На головну сторінку   Всі книги

Тестові завдання:

Рентабельність реалізованої продукції розраховується як відношення:

А прибутки від виробництва і реалізації продукції до повної собівартості реалізованої продукції

Би прибутки від реалізації продукції до виручки від реалізації продукції

В балансовому прибутку до обсягу реалізованої продукції

Г балансового прибутку до повної собівартості реалізованої продукції

Д прибутку від виробництва і реалізації продукції до загальних витрат на виробництва

Відповідь:

А визначення виробничої і повної собівартості

Би планування прибутку і рентабельності

В визначення мінімально необхідного об'єму реалізації для беззбиткової діяльності

Г визначення суми виручки, необхідної для простого відтворювання

Відповідь: А,

А натурального обсягу реалізованої продукції Би заробітної плати управлінського персоналу В амортизаційної політики підприємства Відповідь:

А заробітна плата виробничого персоналу Би амортизаційні відрахування В адміністративні і управлінські витрати Г матеріальні витрати на сировину і матеріали Д витрати по збуту продукції Е відсотки за кредит Відповідь: А,

А не змінюються Би меншають В збільшуються

Відповідь:

А збільшується

Би меншає

В не змінюється

Відповідь:

А збільшується

Би меншає

В не змінюється

Відповідь: А.

При збільшенні натурального об'єму реалізації і інших незмінних умовах частка змінних витрат в складі виручки від реалізації:

А збільшується

Би меншає

В не змінюється

Відповідь:

А збільшується

Би меншає

В не змінюється

Відповідь:

А збільшується

Би меншає

В не змінюється

Відповідь:

А збільшується

Би меншає

В не змінюється

Відповідь: А.

13. Операційний (маржинальний, рівноважний) аналіз - це аналіз:

А виконання виробничої програми Би беззбитковість В динаміки і структури витрат

Відповідь: Б.

14. Поняття "поріг рентабельності" (критична точка, мертва точка) відображає:

А чистий дохід підприємства в грошовій формі, необхідний для розширеного відтворювання

Би виручку від реалізації при якій підприємство не має ні збитків, ні прибутків

В мінімально необхідну суму виручки для відшкодування постійних витрат на виробництво і реалізацію продукції

Г величину відношення отриманого прибутку до витрат на виробництво Д відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації (без податків)

Відповідь:

А загальні витрати і маса прибули

Би постійні витрати, питомі змінні витрати, об'єм реалізації В прямі, непрямі витрати і об'єм реалізації

Відповідь:

А виручка за вирахуванням прямих витрат Би виручка за вирахуванням змінних витрат В прибуток за вирахуванням податків Г валовий прибуток до вирахування податків і відсотків

Відповідь:

А рентабельність реалізації

Би меж можливості маневрування цінами на продукцію В структури витрат Відповідь: А.

19. При додатковому виробництві і реалізації декількох видів

виробів гранично низька ціна на них рівна з розрахунку на один

виріб

А повним витратам

Би сумі постійних, змінних витрат і прибутку В маржинальним витратам (змінним витратам) Відповідь: БИ, Г, Для отримання більшого прибутку від реалізації доцільно:

А підвищувати ціни

Би збільшувати натуральний об'єм реалізації Відповідь: Найменші втрати прибутку від реалізації досягаються при:

А зниженні цін

Би зниженні натурального об'єму реалізації В одночасному зниженні цін і натурального об'єму

Відповідь: Виручка від реалізації менше змінних витрат Для отримання прибутку від реалізації можна:

А підвищувати ціни

Би збільшувати натуральний об'єм реалізації Відповідь: підприємство Би зберігає колишні ціни

шляхом зменшення натурального об'єму продажу. Правильно поступає підприємство

А

Би

Відповідь: Б.

27. Підприємства №1 і № 2 мають рівні змінні витрати і рівний прибуток від реалізації, але виручка від реалізації на підприємстві № 1 вище, ніж на підприємстві № 2. Критичний об'єм реалізації буде більше на підприємстві

№ 1

№ 2

Відповідь: №1.

