На головну сторінку   Всі книги

Термінологічний словник

Авізо - доручення на зарахування або списання грошових коштів по рахунках в банку. Розрізнюються авізо кредитове (гроші зараховуються) і дебитовие (гроші списуються).

Авуар (податковий) - податковий кредит, відкритий будь-якому платнику податків (компанії або фізичній особі), одержуючому дивіденди, що розподіляються компаніями, які платять податок на фірми.

Акредитив - доручення банку про виплату певної суми фізичній або юридичній особі при виконанні вказаних в акредитивному листі умов.

Активи підприємства - власність підприємства, що відображається в активі балансу. У основному існують три вигляду активів: 1) поточні активи, що складаються з грошового капіталу і коштів, які можуть бути швидко трансформовані в готівку; 2) основний капітал з тривалим терміном служби, що використовується підприємством при виробництві товарів і послуг; 3) інші активи, які включають нематеріальні активи, що не мають натурально-речовинної форми, але цінні для підприємства, капіталовкладення в інші компанії, довгострокові цінні папери, витрати майбутніх періодів і різні інші активи.

Акциз - вигляд непрямого податку, що стягується в ціні товарів. Акцизи були широко поширені вже в XIX віці. Розвиток акцизного обкладення привів до появи універсального акцизу у вигляді податку з обороту, податку з продажу, податку на додану вартість. Розрізнюють індивідуальні акцизи (по окремих видах і групах товарів) і універсальні (наприклад, податок на додану вартість).

Акціонерне товариство - компанія, що є юридичною особою, капітал якої складається з внесків пайовиків-акціонерів і засновників. Форма організації виробництва на основі залучення грошових коштів шляхом продажу акцій. Існують закриті і відкриті акціонерні товариства.

Акціонерний капітал - основний капітал акціонерного товариства, розмір якого визначається його статутом. Утвориться за рахунок позикових коштів і емісії (випуску) акцій.

Акція - цінний папір, що випускається акціонерним товариством, що дає право її власнику, члену акціонерного товариства, брати участь в його управлінні і отримувати дивіденди з прибутку.

Акція іменна - акція з вказівкою її власника. Розповсюджується в порядку відкритої підписки. Може бути простою і привілейованою.

Акція звичайна - акція з нефіксованим дивідендом, розмір якого визначається загальними зборами акціонерів після сплати фіксованого відсотка держателям привілейованих акцій.

Акція на пред'явника - акція, вмісна ім'я її держателя. Може бути простою і привілейованою.

Акція привілейована - акція, дивіденд якої фіксується у вигляді твердого відсотка, що виплачується в першочерговому порядку незалежно від величини прибутку компанії. Ця акція не дає права голосу, її власник не бере участь в управлінні компанією.

Амністія (податкова) - комплекс заходів щодо погашення заборгованості по податкових і інших обов'язкових платежах платниками податків, а також звільнення від сплати штрафів і пенею з сум добровільно платежів, що сплачуються ними до бюджету і позабюджетних державних фондів.

Амортизаційні кошти - фінансові кошти, що виділяються спеціальним призначенням для збереження і поновлення основних фондів підприємства.

Амортизаційний фонд - грошові кошти, призначені для простого і розширеного відтворювання основних фондів.

Амортизація - поступове перенесення вартості основних фондів на вироблювані з їх допомогою продукти або послуги; цільове накопичення коштів і їх подальше застосування для відшкодування зношених основних фондів.

Оренда - майнове наймання, засноване на договорі про надання майна у тимчасове користування за певну плату.

Аудиторський контроль - незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності. Основна задача - встановлення достовірності, повнота і реальність бухгалтерської і фінансової звітності і дотримання фінансового законодавства.

Баланс - основний комплексний документ бухгалтерського обліку, вмісний інформацію про склад і вартісну оцінку коштів підприємства (активів) і джерела їх покриття (пасив).

Балансовий прибуток - загальна сума прибутку підприємства по всіх видах діяльності, що відображається в його балансі.

Банківський кредит - кредит, що видається у вигляді грошових позик господарським суб'єктам і іншим позичальникам.

Банкрутство - поняття, що означає розорення, відмову підприємства платити за своїми борговими зобов'язаннями через відсутність коштів. Як правило, приводить до закриття або примусової ліквідації підприємства, розпродажу майна для погашення всіх боргів.

Безготівковий грошовий оборот - частина грошового обороту, в якій рух грошей здійснюється у вигляді переліків по рахунках в кредитних установах і заліків взаємних вимог.

Бізнес-план - програма діяльності підприємства, план конкретних заходів по досягненню конкретних цілей його діяльності, що включає оцінку очікуваних витрат і доходів. Розробляється на основі маркетингових досліджень.

Біржовий курс - продажна ціна цінного паперу на фондовій біржі.

Бюджет - форма утворення і витрачання фонду грошових коштів, призначеного для фінансового забезпечення задач і функцій держави і місцевого самоврядування.

Бюджетна класифікація РФ - угруповання доходів і витрат бюджетів всіх рівнів з привласненням об'єктам класифікації группировочних кодів.

Бюджетна система Російської Федерації - заснована на економічних відносинах і державному пристрої Російській Федерації, регульована нормами права сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів і бюджетів державних позабюджетних фондів.

Бюджетна позика - бюджетні кошти, призначені іншому бюджету на поворотній, безвідплатній або відшкодувальній основах на термін не більш шести місяців в межах фінансового року.

Бюджетне планування - централізований розподіл і перерозподіл вартості валового суспільного продукту і національного доходу між ланками бюджетної системи на основі загальнонаціональної соціально-економічної програми розвитку країни в процесі складання і виконання бюджетів і позабюджетних фондів різного рівня.

Бюджетне право - сукупність юридичних норм, що визначають основи бюджетного пристрою країни і порядок складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів, вхідного в бюджетну систему країни.

Бюджетне регулювання - перерозподіл коштів з метою забезпечення територіальним бюджетам мінімально необхідного рівня доходів, що направляються на економічний і соціальний розвиток територій.

