На головну сторінку   Всі книги

До теми 5. «Система національних рахунків і основні макроекономічні показники»

Система національних рахунків (СНС) - міжнародний стандарт оцінки основних макроекономічних показників країни. Її складовими частинами є наступні показники:

Загальний рівень цін - середній рівень цін широкої групи товарів, що вимірюється за допомогою індексу цін.

Індекс цін виражає відносну зміну середнього рівня цін за певний період. Визначається по формулі:

Процентна ставка - характеризує витрати використання грошових коштів підприємцями і винагорода за використання грошей споживчим сектором.

Ставки відсотка знаходяться під впливом ринкового механізму: якщо пропозиція грошей меншає, то процентні ставки збільшуються, і навпаки. Розрізнюють номінальні і реальні процентні ставки.

Зайнятість - співвідношення між чисельністю дорослого працездатного населення, що має роботу, і чисельністю безробітних в даній економічній системі. Основним показником для числення безробіття і для оцінки зайнятості є норма безробіття.

Національний обсяг виробництва - обсяг продукції і послуг, виробленої в суспільстві за певний період часу. Чисельно виражається показниками:

ВНП (валовий національний продукт) - сумарна ринкова вартість всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених в країні за рік. ВНП вимірює вартість продукції, зробленої чинниками виробництва, що знаходяться у власності громадян даної країни (резидентів), в тому числі і на території інших країн.

Кінцевими товарами і послугами є ті їх них, які придбаваються протягом року для кінцевого споживання і не використовуються для проміжного споживання (т. е. для виробництва інших товарів і послуг).

ВВП (валовий внутрішній продукт) - вартість кінцевої продукції, зробленої на території даної країни за певний період, незалежно від того, знаходяться чинники виробництва у власності резидентів даної країни або належать іноземцям (нерезидентам).

ВВП = ВНП - ЧЕ. (ЧЕ = Е - І)

ЧНП (чистий національний продукт) - ВНП за вирахуванням тієї частини зробленого продукту, яка необхідна для заміни засобів виробництва, зношених в процесі випуску продукції (амортизаційні відрахування). ЧНП = ВНП - амортизаційні відрахування

Особистий дохід (ЛД) - весь дохід, запрацьований або отриманий окремими особами. Він йде на споживання, зберігання, сплату податків.

Дохід, що Розташовується - дохід від сплати податків + платежі з бюджету. Розподіляється на споживання і зберігання.

Існує три способи вимірювання ВНП (ВВП):

по витратах (метод кінцевого використання);

по доходах (розподільний метод);

по доданій вартості (виробничий метод).

«Балансовий метод» - доходи = витрати.

При розрахунку ВНП по витратах підсумовуються витрати всіх економічних суб'єктів: домашніх господарств, фірм, держави і іноземців:

ВНП = З + I + G + Xn,

де З - особисті споживчі витрати, що включають витрати домохозяйств на придбання товарів тривалого користування і поточного споживання, на послуги, але не включаючі витрати на купівлю житла;

I - валові інвестиції, що включають виробничі капіталовкладення або інвестиції в основні виробничі фонди (витрати фірм на придбання нових виробничих підприємств і обладнання); інвестиції в житлове будівництво; інвестиції в запаси (зростання запасів враховується зі знаком «+», зменшення - зі знаком «-»). Валові інвестиції = чисті інвестиції + амортизація.

Інвестиції - витрати на нове будівництво або купівлю нового обладнання.

G - державні закупівлі товарів і послуг, наприклад, на будівництво і зміст шкіл, доріг, армії і державного апарату.

Xn - чистий експорт (Е - І).

У ВНП не включають:

1. Трансфертні платежі (державні і приватні). Державні трансферти - виплати державних органів, не пов'язані з рухом товарів і послуг (перерозподіл державних доходів - пенсії, допомоги, виплати по соціальному страхуванню і т. д.). Приватні трансферти - бізнесу (добродійні внески) і домохозяйств (що присилаються батьками студентам грошові суми);

2. Витрати на придбання товарів, зроблених в попередні роки, і витрати на купівлю проміжних продуктів;

3. Витрати на придбання потриманих речей (повторний ринок);

5. Витрати, пов'язані з купівлею цінних паперів.

При підрахунку ВНП по доходах підсумовуються всі види факторних доходів, а також два компоненти, що не є доходами:

- амортизаційні відрахування

- чисті непрямі податки на бізнес (податки - субсидії).