28. Операційний важіль оцінює:

А витрати на реалізовану продукцію Би виручку від реалізації В міру рентабельності продажу

Г міру чутливості прибутку до змін цін і об'ємів продажу

Відповідь: Г.

29. Операційний важіль обчислюється в:

А відсотках

Би вартісному вираженні У вигляді коефіцієнта

Відповідь:

А високому

Би низькому

Відповідь:

А виручка від реалізації Би прибуток від реалізації В змінні витрати

Відповідь:

А знижується натуральний об'єм продажу і одночасно зростають ціни Би зростає натуральний об'єм продажу і одночасно знижуються ціни В знижуються ціни і натуральний об'єм продажу Відповідь: У наступному періоді на обох підприємствах передбачається зниження натурального об'єму реалізації на 15% при збереженні базисних цін. Фінансові результати від реалізації погіршаться:

А однаково

Би в більшій мірі на підприємстві АВ в більшій мірі на підприємстві Би

Відповідь:

А поповнення власних джерел фінансування підприємства

Би придбання обладнання при відсутності у підприємства необхідних коштів на цю мету

В отримання права на використання обладнання

Відповідь: Би

Завдання:

Приклад 1: Компанія АВ випустила варранти, що дають право підписки на одну нову звичайну акцію по ціні 5 долл.

Яка теоретична вартість варранта, якщо необхідна норма прибутку інвесторів рівна 12%, а варрант приймається до виконання через: а) два роки; б) п'ять років? Розгляньте випадки, коли очікувана ціна акції складе. 4,9 долл. і 10 долл.

Відповідь: при ціні 4,9 дол. Варрант не має цінності; якщо ціна акції становитиме 10 дол. Через 2 роки, то цінність варранта становитиме 3,99 дол.

Приклад 2: Укладений договір фінансового лізингу. Вартість лізингового майна - 100000 долл. Термін договору лізингу - 5 років. Норма прибутку інвестора (лизингодателя) - 20%. Розрахуйте величину щорічного лізингового платежу:

а) платіж на початку року;

б) платіж в кінці року.

Відповідь: а) 27861 дол.; б) 33434 дол.

Приклад 3: Для купівлі обладнання компанія має можливість залучити банківський кредит. Вартість обладнання становить 100000 долл. Термін передбачуваного використання цього обладнання компанією - 5 років. Номінальна ставка банківського кредиту 20%. Знос списується рівномірно по ставці 20%.

Альтернативою виступає фінансовий лізинг цього ж обладнання з постановкою на баланс об'єкта операції. Термін дії договору - 5 років.

Щорічний платіж в кінці року становить 36 000 долл. Право власності по закінченні договору переходить до орендаря. Ставка податку на прибуток для компанії - 30%.

Визначте переважний варіант фінансування придбання обладнання.

Відповідь: фінансовий лізинг переважніше, т. до. приведені витрати в цьому випадку становитимуть 65915 дол. проти 79401 дол. у разі купівлі обладнання.

Приклад 4: Компанії необхідне деяке обладнання вартістю 50 000 долл. для здійснення виробничої діяльності протягом найближчих чотирьох років. Одним з варіантів є придбання даного обладнання, для чого банк надає компанії кредит в розмірі 50 000 долл. на термін 4 року. Номінальна ставка по кредиту - 20%. Знос обладнання нараховується рівномірно по ставці 25%. Технічна експлуатація обладнання обходиться його власнику щорічно в 4000 долл.

Альтернативою виступає операційна оренда обладнання на той же термін. Щорічний платіж в кінці року становить 18 000 долл. Право власності залишається у орендодавця, т. е. по закінченні договору майно повертається йому, Технічне обслуговування майна в цьому випадку покладається на орендодавця. Ставка податку на прибуток для компанії - 30%.

Визначте найбільш переважний варіант фінансування придбання обладнання?