Бюджетний пристрій - організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок між окремими ланками. Визначається державним пристроєм. У унітарних (єдиних, злитих) державах бюджетна система включає дві ланки: державний бюджет і численні місцеві бюджети, які своїми доходами і витратами не входять до державного бюджету. У федеративних державах бюджетна система включає три ланки: державний і федеральний бюджети, бюджети членів федерації.

Бюджетні асигнування - кошти бюджетів різних рівнів, економіки, що направляються на розвиток, фінансування соціально-культурних заходів, оборони країни, зміст органів державної влади і управління.

Бюджетний процес - діяльність органів, що регламентується нормами права державної влади, органів місцевого самоврядування і учасників бюджетного процесу по складанню і розгляду проектів бюджетів, проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, твердженню і виконанню бюджетів і бюджетів державних позабюджетних фондів, а також по контролю за їх виконанням.

Валова виручка - повна сума грошових надходжень від реалізації товарної продукції, робіт, послуг і матеріальних цінностей.

Валовий дохід - характеризує кінцевий результат діяльності підприємства і являє собою різницю між валовою виручкою і всіма витратами на виробництво і реалізацію продукції.

Валовий прибуток - частина валового доходу підприємства, яка залишається у нього після вирахування всіх обов'язкових витрат.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - узагальнюючий макроекономічний показник, що відображає сумарну ринкову вартість кінцевих продуктів і послуг, зроблених на території країни незалежно від національної приналежності функціонуючих в її народному господарстві юридичних і фізичних осіб за певний період часу. ВВП - модифікація іншого макроекономічного показника - валового національного продукту (ВНП), від якого відрізняється на величину сальдо розрахунків із зарубіжними країнами.

Валовий дохід - різниця між виручкою підприємства від реалізації продукції і матеріальними витратами на виробництво. Включає заробітну плату і прибуток або заробітну плату і чистий дохід. Іншими словами, валовий дохід відрізняється від чистого доходу на величину заробітної плати.

Вексель - вигляд цінного паперу, письмове боргове зобов'язання встановленої форми, що наділяє його власника (векселедержателя) беззастережним правом вимагати з векселедавця безумовної сплати вказаної суми грошей до певного терміну. Розрізнюють простий і перекладний (тратта) векселі. Простий вексель виписує боржник, а перекладний, вживаний при кредитуванні зовнішньої торгівлі,- кредитор.

Венчурна фірма - комерційна науково-технічна фірма, що займається розробкою і впровадженням нових технологій і продукції з невизначеним зазделегідь доходом (ризикований внесок капіталу).

Венчурне фінансування - забезпечення фінансовими ресурсами інноваційної діяльності; фінансування науково-технічних досліджень.

Позабюджетні спеціальні фонди - грошові фонди, що мають суворо цільове призначення. Їх мета складається в розширенні соціальних послуг населенню, стимулюванні розвитку відсталих галузей інфраструктури, забезпеченні додатковими ресурсами пріоритетних галузей економіки. Найважливіші соціальні фонди: Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд обов'язкового медичного страхування, Державний фонд зайнятості населення. Зовнішній борг - зобов'язання, виникаючі у іноземній валюті.

Внутрішній борг - зобов'язання, виникаючі у валюті Російській Федерації.

Гарантійне зобов'язання, або доручення - форма забезпечення банківської позики. Державне регулювання - законодавче оформлена система зовнішнього впливу на підприємство.

Державне фінансування - метод безповоротного надання фінансових ресурсів суб'єктам господарювання за рахунок коштів бюджетних і позабюджетних фондів. За допомогою державного фінансування відбувається цілеспрямований перерозподіл фінансових ресурсів між суб'єктами господарювання.

Державні доходи - грошові відносини по мобілізації фінансових ресурсів в розпорядження державних структур. Застосовуються три основних методи мобілізації державних доходів: податки, державні позики, емісія (паперово-грошова і кредитна).

Державні позики - економічні відносини між державою, з одного боку, і юридичними і фізичними особами - з іншою, при яких позичальником виступає держава.

Державні мінімальні соціальні стандарти - встановлені законодавством Російської Федерації мінімальні необхідні рівні гарантій соціального захисту, що забезпечують задоволення найважливіших потреб людини.

Державні витрати - грошові відносини, пов'язані з використанням централізованих і децентралізованих державних коштів на різні потреби держави. Фінансуються державні витрати в трьох формах: самофінансування, бюджетного фінансування, кредитного забезпечення.

Державні фінанси - сфера грошових відносин з приводу розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту і частини національного багатства, пов'язана з формуванням фінансових ресурсів в розпорядження держави і його підприємств і використанням державних коштів на витрати по розширенню виробництва, задоволенню зростаючих соціально-культурних потреб членів суспільства, потреб оборони країни і державного управління. Державні фінанси функціонують на федеральному, регіональному і місцевому рівнях і включають бюджет, позабюджетні фонди, державний кредит, фінанси державних і муніципальних підприємств.

Державний бюджет - основний фінансовий план держави, що має силу закону; затверджується законодавчими органами влади - парламентами. У Росії затверджується Державною Думою і Порадою Федерації, підписується Президентом РФ. Виражає економічні грошові відносини, опосредующие процес утворення і використання централізованого фонду грошових коштів держави. Бюджет держави - основне знаряддя перерозподілу національного доходу.

Державний позабюджетний фонд - форма утворення і витрачання грошових коштів, що утворюється поза федеральним бюджетом і бюджетами суб'єктів Російської Федерації.

Державний кредит - грошові відносини, виникаючі у держави з юридичними і фізичними особами в зв'язку з мобілізацією тимчасово вільних грошових коштів в розпорядження органів державної влади і їх використанням на фінансування державних витрат. Основними формами державного кредиту є позики і казначейські позики.

Державна або муніципальна позика - передача у власність Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального утворення грошових коштів, які Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації або муніципальна освіта зобов'язується повернути в тій же сумі з сплатою відсотка (плати) на суму позики.

Державний або муніципальний борг - зобов'язання, виникаючі з державних або муніципальних позик, прийнятих на себе Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації або муніципальною освітою, гарантії за зобов'язаннями третіх осіб, інші зобов'язання, а також прийняті на себе Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації або муніципальним утворенням зобов'язання третіх осіб.

