На головну сторінку   Всі книги

Тема 7. Управління довгостроковим фінансуванням

Фінансування з термінами до року прийнято називати короткостроковим. При термінах більше за рік в деяких джерелах виділяють середньострокове фінансування (від 1 року до 5 років), вважаючи залучення коштів на великі терміни довгостроковим, іноді ж під довгостроковим розуміється всяке фінансування з терміном більше за рік (нижче буде розглядатися останній підхід).

Довгострокове фінансування використовується для організації нового або значного розширення існуючого бізнесу, купівлі нових основних коштів, а також для погашення довгострокового боргу. Довгострокове фінансування може також бути альтернативою випуску звичайних акцій, якщо ринкові умови в даний момент є несприятливими.

Довгострокове фінансування здійснюється за рахунок як власних (внутрішнє фінансування), так і залучених (зовнішнє фінансування) коштів. Внутрішнє фінансування здійснюють за рахунок наступних джерел:

випуску акцій;

чистого прибутку;

амортизаційних відрахувань.

Питання фінансування за рахунок випуску акцій були викладені в темі 6. Використання частки чистого прибутку для довгострокового фінансування пов'язане з дивідендною політикою компанії, також розглянутою в темі 6. Розмір амортизаційних відрахувань залежить від прийнятого методу нарахування амортизації. При методі рівномірного нарахування зносу обладнання щорічні амортизаційні відрахування розраховуються таким чином:

Вартість - Залишкова вартість

Річна амортизація=-.

Кількість років корисної служби

Приклад 7.1. Обладнання куплене за 200000 крб. з орієнтувальним терміном дії 8 років і очікуваною залишковою вартістю 20000 крб. Щорічна амортизація при методі рівномірного нарахування зносу складе: (200000-20000)/8=22500 крб.

Альтернативний спосіб розрахунку використовує річну норму амортизації, яка в цьому випадку рівна 100/8=12,5%. Річна амортизація потім розраховується множенням вартості (різниці між початковою і залишковою вартістю), що амортизується на річну норму амортизації, що дає той же результат.

Крім цього широко використовуються різні методи прискореної амортизації. Наприклад, при методі двійчастої амортизації норма амортизації береться в два рази більше, ніж при рівномірному нарахуванні зносу. Розмір щорічних амортизаційних відрахувань потім визначається множенням норми амортизації на балансову вартість активу, що амортизується на початок чергового року. Оскільки балансова вартість з урахуванням проведеної амортизації знижується, амортизаційні відрахування з течією часу меншають.

Приклад 7.2. Для даних прикладу 7.1. норма двійчастої амортизації буде рівна 12,5 х 2=25%. Значення амортизаційних відрахувань по роках приведені в таблиці.

Рік Балансова вартість на початок року Норма амортизції, % Амортизаційні відрахування Балансова вартість на кінець року

1 200000 25 50000 150000

2 150000 25 37800 112500

3 112500 25 28125 84375

4 84375 25 21094 63281

5 63281 25 15820 47461

6 47461 25 11865 35596

7 35596 25 8899 26697

8 26697 25 6674 20023

Зовнішніми джерелами довгострокового фінансування є:

банківські кредити;

термінові позики страхових компаній і інакших фінансових установ;

лізинг (вигляд довгострокової оренди);

випуск компанією облігаційних позик.

При довгострокових банківських позиках процентна ставка звичайно вище, ніж при короткострокових, і може бути як фіксованої, так і змінної. Розмір відсотків за довгостроковий банківський кредит залежить від процентної ставки і умов (плану) його погашення. Реальна вартість довгострокового кредиту звичайно розраховується по річній ставці складних відсотків, визначуваній з співвідношення

S=Р (1+ip)n, (7.1)

де Р - сума початкового боргу;

S - сума довга з відсотками;

i - реальна річна ставка складних відсотків;

n - термін кредиту в роках.

Значення реальної річної ставки складних відсотків, що отримується по (7.1), у відносних одиницях буде одинаково

i = (nvS/Р)-1=(n?1+I/Р) - 1, (7.2)

де I - сума відсотків за весь термін кредиту.

Якщо кредит гаситься одноразово в кінці терміну разом з відсотками, значення реальної ставки буде одинаково договірною. Звичайно довгострокові кредити гасяться по частинах, і значення реальної ставки відрізняється від договірного. Для ряду способів погашення довгострокових кредитів, що часто зустрічаються величина відсотків і реальна річна ставка складних відсотків можуть бути розраховані без складання плану погашення.

