Головна   Всі книги

ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ

ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1

Терміни

Пайовий інвестиційний фонд

Фінансовий брокер

Інвестиційний консультант

Холдингова компанія

Розділ 5 5. Фінансова компанія 6. Фінансова група 7. Інвестиційний фонд 8. Недержавний пенсійний фонд 9. Кредитний союз 10. Саморегулююча організація професійних учасників ринку ЦБ 11. Суспільство взаємного страхування 12. Дилер 13. Страхова компанія 14. Трастова компанія 15. Лізингова компанія Визначення

Акредитований агент по купівлі-продажу валюти або ЦБ, що укладає угоди з доручення й за рахунок клієнта

Об'єднання фінансових установ одного типу або різних типів

Господарюючий суб'єкт, що робить операції з валютою або ЦБ від свого імені й за свій рахунок

Юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, що здійснює страхову діяльність

Громадянин, що виявляє консультаційні послуги населенню й/або господарюючим суб'єктам на ринку ЦБ

Довірчий керуючий

Кооператив громадян, що спеціалізується на споживчому кредиті

Організація, створена громадянами й господарюючими суб'єктами на взаємній основі шляхом об'єднання коштів, необхідних для страхування майнових інтересів своїх членів

Організація соціального забезпечення

10. Фізичне або юридична особа, яка здобуває в ході реалізації лізингової угоди у власність майно й надає в якості предмета лізингу лизингополучателю

права власності на предмет лізингу за певну плату, на певний строк і на певних умовах у тимчасове володіння й у користування

Майновий комплекс без створення юридичної особи, довірче керування майном якого здійснює керуюча (трастова) компанія

Об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів для забезпечення умов своєї професійної діяльності й захисту своїх клієнтів

Головна компанія, що володіє контрольним пакетом акцій інших акціонерних товариств, називаних дочірніми підприємствами, що й спеціалізується на керуванні

Корпорація, що представляє собою господарюючий суб'єкт, відділений від своїх безпосередніх власників

Відкрите акціонерне товариство, яке залучає кошти вкладників за рахунок емісії власних акцій, інвестування власних коштів у цінні папери інших

ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 2 Терміни 1. Фінансові інститути 2. Банк 3. Відкритий пайовий інвестиційний фонд 4. Некомерційні фінансові інститути 5. Інвестиційні інститути 6. Интервальний пайовий інвестиційний фонд 7. Незалежний актуарій 8. Дилерська діяльність 9. Фінансова холдингова компанія 10. Недержавний пенсійний фонд І. Чековий інвестиційний фонд 12. Викупна сума 13. Суспільство взаємного страхування 14. Пенсійний внесок 15. Фінансова група

Визначення

Кошти, внесені вкладником на користь учасника

Організація соціального забезпечення

Юридичні або фізичні особи, що здійснюють операції із цінними паперами з метою здобування прибутку

Установи (господарюючий суб'єкт або індивідуальні підприємці), що здійснюють операції на фінансовому ринку

Фонд, у якому керуюча компанія ухвалює на себе обя-зательство викупити випущені нею інвестиційні паї на вимогу інвестора в строк, установлений

правилами пайового фонду, але не пізніше 15 робочих днів з дати пред'явлення вимоги

Організація, створена громадянами й господарюючими суб'єктами на взаємній основі шляхом об'єднання коштів, необхідних для страхування майнових інтересів своїх членів

Установи, що не мають своєю основною метою одержання прибутку, що й не розподіляють зту прибуток між засновниками

Спеціалізований інвестиційний фонд приватизації, що ухвалює, що й акумулює інвестиційні чеки

Кошту, виплачувані фондом вкладникові при розірванні пнсионного договору відповідно до правил фонду

Фонд, у якому керуюча компанія ухвалює на себе зобов'язання викупити випущені нею інвестиційні паї на вимогу інвестора в строк, установлений правилами пайового фонду, але не рідше 1 рази в рік

Об'єднання фінансових установ одного типу або різних типів

Компанія, більш 50 % капіталу якої становлять цінні папери інших емітентів

Здійснення угод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені й за свій рахунок шляхом публічного оголошення цін покупки й/або продажу цінних паперів із зобов'язанням покупки й/ або продажу цих цінних паперів за цінами, оголошеною особою, що здійснюють таку діяльність