Державний фінансовий контроль - контроль з боку органів влади і управління РФ і суб'єктів РФ, а також спеціально створених контрольних органів (Рахункова палата РФ, Міністерство РФ по податках і зборах і інш.) за дотриманням законодавства в сфері державних бюджетів і позабюджетних фондів, податків, фінансової діяльності державних установ і підприємств, організацією грошових розрахунків, ведіння обліку і звітності.

Дебітор - особа, що отримала продукцію або послугу, але що ще не оплатило їх.

Дебіторська заборгованість - рахунки до отримання суми, належної підприємству від покупців за товари і послуги, продані в кредит. У балансі підприємства записуються як поточні активи.

Девальвація - офіційне пониження курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют.

Грошова одиниця - встановлений в законодавчому порядку грошовий знак, службовець для соизмерения і вираження цін всіх товарів і послуг, що є елементом грошової системи.

Грошова маса - сукупність купівельних, платіжних і накопичених коштів, обслуговуюча економічні зв'язки і належна фізичним і юридичним особам, а також державі. Зміна грошової маси вимірюється грошовими агрегатами.

Демпінг - практика, що використовується в міжнародній торгівлі, коли товар на експортному ринку продається по ціні нижче внутрішньої ціни даного ринку з метою придушення конкурентів.

Інфраструктура - комплекс галузей господарства, обслуговуючих промислове (або яке-небудь інше) виробництво, а також населення. Включає транспорт, зв'язок, торгівлю, матеріально-технічне забезпечення, науку, освіту, охорону здоров'я.

Іпотека - здача нерухомості, землі в заставу для отримання кредитної позики під заставну.

Капітал - вартість, що пускається в оборот для отримання прибутку.

Капітал оборотний - частина капіталу, що направляється на формування оборотних коштів і що повертається протягом одного виробничого циклу.

Капітал основний - частина капіталу, направлена на формування основних виробничих фондів і що бере участь у виробництві тривалий час.

Капітальне будівництво - процес створення і вдосконалення основних фондів шляхом будівництва нових, реконструкції, розширення, технічного переозброєння і модернізації діючих.

Капітальні вкладення - витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів, направлені на відновлення і приріст основних фондів.

Кліринг - система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери і послуги. Заснований на заліку взаємних вимог і зобов'язань.

Комерційний банк - кредитна організація, що має ліцензію на здійснення банківських операцій з метою видобування прибутку.

Комерційний кредит - товарна форма кредиту, виникаюча при відстрочці платежу, боргове зобов'язання, оформлене векселем.

Комерційний розрахунок - метод господарювання, що укладається в соизмеренії в грошовій формі витрат і результатів діяльності; його метою є отримання максимума прибутку при мінімумі витрат. Комерційний розрахунок передбачає обов'язкове отримання прибутку і достатнього для продовження господарювання рівня рентабельності.

Конверсія - переорієнтація підприємства на виробництво продукції принципово іншого типу.

Конвертованість валют - здатність однієї валюти обмінюватися на іншу валюту. Конкурентоздатність - здатність здійснювати свою діяльність в умовах ринкових відносин і отримувати при цьому прибуток, достатній для науково-технічного вдосконалення виробництва, стимулювання працівників і підтримки продукції на високому якісному рівні.

Консолідований бюджет - зведення бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації на відповідній території.

Контрольний пакет акцій - частка загальної вартості (кількості) акцій, що дозволяє їх власникам контролювати діяльність усього акціонерного товариства.

Концерн - об'єднання самостійних підприємств різних галузей, пов'язаних спільними розробками, за допомогою системи участі, патентно-ліцензійних угод, фінансування, тісної виробничої співпраці.

Концесія - дозвіл однією державою іншим державам, їх фірмам і приватним особам провести виробниче-експлуатаційну діяльність відповідно до концесійного договору. У договорі про концесію може передбачатися здача в експлуатацію державою за плату не тільки підприємств, але, головним чином, землі з правом видобутку корисних копалин.

Непрямі податки - податки, що стягуються у вигляді надбавки до ціни товару.

Короткострокові активи - грошова готівка і активи, які найближчим часом можуть бути переведені в грошову форму або будуть використані в найближчому майбутньому, звичайно протягом року.

Короткострокові зобов'язання - зобов'язання, термін погашення яких наступає протягом короткого проміжку терміну, звичайно в межах одного року.

Короткострокові фінансові вкладення - фінансові вкладення, розраховані на короткий період, високоліквідні цінні папери, в тому числі короткострокові казначейські зобов'язання держави, облігації, акції, тимчасова фінансова допомога іншим підприємствам, депозитні сертифікати, отримані короткострокові векселі.

Кредит - рух позикового капіталу, здійснюваний на початках забезпеченості, терміновості, поворотності і платности. Виконує функції перерозподілу коштів між господарськими суб'єктами; сприяє економії витрат звертання; прискорює концентрацію і централізацію капіталу і стимулює науково-технічний прогрес.

Кредитна картка - іменний грошовий документ, випущений кредитною установою, який засвідчує наявність в цій установі рахунку клієнта і дає право на придбання товарів і послуг в роздрібній торговій мережі без оплати готівкою.

Кредитні гроші - гроші, породжені розвитком кредитних зв'язків і виражаючі відносини між кредиторами і позичальниками. До них відносяться векселі, банкноти, чеки, банківські кредитні картки.

Кредитування - одне з форм фінансового забезпечення відтворювальних витрат, при якому витрати суб'єкта господарювання покриваються за рахунок банківських позик, що надаються на початках платности, терміновості і поворотності.

Кредиторська заборгованість - заборгованість, виникаюча при розрахунках з постачальниками; тимчасове використання в грошовому обороті підприємства коштів кредитора.

Криза платоспроможності - взаємні неплатежі підприємств, викликані дефіцитом готівкової або безготівкової грошової маси.

Купон - відрізний талон цінного паперу (акції, облігації), що дає його власнику право отримати у встановлений час певний дохід у вигляді відсотків і дивідендів.

