На головну сторінку   Всі книги

Тема 1. Суть грошей

1. Вправа.

Підберіть визначення відповідним термінам:

Терміни: Визначення:

Бартер

Гроші

Масштаб цін

Монети

Біметалізм

Золото

Вартість грошей

Монометалізм

Банкнота

Валютний метал.

Грошова одиниця, що використовується для вимірювання і порівняння вартості товарів (послуг, робіт).

Купівельна здатність грошей.

Квиток Центрального банку.

Прямий товарообмін.

Загальний товар-еквівалент.

Грошова система, в якій загальним еквівалентом є срібло і золото.

Грошова система, в якій загальним еквівалентом є або срібло, або золото.

Металеві гроші.

Правильні відповіді: 1-5, 2-6, 3-2, 4-9, 5-7, 6-1, 7-3, 8-8, 9-4.

2. Вправа (так/ні):

Гроші- це кристалізація мінової вартості.

Відповідь: так

3. Вправа (так/ні):

Першим товаром-посередником було золото.

Відповідь: немає

4. Вправа (так/ні):

Головна властивість грошей- це їх надійність.

Відповідь: так

5. Вправа (так/ні):

Гроші виконують роль рахункової одиниці.

Відповідь: так

6. Вправа (так/ні):

Гроші виконують функції: кошти звертання, засобу вимірювання вартості, засобу збереження і накопичення вартості.

Відповідь: так

7. Вправа (так/ні):

Прямий товарообмін- це ліквідність.

Відповідь: немає

8. Вправа (так/ні):

Гроші- це мова ринку.

Відповідь: так

9. Вправа (так/ні):

Паперові гроші існують у вигляді банкнот, пластикових карт, казначейських квитків.

Відповідь: немає

10. Вправа (так/ні):

Емітентом грошей є уповноважений комерційний банк.

Відповідь: немає

11. Вправа (так/ні):

Гроші- цей засіб накопичення вартості.

Відповідь: так

12. Вправа (письмова відповідь):

Поясніть, яка роль грошей в сучасній ринковій економіці. Назвіть основні грошові реформи, що проводилися в Росії і СРСР.

Відповідь: Гроші виступають стимулюючим засобом в області обліку витрат суспільного труда і формування пропорцій суспільного виробництва. Гроші поміщаються особливу в економіці, є необхідним істотним елементом ринку, правильна організація і регулювання якого з боку суспільства і держави без грошей неможливі. Реформи: 1700-1718 рр.- карбування срібних рублів, 1839-1843 рр.- реформа «Канкріна», 1895-1897 рр.- грошова реформа С. Ю. Вітте; 1922-1924 рр.- грошовою одиницею став червінець, 1947 р.- грошова реформа А. Г. Зверева; 1961 р.- деномінація рубля, 1992 р.- демонетизація.

13. Вправа (письмова відповідь):

Які типи грошових систем ви знаєте і чим вони визначаються?

а) Назвіть основні риси сучасної грошової системи РФ. Які її елементи?

б) Які основні принципи функціонування грошової системи Росії?

в) Які тенденції і основні напрями розвитку сучасної грошової системи?

Відповідь: У залежності від вигляду грошей (гроші як товар, що виконує роль загального еквівалента, або гроші як знак вартості) розрізнюють грошові системи двох типів: система металевого звертання, яка базується на дійсних грошах (срібних, золотих), в свою чергу ділиться на два вигляду: біметалізм (золото і срібло) і монометалізм (золото або срібло), а також система паперово-кредитного звертання, при якій дійсні гроші витіснені знаками вартості.

А) Грошова система Росії функціонує згідно з Федеральним законом про Центральний банк РФ (Банку Росії) від 12 квітня 1995 року, що визначив її правові основи. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є рубель. Співвідношення між рублем і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс рубля до іноземних грошових одиниць визначається ЦБ РФ і публікується друкується. Видами грошей, що мають законну платіжну силу, є банкноти і металеві монети, які забезпечуються всіма активами Банку Росії. Крім готівки функціонують і безготівкові гроші (у вигляді коштів на рахунках в кредитних установах). Винятковим правом емісії готівки, організації і їх звертання і вилучень володіє ЦБР.

Фіксований масштаб цін відсутній.

