На головну сторінку   Всі книги

Тема 1. Суть, функції і види грошей. Закон грошового обігу. Грошова маса і грошові агрегати

Уперше досліджував історичний процес розвитку обміну і зміни форм вартості і пояснив на цій основі виникнення грошей К. Маркс.

Гроші є загальним вартісним еквівалентом, тобто вимірювачем вартості всіх товарів.

Суть грошей виявляється через функції, що виконуються ними. К. Маркс вказував на п'ять функцій, що виконуються грошима його епохи - золотими монетами. У сучасній західній економічній літературі («Економікс») функції грошей сформульовані інакше (табл. 1).

Функції грошей

По К. Марксу По «Економікс»

1. Міра вартості 1. Одиниця рахунку

2. Засіб звертання

2. Засіб звертання (платежу)

3. Засіб платежу

4. Засіб утворення скарбів 3. Засіб зберігання (накопичення)

5. Світові гроші

Історично існувало дві форми грошей: повноцінні і неповноцінні.

Повноцінні гроші мали товарну природу, володіли власною внутрішньою вартістю. До повноцінних грошей відносилися металеві гроші: злитки і монети з срібла і золота (табл. 2). Особливістю повноцінних грошей було те, що їх номінальна вартість в основному відповідала вартості металу, що міститься в них. Саме наявність у металевих грошей внутрішньої вартості забезпечувала їх загальновизнаність.

Таблиця 2

Класифікація форм і видів грошей і квазиденег Форма грошей і квазиденег Вигляд грошей і квазиденег

Повноцінні гроші Металеві гроші, до яких відносяться: золоті і срібні злитки, золоті і срібні монети

Неповноцінні гроші Паперові гроші, до яких відносяться:

казначейські квитки (налич. гроші)

Кредитні гроші, до яких відносяться: банкноти (налич. гроші)

Кошти на рахунках до запитання (б/нд)

Розмінні монети

Квазіденьги Кредитні знаряддя звертання, до яких відносяться:

Векселі, чеки, банківські карти

Депозити сроч., сбер., в ин. валюті

Депозит, сертифікати

Кр/ср гос. цінні папери

Неповноцінні гроші, ті, що замінили золото втрачають товарну природу, не володіють власною внутрішньою вартістю. На відміну від грошового товару неповноцінні гроші не можна використати на споживчі потреби. Незважаючи на істотні витрати на виготовлення всієї маси неповноцінних грошей, витрати на виробництво кожної паперово-грошової одиниці абсолютно незначні і нескінченно малі в порівнянні з її номіналом.

Паперові гроші (казначейські квитки) - це паперові знаки вартості, що випускаються державою (в особі казначейства або Мінфіну) для покриття дефіциту бюджету, не розмінні на золото і наділені примусовим курсом.

Необхідно звернути увагу на те, що в цей час такі гроші практично не випускаються.

Для паперових грошей були характерні дві особливості.

Перша особливість полягала в тому, що вони не мали власної внутрішньої вартості. Вони були неповноцінними грошима - знаками вартості, володіли представницькою вартістю, яка визначала їх купівельну здатність.

Друга особливість пов'язана з характером звертання: паперові гроші були нестійкі за своєю природою, т. е. вони, як правило, знецінювалися. Це викликалося двома причинами:

1) паперові гроші випускалися для покриття бюджетного дефіциту, т. е. без урахування (точніше, зверх потреб товарообороту в грошах);

2) паперові гроші не розмінювалися на золото, і тому не діяв механізм вилучення надлишку паперових грошей із звертання, отже, випущені зверх потреб товарообороту паперові гроші «застрявали» в каналах звертання і знецінювалися.

Знецінення грошей - це зменшення купівельної здатності грошової одиниці.

Кредитні гроші - це кредитні знаки вартості, що випускаються банками, які володіють загальною обращаемостью.

Кредитні гроші, будучи подібно паперовим виглядом неповноцінних грошей, не володіють власною внутрішньою вартістю, їх купівельна здатність, як і паперових, визначається їх представницькою вартістю.

Кредитні гроші мають ряд відмінностей від паперових грошей.

По-перше, кредитні гроші мають кредитну природу, будучи не тільки знаками вартості, але і знаками кредиту. Кредитна природа зумовлена тим, що кредитні гроші виникають на основі банківських операцій, є зобов'язаннями банків.

По-друге, кредитні гроші відрізняються від паперових по емітенту. Емітентом паперових грошей було казначейство (мінфін), а кредитні гроші випускаються банками.

По-третє, по-різному забезпечення паперових і кредитних грошей. Паперові гроші ' нічим не забезпечені (володіють загальною обращаемостью тільки тому, що узаконені державою); кредитні гроші забезпечені активами банків-емітентів. Характер забезпечення залежить від банківської операції, на основі якої випущені кредитні гроші.

Кредитні знаряддя звертання можна визначити як кредитні знаки вартості, що не володіють загальною обращаемостью. Не будучи грошима, кредитні знаряддя звертання можуть легко звертатися в гроші при невеликому ризику втрат. Їх називають тому грошові сурогати, або «квазиденьги». До квазиденьгам відносять також строкові і ощадні депозити, депозити у іноземній валюті, депозитні сертифікати, іноді короткострокові державні цінні папери.

Грошові агрегати - агрегатами розуміються вимірювачі (показники) грошової маси. Грошові агрегати використовуються в статистиці для аналізу змін об'єму грошової маси і руху грошей на певну дату і за певний період.

У основу побудови грошових агрегатів встановлене ранжирование всіх матеріальних благ по рівню їх ліквідності.

