На головну сторінку   Всі книги

Тестові завдання:

Внутрішня норма рентабельності означає проекту

А збитковість Би рентабельність В беззбитковість Відповідь: У

Твердження "Внутрішня норма рентабельності повинна бути не нижче за ставку відсотків за кредит"

А вірно в будь-якому випадку Би невірно

В вірно при умові використання для інвестицій кредитних ресурсів Відповідь:

А залежить Би не залежить Відповідь: А

Інвестиції доцільно здійснювати, якщо:

А їх чиста приведена вартість позитивна

Би внутрішня норма прибутковості менше середньозважений вартості капіталу, залученого для фінансування інвестицій В їх чиста приведена вартість рівна нулю Відповідь:

А чистий дисконтований дохід (NPV) Би бухгалтерська норма прибутку В термін окупності Г індекс прибутковості (Р1)

Д коефіцієнт чистого дисконтованого грошового доходу (NPVR) Е внутрішня норма прибутковості Відповідь:

Приклад 1: Необхідно визначити суму простого відсотка за рік при наступних умовах: первинна сума внеску - 1000 усл. ден. ед.; процентна ставка, що виплачується щоквартально -20%.

Відповідь: 800 усл. ед.

Приклад 2: Необхідно визначити суму дисконту по простому відсотку за рік при наступних умовах: кінцева сума внеску визначена в розмірі 1000 усл. ден. ед.; дисконтна ставка становить 20% в квартал.

Відповідь: 444 усл. ден. ед.

Приклад 3: Необхідно визначити майбутню вартість внеску і суму складного відсотка за весь період інвестування при наступних умовах: первинна вартість внеску - 1000 усл. ден, ед.; процентна ставка, що використовується при розрахунку суми складного відсотка, встановлена в розмірі 20% в квартал; загальний період інвестування - один рік.

Відповідь: 2074 і 1074 усл. ден. ед.

Приклад 4: необхідно визначити справжню вартість грошових коштів і суму дисконту по складних відсотках за рік при наступних умовах: майбутня вартість грошових коштів визначена в розмірі 1000 усл. ден. ед.;

ставка складного відсотка, що використовується для дисконтування становить 20% в квартал.

Відповідь: 482 і 518 усл. ден. ед.

Приклад 5: необхідно визначити річну ставку прибутковості облігації при наступних умовах: номінал облігації, належний погашенню через три роки, становить 1000 усл. ден. ед.; ціна, по якій облігація реалізовується в момент її емісії, становить 600 усл. ден. ед. Відповідь: 18,6%.

Приклад 6: необхідно визначити ефективну середньорічну процентну ставку при наступних умовах: грошова сума 1000 усл. ден. ед. вміщена в комерційний банк на депозит терміном на 2 роки; річна процентна ставка, по якій щоквартально здійснюється нарахування відсотка, становить 10% (0,1).

Відповідь: 10,38%

Приклад 7: Перед інвестором варто задача розмістити 100 усл. ден. ед. на депозитний внесок терміном на один рік. Один банк пропонує інвестору виплачувати дохід по складних відсотках в розмірі 23% в квартал; другої - в розмірі 30% один раз в чотири місяці; третій - в розмірі 45% два разу в році; четвертий - в розмірі 100% один раз в році. Якої з варіантів переважніше?

Відповідь: перший варіант.

Приклад 8: Необхідно розрахувати майбутню вартість аннуитета, здійснюваного на умовах попередніх платежів (пренумерандо), при наступних даних:

період платежів по аннуитету передбачений в кількості 5 років; інтервал платежів по аннуитету складає один рік (платежі вносяться на початку року); сума кожного окремого платежу (члена аннуитета) становить 1000 усл. ден. ед.; що використовується для наращения вартості процентна ставка становить 10% в рік (0,1).

Відповідь: 6716 усл. ден. ед.

Приклад 9: Необхідно розрахувати майбутню вартість аннуитета, здійснюваного на умовах подальших платежів (постнумерандо), за даними, викладеним в попередньому прикладі (при умові внеску платежів в кінці року).

Відповідь: 6105 усл. ден. ед.

Приклад 10: Необхідно розрахувати справжню вартість аннуитета, здійснюваного на умовах попередніх платежів (пренумерандо), при наступних даних:

період платежів по аннуитету передбачений в кількості 5 років; інтервал платежів по аннуитету складає один рік (при внесенні платежів на початку року); сума кожного окремого платежу (члена аннуитета) становить 1000 усл.

ден. ед.; та, що використовується для дисконтування вартості ставка

відсотка (дисконтна ставка) становить 10% в рік (0,1).

Відповідь: 4169 усл. ден. ед.

Приклад 11: Необхідно розрахувати справжню вартість аннуитета, здійснюваного на умовах. подальших платежів (постнумерандо), за даними, викладеним в попередньому прикладі (при умові внеску платежів в коние року).

Відповідь: 3790 усл. ден. ед

Приклад 12: Необхідно визначити майбутню вартість внеску з урахуванням чинника ризику при наступних умовах: первинна сума внеску становить 1000 усл. ден. ед.; безризикова норма прибутковості на фінансовому ринку становить 5%;

рівень премії за ризик визначений в розмірі 7%; загальний період розміщення внеску складає 3 року при нарахуванні відсотка один раз в рік.

Відповідь: 1418 усл. ден. ед.

Прімер13: Необхідно оцінити рівень фінансового ризику по інвестиційній операції за наступними даними:

на розгляд представлено два альтернативних інвестиційних проекту (проект "А" і проект "Б") з імовірністю очікуваних доходів, представленою в таблиці.