Б) Регулювання грошового обігу, що покладається на Банк Росії, здійснюється відповідно до основних напрямів грошово-кредитної політики, яка розробляється в порядку, встановленому банківським законодавством. Мірою регулювання приросту грошової маси і кредиту є таргетирование, тобто встановлення цільових орієнтирів, на які повинні орієнтуватися центральні банки. Центральний банк по узгодженню з державними органами визначає суму збільшення грошової маси, обмежуючи її приростом в реальному численні. Однак ефективність такої міри невелика.

У) Основні напрями визначаються Банком Росії. Проект основних напрямів прямує Президенту РФ і Уряду РФ. Не пізніше 1 грудня вказаний документ повинен бути представлений в Державну Думу. У основних напрямах єдиної державної грошово-кредитної політики даються аналіз стану і прогноз розвитку економіки Росії на наступний рік, визначаються цілі і задачі єдиної державної грошово-кредитної політики, орієнтири зростання одного або декількох показників грошової маси.

14. Вправа (письмова відповідь):

Побудуйте графік рівноваги на грошовому ринку.

а) Що трапиться з процентною ставкою, якщо зросте пропозиція грошей?

б) Що трапиться з процентною ставкою, якщо зросте попит на гроші внаслідок зростання доходів?

в) Як вплине зміна процентної ставки на інвестиційні рішення?

Відповідь:

А) знижується.

Б) зростає.

У) якщо процентна ставка знижується, то підвищується інвестиційна активність. Тема 2. Грошова система і грошовий обіг

1. Вправа (Вірно/невірний дане вираження- так/ні):

Грошовий обіг- цей рух грошей при виконанні ними своїх функцій в готівковій і безготівковій формах.

Відповідь: так

2. Вправа (так/ні):

Грошова маса- це сукупність купівельних, платіжних і накопичених коштів, обслуговуюча економічні зв'язки і належна громадянам, що господарюють суб'єктам, державі.

Відповідь: так

3. Вправа (так/ні):

Рівняння обміну показує відповідність кількості грошей в звертанні їх реальної потреби.

Відповідь: так

4. Вправа (так/ні):

Грошовий агрегат М0 показує масу безготівкових грошей.

Відповідь: немає

5. Вправа (так/ні):

Грошовий агрегат М1 показує масу готівки.

Відповідь: немає

6. Вправа (так/ні):

Грошовий агрегат М2 показує масу готівки, безготівкових грошей і грошей на банківських депозитах і державних короткострокових цінних паперів.

Відповідь: так

7. Вправа (так/ні):

Масштаб цін- це сукупність купівельних, платіжних і накопичувальних коштів, обслуговуюча економічні зв'язки і належна громадянам, що господарюють суб'єктам і державі.

Відповідь: немає

8. Вправа (так/ні):

Грошовий обіг- цей прямий товарообмін.

Відповідь: немає

9. Вправа (так/ні):

Грошовий агрегат М4 показує масу готівки і безготівкових грошей.

Відповідь: немає

10. Вправа (так/ні):

Закон грошового обігу визначає величину грошової маси.

Відповідь: так

11. Вправа. Підберіть визначення відповідним термінам:

1. Грошовий обіг

2. Грошові агрегати (види грошей)

3. Грошова маса

4. Швидкість обороту грошей

5. Валовий національний продукт

6. Готівкова форма грошового обігу

7. Безготівкова форма грошового обігу 1. Річна вартість виробленого в країні кінцевого річного продукту в ринкових цінах.

2. Число оборотів рубля за одиницю часу.

3. Плата безготівковими грошима.

4. Види грошей і грошових коштів, відмінних один від одного мірою ліквідності.

5. Рух готівки і безготівкових грошей при виконанні ними своїх функцій.

6. Сукупність купівельних, платіжних і накопичених коштів, обслуговуюча економічні зв'язки і належна громадянам, що господарюють суб'єктам і державі.

7. Рух готівки.

Відповідь: 1-5, 2-4, 3-6, 4-2, 5-1, 6-7, 7-3.

12. Вправа (письмова відповідь):

а) Дайте визначення відомих Вам грошових агрегатів М1, М2, МЗ. Що лежить в основі відмінності їх один від одного? Чи Пов'язане воно з властивістю ліквідності?

б) Покажіть роль заощаджень суб'єктів ринку в формуванні грошової маси.

в) Які інститути визначають пропозицію грошей? У чому складається суть пропозиції грошей, які чинники впливають на пропозицію грошей?

Відповідь: Агрегат M0- готівка в звертанні.

Агрегат M1- агрегат M0 + засобу підприємств на різних рахунках в банках, внески населення до запитання, засобу страхових компаній.

