На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 22 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

22.1. Юридична відповідальність в системі соціальної відповідальності

Юридична відповідальність є одним з видів соціальної відповідальності, яка функціонує спільно з політичною, моральною і т.

д. У цей час зміст терміну «юридична відповідальність» розширилося в зв'язку з обгрунтуванням розуміння його не тільки як настання каральних наслідків за протиправну поведінку в минулому, але і як відповідальність за майбутні дії. У зв'язку з цим термін «відповідальність» можна розглядати як мінімум в двох значеннях: як відповідальність за вже довершені негативні дії і як відповідальність за здійснення яких-небудь дій в майбутньому, як почуття обов'язку. Таке розуміння відповідальності переносять в правову сферу і говорять про так звану ретроспективну (негативної) юридичну відповідальність - за вже довершені в минулому протиправні дії і про позитивну (перспективної) юридичну відповідальність за майбутні дії, зрозумілу, як усвідомлення своєї поведінки в правовій сфері, його наслідків і соціальної значущості, як почуття обов'язку, як обов'язок суб'єктів права діяти в рамках правових розпоряджень. Цю відповідальність, пов'язану з активними правомірними діями, іноді розуміють як суспільне відношення, що характеризує взаємозв'язок індивіда і суспільства. Більш того підкреслюють, що без дослідження позитивного аспекту юридичної відповідальності її вивчення неповно; ці два аспекти діалектично взаємопов'язані і невіддільні один від одного.

Одні вчені вважають, що позитивна і негативна відповідальність - самостійні види відповідальності в праві, інші - юридична відповідальність єдина, як і будь-який інший різновид соціальної відповідальності, різні лише форми її реалізації: добровільна і державно-примусова.

22.2. Поняття і ознаки юридичної відповідальності

Юридична наука містить безліч визначень юридичної відповідальності. Робиться акцент на різні її аспекти: примушення з боку держави, реакція держави на неправомірну поведінку, зазнавання несприятливих наслідків винними особами і т. д. Найбільш логічно розуміння юридичної відповідальності як обов'язку особи зазнавати несприятливих наслідків, поневірянь за довершене правопорушення. Юридична відповідальність володіє наступними ознаками, що дозволяють відрізнити її від інших видів соціальної відповідальності:

- наступає за довершене правопорушення, т. е. вона не віддільна від правопорушення і виступає його слідством;

- пов'язана з державним засудженням, т. е. виражається в обов'язку правопорушника зазнати певних поневірянь особистого, майнового або організаційного характеру:

- зв'язана з державним примушенням, оскільки в ній реалізовуються санкції охоронних і заборонних правових норм:

- здійснюється в особливій процесуальній формі, дотримання якої обов'язкове відповідно до чинного законодавства.

Особливе значення для реалізації юридичної відповідальності має наявність в діянні елементів складу правопорушення. Факт правопорушення вказує на момент виникнення процедури юридичної відповідальності і породжує певні правовідносини, учасниками яких виступають правоохоронні органи держави або суд, з одного боку, і суб'єкт, що здійснив протиправне діяння, - з іншою.

22.3. Принципи юридичної відповідальності

Реалізація юридичної відповідальності здійснюється відповідно до ряду принципів (основоположних початків), що дозволяє охарактеризувати дану форму примусового впливу на відповідного суб'єкта як правову, а крім того, зумовлює її ефективність.

Основними принципами юридичної відповідальності є законність, справедливість, невідворотність покарання, своєчасність, доцільність.

Принцип законності означає, що до юридичної відповідальності можуть залучати тільки компетентні органи в суворо встановленому порядку і на передбачених законом основах. Головна вимога законності полягає в тому, щоб відповідальність мала місце лише за діяння, передбачені законом, і тільки у встановлених законом межах.

Принцип справедливості виявляється в призначенні пропорційного покарання в залежності від тягаря кожного окремого правопорушення, в дотриманні принципу «Закон, що встановлює або що посилює відповідальність, не має зворотної сили», в можливості за одне порушення призначити лише одне покарання, а також в особистому, персональному несінні покарання правопорушником. Реалізація цього принципу передбачає облік обтяжуючих і пом'якшувальних провину обставин.

Принцип невідворотності покарання складається в тому, що за кожне правопорушення повинна неминуче наступати відповідальність винної особи. Жодне правопорушення не повинне залишатися нерозкритим і безкарним. Якщо за здійснення діяння передбачене настання юридичної відповідальності, то без законних основ ніхто не може бути звільнений від цієї відповідальності ні під яким приводом (суспільне положення, родинні зв'язки і т. п.).