Розподіл імовірності очікуваних доходів по двох інвестиційних проектах Інвестиційний Інвестиційний проект "А" проект "Б" Можливі значення Розрахунковий Значе Сума Розрахунок Значе Сума кон'юнктури дохід, ние Ожідає ний ние Ожідає інвестиційного усл. ден. ед. вероят мого дохід, вероят мого ринку ности доходу, усл. ности доходу, усл. ден. ед усл ден. ед. ден. ед. Висока 600 0,25 800 0,20 Середня 500 0,50 450 0,60 Низька 200 0,25 100 0,20 Загалом - 1,0 1,0 Відповідь: ризик проекту «А» нижче.

Приклад 14: Необхідно розрахувати і порівняти коефіцієнт варіації по трьох інвестиційних проектах при різних значеннях среднеквадратического (стандартного) відхилення і середнього очікуваного значення доходу по них. Початкові дані і результати розрахунку приведені в таблиці.

Розрахунок коефіцієнта варіації по трьох інвестиційних проектах Варіанти Среднеквад Середній Коеффіциє проектів ратическое очікуваний нт варіації, (стандартне) дохід по CV відхилення, про проекту, R Проект "А" 150 450 Проект "Б" 221 450 Проект "В" 318 600 Відповідь: Проект «А» найкращим образом поєднує прибутковість і ризик

Приклад 15: Необхідно розрахувати рівень премії за ризик по трьох видах акцій. Початкові дані і результати розрахунку приведені в таблиці. Розрахунок необхідного рівня премії за ризик по трьох акціях

Варіант и акцій Середня норма прибутковості на фондовому ринку, % Безріськова я норма прибутковості на фондовому ринку, % Бета- коефіцієнт по акціях Рівень премії за ризик (визначений по формулі), % Акція 1 Акція 2

Акція 3 12,0 12,0

12,0 5,0 5,0

5,0 0,8 1,0

1,2 Відповідь: Рівень премії за ризик пропорційний рівню систематичного

ризику.

Приклад 16: Розрахуйте поточну вартість безстрокового аннуитета з щорічним надходженням 100 долл. при річній процентній ставці 10%.

Відповідь: 1000 дол.

Приклад 17: Які умови надання кредиту і чому більш вигідні клієнту банку: а) 24% річних, нарахування щомісячне; б) 26% річних, нарахування піврічне?

Відповідь: Варіант а) більш переважний, т. до. в цьому випадку нижче ефективна річна процентна ставка - 26,8 % (у другому варіанті - 27,7%).

Приклад 18: Потрібно розрахувати і порівняти необхідний загальний рівень прибутковості по трьох видах акцій, використовуючи коефіцієнт Шарпа. Початкові дані і результати розрахунку приведені в таблиці.

Розрахунок необхідного загального рівня прибутковості по трьох акціях Варіанти Безризикова Рівень Необхідний акцій норма прибутковості на премії за загальний рівень фондовому ризик. прибутковість (визначений по формулі), % Акція 1 5,0 5,6 Акція 2 5,0 7,0 Акція 3 5,0 8,4 Приклад 19: Необхідно визначити справжню вартість грошових коштів з урахуванням чинника ризику при наступних умовах:

очікувана майбутня вартість грошових коштів - 1000усл. ден. ед.; безризикова норма прибутковості на фінансовому ринку становить 5%; рівень премії за ризик визначений в розмірі 7%; період дисконтування складає 3 року, а його інтервал - 1 рік. Відповідь: 705 усл. ден. ед. ТЕСТИ: ТЕСТ № 11. Відкритий інвестиційний фонд - це фонд: а) що емітує:  ТЕСТИ: ТЕСТ № 11. Відкритий інвестиційний фонд - це фонд: а) що емітує цінні папери із зобов'язанням їх викупу; б) що емітує цінні папери без зобов'язання їх викупу; в) що емітує цінні папери під прийняті інвестиційні (приватизаційні)
ТЕСТИ: ТЕСТ 1Коммерческий банк - це організація, створена:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1Коммерческий банк - це організація, створена для: а) залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поворотності, платности і терміновості; б) захисти майнових інтересів, пов'язаних з майном і відповідальністю
Тести: Верно-НеверноПри активному управлінні ГЕПом банк прагне звести його:  Тести: Верно-НеверноПри активному управлінні ГЕПом банк прагне звести його до нуля. Різниця між чутливими активами і пасивами банку носить назву чистої процентної маржі. Чим вище за ГЕП, ту вище процентний ризик банку. Якщо прогнозується збільшення
Тест «Сприйняття індивідом групи»: Сприйняття індивідом групи являє собою фон, на якому:  Тест «Сприйняття індивідом групи»: Сприйняття індивідом групи являє собою фон, на якому протікає межличностное сприйняття. Методика, що Пропонується дозволяє виявити три можливих «типи» сприйняття індивідом групи, де як показник типу сприйняття виступає роль
ТЕСТ 1 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: № 1 Згідно з цим принципом не допускається встановлення яких-небудь:  ТЕСТ 1 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: № 1 Згідно з цим принципом не допускається встановлення яких-небудь перешкод для вільного переміщення грошових коштів по території всій РФ: Рівність всіх форм власності Свобода підприємницької діяльності Єдність економічного
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ: Перед виконанням тестових завдань необхідно ознайомитися з кон:  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ: Перед виконанням тестових завдань необхідно ознайомитися з кон спектом лекцій і рекомендованою літературою. Тема 1. Поняття і предмет римського приватного права 1. Публічне право охороняло a) інтереси громадських організацій b) інтереси народів,
Тестові завдання: 1. Назвіть причини демонетизації золота і срібла а) висока:  Тестові завдання: 1. Назвіть причини демонетизації золота і срібла а) висока споживна вартість дорогоцінних металів; б) скасування офіційного масштабу цін; в) надмірна емісія золотих і срібних монет; г) обмежені можливості видобутку дорогоцінних