На головну сторінку   Всі книги

3. Теорія споживчої вибораКривая байдужості і бюджетна лінія

У сучасній теорії споживчого вибору, заснованої на порядковій теорії корисності, передбачається, що:

1) грошовий дохід споживача обмежений;

2) ціни не залежать від кількості благ, купованих окремими споживачами;

3) всі покупці можуть чітко визначити граничну корисність всіх благ (раціонально мислячі споживачі);

4) споживачі прагнуть максимізувати загальну корисність.

Питання споживчого вибору по суті своєї зводиться до наступного: який саме набір товарів і послуг з тих, що споживач може придбати, маючи в своєму розпорядженні даний дохід, принесе йому найбільшу корисність? Відповідь на дане питання називається правилом максимізації корисності, яке свідчить: «Споживач може максимізувати корисність при купівлі двох товарів (А і В), якщо він розподілить свій грошовий дохід таким чином, щоб останній долар, витрачений на продукт А, а також останній долар, витрачений на продукт В, принесли однакову кількість граничної корисності». При цьому вибір споживача буде байдужий, а сам він буде знаходитися в стані рівноваги. Якщо граничну корисність з розрахунку на долар, затрачений на продукт А, визначити як МUА і розділити на ціну продукту А, а граничну корисність з розрахунку на долар витрат на продукт В - як МUВ і розділити на ціну продукту В, то відповідно до правила максимізації корисності можна отримати рівність

МUА / РА = МUВ / РВ, (19)

де РА і РВ - ціни відповідно продукту А і продукту

Бюджетна лінія показує різні комбінації двох продуктів (А і В), які можуть бути придбані при заданій величині доходу споживача (мал. 12). Як ми бачимо на даному малюнку, при заданому доході споживача і заданих цінах на продукти А і В споживач може придбати 8 одиниць товару А при повній відмові від придбання товару В, 12 одиниць товару В при повній відмові від придбання товару А або певна кількість комбінацій товару А і товару В, яке і відбивається точками, що становлять саму бюджетну лінію. Розташування бюджетної лінії залежить, по-перше, від величини доходу (зміна доходу викличе зсув бюджетної лінії відносно осей координат) і, по-друге, від цін продуктів (зміна ціни одного з продуктів викличе зміну нахилу бюджетної лінії).

Бюджетна лінія може бути виражена формулою

РАА + РВВ = I, (20)

де А і В - кількість відповідних товарів; I - дохід споживача.

Крива байдужості демонструє всі можливі комбінації продуктів А і В, що дають споживачу рівну кількість загальної корисності (рівну міру задоволення потреби), т. е.

всі байдужі вибори. Простіше говорячи, крива байдужості складається з точок, кожна з яких являє собою такий набір продуктів, що розглядаються, що споживачу байдуже, який з них вибрати (мал. 13).

Крива байдужості має ряд характерних рис:

1) низхідний вигляд кривий, пов'язаний із збереженням сукупної корисності;

2) опуклість по відношенню на початок координат. Даний вигляд кривий пояснюється готовністю споживача замінити певну кількість блага А певною кількістю блага В при збереженні незмінної загальної (сукупної) корисності. Кількісно дана готовність вимірюється граничною нормою заміщення (MRSAB). У тому випадку, якщо товари А і В абсолютно взаємозамінні (фактично є одним товаром), крива байдужості може мати вигляд прямий; якщо товари абсолютно взаимодополняемие (ніяк не можуть замінювати один одного, наприклад правий і лівий чобіт), крива байдужості прийме вигляд двох взаємно перпендикулярних відрізків:

MRSAB = -? У/? А; (21)

3) можливість існування ряду кривих байдужості (карти кривих байдужості). При цьому положення кожної кривої відносно осей координат залежить від рівня загальної корисності.

Крива байдужість, що становить карту, ніколи не перетинається. Визначити рівноважне положення споживача можна шляхом поєднання кривої байдужості і бюджетної лінії (мал. 14).

Комбінація, максимізована корисність, буде відповідати точці дотику кривої байдужості і бюджетної лінії (точка Х). У точці Х вірна рівність

MRSAB = МUА/ МUВ = РА/РВ. (22)

Якщо існує безліч кривих байдужості (карта байдужості), то точка миксимизації корисності - це точка дотику бюджетної лінії і найвищої з всіх доступних кривих байдужості, оскільки крива байдужості, лежача вище і право іншою, являє собою більш переважний для даного споживача набір товарів.

Крива байдужості і бюджетна лінія є основою для створення кривий «дохід - споживання». Необхідно відмітити, що зміна доходу може по-різному позначитися на зміні споживання товару. Якщо із зростанням доходу споживання збільшується, такий товар називається нормальним (якісним). Товар, споживання якого із зростанням доходу знижується, називається неякісним. Товар, споживання якого із зростанням доходу збільшується на суму, що перевищує приріст доходу (за рахунок відмови від неякісних товарів), називається високоякісним. 3. Теорія управління фірмою (менеджмент) і маркетинг:  3. Теорія управління фірмою (менеджмент) і маркетинг: Основною формою управління фірмою є менеджмент. Менеджмент (англ. мanagement - управління) - це система прийняття і реалізації рішень, направлених на досягнення найкращого з можливих варіантів використання матеріальних, трудових і
Теорія ціноутворення опціонів: Опціон являє собою право - але не зобов'язання - купити (і:  Теорія ціноутворення опціонів: Опціон являє собою право - але не зобов'язання - купити (або продати) якісь активи по зазделегідь обумовленій ціні протягом певного встановленого періоду. Опціон може бути реалізований чи ні в залежності від рішення, що приймається
Теорія q Тобіна: Джеймс Тобін розробив так звану теорію q, яка пояснює,:  Теорія q Тобіна: Джеймс Тобін розробив так звану теорію q, яка пояснює, як монетарна політика може впливати на економіку через курс акцій. Тобин визначив q як ринкову вартість фірм, розділену на відбудовну вартість капіталу. При високому
5. Теорія попиту на гроші в кейнсианской моделі: У своїй книзі Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей Дж. Кейнс:  5. Теорія попиту на гроші в кейнсианской моделі: У своїй книзі Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей Дж. Кейнс відкинув класичну кількісну теорію попиту на гроші і розробив власну теорію, в якій головну роль грає поняття норми відсотка. Кейнс розглядаючи гроші як один з
Теорія співвідношення чинників виробництва.: Теорія порівняльних переваг вимагає розв'язання ще одного питання::  Теорія співвідношення чинників виробництва.: Теорія порівняльних переваг вимагає розв'язання ще одного питання: які чинники визначають набір продуктів, для виробництва яких у країни є порівняльні переваги? Для того, щоб відповісти на це питання, два шведських економісти - Елі
Теорія рівноваги: затверджує, що люди об'єднуються в групи внаслідок схожого:  Теорія рівноваги: затверджує, що люди об'єднуються в групи внаслідок схожого відношення до загальнозначущий для них цілей і задач, загальних установок і цінностей.
з 4. Теорія производства.- Визначення Маркса.- Визначення В. А.:  з 4. Теорія производства.- Визначення Маркса.- Визначення В. А. Косинського.: з 4. Найбільш ясне вираження суть кредиту знаходить у визначеннях тих економістів, які не обмежуються вказівкою на трохи туманне поняття "користування", а ставлять явище кредиту в тісний зв'язок з явищем виробництва. Цей зв'язок