Принцип своєчасності означає, що найбільшу ефективність міри юридичної відповідальності, як правило, досягають в максимально короткі терміни після довершеного правопорушення. І навпаки, - за діяння, що втратили свою соціальну небезпеку внаслідок витікання термінів позовної давності, залучення особи до юридичної відповідальності втрачає свою значущість, т. до. не досягаються цілі юридичної відповідальності.

Принцип доцільності передбачає, що відповідальність, її зміст повинні відповідати цілям і задачам, ради яких вона встановлюється державою в інтересах суспільства. При призначенні юридичної відповідальності правоприменительний орган (посадова особа) повинні враховувати всі обставини справи, особистість правопорушника, характер діяння і т. і.

Ці і інші принципи юридичної відповідальності дозволяють забезпечувати ефективність державно-правового примушення.

22.4. Функції юридичної відповідальності

Соціальна задача юридичної відповідальності складається в забезпеченні прав і свобод суб'єктів права, законності і правового порядку в суспільстві. Цій задачі підлеглі і функції юридичної відповідальності.

Функції юридичної відповідальності - це основні напрями впливу норм юридичної відповідальності на суспільні відносини, через які досягаються її цілі і виявляється призначення.

Виділяють наступні функції юридичної відповідальності:

- репресивно-каральну (штрафну), основна мета якої полягає в подяці правопорушнику за скоєне;

- попереджувально-виховальну (превентивну), покликану забезпечити формування мотивів, спонукаючих дотримувати норми права і попереджати здійснення правопорушень;

- правовосстановительную (компенсаційну), що забезпечує відновлення в колишньому стані матеріального, фінансового і морального становища прав і законних інтересів суб'єктів права.

22.5. Види юридичної відповідальності

В реальному житті юридична відповідальність завжди точно визначена, персоніфікована в правоприменительном акті. Найбільше поширення отримало ділення видів юридичної відповідальності по галузевій приналежності.

Карна відповідальність призначається тільки за здійснення злочинів і встановлюється тільки Карним кодексом конкретної держави. Повноваженнями залучення до карної відповідальності володіє тільки суд. Ніхто не може бути визнаний винним в здійсненні злочину, а також каратимуть карному інакше як по вироку суду і згідно із законом. Заходами карного покарання є штраф, позбавлення свободи, виправні роботи, конфіскація майна, що впливає переважно на особистість винного і інш.

Адміністративна відповідальність наступає за здійснення адміністративних проступків. Справи про адміністративні

правопорушення розглядаються, як правило, компетентними органами державного управління в рамках адміністративного процесу. До органів адміністративної юрисдикції відносяться суди, органи державного управління (митні, внутрішніх справ, податкові) і спеціально створені для виконання цих цілей (адміністративні комісії, комісії з справ неповнолітніх). Заходи адміністративного примушення включають в себе попередження, штраф, позбавлення спеціального права, виправні роботи, адміністративний арешт і інш. Порядок оскарження, як правило, адміністративний, т. е. жалоба розглядається вищестоящим органом або посадовою особою по відношенню до того органу або посадової особи, який наклав стягнення, хоч використовується і судовий (адміністративна юстиція).

Цивільно-правова відповідальність наступає за порушення договірних зобов'язань майнового характеру або за спричинення майнової позадоговірної шкоди і інакші приватноправові делікти. Її суть складається в примушенні особи нести негативні майнові наслідки. Повне відшкодування шкоди-основ- ний принцип цивільно-правової відповідальності.

Відшкодування збитків в деяких випадках доповнюється штрафними санкціями, виплатою неустойки і інш. Покладання цього вигляду відповідальності здійснюється судовими або адміністративними органами.

Дисциплінарна відповідальність виникає внаслідок здійснення дисциплінарних проступків. Специфіка їх протиправності полягає в тому, що порушується не заборонна норма, а позитивне правило, що закріплює трудові обов'язки працівника. Притягувати до дисциплінарної відповідальності може особа, що здійснює дисциплінарну владу (наприклад, наймач) над конкретним працівником. Розрізнюють три вигляду дисциплінарної відповідальності: відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, в порядку підлеглості і відповідно до дисциплінарних статутів і положень. Заходи дисциплінарної відповідальності встановлюються законодавством кожної країни, наприклад, в Республіці Білорусь це зауваження, догана, звільнення.

