На головну сторінку   Всі книги

24. Територіальні фінанси

До територіальних бюджетів відносяться бюджети суб'єктів федерації і муніципальних освіт, тобто міст і сільських районів.

Територіальні фінанси виконують наступні задачі.

1. Наявність самостійних джерел доходів бюджету стимулює більш ефективний економічний розвиток території.

2. Наявність самостійних напрямів використання фінансових коштів дозволяє більш ефективно вирішувати місцеві соціально-економічні задачі;

Основою територіальних фінансів є регіональний бюджет і бюджети муніципальних утворень регіону. Іншою частиною територіальних фінансів є фінансові ресурси підприємств, що знаходяться в муніципальній власності територій. Ще однією частиною є фінансові ресурси підприємств і організацій інших форм власності, що направляються на рішення соціально-економічних задач території. Функціонування територіальних фінансів регламентуються федеральним законодавством і законодавствами територій. Доходи територій формуються за рахунок своїх джерел і за рахунок переліків з вищестоящих бюджетів. Ці переліки називаються регулюючими доходами. Крім регулюючих доходів територіальні бюджети можуть поповнюватися за рахунок позик. Загальне зведення федерального і територіальних бюджетів з точки зору планування, звітності і аналізу утворять консолідований бюджет країни.

Розділ 4. Фінанси підприємств

25. Основні категорії фінансів підприємств

Фінанси підприємств загалом охоплюють процеси створення, розподілу і використання валового внутрішнього продукту в сфері його виробництва. Фінанси кожного підприємства окремо являють собою економічні відносини з приводу утворення і розподілу його фінансових ресурсів, що включає його дохід і залучені кошти. Отже, функції фінансів підприємства традиційні: утворення фінансових ресурсів за рахунок доходів і залучених коштів, їх розподіл, контроль і регулювання.

Схематично роботу підприємства можна представити таким чином.

Внаслідок операційної діяльності (маркетингової і виробничої), формуються доходи підприємства, які доповнюються доходами від інвестиційної діяльності і залученими коштами. Потім сформованим таким чином фінансові ресурси розподіляються внаслідок фінансової діяльності. Суть фінансової діяльності складається в мобілізації і виділенні коштів для заповнення витрачених ресурсів підприємства і задоволенні фінансових інтересів основних суб'єктів підприємства. Частиною фінансової діяльності є інвестиційна діяльність, внаслідок якої відбувається заповнення основного капіталу, затраченого внаслідок операційної діяльності, а також безпосереднє отримання доходу внаслідок фінансових інвестицій.

Основними суб'єктами фінансових відносин підприємств є покупці продукції, які дозволяють сформувати фінансові ресурси; інвестори, власники, зацікавлені в прибутки, працівники, зацікавлені в заробітній платі, постачальники енергетичних, матеріальних, інформаційних ресурсів, які зацікавлені в оплаті грошей за продукцію, банки, зацікавлені в поверненні боргів з відсотками, держава, зацікавлена в податкових надходженнях.

Основним фінансовим інструментом підприємства є бюджет. Прибуткова частина бюджету складається з доходів, отриманих за рахунок продажу і доходів від інвестиційної діяльності, і залучених ресурсів. Витратна частина включає в себе собівартість продукції і прибуток.

Відображенням фінансової діяльності підприємства є планові фінансові документи і фінансова звітність, що формується внаслідок бухгалтерського обліку. Основними документами фінансового планування і бухгалтерської звітності є: плановий і звітний баланс, план по прибутку і звіт про прибутки і збитки, плани і звіти про рух грошових коштів і капіталу.

Основними вимогами до фінансової діяльності підприємства є: висока прибутковість роботи підприємства, необхідна ліквідність коштів підприємства для постійного збереження платоспроможності, а також структура пасивів, що дозволяє забезпечити необхідну фінансову стійкість. Основним методом досягнення цих цілей є якісне фінансове планування і суворе виконання фінансового плану.