Склад грошових агрегатів в РФ:

Мо = вся готівка в звертанні;

М1 = М0+ засоби підприємств на розрахункових, поточних і спеціальних рахунках в банках + депозити населення в Ощадбанку до запитання + засобу страхових компаній;

М2 = М1 + строкові депозити населення в ощадних банках;

М3 = М2+ депозитні сертифікати і облігації державної позики.

Гроші знаходяться в постійному русі між державою, господарюючими суб'єктами і фізичними особами.

Грошовий обіг - рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій і безготівковій формах при виконанні ними своїх функцій. Рух грошей обслуговує реалізацію товарів, а також нетоварні платежі. Розрізнюють готівково-грошовий і безготівковий обіг.

Готівково-грошовий обіг - рух грошей в готівковій формі при виконанні ними двох функцій: кошти звертання і кошти платежу (Ріс.1).

Рис. 1. Оборот готівки в господарстві

Безготівкове звертання - рух вартості без участі готівки, яка здійснюється за допомогою чеків, векселів, кредитних карток і інших кредитних документів.

Грошовий оборот - сукупність всіх платежів в готівковій і безготівковій формах за певний період часу. У структурі грошового обороту розрізнюють платіжний, безготівковий і готівково-грошовий оборот.

Платіжний оборот являє собою сукупність безготівкових платежів і частини готівково-грошових, пов'язаних з оплатою труда.

Безготівковий оборот являє собою частину сукупного грошового обороту з використанням безготівкових розрахунків шляхом записів на рахунках в банках або заліків зустрічних вимог господарюючих суб'єктів. У країнах з розвиненою ринковою економікою і нормально функціонуючою банківською системою безготівковий грошовий оборот складає біля 90% сукупного грошового обороту.

Готівково-грошовий оборот являє собою частину сукупного грошового обороту з використанням готівки як засіб звертання і засобу платежу. Готівковий грошовий оборот включає всі платежі готівкою за певний період часу (місяць, квартал, рік).

ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ: К. Маркс: «При даній швидкості обігу грошей... загальна сума грошей, що знаходяться в звертанні на даному відрізку часу, визначається загальною сумою належних реалізації товарних цін плюс загальна сума платежів, що доводяться на цей же період часу, мінус платежі, що взаємно знищуються шляхом погашення. Загальний закон, по якому маса грошей, що знаходяться в звертанні залежить від товарних цін, ні в найменшій мірі цим не порушується, бо сама сума платежів визначається цінами, встановленими в контрактах».

Закон може бути представлений наступною формулою:

КД = СЦТ - До + П - ВП/З,

де: КД- кількість грошей, необхідних для звертання;

СЦТ - сума цін товарів, що реалізовуються і послуг;

До - сума цін товарів, проданих в кредит;

П - сума платежів за зобов'язаннями;

ВП - сума зобов'язань, що взаємно погашаються;

З - швидкість обороту однойменної грошової одиниці.

Або більш стисло:

М=РQ/Y,

де:

М - кількість подінемо, необхідних для звертання;

РQ - сума товарних цін:

Y - швидкість обігу грошей.

З закону грошовою обігу витікає основний принцип грошового обігу - обмеження грошової маси потребами обороту. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ПО КУРСУ: Види і форми операцій з нерухомістю у відповідності з нормативно:  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ПО КУРСУ: Види і форми операцій з нерухомістю відповідно до нормативно- законодавчої бази РФ. Реєстрація прав на нерухоме майно РФ: особливості і основні принципи. Соціально-економічні особливості ринку нерухомості. Ринкова вартість і
Тематика і зразковий зміст курсових робіт: Курсову роботу рекомендується виконувати по одній з приведених нижче:  Тематика і зразковий зміст курсових робіт: Курсову роботу рекомендується виконувати по одній з приведених нижче тим. Дані плани до окремих тем курсових робіт. Перелік і заголовки підрозділів зразкові. Вони відображають основний зміст курсової роботи і при необхідності уточнюються.
Тематика лекцій: Тема 1. Суть, функції і види грошей Суть і виникнення:  Тематика лекцій: Тема 1. Суть, функції і види грошей Суть і виникнення грошей. Функції грошей і їх роль. Функція грошей як заходи вартості. Функція грошей як кошти звертання. Функція грошей як кошти зберігання, накопичення і утворення скарбів. Функція
Тематика контрольних робіт: Суть і цілі маркетингу. Організація маркетингу на:  Тематика контрольних робіт: Суть і цілі маркетингу. Організація маркетингу на підприємстві. Концепції управління маркетинговою діяльністю. Навколишнє середовище маркетингу. Сегментирование ринкаПозиционирование ринку. Товарна політика маркетингу фірми. Ассортиментная політика
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: Кількість годин Аудіторная робота Внеаудіторная робота №:  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: Кількість годин Аудіторная робота Внеаудіторная робота № Найменування модуля і тим Усього лекції семінари самостійна робота тим очна очно заочна заочна очна очно заочна заочна Модульї. Гроші 80 23 20 6 18 10
Тема 16. Територіальні фінанси: 1. Вправа (письмова відповідь): Розкрийте зміст принципів:  Тема 16. Територіальні фінанси: 1. Вправа (письмова відповідь): Розкрийте зміст принципів фіскального і бюджетного федералізму, що використовуються в побудові фінансової системи РФ. У чому складається їх об'єктивна необхідність? Чи Отримали вони розвиток в нових Податковому і
Тема 9. ТЕОРІЯ ФІРМИ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ БІЗНЕСУ:  Тема 9. ТЕОРІЯ ФІРМИ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ БІЗНЕСУ: № 1. Р. Коуздаєт наступне визначення фірми: «Фірма. .. є система відносин, виникаючих, коли напрям ресурсів починає залежати від підприємця».' Це відбувається по наступних причинах: а) ієрархія завжди ефективніше за ринок; б)