Курс акцій, облігацій і інших цінних паперів - ціна акції, інших цінних паперів на фондовій біржі. Курс прямо пропорційний розмірам дивіденду, відсотка і знаходиться в зворотній залежності від величини позикового відсотка.

Ліквідність активів - величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх в гроші. Чим менше часу знадобиться для перетворення активів в гроші, тим вони ліквідніше.

Ліквідність балансу підприємства - міра покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.

Ліквідність підприємства - здатність суб'єкта господарювання в будь-який момент здійснювати необхідні витрати.

Ліміт капітальних вкладень - граничний розмір капітальних вкладень на заплановане введення в дію потужностей або на створення нормативних заделов капітального будівництва.

Ліміт кредитування - гранична сума видачі кредиту або залишків заборгованості в плановому періоді.

Ліцензія - спеціальний дозвіл юридичній особі уповноважених на те державних органів здійснювати конкретні, обумовлені законом господарські операції, включаючи зовнішньоторгівельні (експортні і імпортні).

Медичне страхування - форма соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я; пов'язано з компенсацією витрат громадян по медичному обслуговуванню і інакших витрат по підтримці здоров'я.

Медичне страхування - форма соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я. Гарантує громадянам отримання медичної допомоги при виникненні страхового випадку. Проводиться в двох формах - обов'язкової і добровільної.

Місцеві податки і збори - податки і збори, що встановлюються представницькими органами місцевого самоврядування самостійно відповідно до федеральних законів.

Місцеві фінанси - сукупність грошових коштів, що формуються і питань місцевого значення, що використовуються для рішення.

Місцевий бюджет - бюджет муніципальної освіти, формування, твердження і виконання якого здійснюють органи місцевого управління.

Накладні витрати - витрати на господарське обслуговування виробництва і управління підприємством, що є додатковими до основних витрат і нарівні з ними виробництва, що включаються у витрати.

Готівково-грошовий обіг - рух готівки в сфері звертання і виконання ними двох функцій: коштів звертання і коштів платежу. Податок - обов'язковий внесок платника до бюджету і позабюджетних фондів в певних законом розмірах і у встановлені терміни. Виражає грошові відносини, що складалися у держави з юридичними і фізичними особами в зв'язку з перерозподілом національного доходу і мобілізацією фінансових ресурсів в бюджетні і позабюджетні фонди держави.

Податкова система - сукупність різних видів податків, в побудові і методах числення яких реалізовуються певні принципи. Складається з прямих і непрямих податків; прямі встановлюються безпосередньо на дохід або майно платника податків, другі включаються у вигляді надбавки в ціну товару (тарифу на послугу) і оплачуються споживачем. У складі непрямих податків виділяють: акцизи, фіскальні монополії, митні збори.

Податкові канікули - певний період часу, протягом якого платнику надається пільга у вигляді звільнення від сплати податку.

Податкові пільги - повне або часткове звільнення платників податків від сплати податку відповідно до чинного законодавства.

Податковий контроль - спеціалізований контроль з боку державних органів за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислень, повнотою і своєчасністю сплати податків і інших обов'язкових платежів юридичними і фізичними особами.

Податковий кредит - один з податкових пільг, що перебуває у відстрочці стягування податку.

Номінал - номінальна або основна вартість (на відміну від ринкової вартості), вказана на акції, облігації, векселі, купоні, банкноті або іншому інструменті.

Номінальна вартість акції - частка в акціонерному капіталі компанії, позначена на лицьовій стороні акції.

Норма амортизації - відсоток від вартості основного капіталу, який щорічно включається в собівартість зробленої продукції (послуг).

Забезпеченість кредиту - види і форми гарантованих зобов'язань позичальника перед кредитором (банком) по відшкодуванню суми позикових коштів (кредиту) у випадках їх можливого невозврата позичальником.

Облігації - цінні папери, що приносять дохід в формі відсотка. Випускаються державними органами для покриття бюджетного дефіциту і акціонерними товариствами з метою мобілізації капіталу. На відміну від акцій на облігаціях вказаний термін їх погашення.

Облігації державних позик - стисло-і довгострокові цінні папери, що випускаються Міністерством фінансів РФ для залучення коштів інвесторів і виконання державою своїх функцій.

Облігації ощадної позики - державні цінні папери, що випускаються для залучення коштів інвесторів, але призначені в основному для розміщення серед населення.

Оборотні кошти - грошові кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди звертання. Оборотні виробничі фонди представлені такими активами, як сировина, матеріали, паливо, тара, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів і інш.; фонди звертання - товарами (на складі і у відвантаженні) і грошовими коштами (в касі підприємства, на його розрахунковому рахунку і інших рахунках, в розрахунках).

Оборотний капітал - частка капіталу підприємства, вкладена в поточні активи, фактично всі оборотні кошти. Чистий оборотний капітал являє собою різницю між поточними активами і поточними (короткостроковими) зобов'язаннями.

Обслуговування боргу - виплата відсотків і погашення основної суми довга за певний звітний період.

Окупність капітальних вкладень - показник ефективності капітальних вкладень, визначуваних як відношення капітальних вкладень до економічного ефекту, що отримується від їх використання в процесі виробництва.

Оперативне управління - управління майном підприємства, що фінансується власником.

Оплата труда - форма грошової або натуральної винагороди працівників.

Оптова (відпускна) ціна - оптова ціна підприємства або ціна виготівника продукції, по якій товари реалізовуються іншим підприємствам і організаціям.

Опціон - право купівлі або продаж акцій по фіксованій ціні протягом встановленого терміну.

Основні невиробничі фонди - предмети тривалого користування, обслуговуючі в суспільстві невиробниче споживання.

До них відносяться житлові будівлі, поліклініки, клуби, санаторії, стадіони і т. п., що знаходяться на балансі підприємства.

Основні виробничі фонди - кошти труда (будівлі, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби і інш.), за допомогою яких виготовляється продукція. Вони служать тривалий термін, зберігають в процесі виробництва свою натуральну форму і переносять свою вартість на готовий продукт частинами, по мірі зносу. Поповнюються за рахунок капітальних вкладень.

Основні кошти - грошові кошти, інвестовані в основні фонди виробничого і невиробничого призначення.

