На головну сторінку   Всі книги

6. Тіньова економіка. Національна економічна безпека

Тіньова економіка являє собою частину неформальної економіки, яка характеризує сукупність господарських відносин, що не відображаються в офіційній звітності і формальних контрактах або що відображаються явно неадекватним образом.

Одна частина неформальної економіки знаходиться на «світлу» і включає сегменти, які вписуються в чинне законодавство або йому не суперечать. Інша її частина - тіньова економіка вступає протиріччя з існуючими законодавчими встановленнями.

По рівню і мірі легальності здійснюваної діяльності тіньова економіка поділяється на: неофіційну, фіктивну, кримінальну.

Неофіційна («сіра») економіка охоплює легальні види діяльності, частіше в сфері послуг (наприклад, медична допомога на будинку і т. д.), але супроводиться прихованням доходів від оподаткування.

Фіктивна («беловоротничковая») - поширена в сфері управління господарською діяльністю на різних рівнях, особливо в країнах з розвинені державним сектором. Для фіктивної економіки характерні приписки, шахрайство, розкрадання матеріальних ресурсів.

Кримінальна («чорна») економіка включає заборонену законом діяльність (наркобізнес, рекомендовані вбивства і викрадення людей, контрабанду, виробництво фальшивих грошових знаків і т. д.).

Розмежування типів тіньової економіки вельми умовне, g певних випадках вони перетинаються, маючи спільний інтерес - отримання додаткового доходу за межами правового поля Тіньовий сектор існує у всіх країнах, хоч його масштаби і сфери можуть істотно відрізнятися. Самий великий з розвинених країн тіньовий сектор в Греції - 29% ВВП. У США він проводить 6-8% ВВП. У Росії за різними експертними оцінками від 30 до 50% ВВП виготовляється в «тіні».

Соціально-економічними наслідками тіньової діяльності є вилучення з легальної економіки значної частки коштів і витікаюче звідси зниження об'єму інвестицій. А це спричиняє за собою неплатежі, падіння виробництва, скорочення податкових і інакших обов'язкових внесків до бюджету, в свою чергу зухвале затримки виплати заробітної плати, пенсій - джерела існування основної частини населення.

Виробіток ефективної політики, направленої на боротьбу з тіньовою економічною діяльністю вимагає комплексного соціально-економічного і економіко-правового підходу, який передбачає, по-перше, виявлення і припинення економіко-правових, кримінальних порушень (це функція силових правоохоронних органів); по-друге, легалізацію економічної (не кримінальної) діяльності за рахунок встановлення посильного податкового тягаря.

Актуальною проблемою національної економіки є забезпечення економічної безпеки. Національна економічна безпека - сукупність умов і чинників, що забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність.

Економічна безпека характеризується здатністю підтримувати нормальні умови життєдіяльності населення, стійко забезпечувати ресурсами розвиток народного господарства, послідовно реалізувати національно-державні інтереси.

Загрозу національної економічної безпеки створюють чинники, які можуть бути поділені на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх чинників, застосовно до російської економіки, відносяться: переважання сировинних товарів в структурі експорту; залежність від імпорту багатьох видів продукції; зростаюча зовнішня заборгованість; слабий експортний і валютний контроль; недостатня развитость інфраструктури; втрата традиційних ринків збуту військової і інших видів продукції.

До внутрішніх чинників відносяться: успадкована від попередньої економічної системи господарювання деформованість економіки; низька конкурентоздатність національної економіки через технологічну відсталість багатьох сфер, висока енерго- і ресурсоемкости; високий рівень інфляції; недосконалість правового законодавства.

Забезпечення економічної безпеки - стратегічна задача, що вимагає розробки довготривалої програми. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО:  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ: Зі часу становлення капіталістичною ринкової економіки і по мірі її розвитку держава в тій або інакшій мірі втручалася в економічне життя суспільства. Однак до початку XX віку державне регулювання економічних процесів
Теоретичні основи аналізу відкритої економіки, платіжний баланс і:  Теоретичні основи аналізу відкритої економіки, платіжний баланс і його рівновага [V]: Дослідження макроекономічних проблем в масштабах відкритої економіки звичайно стикається з двома тенденціями, що визначають сучасні економічні труднощі: інтернаціоналізація ринків і нестабільність міжнародної грошової системи. Процес
3. ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ПОПИТУ НА ГРОШІ: Попит на гроші і кількісна теорія Сучасне трактування:  3. ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ПОПИТУ НА ГРОШІ: Попит на гроші і кількісна теорія Сучасне трактування кількісної теорії заснована на понятті швидкості обігу грошей в русі доходів, яка визначається як: Ріс.70. Крива попиту на гроші де: V-швидкість обігу грошей; Р -
3. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ І ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ:  3. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ І ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ: Теоретичні джерела сучасних західних концепцій державних фінансів потрібно шукати в роботах західних економістів XIX - початки XX в. Їх розвиток пов'язаний із загальними законами руху ринкової економіки і відображає принципові зміни в
Теоретична і практична значущість дослідження:  Теоретична і практична значущість дослідження: Сформульовані в диссертационном дослідженні висновки і пропозиції можуть бути використані з метою вдосконалення законодавства про відповідальність за порушення банківського законодавства, в правоприменительной практиці Банку Росії і
Теоретична ковариация: Якщо х і у - випадкові величини, то теоретична ковариация про^:  Теоретична ковариация: Якщо х і у - випадкові величини, то теоретична ковариация про^ визначається як математичне очікування твору відхилень цих величин від їх середніх значень: pop.cov(х, у) = oXJ, =? {(х-цЛ.)(у-ц,)}, (1.11) де
ТЕОРЕМА КОУЗА Роберт Д. Кутер Coase Theorem Robert D. Cooter:  ТЕОРЕМА КОУЗА Роберт Д. Кутер Coase Theorem Robert D. Cooter: Ті, кому доводилося розказувати теорему Коуза новакам, бачили, який інтерес і захоплення вона викликає. Однак Коуз так і не дав формулювання цієї теореми, а коли це намагаються робити інші, вона, видимо, перетворюється або в помилкове висловлювання,