Агрегат M2- агрегат M1 + строкові депозити населення в ощадних банках, в тому числі компенсації.

Агрегат M3- агрегат M2 + сертифікати і облігації державної позики.

У основі відмінності їх один від одного лежить властивість ліквідності.

Зростання готівки, яка обслуговує населення, а в сучасних умовах до них часто вдаються юридичні особи, викликає недостачу грошей в країні. Зростання заощаджень суб'єктів ринку в безготівковій формі забезпечує зростання грошової маси. Пропозиція грошей забезпечує Центральний банк, Уряд, фінансово-кредитні установи.

13. Вправа (письмова відповідь):

Покажіть на статистичних даних вплив динаміки цін, фізичного об'єму ВВП на формування грошової маси.

а) З чого складається попит на гроші? Які основні чинники формування попиту на гроші і в чому складається конфлікт між цінової компонентой грошової маси і компонентой заощаджень?

б) Що означає рівновагу на грошовому ринку? Що тут грає роль ціни грошового товару?

в) Чи Достатня грошова маса для обслуговування ділового обороту в Росії?

г) В чому суть закону грошового обігу в сучасних умовах?

Відповідь: При аналізі світової статистики видно, що в багатьох країнах з розвиненою ринковою економікою грошова маса зростає швидше не тільки по відношенню до реальному ВВП, але і до споживчих цін, а також і до ВВП в поточних цінах. Протягом тривалих періодів (5-10 років) грошова маса стійко збільшується швидше фізичного обсягу виробництва і швидше споживчих цін.

Попит на гроші складається з потреб уряду і товарообороту. Чинники попиту: попит на фінансові активи, попит на гроші, необхідний для розширеного відтворювання. Попит на гроші залежить від інтенсивності процесів зберігання грошей. Конфлікт між цінової компонентой грошової маси, її зростанням відповідно до зростання цін і компонентой заощаджень, що визначає межі зростання грошової маси, може бути настільки серйозним, що грошова маса стає чинником, що блокує розвиток економіки. Необхідна система синхронних заходів по відновленню заощаджень, їх індексації, забороні зростання цін і забезпеченню зростання реальних доходів. Рівновага на ринку передбачає рівність попиту і пропозиції, в такому випадку роль ціни грошового товару виконує ставка облікового відсотка. Рівність реальної грошової пропозиції М/Р попиту на реальні баланси є умовою рівноваги на грошовому ринку. Недостатність грошової маси для економічного обороту визначається слабими стимулами інвесторів до заощаджень. Саме з цієї причини повільно розвивається грошовий оборот і грошей не вистачає на обслуговування найважливіших циклів відтворювання.

Грошовий обіг- цей рух грошей у внутрішньому економічному обороті країни. Кількість грошей в звертанні прямо пропорційна сумі цін і зворотно пропорційна швидкості обороту грошової одиниці.

Сучасні умови передбачають модифікацію закону в зв'язку з розвитком різних форм кредитування. Об'єм попиту на гроші тим більше, ніж нижче за ставка відсотка. При більш високій ставці відсотка норматив резервів знижується, а грошовий мультипликатор збільшується.

14. Вправа (з розрахунком і вибором правильного варіанту):

Якщо гроші для операцій здійснюють в середньому 5 оборотів в рік, то кількість грошей, необхідних для обслуговування обміну, на яке пред'являється попит:

а) в 5 раз більше номінального об'єму ВНП;

б) становить 20% номінального ВНП;

в) дорівнює відношенню: 5% / номінальний об'єм ВНП;

г) дорівнює відношенню: 20% / номінальний об'єм ВПП;

д) дорівнює відношенню 20% / 5.

Відповідь би. Тема 3. Інфляція

1. Вправа.

Підберіть визначення відповідним термінам:

Інфляція

Ліквідність

Гіперінфляція

Дефляція

М'яка інфляція

Стагфляція

Нулліфікация

Деномінація 1. Річні темпи приросту цін на рівні 4%.

2. Здатність грошей брати участь в негайному придбанні товарів (послуг, робіт).

3. Явище, зворотне інфляції, пов'язане з падінням рівня цін.

4. Інфляція, при якій приріст цін складає більше за 100% в рік.

5. Переповнення каналів грошового обігу відносно товарної маси.

6. Оголошення державою знецінених грошей недійсними.

7. Стан економіки країни, що характеризується поєднанням одночасно протікаючих процесів стагнації і інфляції.

