На головну сторінку   Всі книги

Тема 6.5 Облік готівки грошових коштів і контроль за їх витрачанням

Відповідальний виконавець відділу платежів приймає від бюджетополучателей касові заявки - розрахунки на отримання грошової готівки щоквартально за 20 днів до початку кварталу, перевіряє їх на відповідність з призначеннями, передбаченими в затверджених кошторисах витрат, завіряє своїм підписом правильність і обгрунтованість складання касової заявки.

Формування зведеної заявки по казначейству за два тижні до початку кварталу, що планується з розбиттям по місяцях проводиться відповідальним виконавцем операційного відділу.

На основі представлених бюджетополучателями відомостей про встановлені ним терміни видачі готівки грошових коштів відповідальний виконавець операційного відділу щорічно формує і направляє в РКЦ календар видачі готівки грошових коштів на виплату заробітної плати, стипендій і інших виплат соціального характеру.

Щорічно на початку фінансового року відповідальний виконавець операційного відділу приймає від бюджетополучателей розрахунки ліміту готівки грошових коштів в касі, перевіряє зроблені розрахунки, складає зведений розрахунок ліміту грошових коштів по одержувачах коштів і передає на узгодження в РКЦ, після чого повідомляє власнику особового рахунку про встановлений йому ліміт з додатком затвердженої казначейством і РКЦ форми розрахунку. При виявленні помилок в розрахунках або при недотриманні методики розрахунок повертається бюджетополучателю розрахунку ліміту готівки грошових коштів без узгодження з вимогою представлення нових розрахунків.

Видача готівки грошових коштів з каси РКЦ довіреній особі власника особового рахунку проводиться по виписаних на його ім'я грошових чеках казначейства. Відділ обліку і звітності оформляє і передає в РКЦ заяву на отримання чекових книжок, оформлене за встановленою формою.

Одержувач коштів для отримання чекової книжки представляє до органу казначейства заяву за встановленою формою. Відповідальний працівник органу казначейства видає касиру або уповноваженому обличчю одержувача коштів чекову книжку під розписку в Журналі обліку бланків грошових чекових книжок, перевіривши перед цим наявність всіх чеків в даній книжці і проставивши на оборотній стороні всіх чеків реквізити, належні обов'язковому заповненню до видачі книжки: найменування одержувача коштів і номер його особового рахунку, які можуть проставлятися штампами.

По мірі потреби в грошовій готівці довірена особа бюджетополучателя напередодні дня платежу представляє у відділ платежів чек, заповнений у встановленому порядку для видачі готівки грошових коштів з рахунку казначейського органу. Лицьова сторона чека заповнюється від імені органу казначейства і оформляється підписами керівника і головного бухгалтера, а у разі їх відсутності - їх заступниками і відтисненням друку органу казначейства.

На оборотній стороні чека проставляється найменування клієнта - одержувача коштів. Чек складається загальною сумою по всім доведеним по кодах бюджетної класифікації об'ємам фінансування, врахованим на особовому рахунку одержувача коштів.

Одночасно з чеком одержувач коштів представляє до органу казначейства платіжне доручення в необхідній кількості примірників, де в поле «Призначення платежу» вказує дату і номер чека, прізвище, ім'я і по батькові уповноваженого обличчя одержувача коштів. На оборотній стороні другого і подальших примірниках платіжного доручення вказуються показники бюджетної класифікації, по яких передбачене отримання готівки грошових коштів по даному чеку, і відповідні суми.

Керівник органу казначейства своїм наказом призначає уповноваженого працівника, відповідального за перевірку і оформлення чеків і платіжних доручень бюджетополучателей на отримання готівки.

Уповноважений працівник перевіряє правильність оформлення чека і платіжного доручення, в тому числі:

відповідність їх раніше поданій касовій заявці;

наявність першого і другого підпису і друку бюджетополучателя;

правильність вказівки рахунку казначейського органу;

правильність вказівки найменування і особового рахунку бюджетополучателя;

відповідність суми, проставленої цифрами і вказаним прописом;

засвідчує наявність коштів на особовому рахунку бюджетополучателя по подкодам економічній класифікації в сумах, достатніх для проведення операції;

відповідність призначення платежу операції затвердженому кошторису витрат і лімітам бюджетних зобов'язань.

При видачі одержувачу коштів на виплату заробітної плати відповідальний виконавець відділу платежів перевіряє наявність і проставляє на чеку відмітку про представлення платіжних документів на перелік платежів до бюджету і державних позабюджетних фондів, а також контролює повноту переліків до бюджету і державних позабюджетних фондів.

У разі неналежного оформлення чека і платіжного доручення на отримання готівки грошових коштів або непредставлення бюджетополучателем відповідних документів (відомості, меморіальних ордерів, довідки про нарахування заробітної плати, інших виплат працівникам і інш.), підтверджуючих правильність і обгрунтованість операції, що проводиться по отриманню готівки грошових коштів, чек і платіжне доручення до виконання не приймаються і повертаються бюджетополучателю.

Після завершення перевірки відповідальний виконавець відділу платежів ставить відмітку про проведену перевірку і передає чек і платіжне доручення в операційний відділ для здійснення контрольної перевірки і проведення платежу.

Чек і платіжне доручення повинні бути передані в операційний відділ не пізніше за час, визначений графіком прийому-передачі документів від бюджетополучателя протягом операційного дня, попереднього дню отримання готівки в касі банку.