Залишкова вартість - різниця між первинною вартістю основних коштів і сумою внеску, сума, яку підприємство розраховує отримати від продажу активів (основного капіталу) в кінці корисного терміну їх служби.

Відстрочений платіж - частина узгодженої ціни, яка буде виплачена в зазделегідь встановлений час в майбутньому.

Оффшор - обмежені території, в яких діють особливо пільгові економічні умови. Так само, як і «податкові гавані», є різновидом вільних економічних зон.

Оцінка фондів - вартісне вираження фондів, що використовується в бухгалтерській звітності.

Черговість платежів - встановлена послідовність списання коштів з рахунку підприємства при наявності декількох термінових і прострочених платежів і недостатності коштів для їх повного погашення.

Пенсія - гарантована щомісячна виплата грошових сум для матеріального забезпечення громадян в зв'язку зі старістю, інвалідністю, вислугою років і смертю годувальника.

Перекладний вексель (тратта) - письмове розпорядження однієї особи (векселедавця) іншій особі (платнику) про виплату на вимогу або на певну дату вказаної у векселі суми грошей третій особі (бенефіціару) або пред'явнику даного векселя.

Перемикання капіталу - припинення фінансування в одній сфері діяльності і відкриття фінансування нових сфер діяльності.

Переоцінка фондів - зміна вартісної оцінки фондів під впливом цінових і інакших чинників, що визначають умови відтворювання.

Перестрахування - особлива форма страхування, що дозволяє розподілити великі ризики між багатьма страховими організаціями.

Період окупності - час, необхідний для того, щоб сума, інвестована в той або інакший проект, повністю повернулася за рахунок коштів, отриманих внаслідок основної діяльності по даному проекту.

Планування - процес, що забезпечує збалансовану взаємодію окремих видів ресурсів в рамках вибраного об'єкта управління, що встановлює пропорції і темпи зростання.

Платіжне доручення - розрахунковий документ, що виписується платником, вмісний вказівку банку про перерахування певної грошової суми з рахунку платника на рахунок одержувача; застосовується в розрахунках по товарних і нетоварних операціях, авансових платежах.

Платіжна вимога - розрахунковий документ, що виписується постачальником, вмісний вказівку банку отримати належну йому грошову суму від платника на основі відповідних документів, що свідчать про довершені операції.

Платіжне вимога-доручення - розрахунковий документ, що виписується постачальником, вмісний вимогу до покупця сплатити на основі направлених в обслуговуючий банк платника розрахункових і відвантажувальних документів вартість поставленої за договором продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

Платіжний баланс - співвідношення платежів, зроблених країною за межею, і надходжень, отриманих нею з-за кордону за певний період часу (місяць, квартал, півріччя, рік). Включає торговий баланс, що відображає співвідношення вартості експорту і імпорту товарів країни за відповідний період, баланс послуг і некомерційних платежів. У сукупності вони утворять платіжний баланс по поточних операціях. Загальний платіжний баланс країни утворить платіжний баланс по поточних операціях і баланс руху капіталів і кредиторів, а також рух золотих і валютних резервів. Загальне сальдо платіжного балансу Росії за останні роки є негативним, що пояснюється негативним сальдо по балансу руху капіталів і кредитів між країнами.

Платіжний оборот - сукупність всіх грошових платежів в економіці країни.

Підряд - договір, по якому одна сторона (підрядчик) зобов'язується на свій ризик виконувати конкретну роботу по завданню іншої сторони (замовника).

Портфель - сукупність цінних паперів, якими на конкретну дату володіє підприємство; результат фінансових вкладень.

Портфель цінних паперів - вкладення в цінні папери різного вигляду, різного терміну дії і різної ліквідності, керовані як єдине ціле.

Допомога - регулярна або одноразова грошова виплата, що надається громадянам країни в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і родами, при народженні дитини, по догляду за дитиною і інш.

Мито - одне з видів непрямих податків.

Преференція - пільга або надання особливого податкового режиму для групи господарюючих суб'єктів, що дозволяє їм протягом вказаного часу не нести частину податкових зобов'язань.

Прибуток - кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства; визначається як різниця між виручкою і витратами.

Приватизація - процес зміни відносин власності при передачі державного підприємства в інші форми власності, в тому числі в колективну, акціонерну і приватну.

Привілейована акція - акція, що дає власнику переважні права в порівнянні з держателем звичайної акції на отримання дивідендів відразу після виплати відсотків по облігаціях і позиках. Звичайно має обмежений фіксований розмір дивідендів і не має права голосу.

Принципи кредитування - терміновість, платность, поворотність і матеріальна забезпеченість кредиту.

Продуктивна потужність - максимально можливий випуск продукції при найбільш повному і раціональному використанні основних виробничих і оборотних фондів, а також фінансових ресурсів.

Простий вексель - безумовне грошове зобов'язання встановленої законом форми, що видається банком (векселедавцем) фізичній або юридичній особі (векселедержателю), надаюче останньому право вимагати з позичальника сплати до певного терміну суми грошей, вказаної у векселі.

Проспект емісії - документ, вмісний необхідну інформацію про випуск цінних паперів, належних реєстрації у встановленому порядку.

Профицит бюджету - перевищення доходів бюджету над його витратами.

Роздержавлення - переклад державної власності в інші її форми. Якщо роздержавлення виражається в придбанні громадянами в приватну власність державних і муніципальних підприємств, а також в створенні акціонерного товариства, то це - приватизація.

Витрати бюджету - економічні відносини, пов'язані з розподілом фонду грошових коштів держави і його використанням за галузевим, відомчим, цільовим і територіальним призначенням. Включаються витрати на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів (освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення), оборону країни, зміст органів управління і правоохоронних органів, витрати по державному внутрішньому боргу, витрати на надання фінансовою підтримки територіям і інш.

Розрахунковий рахунок - рахунок, що відкривається банками юридичним особам для зберігання грошових коштів і здійснення розрахунків.

Регулювання економіки - цілеспрямована зміна темпів розвитку народного господарства і окремих його структурних підрозділів на основі перерозподілу фінансових ресурсів.

