На головну сторінку   Всі книги

Тема 5. Закони грошового оборот

Основні питання:

1. Поняття і зміст грошового обороту.

2. Поняття, зміст і система сукупного платіжного обороту.

3. Закони грошового обороту.

По даній темі передбачене читання викладачем лекції і проведення семинарского заняття.

Студентам необхідно вивчити матеріали, викладені в рекомендованих учбових посібниках. Матеріали містяться:

1. «Гроші, кредит, банки»: Підручник / під ред. О. І. Лаврушина.- 3-е изд., перераб. і доп.- М.: КНОРУС, 2006.- розділ 9.

2. Гроші, кредит, банки: учбова допомога / М. П. Владімірова, А. І. Козлов.- 2-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2006.- Розділ 2.

Студенту необхідно ознайомиться з наступними нормативними і спеціально регулюючими актами:

1. Федеральний закон «Про банки і банківську діяльність».

2. Федеральний закон «Про Центральний банк Російській Федерації (Банку Росії)».

3. Положення Банку Росії від 3 березня 2003 р. № 2-П «Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації».

Для засвоєння теоретичних положень цієї теми рекомендуємо звернути увагу на наступні положення. У вітчизняній і зарубіжній економічній науці поняття грошового обороту трактується по-різному. Узагальнюючи різні точки зору, можна дати наступне визначення: грошовий оборот являє собою процес кругообігу грошей в готівковій і безготівковій формах, що виконують функції звертання і платежу. Структуру грошового обороту можна визначати по декількох ознаках. Найбільш поширеним є класифікація грошового обороту в залежності від функціонування в ньому грошей.

У умовах металевого звертання, грошовий оборот і товарний виступають вартісним оборотом, оскільки металева монета мала вартість дійсних грошей. Сучасний же грошовий оборот вартісним не є, оскільки реальна вартість грошового знака, як готівкового, так і безготівкового, нікчемна в порівнянні з номіналом, тому нею можна нехтувати.

Але тільки по даній ознаці не можна визначити економічний зміст його складових частин. У зв'язку з цим використовується і інша ознака - характер відносин, які обслуговує та або інакша частина грошового обороту. У залежності від цього грошовий оборот поділяється на грошово-розрахунковий, грошово-кредитний і грошово-фінансового.

Студент особливу увагу повинен звернути на поняття «платіжного обороту». Платіжний оборот - це рух готівки і безготівкових грошей, а також рух інших коштів платежу - інструментів грошового ринку, в процесі якого реалізовується функція засобу платежу. Платіжний оборот ширше грошового обороту за рахунок інструментів грошового ринку, а грошовий оборот ширше платіжного на готівково-грошовий обіг за рахунок тих грошей, які виконують функцію засобу звертання.

У свою чергу, сукупний платіжний оборот - це процес руху грошей в готівковій і безготівковій формах і інструментів грошового ринку, що виконують функції засобу звертання і кошти платежу і обслуговуючих економічні відносини між суб'єктами господарської діяльності.

Система сукупного платіжного обороту являє собою взаємозв'язок різних елементів і організаційних форм руху грошей і інструментів грошового ринку, обслуговуючих економічні відносини в суспільстві.

У даному питанні студенту необхідно розглянути класифікацію сукупного платіжного обороту. У залежності від форм, функціонуючих в сукупному платіжному обороті грошей, розрізнюють:

1. безготівковий грошовий оборот;

2. готівково-грошовий обіг.

У залежності від суб'єктів відносин, що беруть участь в сукупному платіжному обороті, розрізнюють:

1. оборот між фізичними особами;

2. оборот між юридичними особами;

3. оборот між юридичними і фізичними особами;

4. оборот між кредитними організаціями, фізичними і юридичними особами;

5. оборот в межах кредитної організації;

6. оборот між центральним банком і кредитними організаціями.

Система сукупного платіжного обороту включає деякі організаційні і регулюючі елементи.

Особлива увага студент повинен приділити змісту сукупного платіжного обороту, який розрізнюється в залежності від типу суспільних відносин. Впланово-розподільної моделі економикипроисходит централізація сукупного платіжного обороту. Існує єдиний емісійний центр, який емітує як готівка, так і безготівкові гроші. Вриночной моделі економикими можемо спостерігати децентралізацію сукупного платіжного обороту, тобто існує два емісійних центри: емісію безготівкових грошей здійснює система кредитних організацій, емісію ж готівки - тільки центральний банк.

Вриночной моделиотсутствует яке-небудь законодавче розмежування сукупного платіжного обороту на безготівковий оборот і готівково-грошовий обіг (свобода вибору платежу), що не можна сказати опланово-розподільній моделі, в якій ми бачимо суворе законодавче розмежування грошового обороту на безготівковий оборот і готівково-грошовий обіг (нормативними актами суворо регламентуються платежі в безготівковій і готівково-грошовій формах).

Впланово-розпорядливої моделими спостерігаємо самостійність безготівкового обороту і готівково-грошового обігу, що не можна сказати ориночной моделі, в якій існує тісний взаємозв'язок безготівкового обороту і готівково-грошового обігу (їх взаємодія через емісію безготівкових грошей (первинна) і емісію готівки (повторна)).

Однією з важливих відмінностей в змісті сукупного платіжного обороту є те, що впланово-розподільної моделисовокупний платіжний оборот обслуговує виключно розподільні відносини, коли вриночной моделион обслуговує ринкові відносини. Якщо впланово-розпорядливої моделиекономики в процесі виробництва створюється не товар, а суспільний продукт (засобу виробництва, предмети споживання, робоча сила; вони не обмінюються через систему ринкових відносин, а розподіляються), те векономической моделисоздается товар (продуктивні сили суспільства обмінюються на ринку).