8. Укрупнення грошової одиниці і обмін по встановленому співвідношенню старих грошових знаків на нові.

Відповідь: 1-5, 2-2, 3 -4, 4-3, 5 -1, 6-7, 7-6, 8-8

2. Вправа (вибрати правильне визначення інфляції):

Під час інфляції:

Номінальний ВНП зростає так само, як і реальний ВНП.

Номінальний ВНП зростає швидше, ніж реальний ВНП.

Номінальний ВНП зростає повільніше, ніж реальний ВНП.

Їх зростання не пов'язане між собою.

Відповідь: 2.

3. Вправа (вибрати правильне):

Дайте визначення інфляції:

Зростання цін, викликане надмірним випуском паперових грошей.

Зниження купівельної здатності грошей.

Зростання цін, яке нижче за зростання номінального ВНП.

Відповідь: 1 і 2.

4. Вправа (вибрати правильне):

Очікувана інфляція шкодить:

Держателям грошей.

Фізичним особам, які отримують фіксовані пенсії.

Власникам ресторанів.

Всім вищепереліченим.

Відповідь: 4.

5. Вправа (письмова відповідь):

Охарактеризуйте основні заходи з державного регулювання економіки, направлені на боротьбу з інфляцією в РФ з 1994 г по 1998 р.

Відповідь: Основними методами боротьби з інфляцією є: грошова реформа; антиінфляційна політика. З 1992-1998 рр. проводилася політика фінансової стабілізації: деномінація, встановлення валютного коридора, випуск ГКО, введення податкового кодексу, дефляционная політика і т. д. Проводилася антиінфляційна політика- комплекс заходів з державного регулювання економіки, направлений на боротьбу з інфляцією, зокрема дефляционная політика: регулювання грошового попиту через грошово-кредитний і податковий механізм; зниження державних витрат; підвищення процентних ставок за кредит; посилення податкового тягаря; обмеження грошової маси; конкурентне стимулювання окремих виробництв шляхом зниження податкового тягаря;

6. Вправа: Укажіть, якому терміну відповідає дане визначення?

1. Зменшення номінала грошової маси в звертанні шляхом обміну грошових знаків на нові, в пропорціях знецінення.

Відповідь: деномінація.

2. Зниження золотого змісту грошових одиниць або пониження курсу національної валюти до золота, срібла і іноземної валюти.

Відповідь: девальвація.

Оголошення про анулювання грошової одиниці, що знецінюється і введення новою.

Відповідь: нуллификация.

Відновлення колишнього золотого змісту грошової одиниці.

Відповідь: реставрація.

Переповнення сфери звертання паперовими грошима, внаслідок надмірного їх випуску.

Відповідь: інфляція. Тема 4. Суть і функції фінансів

1. Вправа (письмовий з вибором варіанту відповіді):

Як ви думаєте, в чому значення рівняння обміну Фішера? Приведіть це рівняння.

а) цінність грошей прямо пропорційна їх кількості;

б) цінність грошей зворотно пропорційна їх кількості;

в) сума товарних цін знаходиться в прямій залежності від обіговій грошової маси;

г) кількість обіговій грошей знаходиться в прямій залежності від товарної маси, що є.

Відповідь: Г; М?V=Q? Ц, тобто твір величини грошової маси на швидкість обороту грошей дорівнює номінальному національному доходу.

2. Вправа (письмова відповідь):

Відомо, що фінанси виконують дві основні функції- розподільну і контрольну. У зв'язку з цим відповідайте на питання:

а) На які функції грошей спираються названі функції фінансів? Чи Є між ними зв'язок?

6) Яким сортом (відособлено або у взаємозв'язку) діють розподільна і контрольна функції фінансів? Як вони впливають на стан економіки?

в) Чи Веде до зміни функції фінансів стрімкий розвиток комерційної банківської діяльності в Росії. Назвіть позитивні і негативні наслідки цього процесу для фінансової сфери.

Відповідь: Функції фінансів базуються на основних функціях грошей: гроші як міра вартості (зумовлює первинні пропорції розподілу), функція заощаджень і накопичень (акумулююча функція фінансів), кошти звертання і кошти платежу (розподільна функція фінансів), функція світових грошей (акумулююча функція фінансів МВФ). Всі функції взаємопов'язані між собою. Контрольна і розподільна функції передбачають контроль за розподілом і перерозподілом НД. Комерційний банківський сектор в Росії- це також сфера перерозподілу фінансових ресурсів суспільства, крім виконання розподільної функції фінансів через бюджет.

