На головну сторінку   Всі книги

Тема 6.7 Облік документів, не оплачених в термін

Списання коштів з особових рахунків бюджетополучателей в безперечному і безакцептному порядку проводиться казначейським органом відповідно до чинного законодавства за рішенням суду і на основі виконавчих документів при наявності на особових рахунках бюджетополучателей коштів по кодах і подкодам предметних статей економічної класифікації витрат бюджетної класифікації Російській Федерації.

Виконавчі документи на безперечне або безакцептне списання коштів з рахунків по обліку коштів федерального бюджету за зобов'язаннями бюджетополучателей можуть представлятися державними позабюджетними фондами, судовими приставами-виконавцями, іншими стягувачами до казначейського органу для акцепту або постановки в картотеку до особових рахунків одержувачів коштів.

Виконавчий лист судового органу за грошовим зобов'язанням боржника пред'являється стягувачем до органу казначейства по місцю відкриття особового рахунку боржника. Одночасно з виконавчим листом стягувач представляє копію рішення суду і заяву з вказівкою реквізитів банківського рахунку, на який повинні бути перераховані належні стягненню кошти.

При порушенні термінів пред'явлення виконавчого листа до виконання, невідповідності його вимогам, що пред'являються законодавством Російської Федерації до виконавчих листів, або невідповідності найменування боржника по виконавчому листу, що має відповідний особовий рахунок, найменуванню одержувача коштів федерального бюджету орган казначейства повертає виконавчий лист стягувачу без виконання протягом трьох робочих днів від дня його надходження з вказівкою причини повернення.

При надходженні виконавчого листа на безперечне або безакцептне списання коштів з особового рахунку бюджетополучателя відповідальний виконавець відділу платежів перевіряє обгрунтованість пред'явлення стягнення коштів з рахунків по обліку коштів федерального бюджету, а чи саме відносяться вказані витрати до бюджетної діяльності бюджетополучателя, чи затверджені в законодавчому порядку в складі витрат, чи передбачені затвердженим кошторисом витрат або лімітами бюджетних зобов'язань на відповідний рік або підлягають оплаті з розрахункових, інших позабюджетних рахунків бюджетополучателя. Якщо вказані відомості не вдається встановити, то відповідальний виконавець відділу платежів запитує інформацію у бюджетополучателя. При непредставленні відомостей, що запитуються орган казначейства може припинити операції по рахунках бюджетополучателя.

Крім того, відповідальний виконавець відділу платежів перевіряє наявність грошових коштів на особовому рахунку бюджетополучателя по подкодам предметних статей економічної класифікації.

При достатності коштів орган казначейства протягом трьох робочих днів від дня отримання виконавчого листа виконує вимогу про стягнення коштів з боржника в межах залишків об'ємів фінансування, отриманих від вищестоящого розпорядника коштів федерального бюджету, відповідно до відомчої, функціональної і економічної класифікацій витрат бюджетів Російської Федерації.

При відсутності або недостатності коштів, необхідних для задоволення вимог, пред'явленій до боржника, виплата по виконавчому листу виготовляється в порядку субсидиарной відповідальності за рахунок коштів, виділених головному розпоряднику коштів федерального бюджету по відомчій приналежності боржника.

У цьому випадку орган казначейства по місцю відкриття особового рахунку боржника повертає стягувачу виконавчий лист і інші документи, представлений стягувачем раніше з повідомленням про неможливість повного або часткового виконання у встановлений термін вимог, що містяться у виконавчому листі, і можливості напряму виконавчого листа і інших необхідних документів в Міністерство фінансів Російської Федерації для стягнення коштів з головного розпорядника коштів федерального бюджету.

Міністерство фінансів Російської Федерації на основі документів, що поступили - виконавчого листа, копії рішення суду і заяви стягувача з вказівкою реквізитів банківського рахунку, на якого повинні бути перераховані кошти, належні стягненню, а також копії повідомлення органу казначейства - повідомляє головному розпоряднику коштів федерального бюджету про необхідність погашення заборгованості, вказану у виконавчому листі, в межах затверджених бюджетних асигнувань і лімітів бюджетних зобов'язань по відповідних кодах бюджетної класифікації.

При їх недостатності Міністерство фінансів Російської Федерації переміщує бюджетні асигнування і змінює ліміти бюджетних зобов'язань шляхом внесення відповідних змін в зведений бюджетний розпис федерального бюджету і направляє реєстр фінансування витрат до органу казначейства, де відкритий особовий рахунок головному розпоряднику бюджетних коштів, з додатком документів, переданих стягувачем.