Відповідь: оренда переважніше, т. до. приведені витрати в цьому випадку становитиме 36712 поділ проти 47794 поділ у разі купівлі обладнання.

Приклад 5. Два підприємства "А " і "Б" мають однакову початкову базу об'єму реалізації продукції і нарощують цей об'єм протягом подальших періодів однаковими темпами. При цьому на підприємстві "Б" сума постійних операційних витрат вдвоє перевищує аналогічний показник на підприємстві "А " (відповідно 60 і 30условних грошових одиниць). У той же час на підприємстві "А " в більш високому розмірі склався рівень змінних операційних витрат з розрахунку на одиницю вироблюваної продукції, чому на підприємстві "Б" (відповідно 20% і 10%). Виходячи з цих різних співвідношень постійних і змінних операційних витрат на підприємствах потрібно визначити коефіцієнт операційного левериджа і оцінити рівень його впливу на темпи зростання валового операційного прибутку за однакових темпів зростання об'єму реалізації продукції (рівень податкових платежів за рахунок валового операційного доходу приймемо в розмірі 20% від загальної його суми). Результати розрахунку представити в таблиці і зробити висновки

Таблиця

Розрахунок ефекту операційного левериджа

(в умовних грошових одиницях)

Показники Підприємство "А" Підприємство

"Б" I

перио

д II

перио

д iii

перио

д I

перио

д II

перио

д III

перио

д 1 2 3 4 5 6 7 1. Обсяг продукції, що реалізовується 100 200 300 100 200 300 2. Сума постійних операційних витрат 30 30 30 60 60 60 3, Рівень змінних операційних витрат до об'єму реалізації продукції, в % 20 20 20 10 10 10 4. Сума змінних операційних витрат 5. Загальна сума операційних витрат 6. Коефіцієнт операційного левериджа 7. Ставка податкових платежів за рахунок доходів, 20% 20 20 20 20 20 20 8. Сума податкових платежів за рахунок доходів

Сума валового операційного прибутку

(гр. 1 - гр. 5 - гр. 8)

Темп зростання валового операційного прибутку,

були, в %:

до першого періоду

до другого періоду

Темп зростання об'єму реалізації продукції, %:

до першого періоду

до другого періоду

Приклад 6. Відповідно до пропозицій комерційних банків кредит терміном на три роки може бути наданий підприємству на наступних, умовах:

Варіант "А": рівень річної кредитної ставки -18%; відсоток за кредит виплачується авансом; погашення основної суми боргу - в кінці кредитного періоду;

Варіант "Б": рівень річної кредитної ставки -16%; відсоток за кредит виплачується в кінці кожного року; основний борг амортизується рівномірно (по одній третині його суми) в кінці кожного року;

Варіант "В": рівень річної кредитної ставки - 20%; відсоток за кредит виплачується в кінці кожного року; погашення основної суми боргу - в кінці кредитного періоду;

Варіант "Г": рівень річної кредитної ставки встановлюється дифференцированно - на перший рік -16%; на другий рік - 19%; на третій рік - 22%; відсоток за кредит виплачується в кінці кожного року; погашення основної суми боргу - в кінці кредитного періоду.

Підприємству необхідно залучити кредит в сумі 100 тис. усл. ден. ед. Среднериночная ставка відсотка за кредит по аналогічним кредитним інструментам становить 20% в рік.

Виходячи з приведених даних потрібно розрахувати і порівняти грант-елемент по кожному з варіантів.

Прімер7. Порівняти ефективність фінансування активу при наступних умовах: вартість активу - 60 тис. усл. ден. ед.; термін експлуатації активу - 5 років; авансовий лізинговий платіж передбачений в сумі 5% і становить 3 тис. усл. ден. ед.; регулярний лізинговий платіж за використання активу становить 20 тис. усл. ден. ед. в рік; ліквідаційна вартість активу після передбаченого терміну його використання прогнозується в сумі 10 тис. усл. ден. ед. ставка податку на прибуток становить 30%; середня ставка відсотка по довгостроковому банківському кредиту становить 15% в рік.