3. Вправа (письмова відповідь):

А. Какиє грошові відносини відносяться до фінансових відносин?

Б. В чим ви бачите кризовий стан фінансів Росії і шляху виходу з кризи?

Відповідь: А) Грошові відносини, організовані державою, в процесі яких здійснюються формування і використання загальнодержавних фондів грошових коштів.

Б) Незавершеність процесу формування цілісного фінансового законодавства; відсутність системи недержавних фінансових органів, що беруть активну участь в процесі перерозподілу національного доходу; проблеми в сфері державних цінних паперів; відсутність паритету економічних інтересів трьох базових категорій учасників процесу створення, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів держави.

4. Вправа (письмова відповідь):

Приведіть конкретний приклад реалізації базових функцій фінансів на рівні конкретного підприємства, визначте суб'єкти управління в рамках цього процесу.

Відповідь: Акумулююча функція реалізовується при формуванні амортизаційного фонду (суб'єкти управління- бухгалтерія і служби в складі технічного напряму). Розподільна функція реалізовується при розподілі ліміту витрат, встановленого по цільовому фінансовому фонду (суб'єкти управління- бухгалтерія і відповідна штабна служба, що використовує кошти цього фонду). Контрольна функція реалізовується в процесі використання раніше виділених фінансових лімітів (суб'єкт управління- фінансова служба підприємства).

5. Вправа (письмова відповідь):

Які основні поняття і терміни грошового обігу?

Яка відмінність готівково-грошового обігу від безготівкового звертання?

Відповідь: Рух грошей, обслуговуючих реалізацію товарів, робіт і послуг, називають грошовим обігом. Грошовий обіг здійснюється в готівковій і безготівковій формах. Готівковий грошовий обіг- рух готівки в сфері звертання і виконання ними 2-х функцій: кошти платежу і кошти звертання. Безготівкове звертання- рух вартості без участі готівки: перерахування грошових коштів по рахунках кредитних установ, залік взаємних вимог. Між готівці і безготівковим звертанням існує тісний взаємозв'язок: гроші постійно переходять з однієї сфери звертання в іншу.

6. Вправа (письмова відповідь):

У цей час в Росії недосконалий механізм безготівкових грошових розрахунків. Як Ви можете це пояснити? Опишіть ситуацію, використовуючи поняття: оптимізація розрахунків, передоплата, готівка, неплатежі, тіньова економіка, економічна криза, фінансовий ризик, нестійкість банків, сурогати грошей, бартер. Складіть резюме на полстраници.

Відповідь: Безготівковий платіжний оборот в Росії складає більше за 60%, а в економічно розвинених країнах- до 90%. На ЦБ РФ покладені обов'язки встановлення правил, термінів і стандартів здійснення розрахунків. До них відносяться: дотримання правового режиму; здійснення розрахунків по банківських рахунках, які повинні бути у одержувача і платника; забезпечення ліквідності і платоспроможності учасників розрахункових відносин; наявність згоди (акцепту) платника на платіж; дотримання терміновості платежу; контроль суб'єктів розрахункових відносин за своєчасністю і правильністю здійснення розрахунків. Самої поширеною формою є платіжні доручення (передоплата). Розвинена в РФ тіньова економіка і нестійкість банків (що пов'язано насамперед з ризиком) не дозволяють в повній мірі нарощувати об'єми безготівкового платіжного обороту. Недостатність грошової маси для економічного обороту визначається слабими стимулами інвесторів до заощаджень. Саме з цієї причини повільно розвивається грошовий оборот, і грошей не вистачає на обслуговування найважливіших циклів відтворювання.

7. Вправа (письмова відповідь):

Розкрийте достоїнства і нестачі різних видів акредитивів з точки зору платника і з точки зору постачальники.

Є у вигляду акредитиви: відзивні, безвідзивні; підтверджені, непідтверджені; перевідні; револьверні (що відновляються); покриті, непокриті.

Відповідь: Достоїнства і нестачі різних видів акредитивів:

Безвідзивні акредитиви не можуть бути анульовані або змінені до вказаного терміну без згоди постачальника (недолік для платника); Переваги такої форми розрахунків для постачальника у відсутності затримки оплати продукції і послуг, гроші зазделегідь приготовані, і одержувач коштів упевнений, що відразу, навіть в день відвантаження, може отримати грошові кошти, що покладалися йому. Недоліки для покупця: для відкриття акредитива необхідний великий документообіг, оплата проводиться тільки по місцю знаходження постачальника, невелика кількість банків, працююча по акредитивах.