Орган казначейства по місцю відкриття особового рахунку головному розпоряднику коштів федерального бюджету не пізніше операційного дня, наступного за вдень надходження повідомлення про ліміти бюджетних зобов'язань і відомостей про встановлений розмір фінансування, виконує вимоги, що містяться у виконавчому листі.

При наявності у боржника особових рахунків по обліку коштів від підприємницької і інакшої приносячої дохід діяльності, відкритих в установах Центрального банку Російської Федерації або кредитних організаціях, або відкритті в органі казначейства особового рахунку для обліку вказаних коштів орган казначейства по місцю відкриття особового рахунку боржника має право запитати у боржника документи, підтверджуючі, що пред'явлена до стягнення заборгованість утворилася внаслідок основної діяльності боржника, що фінансується з федерального бюджету.

Ці документи повинні бути відправлені боржником не пізніше робочого дня, наступного за вдень надходження запиту.

При порушенні даного терміну орган казначейства має право припиняти здійснення операцій по витрачанню коштів з особового рахунку боржника до отримання необхідних документів.

Якщо утворилася заборгованість, по якій проводиться стягнення, внаслідок здійснення боржником підприємницької і інакшої приносячої дохід діяльності, то орган казначейства виконує протягом трьох робочих днів від дня отримання виконавчого листа вимогу про стягнення коштів з особового рахунку по обліку коштів, отриманих від підприємницької і інакшої приносячої дохід діяльності, при наявності у боржника такого рахунку в органі казначейства.

При наявності у боржника особових рахунків по обліку коштів від підприємницької і інакшої приносячої дохід діяльності, відкритих в установах Центрального банку Російської Федерації або кредитних організаціях, орган казначейства повертає стягувачу виконавчий лист без виконання і повідомляє його про можливість напряму виконавчого листа в установу Центрального банку Російської Федерації або кредитну організацію по місцю відкриття вказаних рахунків боржника. Тема 12. Позабюджетні спеціальні фонди: Позабюджетні фонди держави- сукупність фінансових ресурсів,:  Тема 12. Позабюджетні спеціальні фонди: Позабюджетні фонди держави- сукупність фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні центральних або регіональних місцевих органів самоврядування і що мають цільове призначення, яке звичайно вказується в назві фонду. Позабюджетні фонди
Тема 11. Позабюджетні фонди: У число гос. соціальних позабюджетних фондів РФ в цей час:  Тема 11. Позабюджетні фонди: У число гос. соціальних позабюджетних фондів РФ в цей час входять Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ, Федеральний і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування РФ. Ці фонди акумулюють кошти для
ТЕМА 5. ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ:  ТЕМА 5. ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: Функціонування ринку цінних паперів неможливе без професіоналів, обслуговуючих його і вирішальних виникаючі задачі. У Федеральному законі «Про ринок цінних паперів» визначено, що «професійні учасники ринку цінних паперів - це юридичні особи,
Тема 5. Речові права: Римські юристи не дали визначення речового права. Відсутній в:  Тема 5. Речові права: Римські юристи не дали визначення речового права. Відсутній в римському праві і розмежування майнових прав на речові і зобов'язальні, розмежування речових і зобов'язальних прав вироблене пізніше на матеріалі, що міститься у римських
Тема 4.3. Валютні ринки і валютні операції: Валютні ринки - офіційні центри, де здійснюється купівля- продаж:  Тема 4.3. Валютні ринки і валютні операції: Валютні ринки - офіційні центри, де здійснюється купівля- продаж іноземних валют на національну по курсу, що складається на основі попиту і пропозиції. Операції по обміну валют існували з давніх часів в формі міняльної справи в древньому
Тема 60. РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ І ЙОГО ПОКАЗНИКИ.:  Тема 60. РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ І ЙОГО ПОКАЗНИКИ.: Поняття УЖЕ характеризує кількісну міру добробуту людей і частіше за все характеризується кількісними і числовими показниками. Основні вимірювачі рівня життя: Структура і рівень споживання основних видів благ і послуг в натуральному
Тема 9. Управління кризовими ситуаціями і агресивна поведінка.:  Тема 9. Управління кризовими ситуаціями і агресивна поведінка.: Агресія - вмотивована деструктивна поведінка, що суперечить нормам і правилам співіснування людей в суспільстві, що шкодить об'єктам нападу (одушевленим і неживим), що приносить фізичний збиток людям або зухвала у них