Важливою проблемою регулювання грошового обороту є задача визначення кількості грошей, необхідних для звертання. Даний закон може бути представлений наступною формулою:

де М - кількість грошей, необхідна для звертання;

Ц - сума всіх цін товарів, послуг;

Про - реальний обсяг випуску;

V - швидкість обороту однойменної грошової одиниці.

Карл Маркс, в свою чергу, визначав кількість грошей, необхідних для звертання, не тільки для функції грошей як засобу звертання, але і для функції грошей як засобу платежу:

де Кобр - сума цін реалізованих товарів,

Ц - сума цін товарів, що реалізовуються,

До - сума цін товарів, проданих в кредит,

По - сума платежів за зобов'язаннями,

Пвз - сума взаимопогашающихся платежів,

V - середнє число оборотів грошей як кошти платежу і звертання.

За допомогою рівняння І. Фішера представники кількісної теорії грошей і прихильники монетаристской концепції визначали кількість грошей, необхідних для звертання:

де M - маса грошей в звертанні,

Р - сума цін товарів,

У - їх об'єм,

V - швидкість звертання грошових знаків.

Згідно з кількісною теорією грошей річний грошовий оборот буде рівний величині валового національного продукту, т. е.:

MV = Р * У

де M - номінальна грошова маса;

V - швидкість звертання грошових знаків;

Р - індекс цін;

У - реальний обсяг випуску.

Величина національного продукту визначає потребу в грошах, а величина грошового обороту - пропозиція грошей. Це рівняння представляє тотожність, і зміна одного з параметрів автоматично приводить до зміни інших. Це означає, що, з одного боку, зростання реального сектора економіки неможливе без зростання грошової маси, а, з іншою, - зміна величини грошової маси повинно відбиватися на номінальній величині валового національного продукту.

Номінальна грошова маса - статистична кількість грошей в звертанні або запас активів в ліквідній формі.

У сучасній російській економіці використовується трохи формул, що визначають об'єм суми грошей, необхідних для звертання. Наприклад:

де До - сума грошей, необхідних для звертання,

Тц - сума цін товарів, що реалізовуються,

Пс - сума платежів, по яких наступив термін,

Звп - сума взаимопогашаемих платежів,

Дп - сума передачі боргів,

Рів - сума цін товарів, реалізованих за іноземну валюту,

Оп - сума відстрочених платежів,

Вп - сума векселів, передисконтованих центральним банком,

ЗІ - швидкість обігу грошей.

По методиці, прийнятій в західній економічній літературі, швидкість обігу готівки можна визначити:

де V - швидкість обігу готівки,

Т - товарооборот,

S - платіжні послуги,

Q - кількість товарів і послуг,

М0 - сума готівки в господарському обороті.

Згідно з практикою Банку Росії швидкість звертання розраховується на базі наступним формулам: Теми контрольних робіт: Поняття і види грошового стандарту. Грошові реформи як спосіб:  Теми контрольних робіт: Поняття і види грошового стандарту. Грошові реформи як спосіб радикального перетворення грошової системи. Порівняльна характеристика систем біметалізм і монометалізма: переваги і недоліки. Цілі створення і основи функціонування
Теми для повторення: Мета аналізу соціально-економічного становища муніципального:  Теми для повторення: Мета аналізу соціально-економічного становища муніципального страхування. Особливості проведення аналізу по галузях. Аналіз розвитку малого бізнесу. Аналіз розвитку житлово-комунального господарства. Аналіз забезпечення соціального захисту
Теми для повторення: Класифікація житлового фонду. Загальна характеристика муніципального:  Теми для повторення: Класифікація житлового фонду. Загальна характеристика муніципального житлового фонду. Повноваження місцевого самоврядування в житлово-комунальній сфері. Місцеве самоврядування в прискоренні будівництва житла. Порядок визнання громадян незаможними для
Теми 5 - 7. Бюджетне право РФ: Поняття бюджетного права РФ, його місце в системі фінансового права.:  Теми 5 - 7. Бюджетне право РФ: Поняття бюджетного права РФ, його місце в системі фінансового права. Зв'язок з іншими інститутами фінансового права і галузями російського права. Система бюджетного права РФ: поняття і структура. Джерела бюджетного права РФ: поняття, склад,
Темпи інфляції, безробіття, ставки податків і банківських кредитів,:  Темпи інфляції, безробіття, ставки податків і банківських кредитів, форми і масштаби державної підтримки бізнесу: безпосередньо впливають на взаємозв'язку організації з постачальниками і споживачами, на поведінку конкурентів. Наприклад, встановлення податкових пільг сприяє притоці капіталу, а отже, полегшує задоволення потреби в
ТЕМП (momentum): визначення Індикатор темпу вимірює величину зміни ціни паперу:  ТЕМП (momentum): визначення Індикатор темпу вимірює величину зміни ціни паперу за певний період. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Інтерпретація індикатора темпу ідентична інтерпретації індикатора ROC (див. стор. 169). Обидва вони показують швидкість зміни ціни паперу, але
До теми 8 «Ринок труда і безробіття»: Трудові ресурси - частина населення, що володіє необхідним:  До теми 8 «Ринок труда і безробіття»: Трудові ресурси - частина населення, що володіє необхідним фізичним здоров'ям, професійними знаннями і навиками, кваліфікацією для виробництва товарів і послуг. Трудові ресурси характеризуються 4 аспектами: демографічний - залежність