На головну сторінку   Всі книги

Тема 39. Вплив чинників виробництва на доходи

Суспільне виробництво в самому загальному вигляді незалежно від господарському системи являє собою доцільну діяльність людей, направлену на задоволення їх потреб. Процес виробництва життєвих благ відображає і є результатом двох видів взаємодій і взаємозв'язків.

1). Людина і природа; 2) Відносин між людьми в процесі їх господарської діяльності. Матеріальне виробництво є основою існування і розвитку людського суспільства. Суспільне пр-у включає: матеріальне пр-у і нематеріальне пр-у. 1) Пр-у продуктів і послуг; 2) Пр-у нематеріальних послуг і пр-у нематеріальних благ.

Інфраструктура - сукупність галузей, видів господарств, внаслідок функціонування яких створюються загальні умови пр-ва і життєдіяльність людей. Розрізнюють виробничу інфраструктуру і соціальну. До виробничої інфраструктури відносяться транспорт, зв'язок, енергопостачання і інш. До соціальної - освіта, мед. обслуговування, підготовка кадрів і т. д. Інфраструктура ринку - банки, біржі.

У процесі доцільної діяльності людей взаємодіють основні чинники виробництва, т. е. ресурси, що використовуються в процесі пр-ва для створення матеріальних цінностей, надання послуг. До них відносяться труд, капітал (включаючи кошти пр-ва), земля (включаючи природні ресурси), підприємництво. Чинники пр-ва в узагальненому вигляді можна поділити: особистий чинник (робоча сила), речовинний чинник (кошти пр-ва), підприємницький чинник - особистий чинник.

Кошти пр-ва - предмети труда і кошти труда (знаряддя труда, за допомогою яких людина впливає на предмет труда). Предмети труда - природні ресурси і ті, до яких прикладений труд). Головним чинником є людський. Дохід - від вигляду чинника.

Ціна, виплачена за користування землею, називається рентою. Рента являє собою дохід того, хто володіє землею. Рента може бути абсолютною і диференціальною. Абсолютна залежить від обмеженості землі і є різницею між вартістю з/х продукції і ціною виробництва. Диференціальна земельна рента утвориться як різниця між рівнем доходу на гірших і кращих землях. Діф. рента пов'язана з природною родючістю землі, розташуванням земельних дільниць відносно ринків збуту, а також з капіталовкладеннями в поліпшення землі, агротехніки.

Ціна, виплачена за труд, називається заробітною платою. Величина заробітної плати залежить від об'єму трудової діяльності і ефективності труда. Ринок дозволяє працівнику зажадати плату за талант, здібності, кваліфікацію, працьовитість, уміння.

Плата за використання капіталу називається відсотком або позиковим відсотком - це плата, що отримується кредитором від позичальника за користування позиченими грошима або нематеріальними цінностями. Величина відсотка залежить від економічної ситуації на ринку позикових капіталів (т. е. в залежності від пропозиції грошей на ринку капіталів і на попит на них формується ставка відсотка. Якщо пропозиція перевищує попит - відсоток буде невисоким - це називають дешеві гроші і навпаки) і від терміну кредиту.

Підприємництво - управлінські і організаційні здібності, необхідні для виробництва товарів і послуг. Підприємець зводить разом три вище названих чинника і у разі успішного використання отримує прибуток. Винагорода за ризик, нові ідеї і зусилля, які він вкладає в роботу - це прибуток, який залишається після того, як будуть зроблені виплати власникам землі, труда і капіталу. До теми 6 «Циклічність і економічне зростання»: Циклічність - загальна форма руху національних господарств і:  До теми 6 «Циклічність і економічне зростання»: Циклічність - загальна форма руху національних господарств і світового господарства як єдиного цілого, виражаюча нерівномірність функціонування різних елементів національних господарств. Рух відбувається не по колу, а по спіралі (цьому
До теми 5. «Система національних рахунків і основні макроекономічні:  До теми 5. «Система національних рахунків і основні макроекономічні показники»: Система національних рахунків (СНС) - міжнародний стандарт оцінки основних макроекономічних показників країни. Її складовими частинами є наступні показники: Загальний рівень цін - середній рівень цін широкої групи товарів, що вимірюється з
До теми 1 «Предмет і метод курсу»: Економіка - (від грецького «ойкос» - будинок, «номос» - закон) -:  До теми 1 «Предмет і метод курсу»: Економіка - (від грецького «ойкос» - будинок, «номос» - закон) - управління господарством, раціональне (ефективне) господарювання домашнього. Економіка - область особливих, специфічних (економічних) відносин людей ( виробництву, розподілу,
До теми 12. «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»:  До теми 12. «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»: Поняття світового господарства Світове господарство - сукупність всіх економічних відносин між країнами, що беруть участь в міжнародному розподілі праці. Міжнародний розподіл праці - включає в себе два моменти: спеціалізація окремих країн по
Тема 2.4 Завершення фінансового року по доходах і витратах:  Тема 2.4 Завершення фінансового року по доходах і витратах федерального бюджету: Процес виконання федерального бюджету здійснюється в рамках фінансового року. Бюджетним кодексом Російської Федерації встановлений термін його завершення - 31 грудня, після чого формується звіт за рік. Для всіх учасників бюджетного процесу
ТЕМА 3. ЗАДАЧІ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Задача 3.1. Задача развозки Оптимальний план развозки, отриманий:  ТЕМА 3. ЗАДАЧІ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Задача 3.1. Задача развозки Оптимальний план развозки, отриманий методом Кларка-Райта: Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 № Обсяг постачання, шт Маршрут № Обсяг постачання, шт Маршрут № Обсяг постачання, шт Маршрут 1 725 0, 1, 11, 2, 0 1 675 0, 3, 0 1 625 0,
Тема: Введення в ювенальную юриспруденцію. Загальні положення:  Тема: Введення в ювенальную юриспруденцію. Загальні положення: 1. Дитина як суб'єкт ювенальной юриспруденції. Демографічна ситуація в Росії. Концепція ювенальной юриспруденції. 2. Ювенальная юриспруденція, ювенальная юстиція, ювенальное право: поняття і їх співвідношення. 3. Мети, задачі, метод, принципи,