Юридична особа, що має ліцензії й здійснююче актуарное оцінювання прийнятих фондами зобов'язань перед вкладниками й учасниками

Вид фінансового інституту

ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 3 Терміни 1. Інвестиційний пай 2. Страховий фонд 3. Фінансова компанія 4. Селинг 5. Унітарне підприємство 6. Лізинг 7. Інвестиційний фонд 8. Лизингополучатель 9. Пенсійні резерви 10. Операційний лізинг І. Бенефициарий 12. Фінансовий лізинг 13. Закритий інвестиційний фонд 14. Страховий поліс 15. Відкритий інвестиційний фонд Опредения

Сукупність різних страхових натуральних запасів і коштів

Одна з різновидів лізингу

Форма матеріально-технічного постачання з одночасним кредитуванням і орендою

Документ, видаваний страховиком і підтверджувальний договір страхування

Інвестиційний фонд, що емітує цінні папери без зобов'язання їх викупу емітентом

Сукупність коштів, що перебувають у власності фонду й призначених для забезпечення виплат недержавних пенсій

Комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за нею власником майно

Особа, на користь якого укладений договір довірчого уп-равления

Господарюючий суб'єкт або індивідуальний підприємець, що одержує за договором майно в користування

Договір оренди, який передбачає виплату лизингополучателем протягом терміну дії договору сум, що покривають повністю вартість амортизації майна й прибуток лизингодателя

Цінний папір, що дає її власникові право вимагати від керуючої компанії її викупу й одержання в цьому випадку коштів

Договір оренди, який укладається на строк, менший аморти-зационного періоду майна

Інвестиційний фонд, що емітує цінні папери із зобов'язанням їх викупу

Корпорація, що представляє собою господарюючий суб'єкт, відділений від своїх безпосередніх власників

Відкрите акціонерне товариство, яке залучає кошти вкладників за рахунок емісії власних акцій, інвестування власних коштів у цінні папери інших Терміни і поняття: Клірингові угоди Платіжні угоди клірингового типу:  Терміни і поняття: Клірингові угоди Платіжні угоди клірингового типу Товарообмінні (бартерні) операції Централізоване постачання товарів Прямі зв'язки між господарюючими суб'єктами Платіжний союз країн СНД
Терміни і поняття: Валютна політика держави Девізна політика Валютна інтервенція:  Терміни і поняття: Валютна політика держави Девізна політика Валютна інтервенція Валютні обмеження Валютні операції Поточні валютні операції Валютні операції, пов'язані з рухом капіталу Резидент і нерезидент Ринок дорогоцінних металів і природних
Терміни і поняття: Граничні витрати Граничний дохід Сума покриття Середня величина:  Терміни і поняття: Граничні витрати Граничний дохід Сума покриття Середня величина покриття (величина покриття на одиницю товару) Коефіцієнт покриття Точка беззбитковості Порогова виручка Запас міцності Виробничий важіль Калькуляція повної собівартості
Терміни і поняття: Виробниче-комерційний цикл Робочий капітал (стие поточні:  Терміни і поняття: Виробниче-комерційний цикл Робочий капітал (чисті поточні активи) Грошовий (фінансовий) цикл Управління оборотними коштами Питання для самопроверки Що ви розумієте під виробниче-комерційним і грошовим (фінансовим) циклами? У чому
Терміни і поняття: Пред'явницькі цінні папери Іменні цінні папери Ордерні папери:  Терміни і поняття: Пред'явницькі цінні папери Іменні цінні папери Ордерні папери Боргові цінні папери Пайові цінні папери Інвестиційні цінні папери Грошові (торгові) цінні папери Похідні цінні паперу (деривати) Акції Звичайні акції
Терміни і поняття: Бюджетна система держави Бюджетний пристрій держави:  Терміни і поняття: Бюджетна система держави Бюджетний пристрій держави Державний бюджет Місцевий бюджет Консолідований бюджет Функції державного бюджету Принципи побудови бюджетної системи Мінімальний бюджет Дотація Субвенція Субсидія
Терміни і поняття: Грошовий обіг Готівково-грошовий оборот Безготівковий оборот Питання:  Терміни і поняття: Грошовий обіг Готівково-грошовий оборот Безготівковий оборот Питання для самопроверки 69 Грошова маса Закон грошового обігу Грошові агрегати Ліквідність грошових коштів Показник швидкості обігу грошей