На головну сторінку   Всі книги

Тенденції заміщення готівки платежів безготівковими

У останні два десятиріччя в більшості країн активізувався процес «обезналичивания» роздрібних платежів, знижується частка готівки в грошовій масі (див. мал. 6). Це пов'язано з розвитком електронних платіжних систем: зростанням швидкості передачі інформації між банками, точками продажу і споживачами.

Паралельно з процесом витиснення готівки грошових коштів змінюється структура безготівкових, платіжних інструментів. Зокрема, як відмічалося вище, в більшості розвинених країн знижується роль чеков18 (див. мал. 6).

Структура використання безготівкових платіжних інструментів

населенням і підприємствами (в % до загального числа трансакцій),

частка готівки (МО) в грошовому агрегаті Ml (в %)

Джерела: Банк міжнародних розрахунків; International Financial Statistics (IMF).

Рис. 6

Скорочення значущості чеків, по-перше, пов'язано із зростанням доступності коштів на банківському рахунку незалежно від часу роботи банківських офисов19. Це стало можливе завдяки поширенню дистанційного банківського обслуговування (ДБО): банко18

В 1992-2009 рр. частка чеків в загальному числі безготівкових платежів, довершених не банками, скоротилася в США з 81 до 22%, у Франції - з 51 до 20%, в Великобританії - з 45 до 8%, в Німеччині - з 9% майже до 0.

19 Раніше у відсутність дистанційного банківського обслуговування чек був єдиним інструментом здійснення платежів з банківського рахунку в будь-який зручний для платника момент.

87

матів, інтернет-, мобільний і телефонний банкинга. По-друге, оскільки обслуговування чекового обороту (особливо паперових чеків) зв'язане зі значними витратами, його витиснення було підтримане на державному рівні і ініціативами на микроуровне (банків, торгових підприємств).

Витиснення паперових чеків відбувається як мінімум двома шляхами. У країнах Західної Європи зусиллями регуляторів, банків і компаній чеки цілеспрямовано заміняються (аж до часткової заборони)20 іншими безготівковими платіжними інструментами, а в США стимулюють трансформацію паперових чеків в їх електронні

аналоги21.

Частка чеків в більшості країн знижується за рахунок зростання числа платежів з використанням платіжних карт (в деяких країнах також за рахунок прямих грошових переказів, див. мал. 6). Зростанню привабливості карт сприяло розширення спектра платіжних послуг, що надається (ДБО, перекази з карти на карту і інш.).

Період найбільшого поширення чеків в розвинених країнах співпав з переходом нашої країни до ринкової економіки. Оскільки це супроводилося падінням довір'я до фінансової системи, чеки і ряд інших платіжних інструментів не отримали розвитку в Росії. У 2000-е роки на формування роздрібної безготівкової платіжної системи вплинула відмова від чеків в розвинених країнах.

У цей час серед інструментів безготівкових платежів в Росії переважають кредитові перекази. При цьому швидко зростає частка карткових платежів - майже на 10 п. п. за чотири роки (див. мал. 6). З початку 1990-х років зберігається висока частка готівки грошових коштів: частка МО в Ml коливається в інтервалі 45-55%. Все це свідчить про значний потенціал зростання безготівкових, зокрема карткових, платежів в Росії. Однак для його реалізації потрібно цілеспрямовані зусилля з боку держави і ключових учасників ринку.

Чинники розвитку систем безготівкових роздрібних платежів

На базі досліджень в області стимулювання систем безготівкових роздрібних платежів можна виділити три групи чинників, що надають значущий вплив на структуру грошових активів населення: еволюційні, каталізатори і «пляшкові горлишки» (bottle necks) (див. табл. 1).

Очевидно, політика по стимулюванню розвитку систем безготівкових роздрібних платежів повинна фокусуватися на другій (каталізатори) і третій («пляшкові горлишки») групах чинників, оскільки вони здатні забезпечити найбільший ефект в прийнятні терміни. Відмітимо, що переваги населення відносно форм і інструментів зберігання заощаджень (друга група) можуть істотно змінюватися під впливом інструментів грошово-кредитної політики.

20 Наприклад, в Великобританії торгово-сервісні підприємства (аптеки, автозаправки і інш.) перестають приймати чеки до оплати, а постачальники послуг беруть підвищену комісію за оплату будь-яким платіжним інструментом, крім прямого дебетування.

21 У 2004 р. був ухвалений закон Check 21 Act, що дозволяє конвертацію паперового чека в електронний образ («усікання») і що зобов'язує банки приймати до оплати «замінник» чека (substitute check) в електронному вигляді.

88 Теоретична і практична значущість дослідження:  Теоретична і практична значущість дослідження: Сформульовані в диссертационном дослідженні висновки і пропозиції можуть бути використані з метою вдосконалення законодавства про відповідальність за порушення банківського законодавства, в правоприменительной практиці Банку Росії і
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПАСИВНИХ СОЛІДАРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ:  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПАСИВНИХ СОЛІДАРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ: Згідно з абзацом першим пункту 1 статті 308 «Сторони зобов'язання» ГК РФ в зобов'язанні як кожна з його сторін - кредитора і боржника - можуть брати участь одне або одночасне декілька осіб. Статті 323-325 ГК РФ, регулюючи загальні проблеми,
Теоретична і методологічна основа дослідження.:  Теоретична і методологічна основа дослідження.: У процесі дослідження автор спирається на роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених проблемам макроекономічного регулювання, державного управління економікою, формування і проведення грошово-кредитної політики,
2. Теоретична частина курсової роботи: Метою написання теоретичної частини курсової роботи є:  2. Теоретична частина курсової роботи: Метою написання теоретичної частини курсової роботи є самостійне дослідження студентами окремих питань управління фінансами на основі аналізу різних джерел інформації. Питання для самостійного опрацювання студентами: 1.
4. ТЕОРЕМА КОУЗА: Стаття Рональда Коуза lt; Проблема соціальних издержекgt; була:  4. ТЕОРЕМА КОУЗА: Стаття Рональда Коуза lt; Проблема соціальних издержекgt; була опублікована в 1960 р. (22). Час її появи, парадоксальність основного висновку, велика кількість темних місць в аргументації, що відкривали багаті можливості для самих різних
Теорема Гаусса-Маркова: У огляді ми розглядали оцінки невідомого математичного:  Теорема Гаусса-Маркова: У огляді ми розглядали оцінки невідомого математичного очікування ц випадкової величини х за даними вибіркових спостережень. Хоч ми інтуїтивно використали в якості оцінки для р вибіркове середнє х, було показано, що воно є лише однією
6. Тіньова економіка. Національна економічна безпека:  6. Тіньова економіка. Національна економічна безпека: Тіньова економіка являє собою частину неформальної економіки, яка характеризує сукупність господарських відносин, що не відображаються в офіційній звітності і формальних контрактах або що відображаються явно неадекватним образом. Одна частина