Регулюючі доходи - федеральні і регіональні податки і інакші платежі, по яких федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації встановлюються нормативи відрахувань (у відсотках) до місцевих бюджетів на майбутній фінансовий рік.

Резервний фонд - цільове джерело, що створюється за рахунок регулярних відрахувань з прибутку підприємства. Ці кошти повинні знаходитися у високоліквідних активах.

Рекламація - претензія, що пред'являється покупцем продавцю в зв'язки з невідповідністю якості і/або кількості поставленого товару умовам контракту.

Рентабельність - одна з основних вартісних показників ефективності виробництва. Вона характеризує рівень віддачі витрат вкладених в процес виробництва і реалізації продукції, роботи і послуг.

Реструктуризація зовнішнього боргу - продовження термінів погашення боргу і виплати по ньому відсотків.

Реструктуризація фіскальної заборгованості - визначення сумарної заборгованості до бюджету, визначення термінів її погашення, контролю і дотримання в цей період обов'язкових термінів сплати поточних платежів до бюджетів і позабюджетних фондів.

Розпис бюджету - основний оперативний план розподілу доходів-витрат по підрозділах бюджетної класифікації, в якому проставляються терміни надходження податків і інших платежів і витрачання бюджетних коштів протягом року.

Ринкова вартість - сума, яку можна отримати при продажу активів (власність) на ринку.

Самострахование - сукупність заходів, спрямованих на запобігання ризикам, створення резервних фондів матеріальних і фінансових ресурсів і інш.

Самофінансування - одне з методів фінансового забезпечення відтворювальних витрат, засноване на використанні суб'єктами господарювання власних фінансових ресурсів. При недостатності власних коштів підприємства використовують фінансові ресурси, що залучаються на основі випуску цінних паперів.

Санація підприємства - сукупність заходів по оздоровленню фінансового становища підприємства і запобіганню банкрутству.

Ощадний банк - кредитно-фінансова установа, призначена для акумуляції заощаджень населення і коштів підприємств і їх ефективного розміщення для отримання прибутку.

Вільна ринкова економіка - така економічна система, в якій розподіл ресурсів визначається не державою, а рішеннями, що приймаються на рівні окремих підприємців або підприємства.

Вільний ринок - ринок, на якому державне регулювання не впливає ніякого чином на співвідношення попиту і пропозиції.

Собівартість продукції - сумарні витрати на виробництво і реалізацію продукції.

Секвестр - пропорційне зниження державних витрат по всіх статтях бюджету (крім захищених) протягом часу, що залишився до кінця року.

Система цін - сукупність різних видів цін (оптових, закупівельних, роздрібних і інш.), що знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності.

Кошторис - фінансовий документ, вмісний інформацію про освіту і витрачання грошових коштів відповідно до їх цільового призначення.

Кошторис витрат і доходів - фінансовий план установи (організації), що здійснює некомерційну діяльність.

Кошторисне фінансування - метод покриття витрат установ і організацій відповідно до затвердженого кошторису.

Змішане (командитне) товариство - організаційно-правова форма комерційної організації, заснована на договорі між учасниками, що є повними товаришами і командитистами.

Власність - правовідносини, виникаючі з приводу володіння, користування і розпорядження майном.

Власні доходи територіальних бюджетів - регіональні і місцеві податки і збори, відрахування від податків вищестоящих бюджетів, передані до регіональних і місцевих бюджетів на постійній основі в твердо фіксованій частці.

Соціальне забезпечення - система розподільних відносин, в процесі яких за рахунок частини національного доходу утворяться і використовуються суспільні фонди грошових коштів для матеріального забезпечення громадян в старості, по інвалідності, з нагоди втрати годувальника і в інакших випадках, встановлених законом.

Соціальне страхування - система економічних відносин, за допомогою яких формуються і витрачаються фонди грошових коштів, призначених для матеріального забезпечення непрацездатних.

Кошти по взаємних розрахунках - суми, що поступають до місцевих бюджетів або що передаються з місцевих бюджетів до бюджетів суб'єктів Російської Федерації в зв'язку із змінами в доходах і витратах місцевих бюджетів, виникаючими внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади і не врахованих при твердженні відповідних бюджетів;

Субвенція - бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації або юридичній особі на безвідплатній і безповоротній основах на здійснення певних цільових витрат;

Субсидія - бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, фізичній або юридичній особі на умовах пайового фінансування цільових витрат;

Позиковий відсоток - ціна кредитних грошових коштів на ринку позикових капіталів за їх споживчі властивості - приносити користувачу кредитом (позичальником) дохід (прибуток).

Стагнація - стан економіки, що характеризується застоєм господарської діяльності протягом досить тривалого періоду часу.

Стагфляція - стан народного господарства країни, що характеризується одночасним переплетенням затяжного ослаблення економічної активності (стагнація) з інфляцією.

Страхування - система особливих, перераспределительних відносин, виникаючі між учасниками страхового фонду в зв'язки з його утворенням за рахунок цільових грошових внесків і використанням на відшкодування збитку суб'єкта господарювання і надання допомоги громадянам (або їх сім'ям) при настанні страхових випадків в їх житті (досягнення певного віку, втрата працездатності, смерті і т. д.). Розрізнюють: майнове страхування, об'єктом якого виступають різні матеріальні цінності; особисте страхування, основою якого є події в житті фізичних осіб; страхування відповідальності, предметом якого служать можливі зобов'язання страхувальника по відшкодуванню збитку (шкоди) третім особам; страхування підприємницьких ризиків, де об'єктом вважається ризик неотримання прибутку або утворення збитку.

Страхова сума - величина грошових коштів, на яку фактично застраховані майно, життя і здоров'я громадян.

Страхове відшкодування - сума, що виплачується страхувальником по майновому страхуванню і страхуванню відповідальності в покриття збитку при настанні страхового випадку.

Страховий тариф - виражений в рублях і копійках ставка платежів по страхуванню з одиниці страхової суми за певний період.

Митні збори - податки, що стягуються при ввезенні, вивозі і провезенні товарів через територію даної держави. Використовуються наступні ставки митних зборів: адвалорние - визначувані у відсотках до митної вартості товарів; специфічні - такі, що встановлюються в твердій сумі за одиницю товару; комбіновані - поєднуючі елементи адвалорних і специфічних митних зборів.