Виходячи з приведених даних потрібно розрахувати і порівняти справжню вартість грошового потоку при умові:

1) придбання активу у власність за рахунок власних фінансових ресурсів;

при придбанні активу у власність за рахунок довгострокового банківського кредит;

3) при оренді (лізингу) активу. Приклад 8. Два підприємства-постачальники пропонують постачання своєї продукції на умовах надання товарного кредиту. Перше підприємство встановило граничний період кредитування в розмірі двох місяців, а друге - в розмірі трьох місяців. На обох підприємствах діє цінова знижка за готівковий платіж в розмірі 6%. Потрібно визначити середньорічну вартість товарного кредиту по двох підприємствах і порівняти їх.

Відповідь: вартість товарного кредиту нижче на другому підприємстві, т. до. більше період відстрочки платежу.

Приклад 9. Два підприємства-постачальники пропонують постачання своєї продукції на умовах надання товарного кредиту. Перше

підприємство встановило граничний період кредитування в розмірі двох місяців, а друге - в розмірі трьох місяців. На обох підприємствах діє цінова знижка за готівковий платіж в розмірі 6%. Необхідно визначити середньорічну вартість товарного кредиту на обох підприємствах і порівняти їх.

Відповідь: вартість кредиту нижче на другому підприємстві. ТЕСТИ: ТЕСТ 1Основное відмінність між акцією і облігацією складається в тому, що:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1Основное відмінність між акцією і облігацією складається в тому, що облігація: а) може бути продана тільки раз; б) не пов'язана з ризиком; в) являє собою боргову розписку емітента. Власники звичайних акцій отримують частину доходу АТ в
ТЕСТИ: ТЕСТ 1В якої частини балансу представлені зведення про кредитних:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1В якої частини балансу представлені зведення про кредитні зобов'язання підприємства? а) в активі; б) в пасиві; в) як в активі, так і в пасиві. Що таке фінансовий леверидж? а) підвищення рентабельності інвестування власних
Тести: Верно-НеверноДеловая активність підприємства визначається:  Тести: Верно-НеверноДеловая активність підприємства визначається показниками оборотності. Ліквідність активів і ліквідність балансу суть одне і те ж. Чим більше довгострокових пасивів в балансі підприємства, тим вище за його фінансова
Тест: «Ваші здібності як керівника»: Керівник, приймаючи управлінське рішення, повинен уміти вплинути:  Тест: «Ваші здібності як керівника»: Керівник, приймаючи управлінське рішення, повинен уміти вплинути на підлеглих з тим, щоб переконати їх в правильності рішення, заручитися підтримкою, що забезпечить якісне виконання рішення. Перевірте наявність у вас такої
Тест ранговой кореляції Спірмена: При виконанні тесту ранговой кореляції Спірмена передбачається, що:  Тест ранговой кореляції Спірмена: При виконанні тесту ранговой кореляції Спірмена передбачається, що дисперсія випадкового члена буде або збільшуватися, або меншати по мірі збільшення х, і тому в регресії, що оцінюється з допомогою МНК, абсолютні величини залишків і
Тестові завдання: 1. Елементи банківської системи: а) Центральний банк РФ (Банк Росії);:  Тестові завдання: 1. Елементи банківської системи: а) Центральний банк РФ (Банк Росії); б) Ощадбанк; в) галузеві комерційні банки; г) фінансові компанії; д) фондові біржі; е) товарні біржі 2. Назвіть основні задачі Центрального банку РФ а) кредитування
Тестові завдання: Банк - це: а) установа, що залучає внески юридичних і:  Тестові завдання: Банк - це: а) установа, що залучає внески юридичних і фізичних осіб; б) кредитна організація, що має виняткове право здійснювати в сукупності наступні банківські операції: залучення у внески грошових коштів фізичних і