Наприклад, при погашенні основної суми кредиту рівними частинами і нарахуванні відсотків на залишок боргу їх розмір визначається формулою (5.3).

Приклад 7.3. Кредит в розмірі 5 млн. крб., виділений по ставці 20% річних, повинен гаситися рівними сумами протягом 5 років. При платежах в кінці кожного року розмір сплачених відсотків складе:

5+1

I=5000000 х 0,2 -=3000000 крб.

2

Реальна вартість кредиту по складній річній ставці відсотків по формулі (7.2) рівна:

ip = =(5?1+3/5) - 1=0,1=10% річних.

Якщо платежі здійснюються в кінці кожного півріччя, розмір відсотків складе:

5000000 5 2+1

I=- 0,2 -=2750000 крб.,

2

а реальна вартість кредиту буде рівна:

ip = =(5?1+2,75/5) - 1=0,09=9% річних.

Іншим поширеним способом сплати довгострокових кредитів з відсотками є їх погашення рівними внесками, що враховують як погашення основного боргу, так і сплату відсотків. При нарахуванні відсотків по складній річній ставці i розмір чергової сплати розраховується по формулі

R=Р Kn, (7.3)

i

де Kn =-.

1-(1+i)-n

Значення коефіцієнта Kn можуть бути розраховані на комп'ютері або взяті з таблиць, що приводяться в літературі (в деяких джерелах даються значення 1/Кг).

Приклад 7.4. Кредит в розмірі 10 млн. крб. з щорічним нарахуванням складних відсотків по ставці 20% річних повинен гаситися протягом 5 років рівними внесками. При виплатах в кінці кожного року їх щорічний розмір по формулі (7.3) складе:

10000000 х 0,2

R =-=3343797 крб.

1-(1+0,2)-5

Загальні витрати по кредиту (основний борг і відсотки) складуть:

S=R? n=3343797 х 5=16718985 крб.

Сума виплачених відсотків буде рівна:

I=S-D=16718985-10000000=6718985 крб.

Якщо рівні виплати по кредиту будуть проводитися р разів в році, їх розмір складе:

Р (1+i)[1/р - 1]

R =- (7.4)

1-(1+i)-n

Приклад 7.5. У умовах прикладу 7.4 при виплатах в кінці кожного півріччя розмір виплати по формулі (7.4) складе:

10000000(1+0,2)[1/2-1]

R=- =1599745 крб.

1-(1+0,2)-5

Загальні виплати по кредиту складуть:

S=10? 1595745=15957450 крб.

Сума виплачених відсотків рівна:

I=15957450-10000000=5957450 крб.

Страхові компанії і інші фінансові установи також можуть видавати позики на 10 років і більш, однак їх процентні ставки звичайно перевищують ставки по банківських кредитах. При отриманні довгострокових кредитів може використовуватися застава обладнання, ринкова вартість якого буде визначати розмір можливого кредиту.

Лізинг є однією з форм довгострокової оренди, коли орендодавець юридично володіє майном, переданим в лізинг, а орендар користується майном і вносить орендні платежі.

Якщо орендні платежі повинні вноситися однаковими сумами в кінці року, їх розмір розраховується по формулі, аналогічній (7.3), з додатковим урахуванням залишкової вартості обладнання:

[P-S(1+i)-n ] i

R=-, (7.5)

1-(1+i)-n

де S - залишкова вартість;

i - прибутковість, необхідна орендодавцем.

При S=0 формула (7.5) співпадає з формулою 7.3.

Приклад 7.6. Обладнання вартістю 1000000 крб. здано в оренду на 5 років. Залишкова вартість обладнання оцінена в 400000 крб., а необхідна прибутковість орендодавця становить 10%. Розмір щорічних орендних платежів по формулі (7.5) буде:

[1000000-400000(1+0,1)-5 ] 0,1

R=-=198319,6 крб.

1-(1+0,1)-5

Облігації компанії є борговими цінними паперами. Джерелами доходу для покупців облігацій служать періодичні процентні (купонні) платежі, а також можлива різниця між номіналом, по якому облігації гасяться, і їх продажною ціною, якщо вони продаються дешевше за номінал.

