На головну сторінку   Всі книги

Тема 4.2 Облік доходів федерального бюджету

Для здійснення обліку доходів застосовуються затверджені у встановленому порядку наступні документи:

Зведений реєстр доходів, що поступили;

Відомість розрахунку суми доходів федерального бюджет належної переліку на фінансування витрат федерального бюджету на території;

Відомість сум регулюючих доходів, належних переліку до бюджетів різних рівнів;

Відомість обліку повернення;

Відомість обліку позабанківських операцій;

Журнал реєстрації повернення (відшкодувань) платежів;

Журнал реєстрації позабанківських операцій. Бухгалтерський облік операцій по виконанню федерального бюджету по доходах ведеться в наступних регістрах:

Головна книга;

Картка учетов доходів бюджетів;

Відомість обліку некласифікованих доходів;

Відомість розрахунків по невияснених надходженнях.

На основі інформації, введеної з платіжних документів в базу даних поточного дня, по рахунках щодня формується Зведений реєстр доходів, що поступили в розрізі кодів доходів бюджетної класифікації по кожному рахунку. Доходи, що надійшли на вказані рахунки, групуються по кодах бюджетної класифікації з вказівкою підсумкових сум по кожному коду. Записи в Зведеному реєстрі проводяться по кожній операції, відображеній у виписці банку на основі первинного платіжного документа з вказівкою дати документа і у відповідних графах номера платіжного документа, реквізитів платника і коду доходу.

У графі «Кредит» відбиваються всі надходження на рахунок.

У графі «Дебет» відбиваються всі списання з рахунку:

- повернення платникам зайво перерахованих (стягнутих) або помилково перерахованих податків (зборів);

- суми доходів, що перераховуються органами казначейства з рахунку на рахунки відповідних бюджетів.

Показник «Залишок на початок дня» Зведеного реєстру повинен відповідати даним показника «Залишок на кінець дня» Зведеного реєстру за попередній день, а також відповідно вхідному і вихідному залишкам коштів по виписці кредитної організації.

Зведений реєстр по кожному рахунку оформляється в двох примірниках за кожний робочий день. Перший примірник Зведеного реєстру з випискою установи банку залишається в органі казначейства, а другий примірник з додатком платіжних документів передається під розпис представнику відповідного податкового органу.

На основі Зведеного реєстру доходів, що поступили на рахунок "Доходи федерального бюджету" формується Відомість розподілу сум доходів по рахунку. Ця відомість призначена для обліку доходів, розподілених і фактично перерахованих до бюджетів різних рівнів з урахуванням проведеного повернення за попередній робочий день. Крім того, в ній враховуються суми, що поступили за поточний робочий день і належні переліку до бюджетів різних рівнів.

При наявності в документах дня по рахунку "Доходи федерального бюджету" невияснених надходжень формується Відомість розрахунків по невияснених надходженнях.

Відомості є довідково-контрольними формами і формуються в розрізі кожного невиясненого платежу з вказівкою у відповідних графах дати зарахування платежу по виписці кредитної організації, номера і дат платіжного документа, ідентифікаційного номера платника податків (ИНН).

У відомостях вказуються причини, по яких документ віднесений до невияснених платежів, і прийняті для з'ясування цих причин міри. Щодня у відомостях підводяться підсумки по кількості невияснених документів і сумі невияснених платежів.

Результати з'ясування приналежності невияснених платежів за день відбиваються у вищепоказаних відомостях, в Відомості обліку повернення (відшкодувань) платежів по рахунку або в Відомості обліку позабанківських операцій по рахунку.

На основі Зведеного реєстру доходів, що поступили на балансовий рахунок формується Відомість розподілу сум доходів по рахунку.

Відомість розподілу сум доходів по рахунку «Доходи, що розподіляються органами Федерального казначейства...» призначена для обліку доходів, розподілених і фактично перерахованих до бюджетів різних рівнів з урахуванням проведеного повернення за попередній робочий день. Крім того, в ній враховуються суми, що поступили за поточний робочий день і належні переліку до бюджетів різних рівнів.

У цій відомості для кожного рівня бюджету передбачені графа для показника нормативу відрахування і графа для суми доходу, розрахованої по індивідуальному нормативу.