Тариф - різновид ціни, плата, що стягується організацією з підприємств, організацій і населення за послуги (побутові, комунальні, транспортні і інш.).

Поточні витрати - витрати, виниклі в процесі виробництва продукції і надання послуг для отримання прибули і віднесені до даного звітного року.

Поточний фінансовий менеджмент - сфера діяльності, націлена на поточне фінансове забезпечення підприємництва; форма управління процесом формування і використання фондів грошових коштів, здійснення поточних платежів і розрахунків.

Територіальні бюджети - сукупність бюджетів республік, вхідних в склад РФ, країв, областей, національних округів, районів, міст, селищ, сільських поселень.

Територіальні позабюджетні фонди - сукупність грошових коштів, мобілізованих регіональними і місцевими органами влади для фінансування заходів щодо економічного і соціального розвитку територій.

Територіальні фінанси - система економічних відносин, за допомогою яких розподіляється і перерозподіляється національний дохід на економічний і соціальний розвиток територій. Це сукупність грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні регіональних органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Територіальний зведений фінансовий баланс - система фінансових показників, що характеризують створення і використання фінансових ресурсів на території за певний період.

Товарна біржа - спеціально організований ринок, де продаються і купуються масові товари. На товарній біржі можуть укладатися як операції спот (постачання готівкового товару негайно або в дуже короткі терміни), так і операції на постачання в певному місці і до певного терміну в майбутньому (форвардні контракти), а також ф'ючерсні контракти.

Торгова націнка - частина роздрібної ціни товару, що забезпечує відшкодування поточних витрат і отримання прибутку роздрібними торговими підприємствами.

Трансфертна ціна - оптова ціна, обслуговуюча оборот товарів і послуг всередині даного підприємства або фірми; по цій ціні здійснюються розрахунки за сировину, матеріали, напівфабрикати і послуги.

Трансфертні платежі - передавальні платежі, одна з форм перерозподілу державних бюджетних коштів.

Трастові (довірчі) операції - пов'язані з відносинами по довіреності: управління спадщиною, виконання операцій по довіреності і в зв'язки з опікою, агентські послуги.

Статут - офіційний документ, підтверджуючий законність створення компанії, вмісний характер і правила її діяльності, основи взаємовідносин між членами і т. п.

Облікова ставка - норма відсотка, що стягується Центральним банком при наданні позик комерційним банкам.

Засновницькі документи - документи, службовці основою для установи підприємства, що знову створюється, компанії, акціонерного товариства і їх реєстрації у встановленому порядку.

Факторинг - різновид торгово-комісійних операцій, що поєднуються з кредитуванням оборотного капіталу клієнта.

Федералізм (бюджетний) - норма рівноправних (партнерських) відносин, що законодавче приймається між федеральним центром і суб'єктами РФ при формуванні доходів бюджетів всіх рівнів за рахунок оптимального поєднання їх податкового потенціалу, фінансово-господарських, соціальних функцій, що виконуються і суспільно необхідних потреб, що є.

Фінансова інформація - система фінансових показників, призначених для прийняття рішення, і розрахована на конкретних користувачів. Фінансова звітність - сукупність документів, вмісних інформацію про фінансові показники.

Фінансова політика - діяльність держави, підприємства по цілеспрямованому використанню фінансів. Зміст фінансової політики включає: виробіток концепцій розвитку фінансів, визначення основних напрямів їх використання і розробку заходів, направлених на досягнення поставлених цілей.

Фінансова система - термін, уживаний для позначення різних по своїй суті понять: а) сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємопов'язаних між собою. У цьому значенні фінансова система країни включає три великі сфери: фінанси підприємств, установ, організацій; страхування; державні фінанси. Кожна з них складається з ланок; б) сукупність фінансових установ країни, до яких відносяться фінансові органи і всі структурні підрозділи Державної податкової служби.

Фінансова стратегія - комплекс заходів, направлених на досягнення перспективних фінансових цілей.

Фінансово-промислова група - група підприємств, установ, кредитних організацій (включаючи банки) і інвестиційних інститутів, що об'єднали свої капітали в добровільному порядку або своїх акцій, що консолідували пакети.

Фінансове забезпечення відтворювального процесу - покриття витрат за рахунок фінансових ресурсів, що акумулюються суб'єктами господарювання і державою. Здійснюється в трьох формах: самофінансування, кредитування і державного фінансування.

Фінансове планування - планування фінансових ресурсів і фондів грошових коштів.

Фінансове становище підприємства - забезпеченість або незабезпеченість підприємства грошовими коштами для забезпечення його господарської діяльності.

Фінансові коефіцієнти - відносні показники фінансового становища підприємства, які виражають відносини одних абсолютних фінансових показників до інших.

Фінансові результати - процес отримання фінансових ресурсів, пов'язаний з виробництвом і реалізацією товарів, операціями на ринку капіталів.

Фінансові ресурси - грошові доходи, накопичення і надходження, що формуються в руках суб'єктів господарювання і держави і призначені на цілі розширеного відтворювання, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних потреб, потреб оборони і державного управління. Є матеріальними носіями фінансових відносин. Використовуються в фондовій і нефондовій формах.

Фінансові фонди - грошові фонди, що формуються за рахунок фінансових ресурсів. Призначення фінансових фондів складається в підготовці умов, що забезпечують задоволення постійно змінних суспільних потреб.

Фінансовий апарат - органи, що здійснюють управління фінансами. До них відносяться вищі законодавчі органи влади - Федеральні Збори і його дві палати - Державна Дума і Порада Федерації, Міністерство фінансів РФ і його органи на місцях, Міністерство РФ по податках і зборах, Федеральна служба податкової поліції, Державний митний комітет РФ, фінансові відділи і управління на підприємствах різних форм власності, що здійснює функції оперативного управління фінансами.

Фінансовий контроль - елемент системи управління фінансами, особлива сфера вартісного контролю за фінансовою діяльністю всіх економічних суб'єктів (держави, територіальних адміністративних утворень, підприємств і організацій), дотриманням фінансово-господарського законодавства, доцільністю виробничих витрат, економічною ефективністю фінансово-господарських операцій.