28 Способи фінансування діяльності підприємства

Фінансування діяльності підприємства відбувається за рахунок доходів від основної і неосновної діяльності, від інвестиційної діяльності, за рахунок зовнішніх надходжень, кредитів і позик. Всі джерела фінансування можна розділити на короткострокові і довгострокові. Призначення короткострокових джерел фінансування полягає в збереженні платоспроможності підприємства, покритті касових розривів. До таких джерел відносять доходи підприємства в частині покриття кредиторської заборгованості, короткострокові позики, факторинг, контокорентні рахунки. Призначення довгострокових джерел фінансування полягає в збереженні фінансової стійкості підприємства шляхом реструктуризації пасивів, підвищенні прибутковості і ефективності підприємства. Існують наступні шляхи отримання довгострокових джерел фінансування: доходи від діяльності підприємства в частині, відповідній амортизації і чистому прибутку, емісія акцій, облігаційна позика, довгостроковий банківський кредит, товарний кредит, лізинг, створення спільних підприємств. Тестування стаціонарності: З усвідомленням небезпеки застосування ОМНК до нестаціонарних рядів,:  Тестування стаціонарності: З усвідомленням небезпеки застосування ОМНК до нестаціонарних рядів, з'явилася необхідність в тестах, які дозволили б відрізнити стаціонарний процес від нестаціонарного. До неформальних методів тестування стаціонарності можна віднести візуальний
ТЕСТУВАННЯ: До організації моніторинга стану правового виховання п рівня:  ТЕСТУВАННЯ: До організації моніторинга стану правового виховання п рівня правової культури неповнолітніх при проведенні заходів щодо правового виховання: 1. Несправедливому закону не треба підкорятися: а) згодний з цим; б) не згодний; в)
Тестування: - метод оцінки якості і конкурентоздатність товару. Виділяють:  Тестування: - метод оцінки якості і конкурентоздатність товару. Виділяють наступні методи тестування: лабораторне тестування - для перевірки технологічної якості; експертне тестування - для перевірки споживчих властивостей; опитне тестування -
Тест Глейзера: Тест Глейзера дозволяє дещо більш ретельно розглянути:  Тест Глейзера: Тест Глейзера дозволяє дещо більш ретельно розглянути характер гетероскедастичности. Ми знімаємо припущення про те, що про (. пропорційне х,, і хочемо перевірити, чи може бути більш відповідною яка-небудь інша функціональна форма,
Тест Чоу на невдачу прогнозу: Як ми бачили в попередньому розділі, помилку прогнозу можна:  Тест Чоу на невдачу прогнозу: Як ми бачили в попередньому розділі, помилку прогнозу можна розрахувати, додавши набір фіктивних змінних для спостережень періоду прогнозу. Тепер цілком природно визначити, чи істотно помилка прогнозу відрізняється від нуля, і ми можемо
Тест 1: Грошовий капітал, що віддається в позику, обслуговуючий в основному:  Тест 1: Грошовий капітал, що віддається в позику, обслуговуючий в основному кругообіг функціонуючого капіталу і приносячий дохід в формі позикового відсотка це: а) гроші б) позиковий капітал в) товар 2. Фетншнстский позикового капіталу складається в тому, що
Утрачати - 8.6.6.1; 9.4.8; 19.1.50; 29.2.13 р.; 29.2.17; 33.4.1.5;:  Утрачати - 8.6.6.1; 9.4.8; 19.1.50; 29.2.13 р.; 29.2.17; 33.4.1.5; 33.5.2.3;: 37.4.3.6; 40.9.14 р. Утрачати силу - 1.2.2.3; 4.2.14.2; 12.1.31.1; 20.1.13.1; 20.6.8.12; 30.93; 47.2.43.12 Тісно-43.13.1.3 Плин - 8.6.14.1 Теча-22.1.35 Тканина лляна - 39.4.16.7 Тканина бавовняна - 39.4.16.7 Ткач - 14.4.1.1; 15.1.27 р. Кмин