Відповідальний виконавець операційного відділу перевіряє:

наявність відмітки про проведену перевірку відповідального виконавця відділу платежів;

тотожність підписів і відтиснення друку в платіжному дорученні з карткою зразків;

правильність рахунку казначейства, найменування і номерів особового рахунку бюджетополучателя;

- наявність залишку коштів на особовому рахунку бюджетополучателя в сумі, достатній для здійснення операції;

ідентичність суми, проставленої цифрами і вказаним прописом;

зведення про пред'явлення паспорта або іншого документа, що засвідчує особистість довіреної особи на отримання J готівки грошових коштів.

Відповідальним виконавцем операційного відділу здійснюється введення чека і платіжного доручення в базу даних казначейства, після чого формується і після підтвердження випискою банку розпечатується меморіальний ордер на списання коштів з особового рахунку. Правильність оформлення чека і введення його в базу даних контролюється начальником операційного відділу або відповідальним виконавцем по вказівці начальника операційного відділу.

Після перевірки відповідальним працівником операційного відділу чеків і платіжних доручень і оформлення їх підписами керівника і головного бухгалтера органу казначейства і I відтисненням його друку уповноваженому обличчю одержувача коштів I видається під розписку в Журналі реєстрації виданих чеків I контрольна марка від даного чека.

Оформлений на видачу готівки грошових коштів чек передається відповідальним виконавцем операційного відділу в РКЦ по опису чеків до закінчення операційного дня банку напередодні дня видачі готівки грошових коштів.

Уповноважене обличчя одержувача коштів, на ім'я якого виписаний чек, представляє в касу установи банку, по місцю відкриття рахунку органу казначейства, для отримання готівки паспорт і контрольну марку.

У разі повернення чека РКЦ довірена особа одержувача коштів повертає контрольну марку не пізніше наступного дня після витікання терміну дії чека. Право приймати від одержувача коштів невикористану контрольну марку має тільки головний бухгалтер (його заступник) органу казначейства, який одночасно з контрольною маркою повинен негайно погасити кожний отриманий з установи банку невикористаний чек шляхом перекреслення його лицьової і оборотної сторін. Тільки після цього невикористаний чек з наклеєною на нього контрольною маркою передається відповідальному виконавцю операційного відділу для відмітки в журналі реєстрації виданих чеків.

Списання з особових рахунків бюджетополучателей коштів, отриманих по чеках казначейства, проводиться при підтвердженні списання коштів з поточного рахунку казначейського органу на основі виписки банку.

Операційним відділом ведеться облік фонду споживання, при цьому щомісяця формується і розпечатується картка обліку виданих коштів на споживання по кожному особовому рахунку і формується зведений звіт по фонду споживання. Під фондом споживання розуміється код економічної класифікації 110100 «Оплата труда». Видані кошти на споживання враховуються в розрізі: видано готівки коштів, соціальний податок, профспілкові внески, перелік у внесок, інші переліки.

Крім того, операційний відділ веде облік руху депонованих сум по кожному бюджетополучателю з відображенням наступних реквізитів: дата, прихід, витрата, залишок.

Депонування - здача на зберігання в кредитну установу грошових сум, цінних паперів і інших цінностей; залишок грошових коштів в кредитній установі через невчасне отримання заробітної плати працівниками. Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність Тести: Що являє собою оборот зовнішньої торгівлі: а) обсяг експорту;:  Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність Тести: Що являє собою оборот зовнішньої торгівлі: а) обсяг експорту; б) обсяг імпорту; в) суму експорту і імпорту? Який баланс зовнішньої торгівлі вважається активним; а) імпорт більше експорту; б) експорт більше імпорту? Які особливості зовнішньої
Тема 12. Позабюджетні спеціальні фонди: Позабюджетні фонди держави- сукупність фінансових ресурсів,:  Тема 12. Позабюджетні спеціальні фонди: Позабюджетні фонди держави- сукупність фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні центральних або регіональних місцевих органів самоврядування і що мають цільове призначення, яке звичайно вказується в назві фонду. Позабюджетні фонди
Тема 39. Вплив чинників виробництва на доходи: Суспільне виробництво в самому загальному вигляді незалежно від:  Тема 39. Вплив чинників виробництва на доходи: Суспільне виробництво в самому загальному вигляді незалежно від господарському системи являє собою доцільну діяльність людей, направлену на задоволення їх потреб. Процес виробництва життєвих благ відображає і є
ТЕМА №3. Види грошей і їх роль у відтворювальному процесі:  ТЕМА №3. Види грошей і їх роль у відтворювальному процесі: 1) Еволюція різновидів грошей 2) Вексель і операції з ним 3) Чек і його особливості - 1 - Класифікацію видів грошей можна провести по різних ознаках: ü по суті і змісту: повноцінні, паперові, кредитні; ü
Тема 72. Валютний курс, його функції і режими. Методи підтримки:  Тема 72. Валютний курс, його функції і режими. Методи підтримки валютного курсу.: Міжнародна торгівля товарами і послугами, рух капіталів нерозривно пов'язаний з обміном валют. Звичайно експортер обмінює іноземну в., що отримується при продажу товару, на Вненациональную, що надає платіжний засіб на території
Тема 43. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП), (ВВП):  Тема 43. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП), (ВВП): ВНП і ВВП відображають результати діяльності в двох сферах народного господарства: матеріального виробництва і послуг. Обидва визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за один рік (квартал, місяць). Ці
Тема 6. Управління маркетингом в соціальній сфері. Соціальні:  Тема 6. Управління маркетингом в соціальній сфері. Соціальні парадокси і ринок: (4 ч) Управління соціальним маркетингом на функціональному рівні. Управління соціальним маркетингом на інструментальному рівні. Література: Андрія, С. Н. Маркетінг некомерційних суб'єктів / С. Н. Андреєв; Ізд. «Финпресс», 2002, гл.. 4Котлер,