На головну сторінку   Всі книги

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Державні фінанси в будь-якій країні є основою для здійснення покладених на державу функцій.

Система державних фінансів в Україні включає в себе наступні елементи: бюджет (державний і місцевий); фінанси державних підприємств; державні цільові фонди; державний кредит; державні резерви. Основою системи державних фінансів в країні, безперечно, є бюджет. Бюджетна система України є дворівневою і являє собою сукупність державного і місцевих бюджетів. Державний бюджет приймається щорічно ВР України, підписується Президентом України.

У 2010 р. склалася нестандартна ситуація: бюджет був прийнятий лише в квітні. У першому кварталі поточного року державний бюджет виконувався по тимчасовому кошторису і відповідно до положень урядової постанови від 29.12.2009 № 1414 «Про заходи щодо організації бюджетного процесу в 2010 році».

Згідно із законом «Про державний бюджет України на 2010 р.» від 27.04.2010 м. № 2154-VI, доходи були затверджені в сумі 252,7 млрд грн., витрати - 303,7 млрд грн.

Доходи державного бюджету за дев'ять місяців поточного року становили 162664 млн грн., або 67,7% річних об'єми. Витрати державного бюджету за звітний період проведені в сумі 215164,6 млн грн., або 68,7% річних планових об'єми.

Уперше за останні десять років державний бюджет виконувався в умовах затвердження ВР України Державної програми економічного і соціального розвитку на 2010 р. Програма передбачає відновлення стійкого зростання економіки. Реальний валовий внутрішній продукт зріс з 4,9% в січні-березні поточного року до 5,4% в січні-червні, в той час як в минулому році спад складав відповідно 20,2% і 19%.

На оздоровлення державних фінансів негативно впливали системні проблеми податкової і бюджетної політики, зокрема:

переплати податків і зборів до державного бюджету, протягом січня-вересня зросли на 212,2 млн грн., або 1,5%, і на 01.10.2010 м. становили 14518,8 млн грн.;

податковий борг, навіть при умовах розстрочки податкових зобов'язань і списання боргів в сумі 18 млрд 579,9 млн грн., зріс і становив 13128,5 млн грн.;

питому вагу поточних витрат державного бюджету становила 95%;

своєчасне і в повному об'ємі виконання Пенсійним фондом зобов'язань по виплаті пенсій відбувалося за рахунок засобу державного бюджету і єдиного казначейського рахунку;

фінансування державного бюджету відбувалося в значному об'ємі за рахунок державних заимствований, які становили 98584,4 млн грн., або 83,8% плани. При цьому 80% здійснювалися середньо і короткострокові державні запозичення, що веде до зростання боргового навантаження і спонукає подальше проведення заимствований для рефінансування накопичених боргів;

залучені банками ресурси прямували, переважно, не на кредитну підтримку підприємств, а на придбання облігацій внутрішньої державної позики, т. е. на фінансування дефіциту державного бюджету;

внаслідок значних об'ємів державних заимствований, в тому числі для відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики, державний борг збільшився на 79993,1 млн грн., або 35,2%, - до 306989,4 млн грн.;

спостерігалося зростання об'ємів трансфертів з державного бюджету, питома вага яких в доходах місцевих бюджетів збільшилася в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4,7% і досягла 49,8%, а в окремих регіонах перевищив 70%.

За останні роки динаміка зростання державного боргу придбала значні темпи. У світовому рейтингу країн з найбільшим приростом заимствований Україна помістилася 13. Приріст державного боргу за 2008-2009 рр. склав більше ніж по 100 млрд грн., тенденції зберігаються і в 2010 р.: приріст за 9 місяців становить вже 86 млрд грн. Витрати на обслуговування і погашення государствен- ного боргу також стрімко зростають і закладають великі ризики відносно їх своєчасного і повного виконання.

Державний борг з початку 2010 р. збільшився на 79993,1 млн грн., або 35,2% - до 306989,4 млн грн. Державний внутрішній борг збільшився на 43149,5 млн грн., або 47,4%, - до 134219,6 млн грн., внаслідок перевищення в 3,9 разу державних внутрішніх заимствований над погашенням внутрішнього боргу. Державний зовнішній борг в результаті отриманням комерційного кредиту, частини першого транша кредиту «Стенд-бай» МВФ для фінансування загального фонду державного бюджету, позик міжнародних фінансових організацій для впровадження проектів розвитку зріс на 36843,6 млн грн., або 27,1%, - до 172769,8 млн грн.

Гарантований державою борг внаслідок отримання Національним банком частини кредиту МВФ і отримання позичальниками гарантованих державою кредитів збільшився на 6403,9 млн грн., або 7%, - до 97311,7 млн гривень. Стрімко зростає і борговий тягар з розрахунку на одного громадянина. У вересні 2010 р. на кожного громадянина вже доводилося понад 1 тис. долл. (майже 8,5 тис. грн.) боргових зобов'язань. Накопичений державний борг уперше перетнув помітку в 50 млрд долл., яка майже в 1,4 рази перевищує золотовалютние резерви держави, сформовані Національним банком.