У рядках «Перераховано» даній відомості відбиваються фактично зроблені згідно з випискою кредитної організації повернення платежів і переліки доходів по рівнях бюджетів. Суми переліку доходів по рівнях бюджетів відбиваються в графах «Сума» відповідного бюджету, в який сталося зарахування доходів. Після обробки платіжних документів виводиться сума «Разом перераховано» на кожний вигляд доходів і рівень бюджетів, яка дорівнює сумі «Разом» по дебету Зведеного реєстру доходів, що поступили до федерального бюджету на рахунок на відповідний вигляд доходу.

У рядках «Поступило» Відомості розподілу сум доходів по рахунку відбиваються суми доходів, що фактично поступили. Після обробки платіжних документів з урахуванням даних Зведеного реєстру виводиться сума «Разом поступило» на кожний вигляд доходу і рівень бюджету, яка дорівнює сумі «Разом» по кредиту Зведеного реєстру на відповідний вигляд доходу.

Після відображення всіх вищепоказаних операцій виводиться залишок на кінець дня на кожний вигляд доходу, який переноситься в Відомість сум доходів, належних переліку до бюджетів різних рівнів. Також виводиться вихідний залишок загалом по відомості, який рівний залишку на кінець дня по Зведеному реєстру.

Для реєстрації висновків податкових органів по поверненню платникам податків зайво сплачених або помилково перерахованих, а також заліку сплачених податків в рахунок інших платежів призначені Журнал реєстрації повернення (відшкодувань) платежів і Журнал реєстрації позабанківських операцій, які ведуться роздільно по рахунках. Після проведення операцій по поверненню (відшкодуванню) або заліку платежів і відображенню цих операцій в Відомості обліку повернення (відшкодувань) платежів або в Відомості обліку позабанківських операцій робляться відповідні відмітки про виконання в Журналі реєстрації повернення платежів або в Журналі реєстрації позабанківських операцій.

У Відомості обліку повернення (відшкодувань) платежів відбиваються суми доходів, належні поверненню з бюджетів різних рівнів, виходячи з ресурсів кожного бюджету за день. По підсумках формування цієї відомості оформляються платіжні документи на повернення (відшкодування) коштів.

Суми, належні поверненню (відшкодуванню) з бюджетів різних рівнів, відбиваються по кожному висновку податкових органів про повернення (відшкодуванні) платежів. У Відомості обліку повернення (відшкодувань) платежів для бюджету кожного рівня передбачені відповідні графи, в яких по кожному висновку податкових органів відбиваються дата і номер документа, ИНН, рахунок платника і суми платежів, належний поверненню.

Після відображення в Відомості обліку повернення (відшкодувань) платежів підводяться підсумки на кожний вигляд доходів, які переносяться в Відомість сум доходів, належних переліку до бюджетів різних рівнів. Вказані в справжньому пункті операції ведуться роздільно по рахунках.

Для реєстрації відомостей про суми наданих платникам пільг, відстрочок (розстрочок) по платежах, податкових кредитів і податкових інвестиційних кредитів і визначення сум перерахунків між бюджетами різних рівнів призначена Відомість обліку перерахунків доходів між бюджетами різних рівнів. У відповідних графах цієї відомості відбиваються помер і дата документа (основа для перерахунку доходів), сума податкових пільг, відстрочок (розстрочок), податкових кредитів і податкових інвестиційних кредитів і сума перерахунку між бюджетами, ИНН і найменування платника, код бюджетної класифікації.

У Відомості обліку перерахунків доходів між бюджетами різних рівнів після проведення перерахунків виводяться залишки по перерахунках між бюджетами різних рівнів, які не проведені. Одночасно проведені перерахунки відбиваються і в Відомості обліку позабанківських операцій.

Платежі, перераховані головним підприємством на рахунки bpi а нов казначейства по місцю знаходження територіально відособлених підрозділів, підлягають зарахуванню до бюджету суб'єкта Федерації і місцевий бюджет.

Для зведеного обліку проведених за день позабанківських що опер, в тому числі заліків зайво сплачених доходів в рахунок погашення недоплати по інших доходах, призначена Відомість обліку позабанківських операцій. У ній для обліку сум, належних заліку по кожному рівню бюджету, передбачена відповідна графа. У даній відомості залік переплати по коду доходу, де утворилася переплата, сума платежу відбивається зі знаком «мінус», а на вигляд доходу, на який проводиться віднесення суми переплати, сума платежу відбивається зі знаком «плюс». Облік здійснюється по кожному висновку податкових органів про залік або повернення платежів. Після відображення в Відомості обліку позабанківських операцій всіх сум, належних заліку, підводяться підсумки на кожний вигляд доходу, які переносяться в Відомість сум доходів, належних переліку до бюджетів різних рівнів.