Матеріальна відповідальність працівників наступає за збиток, нанесений підприємству, установі і полягає в необхідності відшкодувати збиток в порядку, встановленому законом. Основою цього вигляду відповідальності є нанесення збитку під час роботи

підприємству, з яким працівник знаходиться в трудових відносинах. Розмір збитку, що відшкодовується визначається у відсотках до заробітної плати.

У цей час здійснюється процес наукового обгрунтування виділення і інших самостійних видів відповідальності, наприклад, конституційної, фінансової, податкової, екологічної і інш.

По суб'єктах розрізнюють юридичну відповідальність індивіда, юридичної особи, держави.

Завдання для самопроверки по темі 22

1. Доповніть таблицю про види юридичної відповідальності.

Вила юридичної ОГВЄІСІВЄННОСІІ

Позитивна

(перспективна)

Негативна (ретроспективна)

- пов'язана з соціально-шкідливою поведінкою, правопорушенням;

- покладається у встановлених законом процесуальних формах;

- складається в обов'язку особи зазнати певних 1 1 і і?

карна 1? ? г

2. Нижче приведені обставини, що виключають юридичну відповідальність. Підтвердіть їх конкретними посиланнями на Карний кодекс Республіки Білорусь і Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення. Обставини, що виключають

юридичну відповідальність Стаття

Карного

кодексу

Республіки

Білорусь Стаття Кодексу Республіки Білорусь про адміністративних і равонарушенимх

- недосягнення встановленого

законом віку;

Обставини, що виключають юридичну відповідальність Стаття

Карного

кодексу

Республіки

Білорусь Стаття Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення

- неосудність;

- необхідна оборона;

- крайня необхідність;

- випадок (казус), як діяння, довершене без провини;

- обгрунтований ризик;

- спричинення шкоди при затриманні

3. Доповніть таблицю.

4. Вивчіть схему, виправіть помилки, якщо вони є.

5. Доповніть таблицю.

6. Заповніть таблицю. Вигляд юридичної

ответствен

ности Вік

деликтоспособ-Постн

Основні

санкції Істоч

ники Органи, що залучають до

ответствен

ности Порядок

обтиснуло

вания

Карна 16 років (окремі

преступ

ления

І) Громадські роботи, штраф, виправні

роботи, арешт, обмеження свободи. позбавлення свободи

І Др. Уголов

ний

кодекс

Респуб

лики

Білорусь Суд Судовий

Адмініст

ративная

Цивільно-правова

Дісциплі

нарная

Матері

альная

Література до теми 22

1. Цивільний кодекс Республіки Білорусь: прийнятий Палатою представників 28 окт. 1998 р.: одобр. Радою Респ. 19 нояб. 1998 р.: шкода. Закону Респ. Білорусь отОЗ.07.2011 м.//КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

2. Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення: прийнятий Палатою представників 17 дек. 2002 р.: схвалений Порадою Республіки 2 апр. 2003 р.: в ред. Закону Респ. Білорусь від 13.12.2011 м. // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

3. Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Білорусь: прийнятий Палатою представників 24 червня 1999 р.: одобр. Радою Респ.

30 червня 1999 р.: в ред. Закону Респ. Білорусь від 03.01.2012 м. І КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

4. Карний кодекс Республіки Білорусь: прийнятий Палатою представників 2 червня 1999 р.: одобр. Радою Респ. 24 червня 1999 р.: в ред. Закону Респ. Білорусь від 13.12.2011 м.//КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія Проф. [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр».- Мінськ, 2012.

5. Абрамович, С. А. Дісциплінарная і матеріальна відповідальність/ С. А. Абрамович, Г. А. Васильович [і інш.]; під общ. ред. К. Л. Томашевского.- Мінськ: Изд-у Гревцова, 2007.- 252 з.

6. Блусенкова, А. І. Понятіє і основа дисциплінарної відповідальності / А. І. Блусенкова // Промислово-торгове право.- 2007.-№ 6. - С. 25-55.

7. Братусь, С. Н. Юрідічеська відповідальність і законність [нарис теорії) / С. Н. Братусь.- М.: Городец-издат, 2001.- 208 з.

8. Буравлев, Ю. М. Віди юридичної відповідальності в системі державної служби: монографія / Ю. М. Буравлев.- М.: Юрист, 2008,- 154 з.

9. Василевич, Г. А. Конституційно-правова відповідальність - особливий вигляд юридичної відповідальності // Весн. Канституц. Суду Респ. Беларусь.-2001,-№ 1.-З. 104-111.

10. Витрук, Н. В. Общая теорія юридичної відповідальності / Н. В. Витрук.- 2-е изд., испр. і доп.- М.: НОРМА, 2009.- 432 з.

