На головну сторінку   Всі книги

До теми 2 «Загальні закономірності економічного розвитку. Типи економічних систем»

Потреби і їх класифікація

Потреба - стан незадоволення, потреби в ч. л., яке людина прагне подолати.

Благо - засіб для задоволення потреб, результат виробничої діяльності.

Класифікація потреб

- абсолютні і відносні;

- вищі (повторні) і нижчі (первинні);

- невідкладні і що можуть бути відкладеними;

- прямі і непрямі;

- справжні і майбутні.

Класифікація потреб

(А. Маслоу)

...

Потреба

в самоуважении

Потребу в повазі

Потреба в безпеці

Фізіологічні потреби

(їжа, одяг)

Чинники виробництва і їх характеристика Чинники виробництва діляться на три групи.

Матеріально-речовинні: природні ресурси (земля); капітал (будівлі, споруди, грошові активи, що приносять прибуток).

Людські: труд; підприємницькі здібності (заповзятливість).

Інформація (як окремий чинник виробництва)

Труд - усвідомлена цілеспрямована діяльність людей по перетворенню природних ресурсів з метою задоволення їх потреб.

Робоча сила (РС) - здатність людини до труда (навики, кваліфікація і т. д.). Відтворювання: його фази і типи

Відтворювання - виробництво, що розглядається як безперервний, процес, що постійно відновляється. Фази відтворювання (фази руху продукту)

1 2 3 4

ВИРОБНИЦТВО

як такий РОЗПОДІЛ

(перерозподіл)

РС і засобів виробництва;

продуктів особистого споживання ОБМІН

(діяльністю, продуктами) СПОЖИВАННЯ

(особисте і виробниче)

(Фази 1-4 повторюються знову і знову, на зміну 4 приходить 1)

Типи відтворювання

Просте відтворювання - відтворювання, при якому розміри виробництва, якість продукції, чинники виробництва залишаються незмінними.

Розширене відтворювання - відтворювання, при якому масштаби виробництва, кількість продукції збільшуються і міняються чинники виробництва.

Звужене відтворювання - відтворювання, масштаби якого з кожним подальшим циклом скорочуються характерно для періодів криз. (Приклад: Велика депресія 1929-1933 рр.- ВНП (загальний обсяг товарів і послуг) - 70% від ВНП 1928 р.).

Модель кривої виробничих можливостей (КПВ)

Модель КПВ працює при наступних умовах:

1. Економіка функціонує в умовах повної зайнятості (всі економічні ресурси задіяні повністю).

2. Кількість задіяних ресурсів постійна і незмінна.

3. Технології виробництва незмінні.

2. У економіці виробляється два типи продукції (протилежного призначення - гармати і масло).

КПВ можна побудувати на основі таблиці виробничих можливостей. Таблиця виробничих можливостей

Комбінація

можливостей АВСДЕF

Гармати (шт.) 15 14 12 9 5 0

Масло

(тонн) 0 1 2 3 4 5

Крива виробничих можливостей - перелік альтернативних варіантів виробництва двох груп товарів при даних обмежених ресурсах. Це максимальний обсяг виробництва двох товарів при даних ресурсах (на основі даних, приведених в таблиці виробничих можливостей).

Крива виробничих можливостей

Альтернативна вартість

Витрати упущених можливостей = Альтернативна вартість = Альтернативні витрати = Ставлені витрати - вартість одного товару, виражена у вартості іншого товару, від якого довелося відмовитися.

Власність як економічна категорія

Право власності (і економічне і юридичне трактування) - право контролювати використання певних ресурсів і розподіляти виникаючі при цьому витрати і вигоди.

Власність - привласнення благ в соціально певній формі.

Юридичне поняття власності: власність - право володіння, користування, розпорядження і привласнень.

Економічний зміст власності: власність - система економічних відносин, виникаючих між людьми з приводу володіння, користування, розпорядження і привласнень ресурсами і результатами виробництва.

Форми власності

Приватна (концентрується в одному суб'єктові - фізичній або юридичній (організації) особі).

Кооперативна (об'єднання індивідуальних власників - пайова і без пайова).