Відомість сум доходів, належних переліку до бюджетів різних рівнів, формується по видах доходів і рівням бюджетів для визначення сум доходів, належних переліку до бюджетів різних рівнів. Вона формується автоматизовано як результат отриманих розрахунків на основі даних Відомості розподілу сум доходів по рахунку (рядок «Разом до переліку»). Відомості обліку повернення відшкодувань платежів (рядок «Разом»), Відомості обліку позабанківських операцій (рядок «Разом»).

Згідно з підсумковими даними Відомості розподілу сум походів, належних переліку до бюджетів різних рівнів, їм рядку «Всього до переліку» в автоматизованому режимі формуються платіжні документи на перелік доходів до бюджетів різних рівнів.

По підсумках формування форм оперативно-аналітичного обліку по рахунку в автоматизованому режимі формується Зведена відомість обліку доходів. Ця відомість ведеться в розрізі видів доходів. Дані графи «Залишок на початок дня» відповідають даним графи «Залишок на кінець дня» цієї відомості за попередній день.

У Зведеній відомості обліку доходів графи «Поступило доходів», «Перераховано доходів до бюджетів», «Повернено доходів» заповнюються згідно з даними Відомості розподілу сум доходів по рахунку «Доходи, що розподіляються органами Федерального казначейства» і Відомості обліку повернення (відшкодувань) платежів по рахунку по фактично проведених сумах через банк. Дані графи «Позабанківські операції між видами доходів» формуються на основі Відомості обліку позабанківських операцій.

Для ведіння аналітичного обліку по рахунку «Доходи федерального бюджету» по видах доходів федерального бюджету відкриваються картки обліку вигляду доходів. Картка ведеться на кожний вигляд доходів.

На основі Зведеного реєстру доходів, що поступили до рахунку в графі «Дебет» відбивається загальна сума, перерахована з цього рахунку на відповідний вигляд доходів, в тому числі повернення платежів з цього ж рахунку і суми відшкодувань з федерального бюджету.

У графі «Кредит» відбивається:

загальна сума, що надійшла на рахунок на відповідний вигляд доходів, згідно з Зведеним реєстром доходів, що поступили;

сума проведених заліків по федеральних доходах на відповідний вигляд доходів в рахунок погашення недоплати по інших видах доходів згідно з Відомістю обліку позабанківських операцій. При цьому зі знаком «плюс» відбиваються суми по доходах, на користь яких проведений залік, а зі знаком «мінус» - суми по доходах, по яких зменшені суми надходжень.

Після відображення всіх операцій за поточний день в картці вигляду доходів підводяться підсумки за місяць, з початку кварталу, з початку року.

Для зведеного обліку доходів, що надійшли на рахунок, призначена картка обліку доходів федерального бюджету. Вона заповнюється в розрізі видів доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації. Картка формується на основі даних карток вигляду доходів. Підсумки підводяться за день, з початку місяця, з початку року. Дана форма носить довідковий характер.

На основі даних Зведеного реєстру, доходів, що поступили і повернення платежів по рахунку і Відомості обліку позабанківських операцій по рахунку формується Зведена відомість обліку доходів федерального бюджету в розрізі кодів бюджетної класифікації. Дані графи «Залишок на початок дня» відповідають даним графи «Залишок на кінець дня» Зведеної відомості обліку доходів федерального бюджету за попередній день. Графа «Поступило доходів» і графа «Повернено платежів» заповнюються на основі Зведеного реєстру доходів, що поступили, графа «Позабанківські операції по проведених заліках по видах доходів» - на основі Відомості обліку позабанківських операцій.

Крім того, для аналітичного обліку складаються наступні форми:

Список кредитних організацій, що порушили встановлені терміни зарахування платежів до федерального бюджету:

Довідка про розподіл доходів між бюджетами різних рівнів, що надійшли на рахунок;

Оперативний звіт про надходження доходів, облік яких здійснюють органи казначейства. УВАГА: з розділу потрібно запам'ятати

- Загальні принципи виконання бюджету по доходах і розподілу регулюючих доходів між бюджетами різних рівнів при казначейському виконанні бюджету, визначені Бюджетним кодексом Російської Федерації.