У склад ВНП входять наступні факторние доходи:

- заробітна плата (оплата труда найманим працівникам);

- доходи власників (доходи некорпоративних підприємств, дрібних магазинів, ферм і т. п.);

- рентні доходи;

- прибуток корпорацій (залишається після оплати труда і відсотків за кредит);

- чистий відсоток (різниця між процентними платежами фірм іншим секторам економіки і процентними платежами, отриманими фірмами від інших секторів - домохозяйств, держави).

Підрахунок ВНП виробничим методом - підсумовується вартість, додана на кожній стадії виробництва кінцевого продукту.

Додана вартість - різниця між вартістю продукції, зробленою фірмою, і сумою, сплаченою іншим фірмам за придбану сировину, матеріали і т. п. (т. е. за проміжну продукцію). Величина ВНП - сума доданої вартості всіх виробляючих фірм. Цей метод дозволяє врахувати внесок різних фірм і галузей в створення ВНП.

Виключення проміжної продукції дозволяє вирішити проблему двійчастого рахунку.

Для економіки загалом сума всієї доданої вартості повинна бути рівна вартості кінцевих товарів і послуг.

У Росії в цей час найбільш доступною інформацією є дані про виробництво товарів і послуг, що збираються Державним комітетом по статистиці на базі статистичної звітності підприємств.

Гіпотетичні дані про взаємозв'язок різних показників національного доходу (в грошових одиницях)

Доходи

Вимірювання ВНП по сумі витрат

Метод потоку товарів Розподіл

Вимірювання ВНП по сумі доходів

Метод потоку витрат

Особисті споживчі витрати 3226 Об'єм спожитого капіталу 505

Валові приватні внутрішні інвестиції 765 Непрямі податки на бізнес 393

Державні закупівлі товарів і послуг 964 Заробітна плата 2905

Чистий експорт - 93 Орендна плата 20

ВНП 4862 Відсотки 392

Амортизаційні відрахування - 505 Доходи від індивідуальних вкладень 325

ЧНП 4357 Податки на прибуток корпорацій 145

Непрямі податки на бізнес - 393 Дивіденди 98

Національний дохід 3964 нерозподілений прибуток корпорацій 177

Внески на соціальне страхування - 445 ВНП 4862

Податки на прибуток корпорацій - 145

Трансфертні платежі 768

Особистий дохід 4142

Індивідуальні податки - 590

дохід, що Розташовується 3552

Номінальний ВНП - розраховується в цінах поточного року.

Реальний ВНП - в порівнянних (постійних, базисних) цінах, що дає можливість оцінити зміну фізичного обсягу випуску за певний проміжок часу.

На величину номінального ВНП впливають два процеси:

а) динаміка реального обсягу виробництва;

б) динаміка рівня цін.

Реальний ВНП розраховується за допомогою коректування номінального ВНП на індекс цін:

ВНП р = ВНП н / Індекс цін

Якщо величина індексу цін менше 1, то відбувається коректування номінального ВНП у бік збільшення, який називається инфлированием. Якщо величина індексу цін більше 1, то відбувається дефлирование - коректування номінального ВНП у бік зниження.

Для визначення показника платежів, отриманих при виробництві ВНП в даному році (загального об'єму з/п, %, прибутки і ренти), необхідно з ЧНП відняти непрямі податки на підприємств.

Держава, стягуючи непрямі податки з підприємств, нічого не вкладає у виробництво, тому його не можна розглядати як постачальника економічних ресурсів. Таким чином виходить НД.

НД = ЧНП - непрямі податки на бізнес = з/п + % + прибуток + рента

З точки зору власників ресурсів - НД є вимірювачем їх доходів від участі у виробництві за поточний період. Підприємства розглядають НД як показник, що відображає рівень цін на чинники виробництва або ресурси.

НД менше ВНП на величину непрямих податків і амортизаційних відрахувань від вартості основного капіталу. Чинники зростання НД:

- кількість і якість природних ресурсів;

- кількість і якість трудових ресурсів;

- об'єм основного капіталу;

- технології.

Література

1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроекономіка: Навчань. / Під общ. ред. А. В. Сидоровича.- 2-е изд., перераб. і доп.- М.: Изд-у «Справу», «Сервіс», 1999.- 415 з.

2. Албегова И. М. і інш. Державна економічна політика: досвід переходу до ринку / Під. общ. ред. А. В. Сидоровича.- М.: Изд-у «Справу», «Сервіс», 1998.- 319 з.

