Головна   Всі книги

ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ

ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1

Терміни

Банк

Депозитні операції

Акредитив

Гарантійні операції

Розрахунково-касові операції

Трастові операції

Операції із цінними паперами

Комісійні операції

Інвестиційні операції банку 10.

Пасивні операції

І. Депозити

Активні операції

Операції з іноземною валютою

Інформаційні послуги

Міжбанківський кредит

Визначення

Основна форма безготівкових розрахунків

Сукупність операцій, спрямованих на формування ресурсів комерційного банку

Кредит, надаваний одним комерційним банком іншому

Організація, створена для залучення коштів і розміщення їх від свого імені на умовах зворотності, платності й терміновості

Розміщення власних і притягнутих коштів банку з метою одержання максимального прибутку.

Операції по інвестуванню банком своїх коштів у цінні папери й паї небанківських структур з метою спільної господарсько-фінансової й комерційної діяльності, а також розміщення у вигляді строкових вкладів в інших кредитних організаціях

Операції по видачі банком гарантії (поручництва) сплати боргу клієнта третій особі при настанні певних умов

Операції, які пов'язані з веденням рахунків у рублях і іноземній валюті, здійсненням розрахунків і платежів клієнта, а також одержанням і зарахуванням перерахованих йому коштів на рахунок у безготівковій формі, з видачею готівки з рахунку, внесенням їх на рахунок, зберіганням і перевезенням

Операції по купівлі-продажу іноземної валюти, по оплаті, ви-ставлению грошових акредитивів, покупці й оплаті дорожніх чеків іноземних банків, випуску й обслуговуванню пластикових карт, здійсненню міжнародних розрахунків

Надання банками за певну плату клієнтам інформації як комерційного, так і некомерційного характеру

Це передача в довірче керування окремих цінних паперів і їх портфелів; платіжні функції, пов'язані з обслуговуванням цінних паперів; керування активами пенсійних і інвестиційних фондів і ін.

Операції банків по залученню коштів юридичних і фізичних осіб у внески на певний строк або до запитання

Операції із цінними паперами, що котируються на фондових біржах, а також операції з векселями

Операції, які банк виконує з доручення своїх клієнтів і стягує з них плату у вигляді комісійних

Суми коштів, які суб'єкти депозитних операцій вносять у банк, на певний час осідаючі на рахунках у банку

ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 2

Терміни

Пластикові карти

Міжбанківський ринок

Комерційні банки

Банківська система

Філії банку

Розрахунково-касові операції

Кредитна експансія

Офіційна дисконтна ставка

Депозитні операції

Представництво

Інвестиційні операції банку

Кредитна рестрикція

Рефінансування

Пасивні операції

Центральний банк

Визначення

Універсальні кредитні установи, що роблять широке коло операцій на фінансовому ринку

Відособлені структурні підрозділи, розташовані поза місцем його знаходження й здійснюючі всі або частина його функцій

Сукупність операцій, спрямованих на формування ресурсів комерційного банку

Банк, що виступає офіційним провідником денежно-кре- дитной політики держави

Основна форма безготівкових розрахунків

Відособлене

підрозділ комерційного банку, яке розташовано поза місцем знаходження банку, не має права юридичної особи й не має самостійного балансу

Операції банків по залученню коштів юридичних і фізичних осіб у внески на певний строк або до запитання

Надання Центральним банком РФ кредиту комерційним банкам

Частина ринку позичкових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються й розміщаються банками переважно у формі міжбанківських депозитів на певні строки

Збільшення кредитних ресурсів комерційних банків, які в результаті видаваних кредитів підвищують загальну масу грошей в обігу

Відсотки по позичках, використовуваним Центральним банком при кредитуванні комерційних банків

Операції, які пов'язані з веденням рахунків у рублях і іноземній валюті, здійсненням розрахунків і платежів клієнта, а також одержанням і зарахуванням перерахованих йому коштів на рахунок у безготівковій формі, з видачею готівки з рахунку, внесенням їх на рахунок, зберіганням і перевезенням

Це Центральний банк і кредитні організації і їх асоціації

Операції по інвестуванню банком своїх коштів у цінні папери й паї небанківських структур з метою спільної хозяй- ственно-фінансової й комерційної діяльності, а також операції по розміщенню у вигляді строкових вкладів в інших кредитних організаціях