Основним показником прибутковості облігацій виступає прибутковість до погашення, яка для компанії є вартістю фінансування за рахунок їх випуску. При розміщенні облігацій з постійною річною процентною ставкою по номіналу, прибутковість до погашення рівна річній процентній ставці. При розміщенні облігацій по ціні нижче за номінал, прибутковість до погашення буде вище процентної ставки, при розміщенні по ціні вище за номінал - нижче процентної ставки. При визначенні реальної вартості для компанії фінансування за рахунок випуску облігацій потрібно враховувати витрати на їх розміщення, а також особливості оподаткування.

Витрати по обслуговуванню облігаційних позик, як і по обслуговуванню банківських кредитів, віднімаються з налогооблагаемой бази компанії і, отже, реальна вартість фінансування за рахунок випуску облігацій або банківських кредитів буде рівна:

iр = iн (1-t), (7.6)

де iн - номінальна процентна ставка;

t - ставка податку на прибуток у відносних одиницях.

Приклад 7.7. Компанія випустила облігації з процентною ставкою 10% річних. Ставка податку на прибуток рівна 40%. Реальна вартість фінансування за рахунок облігацій по формулі (7.6) складає:

iр =10? (1-0,4)=6%.

Довгострокове фінансування за рахунок випуску облігацій має наступні переваги:

виплати відсотків зменшують налогооблагаемую базу, в той час як дивіденди по звичайних і привілейованих акціях платяться з прибутку після оподаткування;

зобов'язання по облігаціях не міняють існуючого управління компанією, визначуваного складом акціонерів;

в періоди інфляції облігації гасяться більш дешевими грошима;

довгострокове фінансування може бути використане для поповнення оборотного капіталу, якщо отримання короткострокових кредитів пов'язане з труднощами.

Нестачі довгострокових боргових зобов'язань:

відсотки повинні виплачуватися незалежно від рівня доходів компанії;

основний борг зобов'язаний гаситися у встановлений термін;

при помилках з довгостроковими прогнозами майбутніх грошових надходжень підвищується ризик невиконання зобов'язань.

При виборі доцільного варіанту довгострокового фінансування з можливих джерел потрібно враховувати як якісні міркування, так і кількісні, насамперед вартість мобилизуемих коштів і очікуваний прибуток по акціях.

Приклад 7.7. Компанія, що має акціонерний капітал 5 млн. долл., планує купівлю обладнання вартістю 2 млн. долл. і розглядає наступні варіанти фінансування:

продати додатково 40000 звичайних акцій по ціні 50 долл.;

продати облігації з прибутковістю 10% річних;

випустити привілейовані акції з дивідендом в розмірі 8%.

У цей час в звертанні знаходиться 100000 звичайних акцій, а ставка прибуткового податку рівна 50%. Якщо порівнювати варіант фінансування по вартості коштів, що залучаються, реальна вартість фінансування за рахунок облігацій по формулі (7.6) складе: ip2=10(1-0,5)=5%, що вигідніше, ніж випуск привілейованих акцій з річним дивідендом 8%. Оскільки дивіденд по звичайних акціях зазделегідь не планується, в таблиці приведені розрахунки очікуваного прибутку на звичайну акцію для всіх варіантів, що розглядаються для очікуваного прибутку до виплати відсотків і податку, рівна 1000000 долл.

Показник Звичайні акції Облігації Привілейовані акції

Прибуток до виплати відсотків і податків 1000000 1000000 1000000

Відсотки - 2000000 0,1 = 200000 -

Прибуток до оподаткування 1000000 800000 1000000

Податки 500000 400000 500000

Чистий прибуток 500000 400000 500000

Дивіденди по привілейованих акціях - - 2000000 0,08= 160000

Чистий прибуток на всі звичайні акції 500000 400000 340000

Кількість звичайних акцій, шт. 140000 100000 100000

Прибуток на звичайні акції 3,57 4,00 3,40

Як видно з результатів, варіант з випуском облігацій найбільш вигідний і по прибутку на звичайну акцію, що важливо для акціонерів і інвесторів.

Звичайно структура капіталу компанії включає не тільки власні, але і позикові кошти. У цих випадках потрібно розраховувати середньозважений вартість капіталу, на основі якої можуть прийматися рішення про вкладення капіталу в довгострокові проекти з урахуванням їх очікуваної прибутковості (див. тему 8).