Державна (право власності у держави)

Муніципальна (розподільник майна - органи місцевої влади)

Змішана (всередині окремих форм - риси різних форм власності)

Типи економічних систем і їх класифікація

Економічна система - сукупність взаємопов'язаних економічних елементів, створюючих певну цілісну економічну структуру суспільства.

Існує декілька підходів до класифікації економічних систем (використовуючи різні критерії).

1. Формационний підхід (критерій класифікації - спосіб з'єднання виробників зі засобами виробництва або пануюча форма власності на засоби виробництва) - 5 формацій:

- первіснообщинна;

- рабовласницька;

- феодальна;

- капіталістична (включає імперіалізм як стадію);

- комуністична (включає соціалізм).

2. Індустріальний підхід (по мірі индустриально-економи-ческого розвитку суспільства):

- доиндустриальная;

- індустріальна;

- постиндустриальная.

3. Цивилизационний підхід (безліч критеріїв - економічних і неекономічних - національних, релігійних і т. п.):

- традиційна (натуральна);

- командно-адміністративна;

- ринкова;

- соціально-ринкова;

- змішана.

Основні системообразующие елементи економічної системи:

(при цивилизационном підході)

- форма власності;

- форма господарського координаційного механізму;

- організаційна форма господарської діяльності;

- конкретні економічні зв'язки між господарюючими суб'єктами.

Координаційний механізм - механізм, за допомогою якого відбувається координація вибору, здійснюваного людьми в процесі щоденної господарської діяльності.

Типи координаційного механізму:

- ринковий;

- державне планування;

- традиції і звичаї.

Традиційна система - існує в слаборазвитих країнах, базується на слаборазвитих технологіях суспільного виробництва, широкому застосуванні ручного труда. Тип системи заснований на громадській власності, переважає натурально-громадське господарство.

Координаційний механізм - традиції. Переважає кастове ділення. Система характеризується многоукладностью економіки (одночасно існує багато різних форм господарства - дрібнотоварне господарство, дрібна приватна власність, особистий труд власників, бере участь іноземний капітал). Роль держави активна. (Приклад - африканські і латиноамериканские країни).

Командно-адміністративна система (планова, державна) - біля 80 років існувала в країнах соціалізму, Росії. Державна форма власності. Координаційний механізм - централізованого планування. Зрощення законодавчої, виконавчої і партійної влади. Всі народногосподарські плани приймалися на партійних з'їздах.

Нестачі командно-адміністративної системи:

- відсутній зворотний зв'язок: споживач-держава;

- центр є власником-монополістом;

- відсутня мотивація виробників;

- споживачі позбавлені права вибору;

- заробітна плата не є стимулом до підвищення продуктивності труда;

- пряме примусове використання труда (використання труда укладених);

- пригнічена інфляція;

- дефіцит;

- розвинена тіньова економіка;

- закритость економіки (залізна завіса).

Витратний характер командно-економічної системи - відсутність економічної відповідальності за неефективне використання ресурсів.

Ринкова система (ринок) заснована на приватній власності, свободі економічного вибору, конкуренції. Координаційний механізм - ринковий механізм освіти, система економічних відносин, що складається з приводу задоволення потреб людей шляхом купівлі-продажу товарів і послуг (певним чином організований обмін - бартер (Т - Т) або (Т - Д - Т) обмін з участю грошей). Суб'єкти - держава. Виробники, споживачі. Прикладом є (в чистому вигляді рідко зустрічається) фондовий ринок, ринок сільськогосподарської продукції.

Соціально орієнтована ринкова система - ринкова система з розвиненим механізмом соціального захисту (європейські країни - Швеція).

Змішана система - суміщає в собі відразу риси декількох економічних систем (приклад - перехідні економіки).

Література

1. Бориса Е. Б. Економічеська теорія: Учеб.- М.: Юристъ, 1997.- 568 з.

2. Бориса Е. Ф. Економічеська теорія: Курс лекцій для студентів вищих учбових заведений.- М., 1996.- 476 з.

3. Гуськова М. Ф. Економіка: 100 питань - 100 відповідей: Навчань. пос. / М. Ф. Гуськова, П. Ф. Стерліков, Ф. Ф. Стерликов.- М.: ВЛАДОС, 1999.- 278 з.