Фінансовий лізинг - характеризується тривалим терміном контракту (від 5 до 10 років) і амортизацією всієї або більшої частини вартості обладнання. Фактично фінансовий лізинг являє собою форму довгострокового кредитування.

Фінансовий менеджмент - процес управління грошовим оборотом, формуванням і використанням фінансових ресурсів підприємств. Це також система форм, методів і прийомів, за допомогою якої здійснюється управління грошовим оборотом і фінансовими ресурсами.

Фінансовий механізм - сукупність форм організації фінансових відносин, методів (способів) формування і використання фінансових ресурсів, вживаних суспільством з метою створення сприятливих умов для економічного і соціального розвитку суспільства. У відповідності зі структурою фінансової системи фінансовий механізм поділяється на фінансовий механізм підприємств (організацій, установ), страховий механізм, бюджетний механізм і т. д. У кожному з них згідно з функціональним призначенням можна виділити такі ланки: мобілізацію фінансових ресурсів, фінансування, стимулювання і інш.

Фінансовий звіт - звіт, що дає інформацію про фінансове положення підприємства, про його доходи, витрати і чистий прибуток, використання фінансових ресурсів на певний період часу.

Фінансовий ринок - ринок, на якому звертаються капітали і кредити. Фінансовий ринок поділяється на ринок короткострокового капіталу і ринок довгострокового позикового капіталу.

Фінанси - система економічних відносин, в процесі яких відбуваються формування, розподіл і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій і задач держави і забезпечення умов розширення відтворювання, задоволення соціальних потреб суспільства.

Фонд відшкодування - цільове джерело фінансування простого відтворювання.

Фонд накопичення - цільове джерело фінансування розширеного відтворювання, використання якого збільшує активи підприємства.

Фонд оплати труда - цільове джерело фінансування витрат на оплату труда, виплату премій, винагород, що відносяться на собівартість.

Фондовооруженность - показник оснащеності основними виробничими фондами (розмір основних виробничих фондів з розрахунку на одного працівника або робочого підприємства).

Фондоемкость - показник, зворотний фондоотдаче. Обчислюється як відношення вартості основних виробничих фондів до обсягу виробничої продукції.

Ф'ючерс - терміновий контакт, термінова операція.

Холдингова компанія - акціонерна компанія, що використовує свій капітал для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з метою управління, керівництва ними і отримання дивідендів.

Цінні папери - грошові документи, що свідчать про надання позики (облігації) або придбання власником цінного паперу права на частину майна (акція). За економічним змістом цінні папери представляють довгострокові зобов'язання емітента виплачувати власнику цінного паперу дохід у вигляді дивіденду або фіксованих відсотків. Бувають двох типів: пайові (акції) і боргові (облігації).

Чек - вигляд цінного паперу, грошовий документ суворо встановленої форми, вмісний наказ власника рахунку (чекодавця) про виплату певній особі або пред'явнику чека (чекодержателю) вказаної в йому суми.

Економічний інструмент - економічна категорія, свідомо, що цілеспрямовано використовується в інтересах суб'єктів господарювання і держави. Може надавати на суспільне виробництво кількісний і якісний вплив.

Економічний стимул - економічний важіль, за допомогою якого вдається впливати на матеріальні інтереси суб'єктів господарювання. Вплив на матеріальні інтереси відбувається через форми організації фінансових відносин.

Юридична особа - підприємство, виступаюче як суб'єкт громадянства, в тому числі господарських прав і обов'язків, що має самостійний баланс, гербовий друк і розрахунковий рахунок в банку, діюче на підставі статуту або положення і що відповідає у разі банкрутства належним йому майном. Терміни і поняття: Центральний банк Грошово-кредитна політика (ДКП) Грошово-кредитне:  Терміни і поняття: Центральний банк Грошово-кредитна політика (ДКП) Грошово-кредитне регулювання (ДКР) Облікова (дисконтна) політика Обов'язкові резервні вимоги (норма обов'язкових резервів/депозиту) Ставка рефінансування Облікова ставка Ломбардна ставка
Терміни і поняття: Інфляція Відкрита інфляція Пригнічена інфляція Інфляція попиту:  Терміни і поняття: Інфляція Відкрита інфляція Пригнічена інфляція Інфляція попиту Інфляція витрат Структурна інфляція інфляція, що Імпортується Крива Філліпса Повзуча, що галопує інфляція Гіперінфляція Дефлятор
Терміни і поняття: Товар Гроші Натуральні (речовинні) гроші Металеві гроші:  Терміни і поняття: Товар Гроші Натуральні (речовинні) гроші Металеві гроші Кредитні гроші Символічні гроші Міра вартості Масштаб цін Засіб накопичення Засіб звертання Засіб платежу
Терміни і поняття: Бонд (bond) - 1) облігація, боргове зобов'язання або інша цінна:  Терміни і поняття: Бонд (bond) - 1) облігація, боргове зобов'язання або інший цінний папір з фіксованою процентною ставкою; 2) товар на митному складі, коли він ще не оплачений митним збором. Митна застава. Бони (bons) - 1) короткострокові боргові
Терміни і поняти: Комерційний банк небанківські кредитні організації Банківські:  Терміни і поняти: Комерційний банк небанківські кредитні організації Банківські послуги Платіжна система Банківський чек Платіжне доручення Банківська карта Кредитна карта Ліквідність економіки Організаційна структура комерційного банку
ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1Терминибанкдепозитние:  ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1Терминибанкдепозитние операцииаккредитивгарантийние операциирасчетно-касові операциитрастовие операцииоперації з коштовними бумагамикомиссионние операцииинвестиционние операції банку 10. Пасивні операциії. Депозитиактивние
Терміни і люди Інтернету: Пальма першості на сам термін Internet, мабуть, належить:  Терміни і люди Інтернету: Пальма першості на сам термін Internet, мабуть, належить Вінтону Серфу і Роберту Кану. Вони використали це слово в статті, присвяченій протоколам обміну даними - TCP/IP. (Його прямий переклад - об'єднання мереж - не викликає питань, не