На головну сторінку   Всі книги

Тестові завдання:

Оборотні кошти - це

А грошові кошти, що авансуються в оборотні виробничі фонди і фонди звертання

Би грошові кошти, що авансуються в основні фонди і товарні запаси

В фінансові ресурси, що направляються на поточні витрати і розвиток

Відповідь: Б.

8. Оборотні кошти

А знаходяться в розпорядженні підприємства і вилученню не підлягають Би підлягають частковому вилученню до бюджету

В можуть бути частково вилучені до бюджету при певних умовах Відповідь:

А вартість поточних активів компанії

Би частина власного капіталу, що є джерелом покриття довгострокових активів

В частину власного капіталу, що є джерелом покриття поточних активів

Г різниця між поточними активами і власним капіталом

Відповідь: А

28. Власний оборотний капітал показує, в якій мірі внеоборотние активи фінансуються за рахунок власних коштів підприємства і довгострокових кредитів:

А так

Би немає

Відповідь: А.

29 Величина власного оборотного капіталу залежить від прибутковості або збитковості реалізації продукції:

А так

Би немає

Відповідь: А

Вартість товарного кредиту рівна

А вартості банківського кредиту Би вартості послуг факторингу В обліковому відсотку за векселем Г величині комісії постачальника Відповідь: А, В, Г, Д, А, У,

А скорочення витрат

Би продаж або здача в оренду внеоборотних активів В відстрочка платежів за зобов'язаннями Г використання часткової передоплати Д припинення виплати дивідендів Відповідь: А, В, Д.

40 Факторинг - це

А інвестиційний кредит

Би перепоступка неоплачених боргових вимог спеціалізованій фірмі

В короткострокова банківська позика під заставу товарно-матеріальних цінностей

Відповідь: У

Завдання:

Приклад 1: Визначити тривалість операційного, виробничого і фінансового циклів підприємства виходячи з наступних даних: середній період обороту запасів сировини, матеріалів становить 25 днів;

середній період обороту незавершеного виробництва становить 8 днів; середній період обороту запасів готової продукції становить 19 днів; середній період обороту поточної дебіторської заборгованості становить 20 днів;

середній період обороту поточної кредиторської заборгованості становить 16 днів.

Відповідь: 72, 52, 56 днів відповідно.

Приклад 2: Річна потреба у певному вигляді сировини, що визначає об'єм його закупівлі, становить 1000 усл.

ден. ед. Середня вартість розміщення одного замовлення становить 12 усл. ден. ед., а середня вартість зберігання одиниці товару - 6 усл. ден, ед. Визначити оптимальний середній розмір партії постачання і виробничого запасу.

Відповідь: 63,2 і 31,6 усл. ден. ед.

Приклад 3: Визначити необхідну суму оборотного капіталу, що направляється в майбутньому періоді в дебіторську заборгованість, при наступних умовах:

об'єм реалізації продукції, що планується з наданням товарного (комерційного) кредиту - 3200 тис. усл. ден. ед.;

питома вага собівартості продукції, що планується в її ціні - 75%; середній період надання кредиту оптовим покупцям ~ 40 днів; середній період прострочення платежів по кредиту, що надається за результатами аналізу - 20 днів.

Відповідь: 40000 усл. ден. ед.

Приклад 4: Визначити ефективність факторингової операції для підприємства-продавця за наступними даними: підприємство продало банку право стягнення дебіторської заборгованості на суму 6000 усл. ден. ед. на таких умовах:

комісійна плата за здійснення факторингової операції стягується банком в розмірі 2% від суми боргу;

банк надає підприємству-продавцю кредит в формі попередньої оплати його боргових вимог в розмірі 75% від суми боргу; процентна ставка за кредит, що надається банком становить 20% в рік;

середній рівень процентної ставки на ринку грошей (ринку короткострокових кредитів) становить 25% в рік.

Відповідь: комісійна плата - 120 усл. ден. ед., плата за користування кредитом - 900 усл. ден. ед.

Приклад 5: Визначити облікову (дисконтну) ціну векселя при наступних умовах:

номінальна сума векселя, належна погашенню векселедавцем - 1000 усл. ден. ед.; вексель підлягає обліку за два місяці до його погашення векселедавцем; річна облікова вексельна ставка становить 30%.

Відповідь: 950 усл. ден. ед.

Приклад 6: Два підприємства-постачальники пропонують постачання своєї продукції на умовах надання товарного кредиту. Перше підприємство встановило граничний період кредитування в розмірі двох місяців, а друге - в розмірі трьох місяців. На обох підприємствах

діє цінова знижка за готівковий платіж в розмірі 6%. Визначити на якому підприємстві вартість товарного кредиту нижче.

Відповідь: На другому.