4. Курс економічної теорії. / Під ред. М. Н. Чепуріна, Е. А. Ки-сельовой - Киров, 1994, 1998.- 624 з.

5. Курс економічної теорії: Навчань. пос./ Під ред. А. В. Сидоровича.- СПб.: Економічна школа, 1997.

6. Макконнелл До., Брю С. Економікс. Принципи, проблеми і политика.- В 2 т. / Пер. з англ.- М.: Республіка, 1995.

7. Основи теорії перехідної економіки: ввідний курс. Навчань. пос. / Під ред. Е. А. Кисельовой, М. Н. Чепурина.- Киров, 1996.- 319 з.

8. Практична допомога до семинарским занять по економічній теорії: Навчань. пос. / Під ред. В. Д. Камаева.- М.: ВЛАДОС, 1998.- 270 з.

9. Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш. Учебний економічний словник: 3000 терминов.- М.: АЙРИС-ПРЕС, 1999.- 412с.

10. Самуельсон П. Економіка: У 2 т. / Пер. з англ.- М.: Алгон, 1994, 1997.

11. Хейне П. Економічеський образ мислення / Пер. з англ.- М.: Изд-у «Справу», 1992.- 704 з.

12. Економіка перехідного періоду./ Під ред. В. В. Радаєва, А. В. Бузгаліна: Навчань. пос.- М.: Изд-у МГУ, 1995.- 415 з.

13. Економіка: Навчань. / Під ред. А. С. Булатова.- М.: БЕК, 1995.- 695 з. Періодичні видання

Журнали. 1998-2003

Питання економіки.

Російський економічний журнал.

Газети. 1998-2003

Економіка і життя.

Фінансова газета. 1. 1 Теми рефератів.: Суть і функції грошей: 1.1. Історія походження грошей. 1.2.:  1. 1 Теми рефератів.: Суть і функції грошей: 1.1. Історія походження грошей. 1.2. Квазіденьги. 1.3. Електронні гроші. 1.4. Еволюційні форми грошей. Грошова система, грошова маса 2.1. Типи і види грошових систем. 2.2. Грошова система административно
Теми 1.6.- 1.7. Правове положення кредитних організацій. Поняття:  Теми 1.6.- 1.7. Правове положення кредитних організацій. Поняття банківської діяльності. Створення кредитних організацій: Практичне заняття - 6 годин Питання, належні розгляду: Поняття і види кредитних організацій. Комерційний банк як кредитна організація. Небанківські кредитні організації. Виняткова компетенція кредитних організацій. Поняття
2. ТЕМИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ:  2. ТЕМИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ: Курсова робота являє собою і має на меті більш глибоке вивчення одного їх напрямів финансо-кредитних відносин держави і організацій і детальне опрацювання найбільш актуальних проблем грошової, фінансової і кредитної систем. Тема
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ: Маркетингова діяльність фірми (оизводственной, збутової,:  ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ: Маркетингова діяльність фірми (виробничої, збутової, оптової, роздрібної і т. п.). Принципи і методи організації маркетингу (на прикладі конкретної фірми). Організація і функціонування маркетинговою (консалтинговой або рекламної)
Теми для повторення: Місцеві фінанси в бюджетній системі Росії. Співвідношення централізації:  Теми для повторення: Місцеві фінанси в бюджетній системі Росії. Співвідношення централізації і децентралізація бюджетних доходів і витрат. Моделі побудови місцевих фінансів. Зведений фінансовий баланс території, його структура і призначення. Бюджетні повноваження місцевого
Теми 5 - 7. Бюджетне право РФ: Поняття бюджетного права РФ, його місце в системі фінансового права.:  Теми 5 - 7. Бюджетне право РФ: Поняття бюджетного права РФ, його місце в системі фінансового права. Зв'язок з іншими інститутами фінансового права і галузями російського права. Система бюджетного права РФ: поняття і структура. Джерела бюджетного права РФ: поняття, склад,
4.4. Темп стійкого зростання: Важливою задачею управління капіталом є збереження фінансового:  4.4. Темп стійкого зростання: Важливою задачею управління капіталом є збереження фінансової рівноваги підприємства в процесі економічного розвитку. Забезпечення такої рівноваги базується на використанні моделі стійкого економічного зростання підприємства, яка