Середньозважений вартість капіталу розраховується таким чином

k=n

iо =? Wk ik, (7.7)

k=1

де Wk - частка кожного джерела фінансування в капіталі;

ik - вартість коштів кожного джерела фінансування з урахуванням податків.

Вартість нерозподіленого прибутку вважається рівній вартості звичайної акції по рівню виплаченого дивіденду і може відрізнятися від вартості звичайних акцій, визначуваної по рівню дивіденду, що планується.

Приклад 7.8. У таблиці приведені значення вартості капіталу по різних джерелах фінансування.

Джерело фінансування Балансова вартість, долл. Частка в капіталі, % Вартість, % річних Зважена вартість, % річних

Боргові зобов'язання 20000000 40 5,14 2,06

Привілейовані акції 5000000 10 13,40 1,34

Звичайні акції 20000000 40 17,11 6,84

нерозподілений прибуток 5000000 10 16,00 1,60

РАЗОМ 50000000 100 11,84

Контрольні питання

1. Для чого компанії потрібно довгострокове фінансування?

2. Укажіть внутрішні і зовнішні джерела довгострокового фінансування.

3. Як може розраховуватися амортизація?

4. Назвіть особливості довгострокових банківських кредитів.

5. У чому суть лізингу з точки зору довгострокового фінансування компанії?

6. Як розраховується вартість фінансування за рахунок випуску довгострокових облігацій?

7. Як впливають ставки податку на прибуток на вартість довгострокового фінансування?

8. Які переваги і нестачі фінансування за рахунок випуску облігацій?

9. По яких показниках вибираються варіанти довгострокового фінансування?

10. У чому суть середньозважений вартості капіталу компанії і як вона розраховується? ТЕМА Z0 Виникнення і розвиток банків: Першими грошовими операціями, які виконували храми, були::  ТЕМА Z0 Виникнення і розвиток банків: Першими грошовими операціями, які виконували храми, були: Облікові. Розрахункові. Підлягаючі зберіганню. Обмінні. У Англії протягом XVII-XIX вв. функціонували переважно банки, створені як: Акціонерні товариства відкритого типу. Унітарні
Тема 3. Восточноазиатская модель економічного розвитку:  Тема 3. Восточноазиатская модель економічного розвитку: «Восточноазиатское чудо» в світовій економіці. Модель розвитку восточноазиатских НИС. Стійкі темпи економічного зростання і чинники їх що забезпечують. Політична стабільність. Аграрні реформи. Успішний початок індустріалізації. Державне
Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність Тести: Що являє собою оборот зовнішньої торгівлі: а) обсяг експорту;:  Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність Тести: Що являє собою оборот зовнішньої торгівлі: а) обсяг експорту; б) обсяг імпорту; в) суму експорту і імпорту? Який баланс зовнішньої торгівлі вважається активним; а) імпорт більше експорту; б) експорт більше імпорту? Які особливості зовнішньої
Тема 11. Позабюджетні фонди: У число гос. соціальних позабюджетних фондів РФ в цей час:  Тема 11. Позабюджетні фонди: У число гос. соціальних позабюджетних фондів РФ в цей час входять Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ, Федеральний і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування РФ. Ці фонди акумулюють кошти для
ТЕМА №3. Види грошей і їх роль у відтворювальному процесі:  ТЕМА №3. Види грошей і їх роль у відтворювальному процесі: 1) Еволюція різновидів грошей 2) Вексель і операції з ним 3) Чек і його особливості - 1 - Класифікацію видів грошей можна провести по різних ознаках: ü по суті і змісту: повноцінні, паперові, кредитні; ü
Тема: Валютний курс: Валютний курс - це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в:  Тема: Валютний курс: Валютний курс - це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн або в міжнародних валютних одиницях. Види валютних курсів Фіксований валютний курс Плаваючий валютний курс Курс валютного коридора Курс
Тема 60. РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ І ЙОГО ПОКАЗНИКИ.:  Тема 60. РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ І ЙОГО ПОКАЗНИКИ.: Поняття УЖЕ характеризує кількісну міру добробуту людей і частіше за все характеризується кількісними і числовими показниками. Основні вимірювачі рівня життя: Структура і рівень споживання основних видів благ і послуг в натуральному