11. Вопленко, Н. Н. Правонарушеніє і юридична відповідальність: монографія / Н. Н. Вопленко.- Волгоград: Изд-у ВолГУ, 2005.- 136 з.

12. Липинский, Д. А. Проблеми юридичної відповідальності / Д. А. Липинский.- СПб.: Юридичний центр Прес, 2004.- 409 з.

13. Ольков, С. Г. Общая теорія покарань в світлі загальної теорії юридичної відповідальності і загальній теорії політичних режимів / С. Г. Ольков І Держава і право.- 2007.- № 8. - С. 55-61.

14. Пирбудагова, В. І. Вопроси теорії юридичної відповідальності в трудах російських вчених радянського періоду / В. І. Пірбудагова І Історія держави і права.- 2011.- № 5. - С. 35-38.

15. Полящук, Н. А. Особенності конституційно-правової відповідальності депутата місцевої Ради депутатів в Республіці Білорусь / Н. А. Полягцук // Наукові труди Академії управління

при Президентові Республіки Білорусь: в 3 ч.- Мінськ: Акад. упр. при Президентові Респ. Білорусь, 2008.- Вип. 10.- Ч. 2.- С. 133 - 142.

16. Романец, Ю. В. Віна як основа духовної і юридичної відповідальності / Ю. В. Романец І Рос. юстиция.- 2011.- № 4. - С. 61-67.

17. Серков, П. П. Про поняття юридичної відповідальності / П. П. Серков //Журн. рос. права.- 2010.- № 8. - С. 42-49.

18. Хачатуров, Р. Л. Общая теорія юридичної відповідальності: монографія / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский.- СПб.: Юрід. центр Прес, 2007.- 950 з.

19. Шабуневич, С. Н. Юрідічеська відповідальність держави як суб'єкта правових відносин / С. Н. Шабуневич // Наукові труди Академії управління при Президентові Республіки Білорусь: в 3 ч.- Мінськ: Акад. упр. при Президентові Респ. Білорусь, 2008.- Вип. 10.Ч.10.-Ч

2 -С. 248-257. Теми для повторення: Поняття «місцеве господарство» і моделі місцевого:  Теми для повторення: Поняття «місцеве господарство» і моделі місцевого господарства. Організаційні форми виробництва суспільних благ. Показники значення і ролі муніципального сектора. Територіальна організація муніципального сектора. Розвиток форм місцевого господарства в
Тім'я 18. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА: БАЗОВІ МОДЕЛІ:  Тім'я 18. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА: БАЗОВІ МОДЕЛІ: № 1. Наскільки правомірно використати категорії ефекту заміщення і ефекту доходу при поясненні конфігурації кривий AD1 № 2. Який з перерахованих пунктів вірний і чому? Якщо державні витрати збільшуються, то: а) збільшується і
ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА : відношення фактичної вартості зробленої продукції і наданих:  ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА : відношення фактичної вартості зробленої продукції і наданих послуг до планової величини або відношення сукупної вартості подальшого року до попереднього.
ТЕМП МОВИ.: У поняття темпу входять: швидкість мови загалом; тривалість звучання:  ТЕМП МОВИ.: У поняття темпу входять: швидкість мови загалом; тривалість звучання окремих слів; інтервали і тривалість пауз. Швидкість мови різноманітна і залежить від особових особливостей продавця і характеру презентуемого товару. Продавцю потрібно мати в
Темперамент: - узагальнена індивідуально- стійка система інваріантних:  Темперамент: - узагальнена індивідуально- стійка система інваріантних психобиологических властивостей динаміки індивідуальної поведінки людини, що реалізовується в фізичному і коммуникативной середовищі.
До теми 4 «Підприємництво і його форми»: Загальна характеристика підприємництва Таблиця 1 Еволюція поняття:  До теми 4 «Підприємництво і його форми»: Загальна характеристика підприємництва Таблиця 1 Еволюція поняття «підприємець» Середні віки Особа, що займається зовнішньоторгівельною діяльністю, організацією крупномасштабний виробничих проектів XVII вік Особа, що уклало державний
ТЕМБР ГОЛОСУ.: Тембр голосу - характеристика природна. Хороший тембр - це:  ТЕМБР ГОЛОСУ.: Тембр голосу - характеристика природна. Хороший тембр - це звучання відкрите, насичене, ясне, з чистими вібраціями. Тембр голосу, так само, як і інтонація, мовна динаміка, володіє величезним суггестивним потенціалом. Вважається, що незалежно