Одним з найбільших державних фондів України є Пенсійний. Управління системою загальнообов'язкового державного пенсійне страхування встановлено на Пенсійний фонд, який діє як центральний орган виконавчої влади

Бюджет Пенсійного фонду відповідно ст. 71 закону № 1058 від 09.07.2003 м. «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» затверджується Кабінетом Міністрів України. До джерел формування засобу Пенсійного фонду ст. 72 віднесено, зокрема, страхові внески, засобу державного бюджету і державних цільових фондів, суми фінансових і адміністративних санкцій, застосованих за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків і використання коштів, а також добровільні внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Напрями використання коштів певні ст. 73 включають виплату пенсій в солідарній системі; надання соціальних послуг; фінансування адміністративних витрат. У разі виникнення дефіциту для фінансування виплати пенсій в солідарній системі, для забезпечення виплати пенсій в розмірі, передбаченого ст. 28, т. е. в мінімальному, такий дефіцит, відповідно ст. 113, покривається за рахунок засобу державного бюджету.

Найбільшу частинку в структурі страхових внесків (91%) представляють нарахування по тарифу 33,2%. Загалом за 2009 р. середній тариф нарахованих страхових внесків становив 34,5%. У структурі фонду оплати труда найбільша частинка належить підприємствам і організаціям недержавних форм власності (50%), найменша - платникам спрощеної системи оподаткування (3,5%). Найбільшими фондообразующими регіонами (більше за 50%) є м. Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Харківська і Луганська області. Доходи фонду в 2009 р. становили 148372,7 млн грн., витрати - 165590 млн грн.

У 2009 р. об'єми доходів і витрат бюджету Пенсійного фонду в співвідношенні до загальних об'ємів доходів і витрат Державного бюджету України досягли 66-60%. У структурі надходжень до бюджету Пенсійного фонду питома вага коштів державного бюджету становила 39,8%. На сьогодні Пенсійний фонд трансформується в державний фонд, значно залежний від засобу державного бюджету і залишається актуальним питання про підвищення пенсійного віку. Але необхідно, передусім, знизити податкове навантаження на оплату труда, і нарахування на заробітну плату, які становлять 33,2%.

З 2004 р. в Україні введений податок з доходів фізичних осіб, який прийшов на зміну прибутковому податку. З введенням цього податку істотно знизилося навантаження на заробітну плату - з 20% до 13%. Але нарахування на заробітну плату були навіть підвищені. Це є основною причиною того, що значна частина підприємств не показує реально нараховану своїм працівникам заробітну плату, що в свою чергу істотно впливає на недоотримання коштів Пенсійним фондом.

Валиева Е. Н., д-р екон. наук, професор Теоретична дисперсія вибіркового середнього: Якщо дві змінні незалежні (отже, їх сукупна:  Теоретична дисперсія вибіркового середнього: Якщо дві змінні незалежні (і отже, їх сукупна ковариация дорівнює нулю), то теоретична дисперсія суми цих змінних буде рівна сумі їх теоретичних дисперсій: pop. var (х + у) = pop. var (х) +
2. Теоретична частина курсової роботи: Метою написання теоретичної частини курсової роботи є:  2. Теоретична частина курсової роботи: Метою написання теоретичної частини курсової роботи є самостійне дослідження студентами окремих питань управління фінансами на основі аналізу різних джерел інформації. Питання для самостійного опрацювання студентами: 1.
Теорема Лагранжа (теорема про середнє диференціального числення).:  Теорема Лагранжа (теорема про середнє диференціального числення).: Нехай функція f (х) безперервна на відрізку [a;][b] і диференціюється у внутрішніх точках цього відрізка. Тоді всередині відрізка [a;][b] існує принаймні одна точка з, така, що для неї виконується рівність f (b) - f (a) = f' (з)(b - a).
Теорема Р. Коуза: виглядає так: «У умовах довершеної кон- куренції приватні і:  Теорема Р. Коуза: виглядає так: «У умовах довершеної кон- куренції приватні і соціальні витрати рівні». Якщо права соб- ственности ясно визначені і наказані, якщо люди згодні твердо дотримуватися результатів добровільного обміну, то ника- ких зовнішніх
Теорема Декарта.: Число позитивного коріння многочлена f (х), що зараховується стільки:  Теорема Декарта.: Число позитивного коріння многочлена f (х), що зараховується стільки разів, яка кратність кожного кореня, дорівнює числу змін знаків в системі коефіцієнтів цього многочлена (рівні нулю коефіцієнти не враховуються) або менше цього числа на парне
6. Тіньова економіка. Національна економічна безпека:  6. Тіньова економіка. Національна економічна безпека: Тіньова економіка являє собою частину неформальної економіки, яка характеризує сукупність господарських відносин, що не відображаються в офіційній звітності і формальних контрактах або що відображаються явно неадекватним образом. Одна частина
ТЕНДЕНЦІЯ ДО ЗМЕНШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РОЗПОДІЛУ ПРАЦІ І ЇЇ:  ТЕНДЕНЦІЯ ДО ЗМЕНШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РОЗПОДІЛУ ПРАЦІ І ЇЇ НАСЛІДКУ : Вже в період між першою і другою світовими війнами в більшості капіталістичних країн спостерігалося прагнення скоротити ввезення з-за кордону, а можлива більша кількість видів товарів проводити всередині країни. Це прагнення мало дві