Головна   Всі книги

ТЕМА 19 Позиковий відсоток

Позиковий відсоток - це. .. позиченої у тимчасове користування вартості.

Дисконт.

Ціна.

Акцепт.

Паритет.

Необхідною базою для існування позикового відсотка є. ..

відносини.

Фінансові.

Кредитні.

Грошові.

Страхові.

Рух позикового відсотка відбувається від:

Кредитора до позичальника.

Позичальника до гаранта.

Гаранта до поручителя.

Позичальника до кредитора.

Порядок нарахування і стягування відсотків визначається:

За домовленістю сторін кредитної операції.

Стихійно.

У централізованому порядку.

По закінченні кредитної операції.

Найбільш розвиненою формою позикового відсотка є... відсоток.

Банківський.

Лізинговий.

Комерційний (товарний).

Факторський.

Сплата позикового відсотка є однією з відмітних особливостей:

Страхування.

Грошей.

Кредиту.

Фінансів.

Реалізація функції збереження позиченої вартості передбачає, що при інфляції розмір позикового відсотка:

Знижується.

Залишається незмінним.

Підвищується.

Не повинен перевищувати ставку рефінансування центрального банку.

При виконанні позиковим відсотком розподільної функції розподіляється. .. вартість.

Позичена.

Знову створена.

Авансована.

Споживна.

По... виділяють відсотки: депозитний, вексельний, обліковий, по позиках і по міжбанківських кредитах.

Термінам кредитування.

Видам кредитних установ.

Формам кредиту.

Видам операцій кредитних установ.

У собівартість продукції включаються платежі по. .. позикам.

Довгостроковим.

Короткостроковим.

Простроченим.

Пролонгованим.

По. .. виділяють обліковий відсоток центрального банку, банківський відсоток і відсоток по операціях ломбардів.

Видам кредитних установ.

Видам операцій кредитних установ.

Формам кредиту.

Видам інвестицій із залученням кредиту.

При сплаті позикового відсотка по закінченні кредитної операції позичальник передає кредитору:

Частина знову створеної вартості.

Всю позичену вартість.

Частина позиченої вартості.

Всю знову створену вартість.

По... розрізнюють відсотки по кредитах в оборотні кошти, основні фонди і цінні папери.

Формам кредиту.

Видам операцій кредитних установ.

Видам кредитних установ.

Видам інвестицій із залученням кредиту.

Реальна процентна ставка - це:

Номінальна ставка за вирахуванням темпу інфляції.

Рівень ставки LIBOR.

Ставка рефінансування центрального банку.

Сума номінальної ставки і темпу інфляції.

При сплаті позикового відсотка власність па нього:

Тимчасово поступається позичальником кредитору.

Переходить від позичальника до кредитора.

Переходить від кредитора до позичальника.

Не виникає і не передається.

Норма відсотка визначається відношенням:

Собівартості продукції до величини кредиту.

Доходу до величини наданого кредиту.

Суми кредиту до величини отриманого доходу.

Суми кредиту до собівартості продукції.

Верхньою межею позикового відсотка є:

Ставка рефінансування центрального банку.

Рівень ставки LIBOR.

Рентабельність позичальника.

Дохід позичальника.

Витрати по довгострокових і по прострочених кредитах відносяться на:

Собівартість.

Дохід.

Прибуток.

Рентабельність.

Якщо темп знецінення грошей перевищує величину номінальної ставки, то реальна процентна ставка перетворюється в:

Ставку рефінансування центрального банку.

Негативну (негативну).

Нульову. *

Ставку депозитів до запитання.

LIBOR - це процентна ставка:

Світового ринку позикових капіталів.

Ринку евровалют.

Ринку позикових капіталів Росії.

Ринку позикових капіталів США.

Нижчою межею позикового відсотка є:

Рентабельність позичальника.

Ставка рефінансування центрального банку.

Нульова величина.

Рівень ставки LIBOR.

У умовах переходу до ринкової економіки особливий вплив на розмір позикового відсотка надає:

Рівень розвитку банківської системи.

Рівень розвитку товарного (комерційного) кредитування.

Неплатоспроможність позичальників.

Міра інфляційного знецінення грошей.

Дохід у вигляді позикового відсотка отримує:

Позичальник.

Гарант.

Поручитель.

Кредитор.

Процентна. ..

- це різниця між процентними ставками по і ресурсах, що залучаються, що розміщуються.

У сучасній практиці кредитування в Росії застосовуються в основному. .. процентні ставки.

Фіксовані.

Плаваючі.

Колеблющиєся.

Що Змінюються. Тема 10. Зв'язки з громадськістю, як важливий инструменткризисного:  Тема 10. Зв'язки з громадськістю, як важливий инструменткризисного управління.: Для управління кризовими ситуаціями найбільш корисним вважається спілкування. Люди готові вірити поганим новинам тому, що вони підсвідомо саме таких новин бояться. Це - симптом стресів і конфлікту в організації. Не можна замовчувати
Тема: Суть системи страхування: Страхування - це сукупність економічних відносин між його:  Тема: Суть системи страхування: Страхування - це сукупність економічних відносин між його учасниками з приводу формування страхового фонду і його використання для відшкодування збитку. Страхування - складова частина фінансів, але відносини страхування мають ряд особливостей:
ТЕМА 8 СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА: 8.1. Поняття і зміст суті права Суть права - це:  ТЕМА 8 СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА: 8.1. Поняття і зміст суті права Суть права - це головна, внутрішня, відносно стійка якісна основа права, яка відображає його природу і призначення в суспільстві. Вченими суть права розкривається по-різному: одні з них
Тема 1. Суть, функції і види грошей: Суть і функції грошей. Передумови виникнення, походження і:  Тема 1. Суть, функції і види грошей: Суть і функції грошей. Передумови виникнення, походження і історія розвитку грошей. Роль грошей в ринковій економіці. Види грошей. Кредитний характер сучасної грошової емісії. Готівка і безготівкові гроші. Кредитні гроші і їх види.
Тема 10: Суть і функції кредиту: Кредит - це рух позикового капіталу, здійснюваний на початках:  Тема 10: Суть і функції кредиту: Кредит - це рух позикового капіталу, здійснюваний на початках терміновості, поворотності і платности. 26
Тема 15. Суть банків: Завдання. На основі показників, приведених нижче (в крб.):  Тема 15. Суть банків: Завдання. На основі показників, приведених нижче (в крб.) побудуйте баланс банку і розрахуйте: Статутний фонд- 2 227 305 Прибуток- 8 154 894 Каса- 2 695 503 Рахунку в банках-кореспондентах (актив) -8625924 Засобу в фонді регулювання в ЦБ
Тема 1.2 Структура і організація органів федерального казначейства:  Тема 1.2 Структура і організація органів федерального казначейства Російської Федерації: У цей час створена єдина централізована система органів Федерального казначейства Міністерства фінансів Російської Федерації, що включає Головне управління Федерального казначейства, 89 управлінь казначейства по суб'єктах Російської