштів;

ринок капіталів- сукупність середньо- і довгострокових операцій, обслуговуючих рух передусім основних коштів;

фондовий ринок- сукупність кредитних операцій, обслуговуючих ринок цінних паперів;

іпотечний ринок- сукупність кредитних операцій, обслуговуючих ринок нерухомості.

Основні принципи кредиту:

поворотність;

терміновість (повернення в точно певний термін);

платность;

забезпеченість;

цільовий характер;

диференційований характер.

Базові функції кредиту:

Перераспределітельная.

Сприяє перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів між галузями і сферами діяльності. Позиковий капітал, орієнтуючись на природно або рівень прибутку, що штучно встановлюється в різних галузях або регіонах виступає в ролі насоса, перекачувального тимчасово вільні грошові кошти з одних сфер господарської діяльності в інші.

Економія витрат звертання.

Можливість заповнення тимчасової нестачі власних оборотних коштів сприяє прискоренню оборотності капіталу і, отже, економії загальних витрат звертання.

Прискорення концентрації капіталу.

Обслуговування товарообороту. Кредит, вводячи в сферу грошового обігу інструменти безготівкових розрахунків (векселі, чеки, кредитні картки), прискорює і спрощує механізм економічних відносин шляхом збільшення за рахунок використання позикових коштів, абсолютного розміру капіталу, що спочатку авансується, отже і подальшого прибутку.

Прискорення науково-технічного прогресу через кредитування перспективних, що дають віддачу у віддаленій перспективі розробок шляхом здійснення за рахунок позикових ресурсів інвестиційних програм науково-технічного розвитку, наукових досліджень і т. п.

Основні форми кредиту і його класифікація

Базовими формами кредиту є:

Банківський кредит (основний різновид кредитних відносин, пов'язаний з наданням позичальнику в особі юридичної особи грошових коштів в формі позики з боку спеціалізованої кредитно-фінансової організації, тобто банку.)

Комерційний кредит (різновид кредитних відносин між юридичними особами в формі продажу товарів або послуг з розстрочкою платежу).

Споживчий кредит (цільова форма кредитування фізичних осіб, коли в ролі кредитора можуть виступати як банки- шляхом надання споживчих позик, так і інакші юридичні особи- шляхом роздрібного продажу товарів або послуг з розстрочкою платежу).

Державний кредит (різновид кредитних відносин, неодмінним учасником яких або в ролі кредитора, або позичальника виступає держава в особі відповідних органів виконавчої влади або інститутів управління фінансово-кредитної системи).

Лихварський кредит (історично перша форма кредитних відносин, при яких функції кредитора виконують фізичних або юридичних осіб, що не мають відповідних ліцензій з боку держави).

1.

Банківський кредит. Кредитно-фінансові організації на основі ліцензії передають в позику безпосередньо грошові кошти.

Види банківського кредиту:

а) бланковий (незабезпечений) - надається комерційним банком, що здійснює розрахунково-касове обслуговування підприємства. Формально носить незабезпечений характер, але фактично забезпечується розміром дебіторської заборгованості підприємства;

б) контокорентний кредит («овердрафт») - надається під забезпечення. При наданні цього кредиту банк відкриває підприємству контокорентний рахунок, на якому враховуються як розрахункові, так і кредитні його операції;

в) сезонний кредит з щомісячною амортизацією боргу- надається звичайно на формування змінної частини оборотних активів на період їх зростання в зв'язку з сезонними потребами підприємства;

г) відкриття кредитної лінії- обумовлюються терміни, умови і гранична сума надання банківського кредиту, коли в ньому виникає реальна потреба;

д) револьверний (що автоматично відновляється) - надається на певний період, протягом якого дозволяється як поетапна вибірка кредитних коштів, так і поетапне часткове або повне погашення зобов'язань по ньому;

е) онкольний кредит- надається позичальнику без вказівки терміну його використання із зобов'язанням погасити його на першу вимогу кредитора;

ж) ломбардний кредит- кредит під заставу високоліквідних активів (векселів, ГКО і т. д.);

з) іпотечний кредит- довгострокові позики під заставу основних коштів або майнового комплексу підприємства загалом;

и) ролловерний кредит- довгостроковий кредит з процентною ставкою, що періодично переглядається;

к) консорциумний (консорциальний) кредит- союз банків для здійснення кредитних операцій.

По терміну погашення розрізнюють:

онкольні позики. Позики, що не мають суворо обумовленого терміну і належні поверненню в фіксований термін після офіційного повідомлення від кредитора про необхідність повернення;

короткострокові позики (до 3-6 місяців). Застосовують в основному в сфері торгівлі, на фондовому ринку, на міжбанківському ринку грошових коштів;

середньострокові (від 3-6 місяців до року);

довгострокові (gt; 1 року). Обслуговують в основному рух основних коштів.