Непокритий акредитив може застосовуватися, якщо два банки, обслуговуючих клієнтів, що розраховуються, мають кореспондентські рахунки один у одного. При покритому акредитиві банк-емітент перераховує власні кошти платника або кредит, що видається йому в розпорядження банку-постачальника.

Підтверджені акредитиви зручні постачальнику з точки зору наявності відповідальності за платіж по ньому банку.

Револьверні акредитиви зручні постачальнику, т. до. використовуються при регулярному постачанні товару. Ця форма акредитива хороша для фірм, що виконують цілу серію операцій з надійним партнером.

Перевідний акредитив зручний з точки зору можливості звертатися завдяки передавальному напису.

8. Вправа (письмова відповідь):

Визначити процедуру маневрування фінансовими ресурсами на прикладі поточної діяльності держави, обгрунтувати в зв'язку з цим необхідність фінансового резерву.

Відповідь: Перевитрата по конкретних статтях бюджету при відсутності фінансового резерву вимагає подальшого перерахунку інших витратних статей. ТЕМАТИЧНИЙ ЗАХІД «БАТЬКІВЩИНА МОЯ, МОЯ РОСІЯ» ДЛЯ УЧНІВ:  ТЕМАТИЧНИЙ ЗАХІД «БАТЬКІВЩИНА МОЯ, МОЯ РОСІЯ» ДЛЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ: Матеріали надані Виборчою комісією Пензенської області Автор Е. Пахомова Діти зазделегідь діляться на дві команди. До заходу кожна команда готує по одній презентації (1-я команда - про Росію, 2-я команда - про рідне місто (селі).
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТЬ: Для очної форми навчання НАЙМЕНУВАННЯ ТИМ Лекції Семінари (практ.:  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТЬ: Для очної форми навчання НАЙМЕНУВАННЯ ТИМ Лекції Семінари (практ. заняття Сам. робота РОЗДІЛ I. ДЕНЬГИ Тема 1.1. Гроші: необхідність, суть, функції і види 6 3 9 Тема 1.2. Грошовий оборот і його структура 4 2 6 Тема 1.3. Готівково-грошовий оборот
Тематичний план по дисципліні «Теоретичні основи фінансового:  Тематичний план по дисципліні «Теоретичні основи фінансового менеджменту» для студентів 4 курсу економічного факультету по спеціальності 080105 «Фінанси і кредит»: Тема лекції семин. (практич.) заняття самост. робота очн. з/ф очн. з/ф очн. 1. Зміст фінансового менедж- мента і його місце в системі управле ния організацією 6 2 6 2 11 2. Еволюція фінансового менедж мента за рубежем і в
Тема 16. Територіальні фінанси: Завдання. Відповідно до бюджетного законодавства про джерела:  Тема 16. Територіальні фінанси: Завдання. Відповідно до бюджетного законодавства про джерела доходів територій (закріплені доходи, регулюючі доходи, дотації, субсидії, субвенції, трансферти, кредитні ресурси) розрахуйте: Варіант 1. Суму регулюючих доходів бюджету
Тема 10. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА І ГРАНИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЧИННИКІВ:  Тема 10. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА І ГРАНИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЧИННИКІВ: № 1. Чому попит на землю зростає постійно протягом всього періоду існування людського суспільства? № 2. Чи Можна розглядати НТП як основна причина безробіття, вмотивовуючи це затвердження тим, що розвиток техніки витісняє
Тема 3. Теорії грошей і їх еволюція: Потрібно звернути увагу на еволюцію закону грошового обігу і:  Тема 3. Теорії грошей і їх еволюція: Потрібно звернути увагу на еволюцію закону грошового обігу і його суть, стихійне регулювання кількості грошей в звертанні в умовах обігу повноцінних грошей. Вивчіть види і чинники попиту на гроші. Пропозиція грошей формується в
Тема №14. Суть ринку і його функції: Р - обмін товарами і послугами, організований по законах товарного:  Тема №14. Суть ринку і його функції: Р - обмін товарами і послугами, організований по законах товарного виробництва і звертання. Це механізм взаємодії покупців і продавців, відносини попиту і пропозиції. Р - сукупність операцій, актів купівлі-продажу товарів і послуг. Функції