3. Гуськова М. Ф. Економіка: 100 питань - 100 відповідей: Навчань. пос. / М. Ф. Гуськова, П. Ф. Стерліков, Ф. Ф. Стерликов.- М.: ВЛАДОС, 1999.- 278 з.

4. Костюк В. Н. Макроекономіка: Курс лекций.- М.: Центр, 1998.- 384 з.

5. Курс економічної теорії: Навчань. / Під общ. ред. М. Н. Чепуріна, Е. А. Кисельовой; МГИМО.- 4-е изд., доп. і перераб.- Киров: АСА, 1999.- 743 з.

6. Курс економічної теорії: Навчань. пос. / Рук. і науч. ред. А. В. Сидорович.- СПб.: Економічна школа, 1997.

7. Луссе А. В. Макроекономіка: Навчань. пос.- 2-е изд., испр.- СПб.: Питер, 1999.- 240 з.

8. Макконнелл До., Брю С. Економікс. Принципи, проблеми і політика: У 2 т. / Пер. з англ.- М.: Республіка, 1992.

9. Менкью Н. Макроекономика.- М.: МГУ, 1994.- 736с.

10. Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш. Учебний економічний словник: 3000 терминов.- М.: АЙРИС-ПРЕС, 1999.- 412 з.

11. Райхлин Е. Основи економічної теорії: Фінансово-грошова ситема.- М.: Наука, 1999.- 288 з.

12. Російський статистичний щорічник: Стат. сб. / Держкомстат Россиї.- М., 1999.- 621 з.

13. Селіщев А. С. Макроекономіка: Навчань. / Під ред. А. І. Леусского.- СПб.: Питер, 2000.- 439 з.

14. Економіка: Навчань. / Під ред. А. С. Булатова.- М.: БЕК, 1995.- 695 з.

Періодичні видання

Журнали. 1998-2003

Питання економіки

Російський економічний журнал.

Газети. 2003

Російська газета.

Економіка і життя.

Інтернет

Поточний архів Державного комітету РФ по статистиці //www/rbc.ru/gks, www.gks.ru/. 5.1 Теми рефератів: 1. Ринок цінних паперів 1.1 Формування і становлення ринку цінних:  5.1 Теми рефератів: 1. Ринок цінних паперів 1.1 Формування і становлення ринку цінних паперів в Росії. 1.2 Організація ринку цінних паперів. 1.3 Фондова біржа і її діяльність. 1.4 Фондовий ринок Росії. 1.5 Позабіржовий ринок. 1.6 Види операцій на ринку цінних паперів 1.7
3.1 Теми рефератів.: 1. Державні фінанси і державний бюджет. 1.1.:  3.1 Теми рефератів.: 1. Державні фінанси і державний бюджет. 1.1. Державний кредит. 1.2. Державний борг. 1.3. Державний бюджет і його функції. 1.4. Роль державних фінансів в фінансовій системі країни. 1.5. Бюджет РФ на майбутній
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: Суть, функції і роль грошей в ринковій економіці. Теорії грошей.:  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: Суть, функції і роль грошей в ринковій економіці. Теорії грошей. Грошова система РФ. Грошові системи зарубіжних країн (по вибору слухачів). Закони грошового обігу. Грошова маса. Інфляція: суть, форми вияву і методи
2. ТЕМИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ:  2. ТЕМИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ: Курсова робота являє собою і має на меті більш глибоке вивчення одного їх напрямів финансо-кредитних відносин держави і організацій і детальне опрацювання найбільш актуальних проблем грошової, фінансової і кредитної систем. Тема
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ: Економічна теорія: методологія, методи, предмет, основна:  ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ: Економічна теорія: методологія, методи, предмет, основні функції. Етапи розвитку економічної теорії і її основні напрями. Потреби, блага, ресурси. Економічний вибір. Альтернативность використання ресурсів і поняття ефективності
Теми для повторення: Класифікація житлового фонду. Загальна характеристика муніципального:  Теми для повторення: Класифікація житлового фонду. Загальна характеристика муніципального житлового фонду. Повноваження місцевого самоврядування в житлово-комунальній сфері. Місцеве самоврядування в прискоренні будівництва житла. Порядок визнання громадян незаможними для
Темпи зростання ВНП: На мал. 17.16 позначені: А - точка максимального спаду; Би - точка:  Темпи зростання ВНП: На мал. 17.16 позначені: А - точка максимального спаду; Би - точка піку підйому. Рецессия - це спад обсягу національного виробництва, що продовжується 6 місяців і довше. Депресія - спад обсягу національного виробництва, що супроводиться високої