За способом погашення:

позика, що погашається одноразовим платежем;

позика, що погашається на виплат.

За способом стягування позикового відсотка:

позики, по яким % стягується при видачі, при її погашенні або рівномірно протягом терміну позики.

По наявності забезпечення:

довірчі позики;

забезпечені позики, коли в ролі забезпечення (застави) може виступати будь-яке майно, належне позичальнику на правах власності (нерухомість, цінні папери);

позики під фінансові гарантії третіх осіб.

По категорії потенційних позичальників:

аграрні позики (для з/х підприємств);

комерційні (сфера торгівлі, послуг);

позики посередникам на фондовій біржі, забезпечуючі спекулятивні операції на фондовому ринку;

іпотечні позики власникам нерухомості;

міжбанківські позики.

За цільовим призначенням розрізнюють позики загального характеру і цільові позики.

2. Комерційний кредит- це фінансово-господарські відносини між юридичними особами при реалізації продукції або послуг з відстрочкою платежу.

Інструментами комерційного кредиту є в основному вексель (простій і перевідної). Розрізнюють:

кредит з фіксованим терміном погашення;

кредит з поверненням лише після фактичної реалізації поставлених на виплат товарів;

кредитування по відкритому рахунку (наступне постачання не чекаючи погашення попередньої).

3. Споживчий кредит- це цільова форма кредитування фізичних осіб. У грошовій формі- банківська позика під заставу, в товарній- продаж товарів з відстрочкою платежу.

4. Державний кредит- ця участь держави (в особі органів виконавчої влади), виступаючої у вигляді кредитора, позичальника.

5. Міжнародний кредит- сукупність кредитних відносин на міжнародному рівні. Класифікують:

по характеру кредитів- міждержавний і приватний;

за формою- державний, банківський, комерційний;

по місцю в системі зовнішньої торгівлі- кредитування експорту і кредитування імпорту.

6. Лихварський кредит. Видача позик фізичними особами і підприємствами без ліцензії. Тема 45. Суть і роль макроекономічного регулювання:  Тема 45. Суть і роль макроекономічного регулювання: У центрі уваги макроекономіки - розробка таких проблем, як організація економічного регулювання. За допомогою економічних методів можна: 1. притормозить і стабілізувати інфляцію; 2. прискорити просування до нової якості економічного
Тема 1. Суть і походження грошей: Завдання. З урахуванням ефекту мультиплікації визначите: Варіант 1.:  Тема 1. Суть і походження грошей: Завдання. З урахуванням ефекту мультиплікації визначите: Варіант 1. Визначте, скільки всього грошей виявиться в банківській системі, якщо фірма отримала позику в банку на суму 1,5 млн крб. Потім в цей же банк іншою фірмою був зроблений внесок на суму
Тема 1. Суть, функції і види грошей: Суть і функції грошей. Передумови виникнення, походження і:  Тема 1. Суть, функції і види грошей: Суть і функції грошей. Передумови виникнення, походження і історія розвитку грошей. Роль грошей в ринковій економіці. Види грошей. Кредитний характер сучасної грошової емісії. Готівка і безготівкові гроші. Кредитні гроші і їх види.
ТЕМА 1. Суть і функції грошей, їх роль в економіці:  ТЕМА 1. Суть і функції грошей, їх роль в економіці: Вивчивши тему 1, студент повинен знати: а) суть, функції і види грошей; б) основні положення грошових теорій; в) структуру грошової маси; г) закономірності розвитку грошового обігу; уміти: а) давати повні і чіткі визначення основних
Тема 1.2. Суть грошей: Гроші мають тривалу історія розвитку і впливають величезний чином:  Тема 1.2. Суть грошей: Гроші мають тривалу історія розвитку і впливають величезний чином на ринкову економіку: господарюючі суб'єкти в умовах ринку постійно оперують вартісними, грошовими категоріями, використовують їх як узагальнений показник раціональності
Тема 4. Суб'єкти римського приватного права.: Перелік питань, що розглядаються: 4.1. Суб'єкт права. Особа. Персона.:  Тема 4. Суб'єкти римського приватного права.: Перелік питань, що розглядаються: 4.1. Суб'єкт права. Особа. Персона. 4.2. Правоздатність і її елементи, зміст і ділення населення Древнього Рима з точки зору правоздатності. Виникнення, обмеження, втрата правоздатності. 4.3.
Тема 2. Стратегії і концепції соціального маркетингу. Маркетинг як:  Тема 2. Стратегії і концепції соціального маркетингу. Маркетинг як соціальна техніка: (4 ч) Концепції, моделі і напряму соціального маркетингу. Соціально-відповідальний маркетинг. Маркетинг як соціальна технологія. Комунікаційна концепція маркетингу. Особливості конкуренції в соціальній сфері. Література: Андрія, С. Н. Маркетінг