Обмеження можливостей комерційних банків по видачі кредитів

ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 3

Терміни

Інкасо

Універсальні банки

Операції на відкритому ринку

Кредитна картка

Ломбардний кредит

Смарт-Карта

Відкличний акредитив

Покритий акредитив

9. Переказний акредитив

10. Спеціалізовані банки

І. Чек

Дисконтна картка

Підтверджений акредитив

Активні операції

Акредитив з « червоним застереженням»

Визначення

Цінний папір, який використовують при безготівкових розрахунках

Платежно-Розрахунковий документ, видаваний банками своїм вкладникам для оплати товарів, що здобуваються ними, і послуг

Операція, за допомогою якої банк із доручення клієнта одержує на підставі розрахункових документів належні йому кошти від платника й зараховує їх на його рахунок у банку

Банки, які здійснюють широке коло банківських операцій

Акредитив, який може бути повністю або частково ис-пользован декількома господарюючими суб'єктами

Акредитив, що передбачає видачу виконуючим банком продавцеві авансів до певної суми

Банки, які обмежують свою діяльність однієї або декількома банківськими операціями

Пластикова картка із вбудованим мікропроцесором

Купівля-Продаж Центральним банком державних цінних паперів

Операції по розміщенню власних і притягнутих коштів банку для одержання прибутку

Акредитив, що одержав додаткову гарантію платежу з боку іншого банку

Акредитив, який може бути змінений або анульований бан- кому-змитентом без попереднього повідомлення одержувача коштів

Акредитив, при відкритті якого банк-емітент перераховує власні кошти покупця в розпорядження банку продавця на окремий рахунок на весь термін дії зобов'язань

Картка, яка дає її власникові право на самі разнообраз-ние знижки

Форма рефінансування, при якій ЦБ РФ надає позички під заставу Терміни і поняття: Валютна політика держави Девізна політика Валютна інтервенція:  Терміни і поняття: Валютна політика держави Девізна політика Валютна інтервенція Валютні обмеження Валютні операції Поточні валютні операції Валютні операції, пов'язані з рухом капіталу Резидент і нерезидент Ринок дорогоцінних металів і природних
Терміни і поняття: Валютні відносини Національна валютна система Національна:  Терміни і поняття: Валютні відносини Національна валютна система Національна грошова одиниця Національна валюта Офіційні резерви Міжнародна валютна ліквідність Вільно конвертована валюта (ВКВ) валюти, що Вільно використовуються Обмежено конвертована
Терміни і поняття: Бізнес-план Структура бізнес-плану Резюме Фінансове резюме:  Терміни і поняття: Бізнес-план Структура бізнес-плану Резюме Фінансове резюме Маркетинг-план Виробничий план Фінансовий план Експрес-аналіз прогнозних показників Проектування фінансових показників
Терміни і поняття: Позабіржовий ринок цінних паперів Ділер позабіржового ринку Маркет-мейкер:  Терміни і поняття: Позабіржовий ринок цінних паперів Ділер позабіржового ринку Маркет-мейкер Національна асоціація ділерів по цінних паперах (NASDAQ) Російська торгова система (РТС) Евроакция Єврооблігація Евроноти Евробонди Американські дипозитарние розписки (АДР) *
Терміни і поняття: Позабюджетні фонди Позабюджетні фонди держави Спеціальні фонди:  Терміни і поняття: Позабюджетні фонди Позабюджетні фонди держави Спеціальні фонди Державні і місцеві спеціальні фонди Соціальні фонди Економічні фонди Науково-дослідні фонди Кредитні фонди Пенсійний фонд Російської Федерації Фонд соціального
Терміни і поняття: Активи банка Пасиви банку Активні операції банку Пасивні операції:  Терміни і поняття: Активи банка Пасиви банку Активні операції банку Пасивні операції банку Грошові ресурси банку негрошові ресурси банку Власний капітал банка Достатність банківського капіталу Зобов'язання банку Рахунку до запитання Чекові рахунки Термінові
Терміни і поняття: Активи з плаваючою процентною ставкою (floatinginterestrateassets) -:  Терміни і поняття: Активи з плаваючою процентною ставкою (floatinginterestrateassets) - активи, які можуть бути пролонговані або відновлені, а значить, і переоцінені в очікуванні змін на ринку ссуд-денозитов. Банк (bank) - кредитна організація, яка має