Приклад 7: Визначити суму операційного залишку грошових активів, що планується підприємства, виходячи з наступних даних: відповідно до плану надходження і витрачання грошових коштів на майбутній рік об'єм негативного грошового потоку по операційній діяльності передбачений в розмірі 300 тис. усл. ден. ед.; кількість оборотів середнього залишку грошових активів в попередньому році становила 24. На плановий період цей показник залишений без змін.

Відповідь: 12,5 тис. усл. ден. ед.

Приклад 8: необхідно визначити на основі Моделі Баумоля середній і максимальний розмір залишків грошових коштів на основі наступних даних: річний об'єм негативного грошового потоку, що планується по операційній діяльності підприємства становить 225 тис. усл. ден. ед.; витрати по обслуговуванню однієї операції поповнення грошових коштів становлять 100усл. ден. ед.; середньорічна ставка відсотка по короткострокових фінансових інвестиціях становить 20%.

Відповідь: 15000усл. ден. ед

Приклад 9: необхідно визначити на основі Моделі Миллера-Орра діапазон коливань залишку грошових активів, а також максимальну і середню суму цього залишку на основі наступних даних: страховий (мінімальний) залишок грошових активів встановлений по підприємству на плановий рік в сумі 5000усл. ден. ед.;

среднеквадратическое (стандартне) відхилення щоденного об'єму негативного грошового потоку по операційній діяльності за даними аналізу за попередній рік становило 2000усл. ден. ед.;

Відповідь: діапазон коливань суми залишку грошових активів становитиме 21633 усл. ден. ед., відповідно розмір максимального і середнього залишків грошових активів становитимуть 26,6 тис. усл. ден. ед. і 12,2 усл. ден. ед.

Приклад 10: Визначити об'єм поточної кредиторської заборгованості підприємства в майбутньому році виходячи з наступних даних:

середньорічна сума поточної кредиторської заборгованості підприємства по товарних операціях становила 20 000 усл. ден. ед., в тому числі простроченої - 3 000усл. ден. ед,;

середньорічна сума поточних зобов'язань по розрахунках підприємства становила 4 000 усл. ден. ед., в тому числі простроченої - 1 000 усл. ден. ед.; темп приросту обсягу, що планується виробництва продукції на майбутній рік становить 20%.

Відповідь: 24 тис. усл. ден. ед ТЕСТИ: ТЕСТ 1Коммерческий банк - це організація, створена:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1Коммерческий банк - це організація, створена для: а) залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поворотності, платности і терміновості; б) захисти майнових інтересів, пов'язаних з майном і відповідальністю
ТЕСТИ: ТЕСТ 1Покупательная здатність грошей: а) збільшується із зростанням:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1Покупательная здатність грошей: а) збільшується із зростанням цін; б) може зростати і меншати; в) завжди залишається постійною. На вартість золота впливає: а) зовнішній вигляд золота (злиток, гранули, пісок і пр.); б) місце здобичі; в) загальна кількість
Тести: Виберіть вірні ответиЧем вище частка нестабільних залишків коштів в:  Тести: Виберіть вірні ответиЧем вище частка нестабільних залишків коштів в структурі банківських ресурсів, тим. .. потреба банку в ліквідних коштах. а) більше; б) менше; в) немає зв'язку. У загальному випадку підвищення частки ліквідних активів в загальній сумі
6.3. Тест по темі «Страхування»: 1. Найбільш поширеним способом зниження фінансового ризику:  6.3. Тест по темі «Страхування»: 1. Найбільш поширеним способом зниження фінансового ризику є: а) диверсифікація; б) страхування; в) придбання додаткової інформації про вибір і результати. 2. Страхове забезпечення застосовується: а) в майновому страхуванні; б)
Тест «Професійна дезадаптация»: Ввідні зауваження. Рівновага між людиною і професійної:  Тест «Професійна дезадаптация»: Ввідні зауваження. Рівновага між людиною і професійною середою, досягнута в процесі професійної адаптації, не являє собою статичного, раз і назавжди досягнутого стану. Зміна професійної середи, пов'язана,
Тестові завдання: 1. Які основні чинники впливають на організацію фінансів:  Тестові завдання: 1. Які основні чинники впливають на організацію фінансів підприємства? а) організаційно-правова форма господарювання; б) чисельний склад і кваліфікація працівників; в) склад основних коштів підприємства; г) галузеві
Тестові завдання: Центральний банк має право здійснювати: а) випуск грошей; б):  Тестові завдання: Центральний банк має право здійснювати: а) випуск грошей; б) кредитування комерційних банків; в) оплачувати витрати бюджету; г) інакше. Перший текст Закону про Банк Росії був прийнятий: а) 22 грудня 1990 р.; б) 2 грудня 1990 р.; в) 2 грудня 1991