Для обліку надходжень доходів до федерального бюджету і розподілів регулюючих доходів між бюджетами різних рівнів в організаціях Банку Росії або в інших кредитних організаціях, уповноважених обслуговувати рахунки казначейських органів, відкриваються особові рахунки на балансових рахунках № 40102 «Доходи федерального бюджету» і №40101 «Доходи, що розподіляються органами Федерального казначейства між бюджетами різних рівнів».

Для організації роботи органів казначейства по обліку доходів федерального бюджету складається графік документообігу; затверджуються керівником органу казначейства цей графік і операційний день по обліку доходів.

Технологію обліку доходів федерального бюджету, основні документи, затверджені у встановленому порядку для обліку доходів.

Технологію зведеного обліку проведених за день позабанківських операцій, в тому числі заліків зайво сплачених доходів в рахунок погашення недоплати по інших доходах. Питання для самопроверки

Перерахуєте основні принципи виконання бюджету по доходах і розподілу регулюючих доходів між бюджетами різних рівнів при казначейському виконанні бюджету.

Назвіть і дайте характеристику основних особових рахунків, відкритих органами казначейства для обліку надходження доходів до федерального бюджету і розподілів регулюючих доходів між бюджетами різних рівнів.

Дайте визначення поняттю «операційний день по доходах», приведіть його опис і послідовність операцій.

Перерахуйте основні документи, що використовуються для обліку доходів.

Стисло опишіть технологію обліку доходів федерального бюджету.

Поясніть, в чому суть зведеного обліку проведених за день позабанківських операцій.

Перерахуйте основні форми, що використовуються для аналітичного обліку. Тема: Позабюджетні фонди: Основні причини утворення позабюджетних фондів - соціальний захист:  Тема: Позабюджетні фонди: Основні причини утворення позабюджетних фондів - соціальний захист населення в умовах спаду виробництва, зростання безробіття, інфляції, дефіциту бюджету і т. д.; - цільове використання коштів цих фондів; - оперативне рішення соціальних
Тема 39. Вплив чинників виробництва на доходи: Суспільне виробництво в самому загальному вигляді незалежно від:  Тема 39. Вплив чинників виробництва на доходи: Суспільне виробництво в самому загальному вигляді незалежно від господарському системи являє собою доцільну діяльність людей, направлену на задоволення їх потреб. Процес виробництва життєвих благ відображає і є
ТЕМА №3. Види грошей і їх роль у відтворювальному процесі:  ТЕМА №3. Види грошей і їх роль у відтворювальному процесі: Еволюція різновидів грошей Вексель і операції з ним Чек і його особливості - 1 - Класифікацію видів грошей можна провести по різних ознаках: по суті і змісту: повноцінні, паперові, кредитні; матеріально-речовинному змісту:
Тема 6. Речове право: Перелік питань, що розглядаються: 6.1. Поняття об'єкта права. 6.2.:  Тема 6. Речове право: Перелік питань, що розглядаються: 6.1. Поняття об'єкта права. 6.2. Поняття і класифікація речей по римському праву. 6.3. Поняття і види прав на речі. 6.4. Право володіння: поняття, види, придбання і втрата володіння, захист володіння. Право
ТЕМА 1.7. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ І ВАЛЮТНА СИСТЕМА: Поняття валютних відносин і валютної системи, категорії, елементи і:  ТЕМА 1.7. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ І ВАЛЮТНА СИСТЕМА: Поняття валютних відносин і валютної системи, категорії, елементи і еволюція. Національна валютна система і світова валютна система, її основні етапи розвитку. Ямайское угода країн-членів МВФ (1976 р.) як основа формування сучасною
Тема 6. Управління власним капіталом: Власний капітал, що є основою фінансів компанії, по своїй:  Тема 6. Управління власним капіталом: Власний капітал, що є основою фінансів компанії, по своїй економічній суті включає наступні складові частини: статутний капітал (звичайні і привілейовані акції); чи додатковий капітал (акції були розміщені по ціні вище
Тема 6: "Управління фінансовими ризиками і страхування":  Тема 6: "Управління фінансовими ризиками і страхування": Ризик - це можлива небезпека втрат, тому підприємці стараються звести ризик до мінімуму. Виділимо дві категорії ділового (комерційного) ризику: - умовний (спекулятивний) ризик - наслідками умовного ризику можуть бути збитки